LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO Nr. V-1013 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 14:2005 „ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2013 m. vasario 21 d. Nr. V-190

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos įgyvendinimo 2012–2013 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1074 (Žin., 2011, Nr. 161-7655), 10 punktą ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2013 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. DT-1/6 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo pakeitimo projekto“:

1. P a p i l d a u Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-62), šiais 31.25.9, 31.25.10, 31.25.11, 31.25.12, 31.25.13, 31.25.14 punktais:

31.25.9. alanininę transaminazę (ALAT), asparagininę transaminazę (ASAT), šarminę fosfatazę (ŠF) ir gama-gliutamil transferazę (GGT);

31.25.10. bilirubiną;

31.25.11. tireotropinį hormoną (TTH) ir laisvą tiroksiną (FT4);

31.25.12. prostatos specifinį antigeną (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo);

31.25.13. geležies kiekio kraujyje;

31.25.14. mikroalbumino kiekio šlapime;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. kovo 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS