LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 m. Birželio 27 d. ĮSAKYMO Nr. 348 „DĖL pakuočių ir pakuočių ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. D1-586

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2005, Nr. 2-23; 2007, Nr. 6-271; 2011, Nr. 28-1353):

1. P r i p a ž į s t u netekusiais galios 2.1 ir 2.2 punktus.

2. P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles:

2.1. išdėstau 26 punktą taip:

26. Atliekų tvarkytojai turi vesti pakuočių atliekų apskaitą Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720), nustatyta tvarka.“;

2.2. išdėstau 38 punkto pirmąją pastraipą taip:

38. Gamintojai ir importuotojai gali patys organizuoti savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų tvarkymą, steigti jiems atstovaujančią organizaciją (-as) (toliau – Organizacija) ir pagal sutartis jai pavesti:“;

2.3. išdėstau 38.4 punktą taip:

38.4. vykdyti kitas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas.“;

2.4. išdėstau 39 punktą taip:

39. Organizacijos veikloje gali dalyvauti visi gamintojai ir importuotojai, jeigu sutinka su iš anksto nustatytomis dalyvavimo Organizacijoje sąlygomis.“;

2.5. išdėstau 41 punktą taip:

41. Organizuodama pakuočių atliekų sutvarkymą, Organizacija privalo sudaryti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme numatytas sutartis. “;

2.6. išdėstau 42 punktą taip:

42. Jeigu Organizacija neįvykdo gamintojams ir (ar) importuotojams, pavedusiems Organizacijai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą, nustatytų pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo arba pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduočių, šie gamintojai ir (ar) importuotojai turi mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, nustatytą Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.“;

2.7. išdėstau 45 punktą taip:

45. Pardavėjai gali sutartiniais pagrindais pavesti organizacijai vykdyti šių taisyklių 43 ir 44 punktuose jiems nustatytus reikalavimus.“;

2.8. papildau 1 priedo 2 pastabą ir išdėstau taip:

2. Kombinuota pakuotė ženklinama, naudojant kombinuotoms pakuotėms suteiktus kodus, priskyrus ją vienai ar kitai grupei pagal vyraujančią medžiagą, arba naudojant sutrumpinimą C/ (atitinkamai nurodant vyraujančios medžiagos raidinį sutrumpinimą).“;

2.9. išdėstau 2 priede priedo žymą taip:

„Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas“.

3. Nustatau, kad šio įsakymo 2.2–2.6 punktai įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas