Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DirektoriAus

ĮSAKYMAS

 

DĖL DRAUDĖJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO IR PATVIRTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 19 d. Nr. V-94

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr.171-6295), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725), Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 (Žin., 2007, Nr. 50-1932):

1. Tvirtinu pridedamas Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisykles (toliau –Taisyklės);

2. Įpareigoju:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“;

2.2. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Informacinės sistemos plėtros skyrių paskelbti šį įsakymą Fondo valdybos Draudėjų portale;

2.4. Fondo valdybos Dokumentų tvarkymo skyrių šio įsakymo elektroninius nuorašus išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Fondo valdybos Vidaus audito departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei įsakymo nuorašą išsiųsti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                          Česlava Zabulėnienė


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-94

 

DRAUDĖJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO IR PATVIRTINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato duomenų paruošimo Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinės ataskaitos F4 (Taisyklių 1 priedas) ir Valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaitos F4-1 (Taisyklių 2 priedas) parengimui, jų pildymo, patvirtinimo ir pateikimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725), Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 (Žin., 2007, Nr. 50-1932).

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šių Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Šiomis Taisyklėmis turi vadovautis:

4.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai);

4.2. visi juridiniai asmenys bei jų filialai ir atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo (toliau – socialinio draudimo) įmokas (toliau – draudėjai).

5. Draudėjų finansinės ataskaitos skirtos draudėjo ir Fondo valdybos informacinėje sistemoje esančių duomenų sutikrinimui ir jų teisingumo patvirtinimui. Šiose Taisyklėse nustatytais būdais draudėjų patvirtintos finansinės ataskaitos laikomos draudėjo ir Fondo valdybos teritorinio skyriaus tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktais.

 

II. DRAUDĖJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMAS fondo valdybos informacinėje sistemoje ir pateikimas draudėjams

 

6. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinės ataskaitos F4 (toliau – finansinės ataskaitos F4) ir Valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaitos F4-1 (toliau – finansinės ataskaitos F4-1) suformuojamos automatiškai Fondo valdybos informacinėje sistemoje iš duomenų, esančių Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazėje, ir per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą pateikiamos draudėjams.

7. Finansinės ataskaitos F4 parengiamos kiekvienam draudėjui už kiekvieną apdraustųjų asmenų, draudžiamų skirtingomis socialinio draudimo rūšimis ir (ar) už kuriuos mokamos skirtingo dydžio socialinio draudimo įmokos pagal skirtingus įmokų kodus, grupę.

Finansinės ataskaitos F4-1 parengiamos tiems draudėjams, kurie su Fondo valdybos teritoriniu skyriumi yra sudarę socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir (ar) baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį (-is).

8. Draudėjams parengiamos ir pateikiamos ketvirčio bei metų draudėjų finansinės ataskaitos. Draudėjas bet kurią dieną iš Fondo valdybos informacinėje sistemoje užklausos dieną esančių duomenų taip pat gali susiformuoti preliminarias draudėjų finansines ataskaitas.

9. Draudėjo prašymu jo finansines ataskaitas taip pat gali suformuoti ir atspausdinti Fondo valdybos teritorinio skyriaus specialistas, vykdantis draudėjo apskaitą.

10. Ketvirčio draudėjų finansinės ataskaitos Fondo valdybos informacinėje sistemoje suformuojamos kito po ataskaitinio ketvirčio mėnesio 26 dieną, metų draudėjų finansinės ataskaitos – kitų po ataskaitinių metų sausio 26 dieną.

 

III. DRAUDĖJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS

 

11. Draudėjas turi patvirtinti tik metų finansines ataskaitas. Jos tvirtinamos iki kitų po ataskaitinių metų sausio 31 d.

12. Metų draudėjų finansinės ataskaitos gali būti tvirtinamos šiais būdais:

12.1. jas pasirašant saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – elektroninis parašas) – Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje, vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 (Žin., 2007, Nr. 139-5742);

12.2. pateikiant pasirašytą popierinę finansinę ataskaitą tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui;

12.3. netiesiogiai – iki šių taisyklių 11 punkte nustatyto termino jų nepatvirtinant.

13. Jei draudėjas iki šių Taisyklių 11 punkte nurodyto termino 12.1–12.2 punktuose nurodytais būdais nepatvirtina metų finansinių ataskaitų, laikoma, kad duomenys Fondo valdybos informacinėje sistemoje suformuotose draudėjo finansinėse ataskaitose yra teisingi.

14. Pastebėjęs klaidas finansinėse ataskaitose, draudėjas privalo kreiptis į Fondo valdybos teritorinį skyrių dėl klaidų išsiaiškinimo ir finansinių ataskaitų patikslinimo. Klaidos preliminariose draudėjų finansinėse ataskaitose gali būti taisomos iki terminų, nurodytų 10 punkte, tai yra iki ketvirčio ir metų finansinių ataskaitų suformavimo Fondo valdybos informacinėje sistemoje dienos. Klaidos, pastebėtos suformuotose ketvirčio ar metų finansinėse ataskaitose, taisomos kito ataskaitinio ketvirčio finansinėse ataskaitose.

 

IV. DUOMENŲ PARENGIMAS DRAUDĖJŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS SUDARYTI

 

15. Fondo valdybos teritorinių skyrių specialistai iki kiekvieno mėnesio 25 dienos Fondo valdybos informacinėje sistemoje turi sutvarkyti praėjusio mėnesio duomenis. Turi būti atlikti tokie veiksmai:

15.1. kiekvienam draudėjui suteiktas draudėjo kodas;

15.2. sutvarkyti draudėjų, keičiančių buveinės vietą, duomenys;

15.3. į Fondo valdybos informacinę sistemą nustatytais terminais įrašyti duomenys iš draudėjų pateiktų socialinio draudimo pranešimų: 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu pradžią, 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, 6-SD pranešimo apie draudėjo reorganizavimą, 13-SD pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (toliau – 13-SD pranešimas), SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (toliau – SAM pranešimas) ir SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis (toliau – SAV pranešimas);

15.4. patikslinti duomenys apie gautas įmokas, netesybas, dėl klaidos patekusias sumas, sugrąžintas permokėtas sumas draudėjams;

15.5. įrašyti duomenys apie draudėjų patikrinimo aktuose ir pažymose priskaičiuotus delspinigius ir baudas;

15.6. įrašyti duomenys apie nurašomas skolas draudėjui mirus, pasibaigus bankroto procedūrai, likvidavus įmonę ar beviltiškomis pripažintas draudėjų skolas;

15.7. sutvarkyti duomenys apie įsiskolinimų sumokėjimo atidėjimo sutartis;

15.8. atlikti apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, ir nuo jų priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų tikslinimai;

15.9. įrašyti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo įskaitos aktų, pasirašytų su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, duomenys;

15.10. sutvarkyti duomenys apie teisę nemokėti įmokų.

 

V. bendrieji DRAUDĖJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ pildymo reikalavimai

 

16. Draudėjų finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami litais cento tikslumu pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis.

17. Draudėjų finansinės ataskaitos spausdinamos vienoje lapo pusėje.

18.Tekstiniai duomenys (draudėjo pavadinimas, adresas ir kiti) įrašomi didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

19. Kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos ir socialinio draudimo įmokų sumos. Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, sumos ir socialinio draudimo įmokų sumos turi būti įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (tai yra tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje).

20. Nepildomuose laukeliuose neturi būti jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių turi būti paliekami tarpai.

 

VI. FINANSINĖS ATASKAITOS F4 PILDYMAS

 

21. Finansinės ataskaitos F4 bendrojoje dalyje pateikiami šie duomenys:

21.1. Fondo valdybos teritorinio skyriaus, parengusio Finansinę ataskaitą F4, pavadinimas;

21.2. draudėjo pavadinimas (draudėjo – fizinio asmens vardas ir pavardė);

21.3. draudėjo kodas;

21.4. asmens kodas – juridinio asmens arba fizinio asmens kodas;

21.5. draudėjo adresas;

21.6. socialinio draudimo įmokų tarifas, kuris taikomas įstatymų nustatyta tvarka skaičiuojant socialinio draudimo įmokas;

21.7. finansinės ataskaitos F4 pavadinime nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos data, tai yra: užklausos diena, kai formuojama preliminari finansinė ataskaita F4, kovo 31 d. – kai formuojama pirmo ketvirčio finansinė ataskaita F4, birželio 30 d. – kai formuojama pusmečio finansinė ataskaita F4, rugsėjo 30 d. – kai formuojama 9 mėnesių finansinė ataskaita F4, gruodžio 31 d. – kai formuojama metų finansinė ataskaita F4;

21.8. finansinės ataskaitos F4 formavimo data (metai, mėnuo, diena).

22. Finansinę ataskaitą F4 sudaro trys duomenų lentelės:

22.1. 1 lentelėje „Apdraustųjų skaičius ir pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma“ pateikiamas apdraustųjų skaičiaus pokytis per ataskaitinį ketvirtį ir ataskaitinio ketvirčio pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, bei praėjusių laikotarpių tokių pajamų sumos, išaiškintos per ataskaitinį ketvirtį. Rengiant finansinę ataskaitą, lentelėje pateikiami tik to ataskaitinio ketvirčio, kuriame pateikiama užklausa, duomenys;

22.2. 2 lentelėje „Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos“ pateikiama socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo prieš metų pradžią suma, apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumos, sumokėtų, grąžintų, įskaitytų bei nurašytų socialinio draudimo įmokų sumos bei socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma;

22.3. 3 lentelėje „Papildomos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų pajamos“ pateikiamos papildomos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų pajamos.

23. 1 lentelėje pateikiama:

23.1. F1 eilutėje – apdraustųjų prieš ataskaitinio ketvirčio pradžią skaičius. Duomenys turi būti perkelti iš praėjusio ketvirčio 1 lentelės F4 eilutės „Apdraustųjų ketvirčio pabaigoje skaičius“;

23.2. F2 eilutėje – apdraustųjų asmenų, kuriems pradėtas draudimas, skaičius pagal pateiktus 1-SD pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią;

23.3. F3 eilutėje – apdraustųjų asmenų, kuriems baigėsi draudimas, skaičius pagal pateiktus 2-SD pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą;

23.4. F4 eilutėje – apdraustųjų ataskaitinio ketvirčio pabaigoje skaičius (F1+F2-F3);

23.5. F6 eilutėje – visa ataskaitinio ketvirčio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, suma, įskaitant ir per ataskaitinį ketvirtį papildomai išaiškintas praėjusių laikotarpių tokių pajamų sumas (F6.1 eilutė).

F6 eilutėje nurodyta pajamų suma turi būti lygi pajamų, nurodytų per ataskaitinį ketvirtį pateiktuose 13-SD pranešimuose, 2-SD pranešimuose apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, SAM pranešimuose ir (ar) SAV pranešimuose, pateiktuose už ataskaitinio laikotarpio mėnesius, sumai;

23.6. F6.1 eilutėje – per ataskaitinį ketvirtį išaiškinta praėjusių laikotarpių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, suma.

F6.1 eilutėje nurodyta papildomai išaiškinta pajamų suma turi būti lygi per ataskaitinio ketvirčio mėnesius pateiktuose SAM ir (ar) SAV pranešimuose patikslintų praėjusių ataskaitinių laikotarpių pajamų ir už tuos pačius praėjusius ataskaitinius laikotarpius anksčiau pateiktuose SAM ir (ar) SAV pranešimuose nurodytų pajamų skirtumui.

24. 2 lentelėje „Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos“ pateikiama:

24.1 S12 stulpelio eilutėse M1–M5 – apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumos:

24.1.1. M1 eilutėje – socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo prieš metų pradžią suma. Ši suma turi būti perkelta iš praėjusių metų finansinės ataskaitos 2 lentelės M11 eilutės:

24.1.1.1. 2010 metų finansinėje ataskaitoje F4 – iš 2009 metų SAM pranešimo priedo SAMF4 2 lentelės M11 eilutės;

24.1.1.2. 2011 (ir vėlesnių) metų finansinėje ataskaitoje F4 – iš praėjusių metų finansinės ataskaitos F4 2 lentelės M11 eilutės;

24.1.2. M2 eilutėje – apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų iki ataskaitinio ketvirčio pradžios suma:

24.1.2.1. pirmo ketvirčio finansinėje ataskaitoje F4 M2 eilutė nepildoma;

24.1.2.2. kitų ketvirčių finansinėse ataskaitose F4 į M2 eilutę turi būti perkelta sumos iš praėjusių ketvirčių finansinių ataskaitų F4 2 lentelės M4 eilutės;

24.1.3. M3 eilutėje – per ataskaitinį ketvirtį apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma (M3.1+M3.2+M3.3).

M3 eilutėje nurodyta įmokų suma turi būti lygi per ataskaitinį ketvirtį pateiktuose 13-SD pranešimuose, 2-SD pranešimuose apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų (P6 eilutė), SAM ir SAV pranešimuose apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų bei papildomai išaiškintų socialinio draudimo įmokų sumai (kai socialinio draudimo įmokos buvo tikslinamos už praėjusius laikotarpius);

24.1.4. M3.1–M3.3 eilutėse nurodomos per ataskaitinio ketvirčio mėnesius apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumos:

24.1.4.1. M3.1 eilutėje – per pirmą ketvirčio mėnesį apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma;

24.1.4.2. M3.2 eilutėje – per antrą ketvirčio mėnesį apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma;

24.1.4.3. M3.3 eilutėje – per trečią ketvirčio mėnesį apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma;

24.1.5. M4 eilutėje – apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų nuo metų pradžios suma (M2 + M3);

24.1.6. M5 eilutėje – visa apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma nuo metų pradžios, įskaitant įsiskolinimą prieš ataskaitinių metų pradžią (M1 + M4);

24.2. S14 stulpelio M6, M7, M8, M9, M10 eilutėse pateikiamos sumokėtų, įskaitytų ir nurašytų socialinio draudimo įmokų sumos:

24.2.1. M6 eilutėje sumokėtų iki ataskaitinio ketvirčio pradžios socialinio draudimo įmokų suma:

24.2.1.1. pirmo ketvirčio finansinėje ataskaitoje F4 M6 eilutė nepildoma;

24.2.1.2. kitų ketvirčių finansinėse ataskaitose F4 į M6 eilutę turi būti perrašytos sumos iš praėjusių ketvirčių finansinių ataskaitų F4 2 lentelės M8 eilutės;

24.2.2. M7 eilutėje – sumokėtų socialinio draudimo įmokų per ataskaitinį ketvirtį suma (M7.1+M7.2+M7.3). Jei, draudėjui permokėjus socialinio draudimo įmokas, jam buvo grąžinta permoka, ji turi būti įvertinta įrašant to mėnesio, kada tai įvyko, duomenis;

24.2.3. M7.1–M7.3 eilutėse nurodomos per ataskaitinio ketvirčio mėnesius sumokėtos socialinio draudimo įmokų sumos:

24.2.3.1. M7.1 eilutėje – per pirmą ketvirčio mėnesį sumokėtų socialinio draudimo įmokų suma;

24.2.3.2. M7.2 eilutėje – per antrą ketvirčio mėnesį sumokėtų socialinio draudimo įmokų suma;

24.2.3.3. M7.3 eilutėje – per trečią ketvirčio mėnesį sumokėtų socialinio draudimo įmokų suma;

24.2.4. M8 eilutėje – iš viso nuo metų pradžios sumokėtų socialinio draudimo įmokų suma (M6+M7);

24.2.5. M9 eilutėje – iš viso nuo metų pradžios įskaitytų socialinio draudimo įmokų suma;

24.2.6. M10 eilutėje – iš viso nuo metų pradžios nurašytų socialinio draudimo įmokų suma;

24.2.7. M11 eilutėje – draudėjo įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo fondui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma (M5-M8-M9-M10).

25. 3 lentelėje nurodomos papildomos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų pajamos – delspinigiai, baudos ir neįskaitytos neteisėtai padarytos išlaidos praėjusiais metais:

25.1. S16 stulpelio E1, E2, E3 ir E4 eilutėse – draudėjo įsiskolinimo prieš metų pradžią sumos, kurios perrašomos iš praėjusių metų draudėjo finansinės ataskaitos:

25.1.1. 2010 metų finansinėse ataskaitose F4 – iš 2009 metų SAM pranešimo priedo SAMF4 3 lentelės S20 stulpelio E1, E2, E3 ir E4 eilučių;

25.1.2. 2011 (ir vėlesnių) metų finansinėse ataskaitose – iš praėjusių metų finansinės ataskaitos F4 3 lentelės S20 stulpelio E1, E2, E3 ir E4 eilučių;

25.2. S17 stulpelio E1, E2, E3 ir E4 eilutėse – per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sumos;

25.3. S18 stulpelio E1, E2, E3 ir E4 eilutėse – sumos, kurios per ataskaitinį laikotarpį nurašytos ar nuo kurių mokėjimo draudėjas atleistas;

25.4. S19 stulpelyje – per ataskaitinį laikotarpį sumokėtos sumos;

25.5. S20 stulpelyje – draudėjo įsiskolinimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumos:

25.5.1. E1 eilutėje – valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų naudai apskaičiuotų delspinigių sumos;

25.5.2. E2 eilutėje – valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų naudai apskaičiuotų baudų sumos;

25.5.3. E3 eilutėje – apskaičiuotos neįskaitytų neteisėtai padarytų išlaidų praėjusiais metais sumos;

25.5.4. E4 eilutėje – valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų naudai apskaičiuotų delspinigių, baudų ir neįskaitytų neteisėtai padarytų išlaidų praėjusiais metais bendra suma.

 

VII. FINANSINĖS ATASKAITOS F4-1 PILDYMAS

 

26. Finansinėje ataskaitoje F4-1 pateikiami duomenys:

26.1. Fondo valdybos teritorinio skyriaus, parengusio finansinę ataskaitą F4-1, pavadinimas;

26.2 draudėjo pavadinimas (draudėjo – fizinio asmens vardas ir pavardė);

26.3. draudėjo kodas;

26.4. asmens kodas – juridinio asmens arba fizinio asmens kodas;

26.5. draudėjo adresas;

26.6. socialinio draudimo įmokų tarifas, kuris taikomas įstatymų nustatyta tvarka skaičiuojant socialinio draudimo įmokas;

26.7. finansinės ataskaitos F4-1 pavadinime nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos data, tai yra: užklausos diena, kai formuojama preliminari finansinė ataskaita F4-1, kovo 31 d. – kai formuojama pirmo ketvirčio finansinė ataskaita F4-1, birželio 30 d. – kai formuojama pusmečio finansinė ataskaita F4-1, rugsėjo 30 d. – kai formuojama 9 mėnesių finansinė ataskaita F4-1, gruodžio 31 d. – kai formuojama metų finansinė ataskaita F4-1;

26.8. Finansinės ataskaitos F4-1 formavimo data (metai, mėnuo, diena);

26.9. laukelyje P28 – sutarties dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo data (metai, mėnuo, diena);

26.10. laukelyje P29 – sutarties dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo registracijos numeris;

26.11. laukelyje P30 – sutarties dėl valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų naudai apskaičiuotų delspinigių įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo data (metai, mėnuo, diena);

26.12. laukelyje P31 – sutarties dėl valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų naudai apskaičiuotų delspinigių įsiskolinimo atidėjimo registracijos numeris;

26.13. laukelyje P32 – sutarties dėl valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų naudai apskaičiuotų baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo data (metai, mėnuo, diena);

26.14. laukelyje P33 – sutarties dėl valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų naudai apskaičiuotų baudų įsiskolinimo atidėjimo registracijos numeris;

26.15. S22 stulpelyje – socialinio draudimo įmokų apskaitos duomenys pagal S21 stulpelyje išvardytus rodiklius eilutėse nuo T1 iki T7;

26.16. S23 stulpelyje – apskaičiuoti delspinigiai valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų naudai pagal S21 stulpelyje išvardytus rodiklius eilutėse nuo T1 iki T7;

26.17. S24 stulpelyje – apskaičiuotos baudos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų naudai pagal S21 stulpelyje išvardytus rodiklius eilutėse nuo T1 iki T7;

26.18. S25 stulpelyje – apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų naudai socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų sumos iš viso, kurios buvo pateiktos S22, S23, S24 stulpelių atitinkamose eilutėse nuo T1 iki T7;

26.19. S22, S23, S24 ir S25 stulpelių T1, T2, T3, T4, T5, T6 ir T7 eilutėse pateikiama:

26.19.1. T1 eilutėje – atidėto įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams prieš metų pradžią suma;

26.19.2. T2 eilutėje – per ataskaitinį laikotarpį atidėto įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams suma;

26.19.3. T3 eilutėje – iki ataskaitinio ketvirčio pradžios sumokėtos skolos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams suma;

26.19.4. T4 eilutėje – per ataskaitinį ketvirtį sumokėtos skolos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams suma (T4.1 + T4.2 + T4.3);

26.19.5. Per atitinkamus ataskaitinio ketvirčio mėnesius sumokėtos skolos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams sumos:

26.19.5.1. T4.1 eilutėje – per ataskaitinio ketvirčio pirmą mėnesį sumokėtos skolos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams suma;

26.19.5.2. T4.2 eilutėje – per ataskaitinio ketvirčio antrą mėnesį sumokėtos skolos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams suma;

26.19.5.3. T4.3 eilutėje – per ataskaitinio ketvirčio trečią mėnesį sumokėtos skolos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams suma;

26.19.6. T5 eilutėje – visa sumokėtos skolos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams suma (T3 + T4);

26.19.7. T6 eilutėje – atidėto įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams suma, nutraukiant įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį (-is);

26.19.8. T7 eilutėje – atidėto įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma.

 

_________________

 

Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių

1 priedas

 

(Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinės ataskaitos F4 forma)

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS................................................. SKYRIUS

Draudėjas........................................................................................................................................................................

Draudėjo kodas

 

 

Asmens kodas

 

Adresas ...................................................................................................................................................................................................................

Tarifas

 

 

 

 

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR SVEIKATOS DRAUDIMO FONDŲ LĖŠŲ FINANSINĖ ATASKAITA F4

PAGAL 20... M. ............................... D. DUOMENIS

________________________________

(data)

 

Apdraustųjų skaičius ir

pajamų, nuo kurių skaičiuojamos

įmokos, suma (Lt, ct)                 1 lentelė

 

M1 – įmokų įsiskolinimo prieš metų pradžią suma;

M2 – apskaičiuotų įmokų iki ataskaitinio ketvirčio pradžios suma;

M3 – per ataskaitinį ketvirtį apskaičiuotų įmokų suma;

M3.1–M3.3 – per ataskaitinio ketvirčio mėnesius apskaičiuotų įmokų sumos;

M4 – iš viso apskaičiuotų įmokų nuo metų pradžios suma (M2+M3);

M5 – visa apskaičiuotų įmokų suma (M1+M4);

M6 – sumokėtų įmokų iki ataskaitinio ketvirčio pradžios suma;

M7 – sumokėtų įmokų per ataskaitinį ketvirtį suma;

M7.1–M7.3 – per ataskaitinio ketvirčio mėnesius sumokėtų įmokų sumos;

M8 – iš viso nuo metų pradžios sumokėtų įmokų suma (M6+M7);

M9 – įmokų įskaitų suma;

M10 – nurašytų įmokų suma;

M11 – draudėjo įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma (M5-M8-M9-M10).

 

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos (Lt, ct)

 

 

 

2 lentelė

S9 Rodikliai

S10 Apdraustųjų skaičius ir pajamų suma per ataskaitinį ketvirtį

 

 

S11 Rodikliai

S12 Apskaičiuotų įmokų sumos

S13 Rodikliai

S14 Sumokėtų, įskaitytų ir nurašytų įmokų sumos

F1

 

 

 

M1

 

M6

 

F2

 

 

 

M2

 

M7

 

F3

 

 

 

M3

 

M7.1

 

F4

 

 

 

M3.1

 

M7.2

 

F6

 

 

 

M3.2

 

M7.3

 

F6.1

 

 

 

M3.3

 

M8

 

F1 – apdraustųjų prieš ataskaitinio ketvirčio pradžią skaičius;

F2 – apdraustųjų, kuriems pradėtas draudimas, skaičius;

F3 – apdraustųjų, kuriems baigėsi draudimas, skaičius;

F4 – apdraustųjų ketvirčio pabaigoje skaičius;

F6 – pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

F6.1 – per ataskaitinį ketvirtį išaiškinta praėjusių laikotarpių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma.

 

 

M4

 

M9

 

 

 

M5

 

M10

 

 

 

 

 

M11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildomos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų pajamos (Lt, ct)

3 lentelė

E1 – delspinigiai; E2 – baudos; E3 – neįskaitytos neteisėtai padarytos išlaidos praėjusiais metais; E4 – iš viso – (E1+E2+E3)

S15 Rodikliai

S16 Draudėjo įsiskolinimo prieš metų pradžią sumos

S17 Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sumos

S18 Sumos, kurios per ataskaitinį laikotarpį nurašytos arba nuo kurių mokėjimo draudėjas atleistas

S19 Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtos sumos

S20 Draudėjo įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumos (S16+S17-S18-S19)

E1

 

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

E3

 

 

 

 

 

E4

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vadovo pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

_________________


Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių

2 priedas

 

(Valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaitos F4-1 forma)

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS.................................................. SKYRIUS

Draudėjas..........................................................................................................................................................................

Draudėjo kodas

 

 

Asmens kodas

 

Adresas ...................................................................................................................................................................................................................

Tarifas

 

 

 

 

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ, DELSPINIGIŲ IR

BAUDŲ ĮSISKOLINIMO SUMOKĖJIMO ATIDĖJIMO ATASKAITA F4-1

PAGAL 20... M. ............................... D. DUOMENIS

 

________________________________

(data)

 

P28

 

 

P29

 

Sutartis dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo

P30

 

 

P31

 

Sutartis dėl delspinigių įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo

P32

 

 

P33

 

Sutartis dėl baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo

 

(sutarties data)

 

 

(sutarties Nr.)

 

 

 

 

 

 

(Lt, ct)

S21 Rodikliai

S22 Įmokos

S23 Delspinigiai

S24 Baudos

S25 Iš viso

T1

Atidėto įsiskolinimo prieš metų pradžią suma

 

 

 

 

T2

Per ataskaitinį laikotarpį atidėto įsiskolinimo suma

 

 

 

 

T3

Iki ataskaitinio ketvirčio pradžios sumokėta suma

 

 

 

 

T4

Per ataskaitinį ketvirtį sumokėtos  sumos

 

 

 

 

T4.1

Per pirmą ataskaitinio ketvirčio mėnesį sumokėta suma

 

 

 

 

T4.2

Per antrą ataskaitinio ketvirčio mėnesį sumokėta suma

 

 

 

 

T4.3

Per trečią ataskaitinio ketvirčio mėnesį sumokėta suma

 

 

 

 

T5

Visa sumokėtos skolos suma

 

 

 

 

T6

Atidėto įsiskolinimo suma, nutraukiant įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį

 

 

 

 

T7

Atidėto įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma

 

 

 

 

 

 

(Vadovo pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

_________________