LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 „DĖL NAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 15 d. Nr. 781

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2004, Nr. 167-6128; 2008, Nr. 107-4089, Nr. 119-4511):

1. Išdėstyti 12.3 punktą taip:

12.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos registravimo dokumentą, išskyrus tuos atvejus, kai naudojamą žemės sklypą pageidauja pirkti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą;“.

2. Pripažinti netekusiu galios 12.5 punktą.

3. Pripažinti netekusiu galios 12.6 punktą.

4. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Prašyme turi būti nurodytas statinių ir įrenginių, esančių prašomame parduoti naudojamame žemės sklype, unikalus numeris ir atsiskaitymo su valstybe už perkamą žemės sklypą būdas – iš karto ar išsimokėtinai. Jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja pirkti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, prašyme turi būti nurodyta juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinė. Jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja pirkti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą, prašyme turi būti nurodyta užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė, taip pat Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo pavadinimas, kodas ir buveinė.“

5. Išdėstyti 14 punkto pirmąją pastraipą taip:

14. Žemėtvarkos skyrius, gavęs asmens prašymą parduoti žemės sklypą, kuris yra mieste, ir kitus šių Taisyklių 12 punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų: sutikrina asmens pateiktus duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos juridinio asmens įregistravimą (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja pirkti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo), arba su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo registravimą ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja pirkti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą), taip pat su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, patvirtinančiais statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą; prideda Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus prie asmens pateikto prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 12 punkte; pateikia savivaldybės administracijos direktoriui šių dokumentų kopijas su lydraščiu, kuriame prašo:“.

6. Papildyti nauju 17.1 punktu (ankstesniuosius 17.1 ir 17.2 punktus laikyti 17.2 ir 17.3 punktais):

17.1. pagal šių Taisyklių 7 punktą apskaičiuoja parduodamų žemės sklypo dalių dydį;“.

7. Išdėstyti 19 punktą taip:

19. Žemėtvarkos skyrius, gavęs asmens prašymą parduoti žemės sklypą, kuris yra kaimo gyvenamojoje vietovėje, ir kitus šių Taisyklių 12 punkte nurodytus dokumentus, per 30 dienų: sutikrina asmens pateiktus duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos juridinio asmens įregistravimą (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja pirkti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo), arba su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo registravimą ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja pirkti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą), taip pat su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, patvirtinančiais statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą; prideda Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus prie asmens pateikto prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 12 punkte; atlieka šių Taisyklių 14.1–14.3, 14.5, 17.1 ir 17.2 punktuose nurodytus darbus ir parengia valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą.“

8. Įrašyti 22 punkto trečiajame sakinyje po žodžių „parduoti žemės sklypą“ žodžius „arba jo dalį, nustatytą pagal šių Taisyklių 7 ar 8 punktą“.

9. Išdėstyti 31.1 punktą taip:

31.1. prašymą išnuomoti žemės sklypą, nurodydami pageidaujamą nuomos terminą, taip pat statinių ir įrenginių, esančių prašomame išnuomoti naudojamame žemės sklype, unikalius numerius. Jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, prašyme turi būti nurodyta juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinė. Jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą, prašyme turi būti nurodyta užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė, taip pat Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo pavadinimas, kodas ir buveinė;“.

10. Pripažinti netekusiu galios 31.4 punktą.

11. Išdėstyti 31.6 punktą taip:

31.6. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos registravimo dokumentą, išskyrus tuos atvejus, kai naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą;“.

12. Pripažinti netekusiu galios 31.7 punktą.

13. Išdėstyti 32 punkto pirmąją pastraipą taip:

32. Kai žemės sklypą išnuomoja savivaldybės taryba, savivaldybės administracijos direktorius, gavęs šių Taisyklių 31 punkte nurodytus dokumentus: sutikrina asmens pateiktus duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos juridinio asmens įregistravimą (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo), arba su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo registravimą ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą), taip pat su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, patvirtinančiais statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą; prideda Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus prie asmens pateikto prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 31 punkte; pagal teritorijų planavimo dokumentą atlieka šiuos darbus: “.

14. Papildyti nauju 32.7 punktu (ankstesniuosius 32.7–32.9 punktus laikyti 32.8–32.10 punktais):

32.7. pagal šių Taisyklių 30.9 punktą apskaičiuoja išnuomojamų žemės sklypo dalių dydį;“.

15. Išdėstyti 33 punktą taip:

33. Kai žemės sklypą mieste išnuomoja apskrities viršininkas, žemėtvarkos skyrius, gavęs šių Taisyklių 31 punkte nurodytus dokumentus: sutikrina asmens pateiktus duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos juridinio asmens įregistravimą (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo), arba su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo registravimą ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą), taip pat su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, patvirtinančiais statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą; prideda Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus prie asmens pateikto prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 31 punkte; pateikia savivaldybės administracijos direktoriui šių dokumentų kopijas su lydraščiu ir prašo atlikti šių Taisyklių 32 punkte nurodytus darbus.“

16. Įrašyti 35 punkte vietoj skaičių „32.9“ skaičius „32.10“.

17. Išdėstyti 37 punktą taip:

37. Kai žemės sklypą kaimo vietovėje išnuomoja apskrities viršininkas, žemėtvarkos skyrius, gavęs šių Taisyklių 31 punkte nurodytus dokumentus, per 30 dienų: sutikrina asmens pateiktus duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos juridinio asmens įregistravimą (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo), arba su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo registravimą ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą), taip pat su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, patvirtinančiais statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą; prideda Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus prie asmens pateikto prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 31 punkte; atlieka šių Taisyklių 32.1–32.10 punktuose nurodytus darbus.“

18. Įrašyti 39 punkto pirmajame sakinyje po žodžių „naudojamą žemės sklypą“ žodžius „arba jo dalį, nustatytą pagal šių Taisyklių 30.9 ar 30.10 punktą“.

19. 1 priede:

19.1. Įrašyti preambulėje vietoj žodžio „nesutrumpintas“ žodžius „teisinė forma“.

19.2. Įrašyti 1 punkte vietoj žodžio „kadastrinis“ žodį „kadastro“.

19.3. Išbraukti 3 punkto lentelės antrojoje skiltyje žodį „nesutrumpintas“.

19.4. Įrašyti 4.1 punkte vietoj žodžio „nesutrumpintas“ žodžius „teisinė forma“.

19.5. Įrašyti 4.2 punkte vietoj žodžio „nesutrumpintas“ žodžius „teisinė forma“.

19.6. Įrašyti 4.3 punkte vietoj žodžio „nesutrumpintas“ žodžius „teisinė forma“.

20. Įrašyti 2 priedo pirmojoje pastraipoje vietoj žodžio „nesutrumpintas“ žodžius „teisinė forma“ ir vietoj žodžio „kadastrinis“ žodį „kadastro“.

21. 3 priede:

21.1. Įrašyti preambulėje vietoj žodžio „nesutrumpintas“ žodžius „teisinė forma“.

21.2. Įrašyti 1 punkte vietoj žodžio „kadastrinis“ žodį „kadastro“.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                    ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS, PAVADUOJANTIS

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS