LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO IR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. gruodžio 12 d. Nr. X-970

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 98 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741)

 

1 straipsnis. 98 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 3 dalies pakeitimas

1. 98 straipsnio 1 dalies 2 punkte po žodžio „sąlygomis“ įrašyti žodį „specializuotose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;“.

2. 98 straipsnio 3 dalyje po žodžio „gydyti“ įrašyti žodį „specializuotame“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis teismas taiko asmeniui, kurį dėl jo psichikos sutrikimo reikia stebėti ir gydyti specializuotame stacionare.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 403 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2002, Nr. 37-1341)

 

1 straipsnis. 403 straipsnio 2 dalies 2 punkto pakeitimas

403 straipsnio 2 dalies 2 punkte po žodžio „sąlygomis“ įrašyti žodį „specializuotose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;“.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________