LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IŠLEIDIMO Į POŽEMINĮ VANDENĮ INVENTORIZAVIMO IR INFORMACIJOS RINKIMO VYKDYMO TVARKOS

 

2002 m. kovo 26 d. Nr. 135

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 300 (Žin., 2002, Nr. 25-910) patvirtintą Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė Acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių 2002 metų planą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2002, Nr. 2-49) 6 str., Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 35-1164) 4 str., Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 31, 38, 39 ir 40 str., Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 112-2824), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) bei įvertindamas Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 80/68/EEB „Dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos tam tikromis pavojingomis medžiagomis“ ir Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmus vandens politikos srityje, nuostatas:

1. Skiriu Lietuvos geologijos tarnybą duomenų registro apie Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių (Žin., 2001, Nr. 83-2906) I ir II prieduose nurodytų medžiagų tiesioginio ar netiesioginio išleidimus į požeminį vandenį tvarkytoja.

2. Pavedu:

2.1. Lietuvos geologijos tarnybai iki 2003 m. sausio 1 d. parengti Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį informacijos rinkimo tvarką bei teikti Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir Jungtiniam tyrimų centrui metodinę paramą dėl duomenų apie Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių (Žin., 2001, Nr. 83-2906) I ir II prieduose nurodytų medžiagų tiesioginio ar netiesioginio išleidimo į požeminį vandenį kaupimo ir sisteminimo;

2.2. Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai nustatyta tvarka teikti Lietuvos geologijos tarnybai suvestinius duomenis apie išduotus Gamtos išteklių naudojimo (arba Integruotos taršos prevencijos ir kontrolės) leidimus, kuriuose leista tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių (Žin., 2001, Nr. 83-2906) I ir II prieduose nurodytas medžiagas į požeminį vandenį;

2.3. Jungtiniam tyrimų centrui nustatyta tvarka teikti Lietuvos geologijos tarnybai duomenis apie Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių (Žin., 2001, Nr. 83-2906) I ir II prieduose nurodytų medžiagų tiesioginį ar netiesioginį išleidimą į požeminį vandenį.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u aplinkos viceministrui V. Augliui.

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „valdymo sistema“, „vanduo“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS