LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 5, 6,17, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 36 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. balandžio 10 d. Nr. X-1485

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085, Nr. 123-5539; 2003, Nr. 42-1925, Nr. 73-3340, Nr. 75-3474, Nr. 102-4586, Nr. 116-5254, Nr. 123-5585; 2004, Nr. 25-749, Nr. 47-1550, Nr. 60-2118, Nr. 73-2535, Nr. 134-4837, Nr. 158-5757, Nr. 167-6108; 2005, Nr. 76-2743, 2744, Nr. 81-2943, Nr. 88-3293, Nr. 153-5634, 5636; 2006, Nr. 41-1462, Nr. 48-1702, Nr. 50-1801, Nr. 82-3249, 3263, Nr. 111-4197, Nr. 127-4821; 2008, Nr. 15-510)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 14 dalies 4 punkto pakeitimas

2 straipsnio 14 dalies 4 punkte po žodžio „gyventojo“ įrašyti žodį „(gyventojui)“, žodžius „įsiregistravusio pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju“ išbraukti ir šį punktą išdėstyti taip:

„4) gyventojo (gyventojui) apskaičiuotą pardavimo pridėtinės vertės mokesčio sumą už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas;“.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 5 dalies 2 punkto pakeitimas

5 straipsnio 5 dalies 2 punkte po žodžio „pelno“ įrašyti žodžius „ir metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„2) pajamos iš paskirstytojo pelno ir metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams;“.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies 13 punkto pakeitimas

6 straipsnio 2 dalies 13 punkte išbraukti žodį „gyventojo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„13) grąžinamoms sumokėtoms pensijų įmokoms į pensijų fondą, įsteigtą pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą ar Profesinių pensijų kaupimo įstatymą, ar kitų užsienio valstybių įstatymus, reglamentuojančius analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, gyventojui išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus į kitą pensijų fondą, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos arba jeigu įmokos grąžinamos gyventojui, kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas. Šio punkto nuostatos netaikomos pensijų įmokoms į tikslines teritorijas;“.

 

4 straipsnis. 17 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23) pajamos už parduotus arba kitaip perleistus nuosavybėn vertybinius popierius, įsigytus po 1999 m. sausio 1 d., jeigu vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn ne anksčiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos (parduodant dalį to paties vieneto tos pačios rūšies ir klasės vertybinių popierių, kiekvienu atveju laikoma, kad pirmiausia parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn anksčiausiai įsigyti vertybiniai popieriai) ir gyventojas 3 metus iki mokestinio laikotarpio, per kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti arba kitaip perleisti nuosavybėn, pabaigos nebuvo savininkas daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų). Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui, taip pat tais atvejais, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal šio Įstatymo 11 straipsnį;“.

2. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

„25) ūkininko ir jo partnerių gautos pajamos už ūkininko ūkyje, įregistruotame Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (toliau – Ūkininko ūkio įstatymas) nustatyta tvarka, vykdomą žemės ūkio veiklą ir pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn ilgalaikį turtą, naudojamą žemės ūkio veikloje, taip pat pajamos, gautos realizavus kitą žemės ūkio paskirties žemėje pačių išaugintą ar išaugintą ir perdirbtą produkciją. Kitos žemės ūkio paskirties žemėje išaugintos ar išaugintos ir perdirbtos produkcijos sąrašą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;“.

3. Papildyti 17 straipsnio 1 dalį 53 punktu:

„53) iš pensijų fondo, įsteigto pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą ar Profesinių pensijų kaupimo įstatymą, ar kitų užsienio valstybių įstatymus, reglamentuojančius analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, nutraukus pensijų kaupimo sutartį gyventojui išmokėtos sumos, jeigu pensijų įmokas pagal tokias sutartis mokėjo tik gyventojai ir jos nebuvo atimamos iš pajamų šio Įstatymo nustatyta tvarka;“.

4. Papildyti 17 straipsnio 1 dalį 54 punktu:

„54) premijos, kurias inicijuoja pelno nesiekiančios organizacijos, veikiančios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodytais visuomenei naudingais tikslais, ir kurios yra skiriamos už nuopelnus Lietuvos kultūros, visuomenės ir mokslo srityse, jeigu tokių premijų gavėjai nustatomi konkurso tvarka, o premijai nominuotų darbų vertinimo komisija sudaryta iš ne mažiau kaip 10 narių, kurių dauguma – mokslo ir studijų sistemos institucijų, įstaigų ar organizacijų ir meno kūrėjų organizacijų atstovai.“

5. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šio straipsnio 1 dalies 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 43, 50 ir 53 punktų nustatytos lengvatos, taip pat 19 punkte nustatyta lengvata dovanojimo būdu iš kitų nei sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai) ir seneliai gautoms pajamoms netaikomos, jei gyventojo atitinkamos pajamos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje.“

 

5 straipsnis. 24 straipsnio 3 dalies pakeitimas

24 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „suderinęs su finansų ministru“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijų formas, deklaracijų užpildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius. Centrinis mokesčio administratorius turi teisę nustatyti pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijoje nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą, taip pat tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų dydį, kurio neviršijus išmokamos sumos nedeklaruojamos pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijoje.“

 

6 straipsnis. 27 straipsnio 6 dalies pakeitimas

27 straipsnio 6 dalyje išbraukti žodžius „suderinęs su finansų ministru“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„6. Metinės pajamų mokesčio deklaracijos formą, jos užpildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius. Centrinis mokesčio administratorius turi teisę nustatyti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą, taip pat tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų dydį, kurio neviršijus gautos pajamos nedeklaruojamos metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje.“

 

7 straipsnis. 30 straipsnio 4 dalies pakeitimas

30 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „suderinęs su finansų ministru“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų deklaracijų formas, jų užpildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.“

 

8 straipsnis. 31 straipsnio 2 dalies pakeitimas

31 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „suderinęs su finansų ministru“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos formą, jos užpildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.“

 

9 straipsnis. 32 straipsnio 3 dalies pakeitimas

32 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „ir su finansų ministru suderinta“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Prašymai perskaičiuoti pajamų mokestį pateikiami centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.“

 

10 straipsnis. 33 straipsnio 3 dalies pakeitimas

33 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „suderinęs su Finansų ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Pažymų apie apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas formas, jų pildymo ir pateikimo tvarką, sumos dydį, iki kurio neprivalu pateikti mokesčio administratoriui pažymas apie gyventojams išmokėtas išmokas, nustato centrinis mokesčio administratorius.“

 

11 straipsnis. 36 straipsnio 1 dalies pakeitimas

36 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „5“ įrašyti skaičių „4“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Jei gyventojas nesilaiko šio Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų dėl prašymo taikyti NPD pateikimo ir dėl to buvo sumokėtas per mažas pajamų mokestis, tai Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka už šį pažeidimą atsako pats gyventojas.“

 

12 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti Įstatymo priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Europos Parlamento 2005 m. rugsėjo 28 d. sprendimas dėl Europos Parlamento narių statuto priėmimo (2005/ 684/EB, Euratomas) (OL 2005 L 262, p. 1).“

2. Papildyti Įstatymo priedą 5 punktu:

„5. 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/98/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo, adaptuojanti tam tikras direktyvas mokesčių srityje (OL 2006 L 363, p. 129).“

 

13 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šio įstatymo 2, 3 straipsnių, 4 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2008 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

2. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2007 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________