CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRAVIMO ŽENKLŲ SUTEIKIMO BEI ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gegužės 24 d. Nr. 4R-89

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 28 straipsnio 2 dalies nuostatomis,

tvirtinu Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisykles (pridedama).

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                KĘSTUTIS AURYLA

______________

 


PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos

administracijos direktoriaus

2005 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4R-89

 

Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo BEI ženklinimo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato civilinių ir nekarinių valstybės orlaivių (toliau – orlaiviai) registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarką.

2. Orlaiviai, registruoti Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, turi būti ženklinami Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) suteiktu valstybės nacionaliniu ženklu „LY“ bei Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) suteiktu registravimo ženklu.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Orlaivis – kiekvienas aparatas (mašina), kuris atmosferoje laikosi dėl sąveikos su oru, bet ne dėl oro atoveikio nuo žemės paviršiaus.

3.2. Dirižablis – lengvesnis už orą jėgainės varomas orlaivis.

3.3. Aerostatas – kiekvienas orlaivis, kuris ore laikosi dėl savo aerostatinės keliamosios jėgos.

 

II. ATPAŽINIMO ŽENKLAI

 

4. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre (toliau – registre) arba jo priede registruotam orlaiviui suteikiamas ženklas, susidedantis iš nacionalinio ir registravimo ženklų (toliau – atpažinimo ženklas). Atpažinimo ženklas gali būti naudojamas kaip orlaivio šaukinys.

5. Registravimo ženklas suteikiamas kiekvienam registre registruotam orlaiviui. Orlaivio registravimo ženklą sudaro trys didžiosios lotyniškos abėcėlės raidės, kurių kombinacija jokiam kitam orlaiviui negali būti suteikta pakartotinai.

6. Orlaiviais draudžiama skraidyti, jei ant jų nėra šiomis taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų atpažinimo ženklų.

7. Draudžiama orlaivį ženklinti kitokiais atpažinimo ženklais arba kitokia, negu šiose taisyklėse nustatyta, tvarka.

8. Suteikiamo registravimo ženklo pirmoji raidė apibūdina esminius orlaivio konstrukcijos požymius.

9. Pirmoji orlaivio registravimo ženklo raidė ženklina:

9.1. A – lėktuvus;

9.2. H – sraigtasparnius;

9.3. G – sklandytuvus;

9.4. O – orlaivius, lengvesnius už orą;

9.5. S – skraidykles ir kitų rūšių orlaivius, priskiriamus labai lengviems orlaiviams;

9.6. X – mėgėjiškus orlaivius;

9.7. U – ultralengvuosius orlaivius.

10. Nacionalinis ženklas nuo registravimo ženklo atskiriamas brūkšniu (pvz., LY–AAA).

11. Tam tikrais atvejais, kai orlaivio išorės ir skrydžio tikslas demonstruoti jį parodoje, kuriant kino filmus ar televizijos laidas, orlaivio nacionaliniai ir registravimo ženklai gali būti laikinai ženklinami orlaivio vertikalioje (-iose) plokštumoje (-ose) ar liemens abiejose pusėse, o jų simbolių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.

12. Draudžiama orlaivį ir jo dalis ženklinti kitais užrašais, prasidedančiais simboliais „LY“, jeigu šių užrašų paskirtis kitokia, negu nustatyta šiose taisyklėse.

13. Sudarant orlaivio registravimo ženklą, negalima naudoti trijų raidžių junginių, prasidedančių raide Q, naudojamų Q kode, ir junginių, kurie gali būti suprasti kaip nelaimės signalas SOS arba analogiški signalai XXX, PAN ir TTT.

14. Atpažinimo ženklai ant orlaivio konstrukcijos užrašomi ar užklijuojami kontrastinga fonui spalva (tamsia šviesiame fone arba balta spalva tamsiame fone). Atpažinimo ženklai turi būti atsparūs išoriniams aplinkos poveikiams, kad nebluktų.

15. Orlaivio atpažinimo ženklai turi būti gerai matomi ir aiškiai įskaitomi.

16. Visi orlaivio atpažinimo ženklų simboliai rašomi didžiosiomis lotyniškos abėcėlės raidėmis be ornamentų ištisine linija. Visų simbolių aukštis turi būti vienodo dydžio. Linijų storis turi būti 1/6 simbolio aukščio.

17. Atstumas tarp simbolių turi būti ne mažesnis kaip 1/4 simbolio pločio. Brūkšnelis laikomas atskiru simboliu.

18. Visų atpažinimo ženklų simbolių (išskyrus „I“ raidę) plotis ir brūkšnelio ilgis turi būti 2/3 simbolio aukščio.

19. Atpažinimo ženklų, ženklinamų ant lengvesnių už orą orlaivių, simbolių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm.

20. Sunkesnių už orą orlaivių atpažinimo simbolių, ženklinamų ant sparno, aukštis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Atpažinimo ženklų, ženklinamų ant liemens ar analogiškos konstrukcijos arba orlaivio vertikalios plokštumos (-ų), simbolių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 30 cm.

21. Suteikiant orlaiviui registravimo ženklą gali būti atsižvelgta į orlaivio savininko arba jo įgalioto atstovo pageidavimą. Tokiu atveju orlaivio registravimo ženklas gali būti užsakomas iš anksto pateikus rašytinį prašymą ir kvitą, patvirtinantį, kad valstybės rinkliava už orlaivio ženklų rezervavimą sumokėta. Norimi ženklai, jei jie dar nėra priskirti kitam orlaiviui, gali būti rezervuoti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. CAA per 5 darbo dienas priima sprendimą rezervuoti ar nerezervuoti ženklų ir apie tai informuoja pareiškėją.

Taip pat ženklai gali būti pasirenkami registravimo metu pateikiant kvitą, patvirtinantį, kad valstybės rinkliava už ženklų pasirinkimą yra sumokėta.

22. Orlaivio registravimo metu atpažinimo ženklai jau turi būti ant orlaivio. Jei orlaivis yra išregistruotas, Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro atpažinimo ženklai turi būti pašalinti nuo orlaivio paviršių.

 

III. CIVILINIŲ ORLAIVIŲ ŽENKLINIMO TVARKA

 

Lengvesni už orą orlaiviai

 

23. Dirižabliai:

23.1. atpažinimo ženklai rašomi ant dirižablio korpuso arba ant jo stabilizatorių plokštumų;

23.2. jeigu atpažinimo ženklai yra ant korpuso, jie rašomi abiejuose dirižablio šonuose ir ant dirižablio paviršiaus išilgai pagal simetrijos liniją;

23.3. jeigu atpažinimo ženklai yra ant dirižablio stabilizatorių, tai jie turi būti vertikalioje ir horizontalioje stabilizatoriaus plokštumose. Horizontaliame stabilizatoriuje ženklai rašomi dešinės pusės viršutinėje ir kairės pusės apatinėje plokštumose. Simbolių viršūnės turi būti nukreiptos į priekinę stabilizatoriaus briauną. Vertikalaus stabilizatoriaus ženklai rašomi apatinės stabilizatoriaus dalies abiejose pusėse. Simboliai rašomi horizontaliai.

24. Sferiniai aerostatai. Atpažinimo ženklai rašomi dviejose priešingose aerostato kupolo pusėse, maksimalaus aerostato skersmens pjūvio linijoje. Simboliai išdėstomi horizontaliai.

25. Nesferiniai aerostatai. Atpažinimo ženklai rašomi dviejose priešingose aerostato kupolo pusėse, virš krovinio pakabos tvirtinimo juostos arba gondolos pakabos lynų tvirtinimo taškų. Simboliai rašomi horizontaliai.

26. Nepilotuojamieji nevaldomi aerostatai. Atpažinimo ženklai rašomi jų atpažinimo lentelėje.

 

Sunkesni už orą orlaiviai

 

27. Sunkesnių už orą orlaivių atpažinimo ženklai rašomi sparno konstrukcijos apatinės plokštumos kairėje pusėje ir abiejose orlaivio liemens pusėse arba orlaivio vertikaliosios plokštumos abiejose pusėse.

28. Atpažinimo ženklų, rašomų ant sparno, simbolių viršūnės turi būti nukreiptos į priekinį sparno kraštą. Simboliai turi būti išdėstyti, jei įmanoma, vienodu atstumu nuo priekinės ir užpakalinės sparno briaunų.

29. Jeigu ženklai rašomi ant liemens arba analogiškos orlaivio konstrukcijos dalies, būtina juos rašyti tarp sparno ir orlaivio horizontalaus stabilizatoriaus. Jeigu ženklai išdėstomi vertikalioje plokštumoje, jie rašomi abiejose vertikaliosios plokštumos pusėse. Jeigu ženklai išdėstomi keliose orlaivio vertikaliosiose plokštumose, jie rašomi išorinėse pusėse. Simboliai rašomi horizontaliai.

30. Jei sunkesnis už orą orlaivis neturi konstrukcijos dalių, analogiškų toms, kurios nurodytos šių taisyklių 27 punkte, orlaivio atpažinimo ženklai rašomi taip, kad juos būtų lengva atpažinti. Šiuo atveju ženklinimo tvarka turi būti derinama su CAA.

 

Orlaivio atpažinimo lentelė

 

31. Kiekviename registruotame orlaivyje turi būti ugniai atspari atpažinimo lentelė. Ji turi būti pritvirtinta prie orlaivio taip, kad išliktų jam skrendant ar avarijos metu.

32. Orlaivio atpažinimo lentelėje turi būti įrašyti šie duomenys:

32.1. orlaiviui suteiktas nacionalinis ir registravimo ženklai;

32.2. orlaivio tipas;

32.3. gamintojo suteiktas serijos numeris.

33. Išskyrus asmenis, minimus šių taisyklių 34 punkte, niekas be CAA leidimo negali nuimti arba pakeisti atpažinimo lentelės, taip pat pakeisti joje įrašytų duomenų.

34. Asmenys, atliekantys orlaivio techninės priežiūros darbus, gali nuimti atpažinimo lentelę, jei tai būtina techninės priežiūros metu.

35. Nuo kito orlaivio nuimtą arba senąją kitos šalies atpažinimo lentelę naudoti draudžiama.

36. Sunkesnių už orą orlaivių atpažinimo lentelę rekomenduojama tvirtinti prie pagrindinių orlaivio durų, gerai matomoje vietoje arba ant orlaivio liemens uodegos pusėje.

37. Nepilotuojamųjų nevaldomų aerostatų atpažinimo lentelę rekomenduojama tvirtinti prie aerostato naudingo krovinio paviršiaus, gerai matomoje vietoje.

38. Rekomenduojamas orlaivio atpažinimo lentelės dydis – ne mažesnis kaip 8 x 6 cm.

39. Orlaivio registravimo metu atpažinimo lentelė turi būti pritvirtinta prie orlaivio. Jei orlaivis yra išregistruotas, Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro atpažinimo lentelė turi būti pašalinta nuo orlaivio.

______________