LIETUVOS RESPUBLIKOS

DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ ĮSTATYMO 10 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m. balandžio 15 d. Nr. X-1497

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2007, Nr. 4-154)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 4 dalies pakeitimas

10 straipsnio 4 dalyje po žodžio „atliekančia“ įrašyti žodžius „ar jos įgaliota“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, neperduodančios dokumentų į valstybės archyvus, šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus dokumentus derina su jų steigėjo funkcijas atliekančia ar jos įgaliota institucija ar įstaiga.“

 

2 straipsnis. 14 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 2 punkto pakeitimas

1. 14 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ įrašyti žodžius „Lietuvos archyvų departamento“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Dokumentus galima naikinti atlikus jų vertės ekspertizę, kai pasibaigia teisės norminių aktų nustatyti dokumentų saugojimo terminai. Sprendimą dėl valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, nevalstybinės organizacijos, privataus juridinio asmens veiklos dokumentų naikinimo ar jų saugojimo terminų pratęsimo priima vadovas pagal Lietuvos archyvų departamento nustatytus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus.“

2. 14 straipsnio 2 dalies 2 punkte po žodžio „atliekančia“ įrašyti žodžius „ar jos įgaliota“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„2) steigėjo funkcijas atliekančia ar jos įgaliota institucija ar įstaiga, kai dokumentai valstybės archyvams neperduodami.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS