LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL AGRESYVIŲ ŠUNŲ ĮVEŽIMO, ĮSIGIJIMO, LAIKYMO, VEISIMO, DRESAVIMO IR PREKYBOS JAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 24 d. Nr. 242

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2000, Nr. 61-1808; 2001, Nr. 99-3521) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymą“(Žin., 2002, Nr. 31-1154),

tvirtinu pridedamas Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisykles.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

______________


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2002 m. gegužės 24 d.

įsakymu Nr. 242

 

AGRESYVIŲ ŠUNŲ ĮVEŽIMO, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklĖS

 

Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklės (toliau – taisyklės) paruoštos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2000, Nr. 61-1808; 2001, Nr. 99-3521) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 22 d. nutarimu „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 31-1154).

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taisyklių tikslas – nustatyti agresyvių šunų ir jų mišrūnų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais Lietuvos Respublikoje tvarką.

2. Taisyklės taikomos asmenims, įvežantiems, įsigyjantiems, laikantiems, veisiantiems, dresuojantiems ir prekiaujantiems tais šunimis ir jų mišrūnais, kurių veislės nurodytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 patvirtintame Agresyvių šunų veislių sąraše (Žin., 2002, Nr. 32-1241).

2.1. Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

2.2. Taisykles įgyvendina ir jų priežiūrą vykdo savivaldybės ir valstybinės institucijos bei įstaigos pagal savo kompetenciją.

3. Vartojamos sąvokos:

Agresyvaus šuns laikymas – žmogaus veikla, nuo kurios priklauso žmonių ir kitų gyvūnų saugumo užtikrinimas.

Agresyvūs šunys – Agresyvių šunų veislių sąraše nurodytų veislių šunys bei jų mišrūnai.

Atsakingas asmuo – fizinis ar juridinis asmuo, kuris laiko, veisia, dresuoja, įveža, prekiauja ar kitaip rūpinasi agresyviu šunimi.

Koviniai šunys – kovoms išvestų veislių šunys ir jų mišrūnai.

Pavojingi šunys – šunys, kurie dėl biologinių savybių nuolat kelia pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei ir sveikatai.

Voljeras – aptverta teritorija agresyviems šunims laikyti.

 

II. VETERINARIJOS REIKALAVIMAI AGRESYVIEMS ŠUNIMS

 

4. Visi agresyvūs šunys kasmet turi būti skiepijami nuo pasiutligės. Jaunus šunis pirmą kartą skiepyti nuo pasiutligės rekomenduojama 3 mėnesių amžiaus. Be to, rekomenduojama šunis kasmet skiepyti nuo maro, infekcinio hepatito, gastroenterito bei atlikti dehelmintizaciją.

 

III. AGRESYVIŲ ŠUNŲ ĮVEŽIMAS

 

5. Įvežti į Lietuvos Respubliką draudžiama:

5.1. kovinius šunis;

5.2. kovinių veislių šunų mišrūnus;

5.3. pavojingų veislių šunų mišrūnus.

6. Įvežti pavojingų veislių šunis draudžiama, jeigu atsakingas asmuo:

6.1. yra jaunesnis nei 18 metų;

6.2. įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

6.3. teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

6.4. neturi šuns kilmės dokumentų;

6.5. neturi šuns tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo su įrašytu identifikavimo numeriu.

7. 6.2 ir 6.3 punktų nuostatos netaikomos užsienio valstybių piliečiams, keliaujantiems arba atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje rengiamas šunų parodas.

8. Draudžiama įvežti neidentifikuotą (tatuiruote, mikroprocesoriumi) agresyvų šunį.

9. Įvežti pavojingų veislių šunis ir jų mišrūnus į Lietuvos Respubliką galima tik turint savivaldybės išduotą leidimą įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti atitinkamais šunimis.

10. Jeigu šuo identifikuotas mikroprocesoriumi, atsakingas asmuo, įvežantis šunį, privalo turėti mikroprocesoriaus nuskaitymo įrenginį (dekoderį).

11. Įvežęs agresyvų šunį, atsakingas asmuo privalo per 5 darbo dienas jį užregistruoti Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

 

IV. AGRESYVIŲ ŠUNŲ įsigijimAS, laikymAS, vedžiojimas, veisimAS, DRESAVIMAS ir PREKYBA jais

 

12. Leidžiama įsigyti, laikyti ir vedžioti tiktai sterilizuotus kovinių veislių šunis ir jų mišrūnus. Draudžiama veisti ir dresuoti kovinių veislių šunis ir jų mišrūnus bei jais prekiauti.

13. Už agresyvius šunis atsakingi asmenys privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje jie gyvena, leidimą laikyti agresyvų šunį. Leidimas neišduodamas asmenims:

13.1. jaunesniems nei 18 metų;

13.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

13.3. teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

13.4. nepateikusiems pažymos apie atitinkamos mokymo programos, kurią tvirtina Vidaus reikalų ministerija, išklausymą;

13.5. gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais 13.2 ir 13.3 punktuose.

14. Pažeidus taisyklių reikalavimus, 13 punkte nurodyto leidimo galiojimas sustabdomas ir nustatomas terminas pažeidimams pašalinti. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalinamas arba per vienerius metus šios taisyklės pakartotinai pažeidžiamos, 13 punkte nurodytas leidimas panaikinamas. 13 punkte nurodytas leidimas panaikinamas visais atvejais, jei nustatoma, kad leidimui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys ar suklastoti dokumentai.

15. Agresyvūs šunys gali būti laikomi įmonių, įstaigų, organizacijų teritorijose, automobilių (autotransporto) stovėjimo aikštelėse, kituose objektuose tik turint savivaldybės, kurios teritorijoje laikoma, leidimą.

16. Atsakingas asmuo privalo turėti agresyvaus šuns registracijos dokumentą ir paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą su įrašytu identifikavimo numeriu.

17. Agresyvūs šunys gali būti laikomi tik atsakingo asmens atskiroje nuosavoje uždaroje valdoje ar uždaroje valdoje prie nuosavo namo, kuriame gyvena tik viena šeima; gyvenant kelioms atskiroms šeimoms – tik gavus raštišką kitų šeimų pilnamečių narių sutikimą.

18. Atsakingi asmenys privalo garantuoti, kad agresyvių šunų auginimas ir laikymas nekels grėsmės žmonių ir kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai, nuosavybei, ramybei ir nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų.

19. Laiptinėse, koridoriuose, viešosiose vedžiojimo vietose agresyvūs šunys turi būti vedžiojami su pavadėliu ir antsnukiu. Vežti liftu agresyvų šunį galima tik tuo atveju, jei tam neprieštarauja kiti žmonės, esantys lifte. Agresyvūs šunys neturi kelti grėsmės praeiviams ir kitiems gyvūnams. Esant pašalinių asmenų ir kitų gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 m.

20. Draudžiama agresyvius šunis vedžioti masinėse žmonių susibūrimo vietose, kapinėse, mokyklų, sveikatos apsaugos įstaigų, vaikų lopšelių-darželių teritorijose, žaidimo ir sporto aikštelėse, stadionuose, pliažuose, skveruose, prie gyvenamųjų namų, žaliojoje vejoje, parkuose, išskyrus jų pakraščius arba įrengtas šunų vedžiojimo aikšteles. Draudžiama lankytis su agresyviais šunimis maisto parduotuvėse, viešojo maitinimo įstaigose, kirpyklose ir pan. bei leisti agresyvius šunis vienus į laiptines, bendrojo naudojimo balkonus nepriklausomai nuo to, ar jie su pavadėliu ir antsnukiu, ar be jų.

21. Atvirose atskirų privačių statinių valdose agresyvūs šunys turi būti pririšti arba uždaryti ne žemesniuose kaip 2 m aukščio aptvertuose voljeruose.

22. Uždaroje atsakingo asmens valdoje šunys gali būti nepririšti, jeigu valda aptverta ne žemesne negu 2 m tvora, tačiau prie įėjimo į valdą (išskyrus butus) turi būti pakabintas įspėjamasis ženklas ir užrašas. Ženklas – baltas ne trumpesnių kaip 25 cm kraštinių trikampis ar stačiakampis su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis ir užrašas – „Nepririštas šuo“. Ženklas turi būti gerai matomas tiek dienos, tiek nakties metu.

23. Uždarose rakinamose patalpose, butuose, gyvenamosiose patalpose, sandėliuose, ūkiniuose pastatuose ir kt. agresyvūs šunys apsaugai gali būti laikomi nepririšti, o patalpos gali būti be perspėjimo ženklų.

24. Draudžiama organizuoti kovas tarp agresyvių šunų ar su kitais gyvūnais.

25. Draudžiama vežti agresyvius šunis visuomeninėmis transporto priemonėmis.

26. Agresyvius šunis galima vedžioti tik šunų vedžiojimui skirtose aikštelėse bei laukymėse arba kitose retai žmonių lankomose vietose.

27. Agresyvius šunis dresuoti gali tik asmenys, turintys savivaldybės išduotą leidimą ir Lietuvos kinologų draugijos dresuotojo pažymėjimą. Leidimai įsigyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jais prekiauti išduodami, sustabdomi ir panaikinami laikantis 13 ir 14 punktų reikalavimų.

28. Prekiauti pavojingų veislių šunimis galima tiktai specializuotuose tokių šunų veislynuose.

29. Visi agresyvių veislių šunys ir jų mišrūnai turi būti identifikuoti tatuiruote arba mikroprocesoriumi.

30. Jei agresyvus šuo apkandžiojo, apdraskė ar kitaip sužeidė žmones ar kitus gyvūnus, apie tai atsakingas asmuo nedelsdamas turi pranešti Visuomenės sveikatos centro pasiutligės profilaktikos kabinetui, policijos komisariatui bei teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

31. Kiekvienu atveju atsakingas asmuo, kurio agresyvus šuo apkandžioja kitus gyvūnus ar žmones, apkandžiojusį šunį turi izoliuoti 10 parų ir sudaryti sąlygas veterinarijos gydytojui jį stebėti.

 

V. ATSAKOMYBĖ PAŽEIDUS TAISYKLES

 

32. Taisyklių reikalavimus pažeidę fiziniai ir juridiniai asmenys atsako ir atlygina visas išlaidas, susijusias su jiems priklausančių agresyvių šunų padaryta žala žmonių sveikatai, fizinių ar juridinių asmenų bei valstybės turtui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Taisyklių įgyvendinimo priežiūrą pagal savo kompetenciją vykdo Vidaus reikalų ministerija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

34. Taisyklės įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos sekretorius

Jonas Liaudanskas

2002 m. gegužės 24 d

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos l. e. direktoriaus pareigas

Rimantas Čapas

2002 m. gegužės 24 d.

SUDERINTA

Lietuvos kinologų draugijos prezidentė

Kornelija Butrimova

2002 m. gegužės 24 d.

______________