VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSIKŪRUSIOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS

 

2004 m. liepos 5 d. Nr. VA-126

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802), Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442, (Žin., 2004, Nr. 58-2052) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams taisykles;

1.2. Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 formą (toliau – FR0678 forma) su priedu FR0678A;

1.3. Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 formos ir jos priedo FR0678A pildymo taisykles;

1.4. Sprendimo dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo FR0679 formą (toliau – FR0679 forma);

1.5. Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams taisykles.

2. Į s a k a u:

2.1. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Vilniaus AVMI) viršininkui nustatyti padalinius, atsakingus už paraiškų grąžinti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir akcizus nagrinėjimą ir šių mokesčių grąžinimą.

2.2. Vilniaus AVMI vykdant sumokėtų PVM ir akcizų grąžinimą vadovautis šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis ir naudoti patvirtintas FR0678 formą su priedu FR0678A ir FR0679 formą.

2.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ patvirtintą tvarką įtraukti šiuo įsakymu patvirtintas FR0678 formą, jos priedą ir FR0679 formą į Dokumentų formų registrą.

2.4. Atitinkamus klausimus kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir Vilniaus AVMI viršininkui pagal kompetenciją kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Pripažįstu netekusiais galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3771) 1.2, 1.4 ir 1.7 punktus.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. liepos 5 d.

įsakymu Nr. VA-126

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSIKŪRUSIOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ

NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje įsikūrusių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ar tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių (toliau – atstovybės) paraiškų grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 formos (toliau – paraiška) ir jos priedo FR0678A formos (toliau – priedas) pateikimo Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Vilniaus AVMI), šių paraiškų bei jų priedų priėmimo, nagrinėjimo tvarką, taip pat nustato kokia tvarka taikomos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir akcizų lengvatos, kai minėti asmenys prekes ir (arba) paslaugas įsigyja kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505; toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802; toliau – Akcizų įstatymas) ir Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2004, Nr. 58-2052).

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM ir akcizų įstatymuose nustatytas sąvokas.

 

 

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI

 

4. Tinkamai užpildytas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patvirtintas paraiškas atstovybės per 10 darbo dienų nuo jų gavimo iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos dienos turi pateikti Vilniaus AVMI.

 

5. Paraišką atstovybė turi pildyti vadovaudamasi Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 formos pildymo taisyklėmis (toliau – Paraiškos pildymo taisyklės), patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126.

 

 

III. PARAIŠKOS NAGRINĖJIMAS

 

6. Vilniaus AVMI, gavusi atstovybės paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus, privalo per 45 darbo dienas juos patikrinti ir priimti sprendimą dėl PVM ir akcizų grąžinimo. Jeigu paraiška ar jos priedas yra užpildyti neteisingai, tai paraiška ar jos priedas per 5 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių nustatymo turi būti grąžinami ją pateikusiai atstovybei. Patikslinta paraiška ir jos priedai Vilniaus AVMI gali būti teikiami tik su kito ketvirčio teikiama paraiška.

 

7. Jeigu Vilniaus AVMI priima sprendimą negrąžinti sumokėtų mokesčių sumos ar jos dalies, apie tai ji privalo informuoti atstovybę, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir nurodyti atsisakymo grąžinti motyvus.

 

8. Vilniaus AVMI priėmus sprendimą grąžinti visą sumokėtų mokesčių sumą ar jos dalį, grąžintina suma (Lietuvos nacionaline valiuta) per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos turi būti pervedama į paraiškos prieduose FR0678A nurodytas sąskaitas. Banko paslaugų kaina mažinama atstovybei pervedama pinigų suma.

 

 

IV. KITOS NUOSTATOS

 

9. Atstovybės ir (arba) jų nariai/šeimų nariai, norintys, kad kitoje valstybėje narėje jų įsigyjamoms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms, jeigu jos būtų įsigyjamos Lietuvos Respublikoje, galėtų būti taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos, būtų pritaikytos PVM ir (arba) akcizų lengvatos, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją su prašymu patvirtinti atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatą, kuris suteikia teisę kitoje valstybėje narėje įsigyti prekes ir (arba) paslaugas be PVM ir (arba) akcizų. Pavyzdinė atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikato forma pateikta šių Taisyklių priede.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Atstovybės ir mokesčių administratoriaus ginčai dėl paraiškos nagrinėjimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras

 

Antanas Valionis

 

2004 m. liepos 5 d.

 

______________


Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo

Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms

diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms

įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms

ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių,

įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų

nariams taisyklių

priedas

 

(Sertifikato pavyzdys)

 

EUROPOS BENDRIJA

ATLEIDIMO NUO PVM IR AKCIZŲSERTIFIKATAS/VAT AND

EXCISE DUTY EXEMPTION CERTIFICATE

 

(Direktyva 77/388/EEB 15 straipsnio 10 dalis ir Direktyva 92/12/EEB 23 straipsnio 1 dalis/ Directive 77/388/EEC article 15 § 10 and Directive 92/12/EEC article 23 §1)

 

Serijos Nr. (galima nenurodyti)/ Serial No (Optional)

 

1. NUO PVM IR AKCIZŲ ATLEIDŽIAMA INSTITUCIJA ARBA ASMUO/ ELIGIBLE INSTITUTION OR INDIVIDUAL

Pavadinimas arba vardas, pavardė /..............................................................................................................................................

Designation/name

 

Gatvės pavadinimas ir namo Nr. ....................................................................................................................................................

Street and No

 

Pašto kodas, vieta  .............................................................................................................................................................................

Postal code, place

 

(Priimanti) Valstybė narė ..................................................................................................................................................................

(Host) Member State

 

2. PATVIRTINIMĄ ANTSPAUDU SUTEIKIANTI KOMPETENTINGA INSTITUCIJA/ COMPETENT AUTHORITY FOR ISSUING THE STAMP

 

 

 

3. NUO MOKESČIO ATLEIDŽIAMOS INSTITUCIJOS ARBA ASMENS PAREIŠKIMAS / DECLARATION BY THE ELIGIBLE INSTITUTION OR PERSON

Nuo mokesčio atleidžiama institucija arba asmuo[1] pareiškia, kad / The eligible institution or individual 1 hereby declares:

a) 5 langelyje nurodytos prekės ir (arba) paslaugos skirtos[2] / That the goods and/or services set out in box 5 are intended 2:

oficialiam vartojimui / for the official use of asmeniniam vartojimui / for the personal use of

užsienio valstybės diplomatinėje atstovybėje / užsienio valstybės diplomatinės atstovybės nario veikloje /

a foreign diplomatic mission a member of a foreign diplomatic mission

 

užsienio valstybės konsulinėje įstaigoje / užsienio valstybės konsulinės įstaigos nario veikloje /

a foreign consular representation a member of a foreign consular representation

 

tarptautinės organizacijoje / tarptautinės organizacijos personalo veikloje /

an international organization a staff member of an international organization

 

šalies, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos kariuomenės vienetą lydinčio civilio darbuotojo

(NATO) dalyvės, ginkluotųjų pajėgų veikloje / veikloje / a civil staff member of a military unit

an armed force of a State being a party to the North

Atlantic Treaty (NATO force)

______________________________________________________

(institucijos pavadinimas) (žr. 4 langelį)

(Designation of the institution) (see box 4)

 

b) 5 langelyje apibūdintos prekės ir (ar) paslaugos atitinka atleidimo nuo PVM ir/ar akcizų sąlygas ir apribojimus, taikomus

1 langelyje paminėtoje priimančioje valstybėje narėje, ir /

that the goods and/or services described at box 5 comply with the conditions and limitations applicable to VAT and Excise duty exemption in the host Member State mentioned in box 1, and

 

c) čia pateikti duomenys nurodyti sąžiningai. Nuo mokesčio atleidžiama institucija arba asmuo įsipareigoja sumokėti valstybei narei, iš kurios išsiųstos prekės ir (ar) paslaugos, PVM ir/ar akcizo mokestį, kurį reikėtų sumokėti, jei šios prekės ir (ar) paslaugos netenkintų atleidimo nuo mokesčių sąlygų arba jei šios prekės ir (ar) paslaugos būtų vartojamos ne pagal paskirtį /

that the information above is furnished in good faith. The eligible institution or individual hereby undertakes to pay the Member State from which the goods were dispatched, the VAT and/or excise duty which would be due if goods and/or services did not comply with the conditions of exemption, or if goods and/or services were not used in the matter intended.

............................................................................................................................................................................................

                       Vieta, data / Place, date                                           Pasirašančiojo vardas, pavardė (pavadinimas)

                                                                                                                   ir pareigos / Name and status of signatory

 

Antspaudas ............................................................................................

Stamp

Parašas / Signature

 

4. PATVIRTINIMAS INSTITUCIJOS ANTSPAUDU (kai nuo mokesčio atleidžiamos prekės ir (ar) paslaugos skirtos asmeniniam vartojimui) / STAMP OF THE INSTITUTION (in case of exemption for personal use)

 

............................................................................................................................................................................................

                       Vieta, data / Place, date                                           Pasirašančiojo vardas, pavardė (pavadinimas)

                                                                                                                   ir pareigos / Name and status of signatory

 

Antspaudas ............................................................................................

Stamp

Parašas / Signature

 

5. SIUNČIAMŲ PREKIŲ IR (AR) PASLAUGŲ, KURIAS PRAŠOMA ATLEISTI NUO PVM IR/AR AKCIZŲ, APRAŠYMAS / DESCRIPTION OF THE DISPATCHED GOODS AND/OR SERVICES, FOR WHICH THE EXEMPTION FROM VAT AND/OR EXCISE DUTY IS REQUESTED

A. Duomenys apie įgaliotąjį akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininką/prekių ir/ar paslaugų tiekėją / Information about the authorized warehousekeeper/ supplier of goods and/or services:

1. Vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas ...............................................................................................................................

Name and address

 

2. Valstybė narė ..................................................................................................................................................................................

Member State

3. Akcizo Nr./PVM mokėtojo kodas ..............................................................................................................................................

VAT/excise number

 

B. Duomenys apie prekes ir (ar) paslaugas / Information concerning the goods and / or services

Nr.

 

Išsamus prekių ir (ar) paslaugų apibūdinimas[3] (arba nuoroda į pridedamą užsakymo formą) / Detailed description of goods and/or services 3 (or reference to the attached order form)

Kiekis arba skaičius / Quantity or number

Vertė be PVM ir/ar akcizo mokesčio / Value excluding VAT and/or excise duty

Valiuta / Currency

vieneto vertė / Value per Unit

bendra vertė / Total value

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma / Total value

 

 

 

 

6. PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PATVIRTINIMAS / CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE HOST MEMBER STATE

5 langelyje aprašytos prekės ir (ar) paslaugos / the consigment of goods and/or services described in box 5

visiškai / totally

iki tam tikro kiekio ………………………………. (skaičius)[4] / up to a quantity of ….(number) 4

atitinka atleidimo nuo PVM ir/ar akcizų sąlygas / meets the conditions for exemption from VAT and/or excise duty.

 

............................................................................................................................................................................................

                       Vieta, data / Place, date                                           Pasirašančiojo vardas, pavardė (pavadinimas)

                                                                                                                   ir pareigos / Name and status of signatory

 

Antspaudas ............................................................................................

Stamp

Parašas / Signature

7. LEIDIMAS APSIEITI BE ANTSPAUDO / PERMISSION TO DISPENSE WITH STAMP (tik tuo atveju, kai nuo mokesčio atleidžiamos prekės skirtos oficialiam vartojimui / only in case of exemption for official use)

 

Raštu Nr. / By letter No. ...........................................................................  pažymėtu / of  .......................................  data date,

                                                   (nurodyti rašto Nr./ reference to file)                               (nurodyti datą / date)

..........................................................................................................................................  buvo suteiktas leidimas, kurį išdavė /

(nurodyti nuo mokesčio atleidžiamos institucijos, kuriai suteiktas leidimas, pavadinimą)

(designation of eligible institution)

has been permitted by ........................................................................................................................... ., apsieiti be antspaudo

                                              (priimančios valstybės kompetentingos institucijos pavadinimas)

                                            (designation of the competent authority in the host Member State)

6 langelio apačioje / to dispense with the stamp under box 6.

............................................................................................................................................................................................

                       Vieta, data / Place, date                                           Pasirašančiojo vardas, pavardė (pavadinimas)

                                                                                                                   ir pareigos / Name and status of signatory

 

Antspaudas ............................................................................................

Stamp

Parašas / Signature

______________

 

 


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. liepos 5 d.

įsakymu Nr. VA-126

 

PARAIŠKOS GRĄŽINTI SUMOKĖTUS MOKESČIUS FR0678 FORMOS IR JOS PRIEDO FR0678A PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 formos ir jos priedo FR0678A pildymo taisyklės (toliau – Paraiškos pildymo taisyklės) nustato Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 formos (toliau – paraiška) ir paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius priedo FR0678A formos (toliau – priedas) užpildymo tvarką.

 

2. Paraiška ir jos priedas pildomi norint susigrąžinti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir akcizus, sumokėtus už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas, skirtas Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams.

 

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802), Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2004, Nr. 58-2052) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VA-95 (Žin., 2004, Nr. 83-3037).

 

4. Paraiškas ir jų priedus Lietuvos Respublikoje įsikūrusios diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos ar jų atstovybės (toliau – atstovybė), taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariai ir jų šeimų nariai Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Vilniaus AVMI) gali teikti ne dažniau kaip kartą per ketvirtį.

 

5. Atstovybių nariai ir jų šeimų nariai paraiškas gali teikti tik per atstovybes užpildydami paraiškos FR0678A formos priedą.

 

6. Atstovybė gali teikti užpildytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto tinklapyje (www. vmi. lt) paskelbtų arba Vilniaus AVMI gautų paraiškų ir jų priedų blankus.

 

 

 

II. PARAIŠKOS GRĄŽINTI SUMOKĖTUS MOKESČIUS FR0678 FORMOS UŽPILDYMAS

 

7. Paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, trimis egzemplioriais, didžiosiomis raidėmis, juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu ar techninėmis priemonėmis, raidės ir skaičiai turi būti rašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų, aiškiai ir be braukymų.

 

8. Paraiškos 1 langelyje turi būti įrašomas pavadinimas atstovybės, teikiančios Vilniaus AVMI paraišką.

 

9. 2 langelyje turi būti įrašomas atstovybės mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

 

10. 3 langelyje įrašomas atstovybės buveinės adresas (gatvė, namo numeris, miestas).

 

11. 4 langelyje turi būti nurodomas laikotarpis, per kurį sumokėtus PVM ir/ar akcizus atstovybė prašo grąžinti, t. y. turi būti nurodomi metai ir prie atitinkamo metų kalendorinio ketvirčio esantis langelis žymimas „X“ ženklu.

 

12. 5 langelyje turi būti nurodomas prie paraiškos pridedamų priedų FR0678A lapų skaičius. Jeigu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija nepatvirtina kai kurių priedų, tai turi būti pildomas 6 langelis. Jame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos įgaliotas darbuotojas turi nurodyti nepatvirtintų priedų FR0678A lapų skaičių.

 

13. 7 laukelyje turi būti nurodomas prie paraiškos pridedamų prekių/paslaugų įsigijimą patvirtinančių dokumentų (pvz., PVM sąskaitos faktūros ar kt.) skaičius.

 

14. 8 laukelyje turi būti nurodomas prie paraiškos pridedamų prekių/paslaugų apmokėjimą įrodančių dokumentų (pvz., banko pavedimai ar kt.) skaičius.

 

15. 9 laukelyje turi būti nurodomas prie paraiškos pridedamų degalų pirkimo ataskaitų skaičius.

 

16. Jei prie paraiškos pridedami kiti dokumentai, t. y. tokie, kurie nenurodyti 7–9 laukeliuose, tai tokių pridedamų dokumentų skaičius turi būti įrašomas 10 laukelyje.

 

17. 11 langelyje turi būti rašoma visa prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota susumavus paraiškos priedo A11 langeliu pažymėtame stulpelyje nurodytas akcizų sumas (t. y. paraiškos priedo A13 langelio suma, o jei priedų yra keli, tai bendra visų priedų A13 langelių suma). Nurodoma suma turi būti apvalinama: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi litu. Prie įrašomų skaičių negali būti pridėta jokių kitų simbolių (pvz., kablelių, brūkšnelių ar pan.).

 

18. 12 langelyje turi būti rašoma visa prašoma grąžinti PVM suma, apskaičiuota susumavus paraiškos priedo A12 langeliu pažymėtame stulpelyje nurodytas PVM sumas (t. y., paraiškos priedo A14 langelio suma, o jei priedų yra keli, tai bendra visų priedų A14 langelių suma). Nurodoma suma apvalinama: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi litu. Prie įrašomų skaičių negali būti pridėta jokių kitų simbolių (pvz., kablelių, brūkšnelių ar pan.).

 

19. Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija nepatvirtina kai kurių FR0678A priedų ir dėl to keičiasi visa prašoma grąžinti akcizų suma, tai patikslinta prašoma grąžinti akcizų suma turi būti įrašoma 13 langelyje.

 

20. Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija nepatvirtina kai kurių FR0678A priedų ir dėl to keičiasi visa prašoma grąžinti PVM suma, tai patikslinta prašoma grąžinti PVM suma turi būti įrašoma 14 langelyje.

 

 

 

III. PARAIŠKOS GRĄŽINTI SUMOKĖTUS MOKESČIUS PRIEDO FR0678A UŽPILDYMAS

 

21. Kartu su paraiška turi būti pateikiamas ir jos priedas (-ai). Priedą (-us) pildo kiekviena atstovybė ar/ir jos nariai ir jų šeimų nariai.

 

22. Priedas turi būti pildomas lietuvių kalba, trimis egzemplioriais, didžiosiomis raidėmis, juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu ar techninėmis priemonėmis, raidės ir skaičiai turi būti rašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų, aiškiai ir be braukymų. Tinkamai užpildyti priedai perduodami atstovybės atsakingam asmeniui galutiniam paraiškos užpildymui.

 

23. Kiekvieno priedo 2 langelyje turi būti įrašomas atstovybės mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

 

24. 7 langelyje turi būti nurodomas laikotarpis, per kurį sumokėtus PVM ir/ar akcizus atstovybė ar/ir jos nariai ir jų šeimų nariai prašo grąžinti, t. y. nurodomi metai ir prie atitinkamo metų kalendorinio ketvirčio esantis langelis žymimas „X“ ženklu.

 

25. Jeigu atstovybė turi atskirų savo padalinių, kuriems yra suteiktas atskiras mokesčių mokėtojų identifikacinis numeris, A1 langelyje turi būti įrašomas toks numeris. Pildant priedą už atstovybę ar asmenį, šis laukas neužpildomas.

 

26. A2 langelyje turi būti įrašomas asmens akreditacijos kodas.

 

27. A3 langelyje turi būti įrašoma akreditacijos pažymėjimo galiojimo data.

 

28. A4 langelyje įrašomas atstovybės ar jos padalinio pavadinimas arba pageidaujančio susigrąžinti PVM ar akcizus atstovybių, įstaigų ir organizacijų nario ar jo šeimos nario vardas ir pavardė. Pildant priedą už atstovybę, šis laukas neužpildomas.

 

29. A5, A6, A7 langeliuose turi būti nurodomi rekvizitai to banko, į kurio sąskaitą turėtų būti grąžinama PVM ir/ar akcizų suma.

 

30. A9 langeliu pažymėto stulpelio „Sąskaitos data“ laukeliuose turi būti rašoma kartu su paraiška pateikto prekių ar paslaugų įsigijimą patvirtinančio dokumento (toliau – dokumentas) išrašymo data (du paskutiniai metų skaitmenys, du mėnesio skaitmenys, du dienos skaitmenys, pvz., 02 09 12).

 

31. A10 langeliu pažymėto stulpelio „Sąskaitos serija ir Nr.“ laukeliuose turi būti nurodoma dokumento serija ir numeris. Jeigu dokumentas serijos ar numerio neturi, stulpelio laukeliai nepildomi.

 

32. A11 langeliu pažymėto stulpelio „ Prašoma grąžinti akcizų suma“ kiekvienoje eilutėje skaičiais turi būti įrašoma atstovybės prašoma grąžinti akcizų suma (litais), kurią atstovybė ar/ir jos nariai ir jų šeimų nariai pageidauja susigrąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 2, 6 ir 7 punkte nurodytiems tikslams.

 

33. A12 langeliu pažymėto stulpelio „Prašoma grąžinti PVM suma“ kiekvienoje eilutėje skaičiais turi būti įrašoma atstovybės prašoma grąžinti PVM suma (litais), kurią atstovybė ar/ir jos nariai ir jų šeimų nariai pageidauja susigrąžinti už Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir/arba paslaugas, panaudotas atstovybės oficialiai veiklai ar jos narių/šeimos atstovų asmeniniams tikslams/įsikūrimui.

 

34. Tais atvejais, kai norima susigrąžinti sumokėtus PVM ir/ar akcizus už prekes ir/ar paslaugas, kurioms reikalingas atskiras Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patvirtinimas, tai stulpelio „URM pažymos data ir Nr.“ eilutėse turi būti įrašoma Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos išduotos pažymos, leidžiančios susigrąžinti PVM ir/ar akcizus, data ir numeris.

 

35. A13 langelio laukeliuose turi būti nurodoma bendra A11 langeliu pažymėto stulpelio akcizų suma.

 

36. A14 langelio laukeliuose turi būti nurodoma bendra A12 langeliu pažymėto stulpelio PVM suma.

 

37. Tinkamai užpildytą atstovybės paraiškos priedą turi pasirašyti atsakingas atstovybės darbuotojas, atstovybės vardu užpildęs šį priedą, arba atstovybės nariai ir jų šeimų nariai, kiekvienas už save tinkamai užpildęs šį priedą, ir nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę ir telefono numerį.

 

38. Užpildyti priedų lapai turi būti numeruojami eilės tvarka.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Paraišką turi pasirašyti atstovybės vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir patvirtinti atstovybės spaudu.

 

40. Paraiškos pabaigoje turi būti nurodytos paraišką užpildžiusio atstovybės darbuotojo pareigos, vardas, pavardė ir telefono numeris.

 

41. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos įgaliotas darbuotojas savo parašu ir atitinkamo padalinio spaudu turi patvirtinti atstovybės, teikiančios paraišką, teisę susigrąžinti PVM ir akcizus, sumokėtus už prekes ir paslaugas, skirtas atstovybių oficialiai veiklai ar jų narių/šeimų narių asmeniniam naudojimui/įsikūrimui.

 

Vienas paraiškos ir jos priedo (-ų) egzempliorius (-iai) turi būti paliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, kiti du turi būti pateikti Vilniaus AVMI. Antras egzempliorius su gavimo žyma grąžinamas atstovybei, o trečias – lieka Vilniaus AVMI.

 

42. Vilniaus AVMI gautos paraiškos ir jų priedai tvirtinamos jas priėmusio pareigūno spaudu. Pateikti su paraiška dokumentų originalai sulyginami su kopijomis ir pažymėti minėtu spaudu grąžinami atstovybei. Kopijos lieka su pateiktu Vilniaus AVMI paraiškos egzemplioriumi.

 

43. Jeigu paraiška ar jos priedas yra užpildyti neteisingai, tai paraiška ar jos priedas per 5 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių nustatymo turi būti grąžinami ją pateikusiai atstovybei. Patikslinta paraiška Vilniaus AVMI gali būti teikiama tik su kito ketvirčio teikiama paraiška.

 

Jeigu norima susigrąžinti PVM ir/ar akcizus, sumokėtus ne praėjusį ketvirtį, o anksčiau, tokiu atveju turi būti pildoma atskira paraiška. PVM ir/ar akcizai grąžinami tik tuo atveju, jeigu dokumentai, patvirtinantys prekių ir/ar paslaugų įsigijimą (pvz., PVM sąskaitos faktūros) pateikti iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais įformintas prekių ir/ar paslaugų įsigijimas, pabaigos.

 

44. Visi ginčai, kilę dėl paraiškos ar jos priedo pildymo, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras

 

Antanas Valionis

 

2004 m. liepos 5 d.

 

______________


FR0679 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA- 126

 

VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO

_____    Nr.   _____

(data) (registracijos numeris)

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505), Lietuvos Respublikos akcizų. įstatymu (Žin.. 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802), Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms Organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams taisyklėmis, pat v irti n tom i s Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 422 (Žin., 2004, Nr. 58-2052) ir atsižvelgdamas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

_____m.______________ d. išvadą Nr.                                                                                       

 

nusprendžiu:

 

Patenkinti , patenkinti iš dalies , nepatenkinti 

 

 

(atstovybės pavadinimas)

 

m.________d. paraišką, ir grąžinti___________Lt PVM ir____________Lt akcizų.

 

Sprendimo tenkinti paraišką iš dalies tir netenkinti paraiškos priėmimo motyvai:

 

 

(nurodomi motyvai, kodėl nuspręsta paraišką tenkinti tik iš dalies arba visai netenkinti)

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin. 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir terminais)

 

 

(pareigos) A.V.                                                   (parašas)                                                (vardas, pavardė)

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. liepos 5 d.

įsakymu Nr. VA-126

 

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir akcizų grąžinimo Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (toliau – NATO) šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams tvarką.

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505; toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802; toliau – Akcizų įstatymas) Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2004, Nr. 58-2052).

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM ir akcizų įstatymuose nustatytas sąvokas.

 

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

4. NATO šalių (išskyrus Lietuvos Respubliką) kariuomenių vieneto ir (arba) jį lydinčių civilių darbuotojų (toliau – kariuomenės vienetas) arba užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir (arba) konsulinių įstaigų (toliau – atstovybės) įgalioti asmenys per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gavo Lietuvos kariuomenės patvirtintą įsigytų prekių ir paslaugų, už kurias gali susigrąžinti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir akcizus, sąrašą, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Vilniaus AVMI) turi pateikti laisvos formos prašymus grąžinti PVM ir akcizus. Prašymuose turi būti nurodomos grąžintinos PVM ir akcizų sumos, taip pat sąskaitų banke, į kurias turi būti pervestos grąžintinos PVM ir akcizų sumos, rekvizitai.

 

5. Kartu su prašymais turi būti pateikti tokie dokumentai:

 

5.1. Lietuvos kariuomenės patvirtintas prekių ir paslaugų, kurias kariuomenės vienetas arba atitinkamai užsienio valstybių diplomatinė atstovybė ir (arba) konsulinė įstaiga įsigijo Lietuvos Respublikoje ir (arba) importavo į ją ir už kurias sumokėti PVM bei akcizai gali būti grąžinti, sąrašas.

 

5.2. Prekių ir (arba) paslaugų įsigijimą ir apmokėjimą už šias prekes ir paslaugas patvirtinančių dokumentų originalai. Jeigu kariuomenės vienetai ir/arba atstovybės nori susigrąžinti pateiktus dokumentų originalus, tai turi būti pateiktos ir šių dokumentų kopijos. Vilniaus AVMI dokumentų originalus, pažymėtus gavimo spaudais, grąžina pateikėjams.

 

6. Gautus prašymus ir su jais pateiktus papildomus dokumentus Vilniaus AVMI privalo per 45 darbo dienas patikrinti ir priimti sprendimą dėl PVM ir akcizų grąžinimo. Jeigu prašymai užpildyti neteisingai, Vilniaus AVMI per 5 darbo dienas nuo tokių trūkumų nustatymo prašymus turi grąžinti juos pateikusiems asmenims.. Jeigu prašymai buvo teikiami grąžinti per praėjusį ketvirtį sumokėtus PVM ir akcizus, tai patikslinti prašymai Vilniaus AVMI gali būti teikiami tik su kito metų ketvirčio teikiamais prašymais.

 

7. Vilniaus AVMI, priėmusi sprendimą negrąžinti visos arba dalies PVM ir/ar akcizų sumos, per 10 darbo dienų apie tai privalo informuoti kariuomenės vienetą arba atstovybę, jeigu ši atstovybė apmokėjo sąskaitas už gautas prekes (paslaugas) ir nurodyti tokio atsisakymo motyvus.

 

8. Vilniaus AVMI, priėmusi sprendimą grąžinti visą arba dalį PVM ir/arba akcizų sumos, grąžintinas sumas (Lietuvos nacionaline valiuta) per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo privalo pervesti į prašymuose nurodytas banko sąskaitas. Iš pervedamos pinigų sumos išskaičiuojama banko paslaugų kaina.

 

 

III. KITOS NUOSTATOS

 

9. Šių Taisyklių 1 punkte nurodyti asmenys, norintys, kad kitoje valstybėje narėje jų įsigyjamoms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms, jeigu jos būtų įsigyjamos Lietuvos Respublikoje, galėtų būti taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos, būtų pritaikytos PVM ir (arba) akcizų lengvatos, turi kreiptis į Lietuvos kariuomenę su prašymu patvirtinti atleidimo nuo akcizų ir (arba) PVM sertifikatą, kuris suteikia teisę kitoje valstybėje narėje įsigyti prekes ir (arba) paslaugas be PVM ir (arba) akcizų. Pavyzdinė atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikato forma pateikta Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126, priede.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Kariuomenės vieneto ar užsienio diplomatinės atstovybės (konsulinės įstaigos) ir mokesčių administratoriaus ginčai dėl prašymo nagrinėjimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________[1] Netinkantį išbraukti./ Delete as appropriate.

 

[2] Atitinkamą kvadratėlį pažymėti kryželiu / Place a cross in the appropriate box.

 

[3] Neužpildytą langelio plotą išbraukti. Šis reikalavimas taip pat taikomas užsakymų formoms, jei jos pridedamos / Delete space not used. This obligation also applies if order forms are attached.

 

[4] Prekės ir (ar) paslaugos, kurioms netaikomas atleidimas nuo mokesčių, turėtų būti iš 5 langelio išbrauktos / Goods and/or services not eligible should be deleted in box 5.