LIETUVOS DARBO BIRŽOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ĮMONĖS KORTELĖS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. sausio 31 d. Nr. V-56

Vilnius

 

Siekiant plėtoti bendradarbiavimą su darbdaviais bei gerinti jiems teikiamų paslaugų kokybę:

1. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2007 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-48 „Dėl teikiamų paslaugų darbdaviams plėtros ir jų kokybės gerinimo“ 3.1 punktą.

2. Tvirtinu pridedamą Įmonės kortelės formos pavyzdį.

3. Įpareigoju:

3.1. teritorinių darbo biržų direktorius užtikrinti naujos Įmonės kortelės formos pildymą;

3.2. iki šio įsakymo 2 punktu patvirtinto formos pavyzdžio įdiegimo Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje naudotis Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtinta forma.

4. Pavedu:

4.1. Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojui vykdyti šio įsakymo kontrolę;

4.2. Įsakymo rengėjui pateikti įsakymo kopijas teritorinėms darbo biržoms bei Lietuvos darbo biržos skyriams.

 

 

Direktorius                                                          Mindaugas Petras Balašaitis

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2011 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. V-56

 

(Įmonės kortelės formos pavyzdys)

 

 

LIETUVOS DARBO BIRŽA

 

ĮMONĖS KORTELĖ

 

1. BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ

 

Įmonės pavadinimas..................................................................................................................

Įmonės įregistravimo adresas ...................................................................................................

Telefono Nr. ................... Mobiliojo telefono Nr. ......................... Fakso Nr. .........................

El. paštas ..................................................................................................................................

Tinklalapis internete .................................................................................................................

Vadovo vardas, pavardė ..........................................................................................................

Įmonės rūšis ............................ (valstybinė, privati ir t. t. pagal Įmonių registro klasifikatorių)

Įmonės kodas ...........................................................................................................................

Įmonės įregistravimo data ........................................................................................................

Įmonės likvidavimo data...........................................................................................................

Įmonės būklė.............................................................................................................................

 

Kontaktinio asmens duomenys:

Vardas, pavardė .......................................................................................................................

El. paštas ..................................................................................................................................

Telefono Nr. ..................................... Mobiliojo telefono Nr. ..................................................

Buveinės (biuro) adresas...........................................................................................................

 

2. VEIKLOS RŪŠYS

 

Pagrindinė veiklos rūšis (iš Registrų centro pateikiamos bent dvi veiklos rūšys) .....................

Kodas ..............................

Trumpas įmonės produkcijos ir paslaugų aprašas .....................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

3. ĮMONĖS PERSONALAS

 

Bendras darbuotojų skaičius įmonėje ............ (sk.)

Būdingiausios įmonės dirbančiųjų profesijos ..........(iki 5)

 

4. DARBO LAIKAS

 

Pamainingumas

1 pamaina £[]                2 pamainos £[]                   3 pamainos £[]

grafikas £[]                    suminė darbo laiko apskaita £[]

 

Administracijos darbo laikas ....................................................................................................

(pradžia, pabaiga)

5. Darbo jėgos paklausa

5.1. Įdarbinta darbo biržai tarpininkaujant nuo metų pradžios:*)

 

Neterminuotam darbui ......, terminuotam (laikinam) darbui .........., į darbo įgūdžių įgijimo rėmimą....., į įdarbinimą subsidijuojant......, į viešuosius darbus ...., į darbo rotaciją......., į laisvas darbo vietas po profesinio mokymo ......., į darbo vietų steigimo subsidijavimą ..........

*) Duomenys patikslinami automatiškai, po įdarbinimo.

 

5.2. Darbo jėgos poreikis apklausos metu: **)

 

Laisvų darbo vietų:  .......................................................................................................... (sk.).

Profesija                                        Skaičius                       Ar registruota laisva darbo vieta

.................................                 .......................                 ........................................

.................................                 .......................                 ........................................

.................................                 .......................                 ........................................

.................................                 .......................                 ........................................

**) Duomenys surenkami automatiškai po laisvos darbo vietos įregistravimo arba įvedami rankiniu būdu apie neįregistruotas laisvas darbo vietas.

 

5.3. Numatomas darbo jėgos poreikis neribojant laikotarpio)......... (sk.)

 

Trumpas numatomas darbo jėgos poreikio aprašymas:

Profesija                                        Skaičius                       Numatoma įdarbinimo data

.................................                 .......................                 ........................................

.................................                 .......................                 ........................................

.................................                 .......................                 ........................................

.................................                 .......................                 ........................................

 

5.4. Numatoma  papildomai įdarbinti darbo biržai tarpininkaujant iki metų pabaigos: ***)

 

Neterminuotam darbui ......, terminuotam (laikinam) darbui .........., į darbo įgūdžių įgijimo rėmimą....., į įdarbinimą subsidijuojant......, į viešuosius darbus ...., į darbo rotaciją......., į laisvas darbo vietas po profesinio mokymo......., į darbo vietų steigimo subsidijavimą ........., ***)

 

***) Duomenys patikslinami nuolat, po kontaktų su įmone.

 

 

6. GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS

 

6.1.  Ar numatomas grupės darbuotojų atleidimas

Numatomas £[]     nenumatomas £[]

Numatomas atleisti darbuotojų .........sk.

6.2.  Darbuotojų atleidimo priežastys

Ekonominės priežastys £[]     keičiant veiklos pobūdį £[]     diegiant naujas technologijas £[]     įmonės likvidavimas arba bankrotas £[]     vykdant įmonės restruktūrizaciją £[]

 

6.3. Darbuotojų, įspėtų apie darbo sutarties nutraukimą, perkvalifikavimas

Įspėta apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojų iš viso: .....................(sk.)

Numatoma perkvalifikuoti:...................................(sk.)

Profesija                                                                Skaičius

......................................                                    ............................................

......................................                                    ............................................  ir t. t.

 

7. NEVISIŠKAS DARBUOTOJŲ UŽIMTUMAS

 

Dirba ne visą darbo laiką ..........................(sk.)

Prastovos ...................................................(sk.)

 

7.1. Nurodykite nevisiško darbuotojų užimtumo priežastis

Nepakankama produkcijos paklausa £[]

Finansinės problemos (nepalankios kredito sąlygos, sunku gauti kreditą) £[]

kitos  £[] (nurodyti)

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

8. KITA INFORMACIJA APIE SITUACIJĄ ĮMONĖJE

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

 

Informacija apie socialinę partnerystę:

Įmonėje įkurta profesinė sąjunga (darbuotojų taryba)  taip £[]

...................................................................................... ne   £[]

Pasirašyta su darbuotojais kolektyvinė sutartis    taip £[]

............................................................................. ne   £[]

 

Darbo biržos specialistas ..........................................................................................................

Duomenų atnaujinimo data ......................................................................................................

 

 

_________________