VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

Dėl Viešųjų pirkimų TARNYBOS direktoriaus 2010 m. GRUODŽIO 17 d. įsakymo Nr. 1S-173 „DĖL KULTŪROS IR MENO PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2012 m. balandžio 24 d. Nr. 1S-90

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) 82 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

p a k e i č i u Kultūros ir meno prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų direktoriaus 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-173 „ Dėl kultūros ir meno prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 154-7863):

1. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Tam, kad pirkimo būdas būtų pasirinktas tinkamai, kiekvieno pirkimo atveju perkančioji organizacija turėtų įvertinti, ar jai žinomas konkretus pirkimo objektas ir aiškios jo charakteristikos, ar ji žino tik poreikį. Perkančioji organizacija gali nustatyti, kad tiekėjai pasiūlytų idėją (projektą), kuri vėliau bus įgyvendinama perkant konkrečias kultūros ir meno prekes ir paslaugas. Pavyzdžiui, reikia sukurti videofilmą apie ichtiologinį draustinį, tačiau nėra visiškai aišku, kokias technines, funkcines charakteristikas šis kūrinys turėtų tenkinti.“

2. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Mažos vertės pirkimų atveju perkančioji organizacija savo supaprastintų pirkimų taisyklėse gali numatyti, kad kultūros ir meno prekes ji gali pirkti specialiuose aukcionuose. Šiose taisyklėse perkančioji organizacija turėtų apibrėžti tokių pirkimų vykdymo tvarką, atsižvelgiant į tas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kurios privalomos ir mažos vertės pirkimams.“

3. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Rekomenduojama perkančiajai organizacijai supaprastintų pirkimų taisyklėse ir (ar) pirkimo komisijos protokole įtvirtinti perkamų prekių ir (ar) paslaugų išskirtines ypatybes, nustatyti jų kultūrinį / meninį pobūdį arba priežastis, susijusias su išimtinių teisių apsauga, dėl ko šis pirkimas galėtų būti atliekamas apie jį nepaskelbus, kai prekes pateikti, paslaugas suteikti gali tik konkretus tiekėjas. Pavyzdžiui, knygos gali būti perkamos kaip įprastos prekės, tačiau, jeigu muziejui reikia įsigyti konkrečią knygą kaip eksponatą (meno vertybę), tokiu atveju ji gali būti prilyginama kultūros / meno prekei.“

4. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Transliuotojas1 (perkančioji organizacija), vykdydamas radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimus, vadovaujasi Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1264 (Žin., 2003, Nr. 97-4357). Šiems pirkimams Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai netaikomi (Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 6 punktas).“

5. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Nustatydama minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, perkančioji organizacija gali įtraukti sąlygas, draudžiančias ir ribojančias tiekėjų dalyvavimą pirkime, taip pat numatyti reikalavimus, vertinant tiekėjų techninį ir profesinį pajėgumą. Tokiais atvejais perkančioji organizacija turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 32–38 straipsniuose nustatytais reikalavimais, taip pat gali vadovautis tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2009, Nr. 39-1505; 2012, Nr. 5-163), aktualia redakcija. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies nuostatomis, supaprastintų pirkimų taisyklėse gali nustatyti atvejus, kada tiekėjų kvalifikacija nebus tikrinama.“

6. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Rekomenduojama perkančiajai organizacijai, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, nustatyti tik būtinus ir reikalingus kvalifikacijos reikalavimus. Ypač svarbu patikrinti tiekėjų gebėjimus bei patirtį atitinkamoje srityje. Jeigu perkančioji organizacija nustato kvalifikacijos reikalavimus, ji privalo nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą sąlygą.“

 

 

 

Direktorius                                                                              Žydrūnas Plytnikas