Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. 1138 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 8 d. Nr. 677

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395):

1.1. išbraukti 7.2 punkte žodžius „standartizacijos, akreditacijos“;

1.2. išbraukti 7.9 punkte žodžius „standartizacijos, akreditacijos“;

1.3. išbraukti 8.2.1 punkte žodžius „standartizacijos, akreditacijos“;

1.4. pripažinti netekusiu galios 8.2.2 punktą;

1.5. išbraukti 8.3.13 punkte žodžius „atlieka genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką valstybinę saugos kontrolę“.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2011 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS