LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2012 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1-173

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 19 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ (Žin., 2003, Nr. 59-2659; 2009, Nr. 117-5010) 1.2 punktu:

1. T v i r t i n u Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1-173

 

Šilumos PIRKIMO–PARDAVIMO SUTArČIŲ SU BUITINIAIS ŠILUMOS VARTOTOJAIS STANDARTINių SĄLYGų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja buitinių šilumos vartotojų bei šilumos tiekėjų tarpusavio šilumos pirkimo–pardavimo santykius, teises, pareigas, atsakomybę.

2. Aprašas privalomas šilumos tiekėjams, buitiniams šilumos vartotojams, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams (toliau – prižiūrėtojas), daugiabučio namo savininkų bendrijoms arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties šalims, arba bendrojo naudojimo objektų administratoriams (toliau – valdytojas) bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

3. Pagal šį Aprašą sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su buitiniais šilumos vartotojais (toliau – sutartis) turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) (toliau – Šilumos ūkio įstatymas), Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro įsakymu, (toliau – Taisyklės) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vartojimo sutarčių sudarymą, nuostatas.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Šilumos ūkio įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. SUTARTIES SUDARYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

5. Sutartis pagal šį Aprašą laikoma sudaryta nuo buitinio šilumos vartotojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų dienos.

6. Iki to laiko, kol bus sudaryta sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas, šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo tarpusavio santykiai grindžiami vadovaujantis šiuo Aprašu nustatytomis sąlygomis.

7. Sutartį parengia ir buitiniam šilumos vartotojui pateikia šilumos tiekėjas. Sutartis gali būti sudaroma raštu arba, šilumos tiekėjui įdiegus technines galimybes, elektroninių ryšių priemonėmis (saugaus elektroninio parašo, elektroninės bankininkystės sistemos ar kitų technologijų pagalba), indentifikavus sutartį sudarantį asmenį.

8. Sutartyje, be Apraše išdėstytų standartinių sąlygų, gali būti įtrauktos sutarties šalių individualiai aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Civiliniam kodeksui, Šilumos ūkio įstatymui, Taisyklėms ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių sutarties sąlygų, kurios pablogintų vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato įstatymai, šis Aprašas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9. Sutartis gali būti keičiama sutarties šalių tarpusavio susitarimu, laikantis šio Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų.

10. Sutartis pagal šį Aprašą laikoma nutraukta, šalims sudarius sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas.

11. Sutartis nutraukiama sutartyje numatytais atvejais, sutarties šalių rašytiniu susitarimu arba kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais, tvarka ir terminais.

 


III. privalomos SUTARties sąlygos

 

12. Sutartyje turi būti šios privalomos sąlygos:

12.1. šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo rekvizitai:

12.1.1. šilumos tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris, interneto svetainės adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas;

12.1.2. buitinio šilumos vartotojo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mokėtojo kodas;

12.2. tiekiamos šilumos kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai;

12.3. šilumos tiekimo režimas ir sąlygos;

12.4. šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba;

12.5. šilumos tiekimo tvarka ir šilumos tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos;

12.6. informacijos pateikimo tvarka;

12.7. suvartoto šilumos kiekio ir kainos nustatymo būdai ir tvarka;

12.8. buitinio šilumos vartotojo atsiskaitymo už suvartotą šilumą tvarka;

12.9. buitinio šilumos vartotojo teisės ir pareigos;

12.10. šilumos tiekėjo teisės ir pareigos;

12.11. šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;

12.12. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

12.13. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

13. Sutartyje turi būti numatyta sąlyga, kad šalys vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Taisyklėmis ir šiuo Aprašu.

 

IV. BUITINIO ŠILUMOS VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS ir atsakomybė

 

14. Buitinis šilumos vartotojas turi teisę:

14.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, kad šis užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Taisyklėse, Apraše ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančia šiluma;

14.2. reikalauti žalos atlyginimo iš šilumos tiekėjo, jei šilumos tiekėjas neužtikrina pagal sutartį tiekiamos šilumos kokybės reikalavimų, reguliaraus tiekimo, kiekio, nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių, Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219; 2010, Nr. 2), bei Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606), (toliau – higienos normos), Aprašo ir sutarties nuostatas;

14.3. laiku gauti iš šilumos tiekėjo informaciją apie tiekiamos šilumos kokybę, parametrų pasikeitimą, planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų šilumos tiekimo sistemos naudojimą, jos plėtrą, šilumos kainas ir buitiniam šilumos vartotojui teikiamas paslaugas;

14.4. jei pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti, kokį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamą arba su ja suderintą šilumos paskirstymo metodą taikyti;

14.5. pasirinkti mokėjimo už suvartotą šilumą būdą, taip pat gauti iš šilumos tiekėjo informaciją apie mokėjimo būdus;

14.6. reikalauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis pagrįsto paaiškinimo, kokiu pagrindu šilumos tiekėjas skaičiuoja nepriemoką už suvartotą šilumą;

14.7. jei pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar bloko šildymo būdą;

14.8. pareikalauti, kad būtų atlikta neeilinė atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso metrologinė patikra. Jeigu nustatoma, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas netinkamas naudoti, už atliktą patikrą moka šilumos tiekėjas;

14.9. pakeisti buto ar kitų patalpų šildymo būdą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

14.10. į kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

15. Buitinis šilumos vartotojas privalo:

15.1. laiku deklaruoti bute esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos ir šilumos kiekio matavimo prietaisų bei kitų šilumos kiekio matavimo priemonių rodmenis ir atsiskaityti už suvartotą šilumą pagal pateiktą mokėjimo už šilumą pranešimą ar sąskaitą nustatyta tvarka ir terminais;

15.2. užtikrinti jo bute esančių šilumos kiekio matavimo priemonių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, tvarkingą savo šilumos įrenginių techninę būklę;

15.3. nedelsdamas informuoti šilumos, karšto vandens ir (ar) geriamojo vandens įmonių avarinę tarnybą (sutartyje nurodytais telefonais) apie vartotojo šilumos įrenginių avarijas, sutrikimus ir gedimus;

15.4. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėją apie šilumos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą, jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

15.5. sumokėti už šilumos tiekėjo patirtas neeilinės atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikros, atliktos buitinio šilumos vartotojo iniciatyva, sąnaudas, jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

15.6. be valdytojo ir prižiūrėtojo žinios ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos projektinės dokumentacijos nemontuoti naujų ir nekeisti sumontuotų šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių;

15.7. leisti šilumos, karšto vandens ir geriamojo vandens tiekimo įmonių avarinės tarnybos ar valdytojo, arba prižiūrėtojo darbuotojams, įvykus avarijai ar nustačius kitą šilumos tiekimo sistemos pažeidimą, atlikti darbus buitiniam šilumos vartotojui priklausančiose patalpose;

15.8. užtikrinti, kad įgalioti šilumos tiekėjo darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus ir raštu ne vėliau kaip prieš 24 valandas perspėję apie atvykimą, nuo 8 iki 20 val. galėtų tikrinti šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, atsiskaitymo už šilumą teisingumą, šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, atlikti šilumos kiekio matavimo priemonių keitimą, patikrą;

15.9. raštu per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo informuoti šilumos tiekėją, jei keičiasi buitinis šilumos vartotojas (butų ar kitų patalpų savininkas) ar pasikeičia buto ir (ar) patalpos duomenys, susiję su šilumos vartojimu ir (ar) paskirstymo skaičiavimais;

15.10. nutraukiant sutartį nurodyti šilumos kiekio matavimo priemonės rodmenis ir visiškai atsiskaityti už suvartotą šilumą;

15.11. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

16. Buitinis šilumos vartotojas atlygina kitiems to namo buitiniams šilumos vartotojams jo neteisėtais veiksmais padarytus nuostolius dėl šilumos kiekio matavimo priemonės tyčinio sugadinimo, dėl savavališko šilumos kiekio matavimo priemonės keitimo, plombų, lipdukų pažeidimo, šilumos kiekio matavimo priemonės aplankos linijos įrengimo, priverstinai stabdomo šilumos ir karšto vandens kiekio matavimo priemonės mechanizmo panaudojimo.

 


V. ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

17. Šilumos tiekėjas turi teisę:

17.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkams, buitiniams šilumos vartotojams priklausančių šilumos įrenginių, turinčių įtaką šilumos tiekimo sistemos darbui bei šilumos tiekimo kitiems šilumos vartotojams režimui, būklę;

17.2. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą:

17.2.1. kai nustatoma, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ar buitinio šilumos vartotojo įrenginiai kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui;

17.2.2. jeigu buitinis šilumos vartotojas už suvartotą šilumą neatsiskaito sutartyje nustatytu laiku (daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose šiuo atveju gali būti nutraukiamas tik karšto vandens tiekimas atskiram buitiniam šilumos vartotojui);

17.2.3. avarijos, ekstremalios situacijos atvejais;

17.2.4. dėl būtinų remonto ir kitų vartotojų šildymo sistemų ar įrenginių prijungimo darbų;

17.2.5. kai nutraukiamas ar apribojamas šilumos tiekimas savivaldybės ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais;

17.2.6. kai sutartis nutraukiama šalių susitarimu;

17.2.7. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais;

17.3. nuskaityti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis tiesiogiai arba nuotoliniu būdu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

17.4. abejodamas dėl atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso matavimo teisingumo, gali savo nuožiūra ir lėšomis atlikti neeilinę atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikrą;

17.5. į kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

18. Šilumos tiekėjas privalo:

18.1. vykdyti sutarties, Aprašo ir Taisyklių reikalavimus;

18.2. vykdyti veiklą tokiu būdu, kad užtikrintų patikimą, saugų šilumos tiekimą iki tiekimo–vartojimo ribos;

18.3. užtikrinti iki šilumos tiekimo–vartojimo ribos tiekiamo šilumnešio Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius parametrus bei į buitinio šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (tiekimo–vartojimo ribą) pristatomo šilumnešio parametrus (minimalūs / maksimalūs), kurie privalo užtikrinti higienos normose nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei karšto vandens temperatūros kokybės reikalavimus;

18.4. kontroliuoti ir tvarkyti tiekiamos šilumos apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

18.5. užtikrinti, kad buitinis šilumos vartotojas būtų (pasirašytinai) žodžiu instruktuotas, kaip saugiai naudotis šiluma, ir suteikti išsamią informaciją apie šilumos kiekio matavimo priemonių priežiūrą, rodmenų fiksavimą, jų užraktus, plombas, lipdukus ar kitas šilumos tiekėjo naudojamas apsaugos priemones;

18.6. informuoti buitinį šilumos vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis ir šilumos tiekėjo interneto svetainėje, oficialiu raštu ar kitais būdais apie šilumos kainas ir atsiskaitymo tvarkos pakeitimus ir priežastis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;

18.7. nedelsiant informuoti buitinį šilumos vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis apie neplanuotą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais. Informuojant turi būti nurodoma, iki kada bus apribotas ar nutrauktas šilumos tiekimas;

18.8. užtikrinti, kad buitinis šilumos vartotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis, raštu apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šilumos tiekimo sistemų remonto darbų ir kitų vartotojų šilumos įrenginių prijungimo;

18.9. buitiniam šilumos vartotojui priimtinu būdu suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos kokybę, jų parametrų pasikeitimą;

18.10. užtikrinti buitiniams šilumos vartotojams galimybę pasirinkti mokėjimo už suvartotą šilumą būdą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

18.11. pateikiamuose buitiniams šilumos vartotojams sąskaitose, mokėjimo už šilumą pranešimuose, kituose dokumentuose, jų elektroniniuose atitikmenyse ar kitais būdais teikti informaciją buitiniams šilumos vartotojams apie mokėjimo už suvartotą šilumą būdus;

18.12. užtikrinti, kad buitinis šilumos vartotojas būtų konsultuojamas šilumos tiekimo ir vartojimo sistemos įrengimo klausimais, gautų informaciją šilumos įrenginių eksploatavimo ir efektyvaus šilumos vartojimo klausimais;

18.13. užtikrinti, kad buitinio šilumos vartotojo prašymu būtų atlikta neeilinė atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso metrologinė patikra;

18.14. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas.

19. Šilumos tiekėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti buitiniam šilumos vartotojui dėl jo veikimo ar neveikimo atsiradusią žalą.

 

VI. SUVARTOTOs šilumos kiekio NUSTATYMAS

 

20. Sutartyje turi būti nurodyta suvartotos šilumos nustatymo tvarka ir (ar) taikomas šilumos paskirstymo metodas. Suvartotos šilumos kiekiai nustatomi atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais ar (ir) skaičiavimo būdu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

21. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, buitinis šilumos vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam buitiniam šilumos vartotojui.

22. Šilumos paskirstymo metodą buitiniai šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti arba su ja suderintų metodų. Kol buitinis šilumos vartotojas pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.

23. Šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra, – pagal šilumos tiekėjo arba šilumos gamybos šaltinio projektavimo operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

24. Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu atsiskaitymo laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.

25. Jeigu nėra šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų, dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką, priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo, prižiūrėtojo, vartotojų ar kitų jų įgaliotų atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką, priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį ir surašo aktą. Jeigu valdytojas, prižiūrėtojas ar vartotojai, ar jų įgalioti atstovai, ar šilumos tiekėjas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai.

 

VII. BUITINIO ŠILUMOS VARTOTOJO ATSISKAITYMAS UŽ SUVARTOTĄ ŠILUMĄ

 

26. Sutartyje turi būti nurodyta buitinio šilumos vartotojo atsiskaitymo už suvartotą šilumą ir suteiktas paslaugas tvarka.

27. Už suvartotą šilumą buitinis šilumos vartotojas moka šilumos tiekėjui pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis arba Aprašo 21 punkte nurodyta tvarka pagal vartotojui priskirtą suvartotą šilumos kiekį.

28. Buitinis šilumos vartotojas turi teisę pasirinkti vienanarę arba dvinarę šilumos kainą. Pasirinkimai gali būti keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per metus ir galioti ne trumpiau kaip vienus metus.

29. Kai atsiskaitymuose naudojama dvinarė šilumos kaina, buitinis šilumos vartotojas kas mėnesį, nepriklausomai nuo jo suvartoto šilumos kiekio, sumoka šilumos tiekėjui pastovią šilumos kainos dalį.

30. Buitinis šilumos vartotojas už suvartotą šilumą atsiskaito pagal šilumos tiekėjo pateiktą mokėjimo už šilumą pranešimą ar sąskaitą už šilumą.

31. Šilumos tiekėjas parengia ir iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia (išsiunčia ar elektroniniu būdu pateikia) buitiniam šilumos vartotojui apmokėti mokėjimo už šilumą pranešimą arba sąskaitą.

32. Buitinis šilumos vartotojas pagal šilumos tiekėjo pateiktą mokėjimo už šilumą pranešimą arba sąskaitą ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio kito mėnesio paskutinės dienos sumoka šilumos tiekėjui.

33. Buitinis šilumos vartotojas, mokėdamas pagal atsiskaitymo dokumentus už suvartotą šilumą, deklaruoja už einamąjį laikotarpį šilumai paskirstyti naudojamų matavimo priemonių (buitinių šilumos skaitiklių, karšto vandens skaitiklių ir kt.) rodmenis, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Atsiskaitymo ir mokėjimo būdą (pagal atsiskaitymo dokumentus) pasirenka buitinis šilumos vartotojas.

34. Šilumos tiekėjas buitiniam šilumos vartotojui mokėjimo už šilumą pranešimuose arba sąskaitose pateikia mokėtiną sumą, nurodydamas mokėtiną sumą už faktiškai per atsiskaitymo laikotarpį suvartotą šilumą.

35. Buitinis šilumos vartotojas už suvartotą, bet sutartyje nustatytu terminu nedeklaruotą ir (ar) neapmokėtą šilumą moka pagal rodmenų deklaravimo dieną galiojančias šilumos kainas.

36. Rekvizitus pakeitusi sutarties šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo fakto atsiradimo dienos apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai sutarties šaliai.

37. Dėl šilumos tiekėjo kaltės ar jo padarytų šilumos apskaitos ar techninio pobūdžio klaidų susidariusi nepriemoka išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Ši nepriemoka už suvartotą šilumą buitiniam šilumos vartotojui skaičiuojama už du paskutinius mėnesius neskaičiuojant delspinigių. Permoka už suvartotą šilumą skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį. Grąžinama permoka už suvartotą šilumą buitiniam šilumos vartotojui arba šalims susitarus gali būti įskaitoma į būsimus buitinio šilumos vartotojo atsiskaitymus už šilumą.

 

VIII. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

 

38. Šilumos tiekėjas sutartyje turi nurodyti įmonės pavadinimą, adresą, interneto svetainės adresą, telefono numerį, kuriuo paskambinęs buitinis šilumos vartotojas sužinotų visą jam reikalingą informaciją, susijusią su šilumos tiekimu.

39. Šilumos tiekėjas buitiniam šilumos vartotojui praneša apie šilumos kainų pasikeitimus viešai paskelbdamas šią informaciją savo internetinėje svetainėje ar vietinėje spaudoje bei pateikia pakeitimo priežastis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

40. Šilumos tiekėjo pranešimai apie nepriemokas, įsiskolinimus, delspinigius, permokas turi būti rašytiniai ir siunčiami buitiniam šilumos vartotojui kartu su mokėjimo dokumentais arba atskiru raštu jo pasirinkimu paštu, faksu ar elektroniniu būdu. Informacijos iš šilumos tiekėjo gavimo būdas nurodomas sutartyje.

41. Buitinis šilumos vartotojas turi būti informuojamas apie šilumos tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus) raštu ir (ar) visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais teisės aktuose nustatytais terminais. Buitiniam šilumos vartotojui informaciją apie avarines situacijas, remonto darbus taip pat turi teisę teikti valdytojas arba prižiūrėtojas.

42. Šilumos tiekėjo informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnyje, turi būti skelbiama šilumos tiekėjo interneto svetainėje, kurios adresas nurodomas sutartyje.

 

IX. Pretenzijų pateikimo ir ginčų nagrinėjimo tvarka

 

43. Šio Aprašo reglamentuojamų visuomeninių santykių dalyvių pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos, taip pat ginčai, kylantys iš šio Aprašo reguliuojamų visuomeninių santykių, sprendžiami ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Ginčai tarp buitinio šilumos vartotojo bei šilumos tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, šilumos vartotojų skundus teisės aktų nustatyta ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja:

44.1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo;

44.2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo (išdalijimo) vartotojams;

44.3. savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios priežiūros atlikimo tvarkos;

44.4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse.

 

SUDERINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

2012 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. 4-7242

 

_________________