LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2009 m. kovo 13 d. Nr. V-178

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/18/EB (OL 2003 L 97, p. 48–52), iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 83/477/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, ir 2006 m. balandžio 11 d. Komisijos rekomendacijų dėl cheminių medžiagų dibutilftalato; 3, 4-dichloranilino; diizodecilftalato; 1, 2-benzendikarboksirūgšties, di–C9–11 šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C10 angliavandenilių; diizononilftalato; 1, 2-benzendikarboksirūgšties, di–C8–10 šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C9 angliavandenilių; etilendiamintetraacetato; metilacetato; monochloracto rūgšties; pentano; tetranatrio etilendiamintetraacetato rizikos mažinimo priemonių (OL L 104, p. 45–47) nuostatas bei vykdydamas Asbesto šalinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351 (Žin., 2008, Nr. 48-1777), įgyvendinimo 2008–2013 metų priemonių 3.2 punktą:

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365):

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 2.1 punktą.

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose:

1.2.1. Išdėstau 11 priedo 1 punktą taip:

„1. Asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys laivyne, privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami ir dirbdami tikrintis periodiškai.“

1.3. Išdėstau 12 priedo 6 punktą taip:

„6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių inspektoriai, darbdavys turi teisę, nurodę priežastį, siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.“

1.4. 13 priedo:

1.4.1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. Darbuotojai, kurie darbe gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių, privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai. Darbuotojų, kurių darbas susijęs su profesine rizika, pavojingų kancerogeninių medžiagų naudojimu darbo procese, sveikata tikrinama priimant į darbą; dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę, tikrinama periodiškai vadovaujantis 2003 m. kovo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/18/EB (OL 2003 L 97, p. 48–52), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 70-3170), Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 11-239) ir šiuo priedu bei atsižvelgiant į 2006 m. balandžio 11 d. Komisijos rekomendacijas dėl cheminių medžiagų dibutilftalato; 3, 4-dichloranilino; diizodecilftalato; 1, 2-benzendikarboksirūgšties, di–C9–11 šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C10 angliavandenilių; diizononilftalato; 1, 2-benzendikarboksirūgšties, di–C8–10 šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C9 angliavandenilių; etilendiamintetraacetato; metilacetato; monochloracto rūgšties; pentano; tetranatrio etilendiamintetraacetato rizikos mažinimo priemonių (OL L 104, p. 45–47) nuostatas. Pagrindinės vartojamos sąvokos atitinka minėtuose ir kituose darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. Sąvoka „asbestas“ šiame įsakyme reiškia šiuos pluoštinius silikatus:

1.1. asbesto aktinolitas, CAS Nr. 77536–66–4 (*),

1.2. asbestas grumentas (amozitas) CAS Nr. 12172–73–5 (*),

1.3. antofilitas, CAS Nr. 77536–67–5 (*),

1.4. chrizotilas, CAS Nr. 12001–29–5 (*),

1.5. krikidolitas, CAS Nr. 12001–28–4 (*),

1.6. tremolitas, CAS Nr. 77536–68–6 (*),

(*) Cheminių medžiagų santrumpų registravimo tarnybos (CAS) suteikiamas numeris.“

1.4.2. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. Profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau kaip 40 (keturiasdešimt) valandų darbo medicinos kursą, kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, arba darbo medicinos gydytojas, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skirdami privalomus arba kitus tyrimus – esant indikacijų.“

1.4.3. Išdėstau 5 punktą taip:

„5. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi asmens sveikatos istorijoje (toliau – F 025/a), išvada apie darbuotojo profesinį tinkamumą: „dirbti gali“ „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip), „dirbti negali“ įsidarbinančiam – į privalomo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (toliau – F 047/a), dirbančiajam – į asmens medicininę knygelę (toliau – F 048/a). Kiekvienas tikrinantis gydytojas įrašus su išvada dėl profesinio tinkamumo daro F 025/a. Įrašus apie leidimą dirbti daro šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas, kurie tikrinamiesiems dėl darbo su asbestu ir (arba) asbesto turinčiais produktais turi nurodyti, kad medicininė priežiūra turi būti tęsiama ir pasibaigus asbesto poveikiui. Įrašai apie darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, tinkamumą dirbti turi būti saugomi visą darbuotojo veiklos laikotarpį ir jam pasibaigus tol, kol darbuotojui sukaks (arba turi sukakti) 75 metai, taip pat – ne mažiau kaip 30 metų baigus dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, o darbuotojų, dirbančių su asbestu ir (arba) asbesto turinčiais produktais – ne mažiau kaip 40 metų baigus dirbti su asbestu ir (arba) asbesto turinčiais produktais. Šių įrašų apie sveikatos būklę informacija turi būti tęstinė, todėl darbdavys, atleisdamas darbuotoją iš darbo, turi pasilikti F048/a patvirtintą kopiją, o F048/a originalą atiduoti darbuotojui, kuris įsidarbindamas privalo jį pateikti naujam darbdaviui.“

1.4.4. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Asmens medicininės knygelės įrašus (F048/a) turi teisę tikrinti darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių inspektoriai, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.“

1.4.5. Išdėstau 7 punktą taip:

„7. Apie įtariamą profesinę ligą pranešama vadovaujantis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 (Žin., 2004, Nr. 69-2398).“

1.4.6. Išdėstau 8 punktą taip:

„8. Po periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo darbdavio prašymu gali būti surašomas šio priedo V skyriaus reikalavimus atitinkantis protokolas.“

1.4.7. Išdėstau 11 punktą taip:

„11. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių inspektoriai, darbdavys turi teisę, nurodę priežastį, siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo.“

1.4.8. Išdėstau 12 punktą taip:

„12. Asmuo, kuris nesutinka su privalomo sveikatos tikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284) numatyta tvarka.“

1.4.9. Išdėstau 12.7 punktą taip:

„12.7. asmenims iki 18 metų amžiaus vadovautis Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 (Žin., 2003, Nr. 13-502), o dirbantiesiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vadovautis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 11-239).“

1.4.10. Išdėstau 13.20 punktą taip:

„13.20. asmenims iki 18 metų amžiaus vadovautis Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 (Žin., 2003, Nr. 13-502), o dirbantiesiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vadovautis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 11-239).“

 

 

 

1.4.11. Išdėstau IV skyriaus 1 punktą taip:

 

„1. CHEMINIAI VEIKSNIAI

1.1. Akrilonitrilas

(K R O) *

Naudojimas, procesai, susiję su akrilonitrilo išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimas (IKFT)1

1. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1 (toliau – J96.1)

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

6. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

8. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų –otorinolaringologas, nefrologas, gastroenterologas, dermatovenerologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

Esant indikacijų – plaučių funkciniai mėginiai, šlapimo nuosėdų mikroskopija, forminių elementų kiekio nustatymas šlapime

1.2. Alifatiniai aminai (etanolaminas, dietanolaminas, metilaminas ir kiti)

(O)

Naudojimas, procesai, susiję su alifatinių aminų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

6. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

Esant indikacijų – Otorinolaringologas, nefrologas, gastroenterologas, dermatovenerologas, pulmonologas

 

1.3. Alifatinių angliavandenilių halogeniniai dariniai (dichloretanas, anglies tetrachloridas, chloroformas)

(O K)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas, psichiatras (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47 J96.1

4. Lėtinės priekinės akių ligos (vokų, junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20

5. Riebioji seborėja, odos folikulinio aparato ligos L00–L08, L10–L14, L21

6. Toksikomanija F10–F19

Esant indikacijų – oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.4. Anglies disulfidas (K R O)

Naudojimas, procesai, susiję su jo išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos renlgenograma, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės akių ligos (vokų junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

8. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

9. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų –neurologas, oftalmologas, pulmonologas, gastroenterologas, nefrologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

1.5. Aromatinių angliavandenilių halogeniniai dariniai (bifenilai, benzilehloridas, chlorbenzenas, halogeniniai benzilai)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Psichiatras (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

2. Toksikomanija. narkomanija F10–F19

3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

4. Galūnių polineuropatijos G60–G64

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14. L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – neurologas, hematologas, dermatovenerologas,

1.6. Aromatinių angliavandenilių nitro dariniai (dinitrofenolis dinitrobenzenas, trinitrotoluenas) (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jo išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Psichiatras, oftalmologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

3. Katarakta (kontaktuojant su tolueno nitrojunginiais) H25–H26, H28

4. Priekinės akies dalies lėtinės ligos (vokų junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

5. Astma J45

6. Lėtinės uždegiminės šlapimo pūslės ligos (dirbant su anilino dažais) N30

7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

8. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

9. Toksikomanija, narkomanija F10–F19

 

Esant indikacijų – neurologas, gastroenterologas, nefrologas, urologas, dermatovenerologas, hematologas, pulmonologas

1.7. Aromatiniai aminai (benzidinas, fenilendiaminas dianizidinas, toluidinas, naftilaminai) (J)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Lėtinės šlapimo takų ir inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23, N25–N29

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

Esant indikacijų – urologas, nefrologas, hematologas, pulmonologas, dermatovenerologas

 

1.8. Asbestas ir (arba) asbesto turintys produktai

Procesai, susiję su asbesto plaušelių išsiskyrimu

Ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus. Nedirbantiems su asbestu, bet galėjusiems patirti jo poveikį praeityje, – 1 kartą per 5 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas (privaloma)

Pokalbis su asmeniu, kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos klinikinis patikrinimas, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

Esant indikacijų – skreplių citologinis tyrimas arba krūtinės ląstos rentgenograma arba tomodensitometrija

1.9. Arsenas:

1.9.1. neorganiniai junginiai

(arseno hidridas, arseno sulfidas, arseno oksidas, arseno chloridas, arsenatai);

1.9.2. organiniai junginiai (arsenazai ir kt.) (K)

Naudojimas, procesai, susiję su jo išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Galūnių polineuropatijos G60–G64

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

8. Lėtinės inkstų ir šlapimo pūslės ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23, N30

Esant indikacijų – neurologas, otorinolaringologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, pulmonologas, dermatovenerologas, gastroenterologas

 

1.10. Azodažikliai (antrachinoniniai. ftalocianiliniai)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

Esant indikacijų – dermatovenerologas, gastroenterologas

 

1.11. Azoto rūgštis, amoniakas, azoto oksidai (Ū)

Gamyba, naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas

 

1.12. Baris ir jo junginiai (bario karbonatas, bario hidrofosfatas, bario feritas)

Tirpių ir netirpių bario junginių naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT, EKG

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

4. Širdies ritmo sutrikimai I47–I49

Esant indikacijų – pulmonologas, kardiologas

Esant indikacijų – kalis, natris, cholesterolis kraujo serume

1.13. Benzenas (K O) ir jo homologai (ksilenas, toluenas, stirenas, izopropilbenzenas)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Hematologas, psichiatras (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, leukograma

1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

2. Toksikomanija, narkomanija F10–F19

3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

4. Galūnių polineuropatijos G60–G64

5. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.14. 1, 2-benzendikarboksirūgštis (ftalio rūgštis, ftalio rūgšties anhidridas (Ū J)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, pulmonologas

 

1.15. Berilis ir jo junginiai (berilio oksidas, berilio sulfatas, berilio nitratas, berilio chloridas) (J K)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

5. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas – dirbant su tirpiais berilio junginiais, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.16. Bromas ir jo junginiai (brombenzenas bromfenolis ir kt.) (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, dermatovenerologas, oftalmologas

 

1.17. Chloras ir jo junginiai (chloro vandenilis), chloro turintys mišiniai (chlorbutanas, chlorfenolis ir jo druskos ir kt.) (Ū)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKFT

1. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, radiologas, pulmonologas, dermatovenerologas

Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma

1.18. Chromas, chromo rūgštis (J K), jų junginiai ir lydiniai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimai ir nosies kvėpavimo funkcijos sutrikimas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių

ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10 L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, radiologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, hematologas, dermatovenerologas

Esant indikacijų – leukograma

1.19. Ciano vandenilio rūgštis ir jos junginiai, cianamidai ir kt. (Ū O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

4. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20

5. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32

Esant indikacijų – oftalmologas

 

1.20. Dibutilftalatas (R)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, pulmonologas

 

1.21. 3, 4-dichloroanilinas (O J)

Naudojimas, procesai, susiję su jo išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, pulmonologas

 

1.21. Diizodecilftalatas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų. nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, kiūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas

 

1.22. Diizononilftalatas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas

 

1.23. Dimetilformamidas, dietilacetamidas ir kt. riebiųjų rūgščių amidai (R O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas, psichiatras (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

3. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

4. Psichikos ligos F00–F09, F20–F29, F70–F79, F80–F89, F99

Esant indikacijų – otorinolaringologas, gastroenterologas, dermatovenerologas

 

1.24. Dirbtinis ir sintetinis pluoštas (J)

Gamyba, perdirbimas, naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis rinitas, laringitas J30–J31, J37–J39

2. Astma J45

Esant indikacijų – otorinolaringologas, neurologas

 

1.25. Di–C9–11 šakotieji alkilesteriai, turintys daug ?10 angliavandenilių

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas. gastroenterologas, hematologas, psichiatras, dermatovenerologas

 

1.26. Di–C8–10 šakotieji alkilesteriai, turintys daug C9 angliavandenilių

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, gastroenterologas, hematologas, psichiatras, dermatovenerologas

 

1.27. Dulkės:

1.27.1. abrazyvinės ir turinčios abrazyvinių medžiagų (elektrokorundų, karbido, boro, elboro, silicio ir kt.)

Apdirbimas, naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.27.2. anglies (juodųjų suodžių, grafito, kokso, dirbtinių deimantų)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–1120

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.27.3. augalinės ir gyvulinės kilmės (medvilnės, linų, kanapių, vilnos, džiuto, grūdų, tabako, medienos, durpių, popieriaus) (J)

Gamyba, naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma. IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.27.4. metalų ir jų lydinių dulkės

Apdirbimas, padengimo procesai naudojant metalų aerozolius

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas,

leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.27.5. neorganinių liuminoforų (taip pat su mažiau kaip 5 % kadmio kiekiu)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį. J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.27.6. turinčios silicio (laisvas ir amorfinis silicio dioksidas)

Liejimo darbai, paviršių, pastatų valymo smėliu darbai

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių

ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–1120

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas

 

1.28. Etilendiamintetraacetatas (J)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertva–ros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė Al 5

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.29. Farmakologinės priemonės (narkotiniai preparatai, vitaminai, hormonai, antibiotikai, citostatikai)

Gamyba, naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, psichiatras, otorinolaringologas, neurologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, leukograma, bendras baltymas kraujo serume, ALT, AST, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Uoslės funkcijos sutrikimas R43.0, R43.1

2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai, Menjero liga H81, H81.0

3. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

4. Alkoholizmas, narkomaniją toksikomanija F10–F19

5. Alerginės odos ligos L23

6. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

7. Astma J45

8. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

9. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

10. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

11. Psichikos ligos F00–F09, F20–F29, F70–F79, F80–F89, F99

12. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

13. Nėštumas Z32, Z33, Z34, Z35

Esant indikacijų – oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas, gastroenterologas, nefrologas, hematologas

Klinikinis kraujo tyrimas

1.30. Fenoliai ir jų dariniai (chlorfenoliai, krezoliai, butilfenoliai ir kt.)(0)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

4. Priekinės akių dalies ligos (vokų junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinola–ringologas, oftalmologas , dermatovenerologas, pulmonologas

 

1.31. Fluoras ir jo junginiai (vandenilio fluoridas, fluoridai, fluoritai ir kt.)(Ū)

Gamyba, naudojimas, procesai, susiję su jo išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, kiūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas. Nosies pertvaros iškrypimai J30–J31, J37–J39, J34.2

2. Galūnių polineuropatijos G60— G64

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Burnos ertmės ligos (lėtinis gingivitas, stomatitas, parodontitas) K05.1, K12, K05.3

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14.1.20–L30. L40, L50–L54

8. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–1120

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, odontologas, dermatovenerologas

 

1.32. Formaldehidas (Ū J K) ir kiti alifatiniai aldehidai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų ligos J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.33. Fosforas ir jo junginiai (geltonasis fosforas (K), fosforo pentoksidas, fosforo ohloroksidas (ŪO), fosforo triohloridas, fosforo rūgštis, fosfatai ir kt.)

Gamyba, naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Priekinės akių dalies ligos (vokų. junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Galūnių polineuropatijos G60 G64

7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

8. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, gastroenterologas, dermatovenerologas

 

1.34. Furanas ir jo dariniai (furfurolas, tetrahidrofuranas ir kt.) (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis

1. Hiperplastinis laringitas J37.0

2. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.35. Gyvsidabris ir jo junginiai (K O), gyvsidabrio garai (K)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas, odontologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, gyvsidabris šlapime

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Žandikaulių ir dantų ligos (lėtinis gingivitas, stomatitas, parodontitas) K05.1, K12, K05.3

3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

4. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

5. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – dermatovenerologas, nefrologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.36. Hidrazinas ir jo junginiai (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, kardiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT, bendras baltymas kraujo serume, ALT, AST, cholesterolis kraujo serume

1. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

6. Kraujotakos sistemos ligos I00–I99

Esant indikacijų –gastroenterologas, dermatovenerologas, pulmonologas

 

1.37. Izocianatai (Ū J)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis rinitas, laringitas J30–J31, J37–J39

2. Astma J45

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, radiologas

Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma

1.38. Kadmis ir jo junginiai (K)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertva–ros iškrypimas su kvėpavimo funk–cijos sutrikimu J30–J31, J37–J39, J34.2

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

7. Gerybinė prostatos hiperplazija N40

8. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, nefrologas, hematologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

Esant indikacijų –leukogramą

1.39. Koksavimo dujos ir kiti koksavimo produktai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu, asfaltbetoninių dangų paruošimas ir klojimas

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atro–finiai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – otorinolaringologas, hematologas, pulmonologas

Esant indikacijų –leukograma

1.40. Litis ir jo junginiai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis

1. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

2. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

3. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32

Esant indikacijų – oftalmologas, dermatovenerologas

Esant indikacijų –litis kraujo serume

1.41. Manganas ir jo junginiai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32

2. Galūnių polineuropatijos G60–G64

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

7. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

8. Alerginės odos ligos L23

Esant indikacijų – pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas

 

1.42. Metalai: (kobaltas (J), vanadis, molibdenas, titanas cirkonis (F), volframas) ir jų junginiai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai. hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

7. Alerginės odos ligos L23

8. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

Esant indikacijų – neurologas, pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, gastroenterologas

Esant indikacijų – baltymas kraujo serume, ALT, AST, EKG

1.43. Metanolis (?)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Psichiatras, oftalmologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, akių dugno tyrimas

1. Regos nervo ir tinklainės ligos H46–H48, H33–H25

2. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19

Esant indikacijų – neurologas

 

1.44. Metilacetatas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, leukograma, krūtinės ląstos rentgenograma. IKFT

1. Išplitę atrofiniai viršutinių kvėpavimo takų pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – pulmonologas. hematologas, dermatovenerologas

 

1.45. Monoohloraoto rūgštis (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Išplitę atrofiniai viršutinių kvėpavimo takų pakitimai J3 0–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14. L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – pulmonologas, dermatovenerologas

Esant indikacijų –leukograma

1.46. Nafta, naftos perdirbimo produktai, benzinas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas, psichiatras (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Hiperplastinis laringitas J37

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

6. Lėtinės odos ligos, diskeratozės L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

8. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

9. Galūnių polineuropatijos G60–G64

10. Narkomanija, toksikomanija F10–F19

11. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, gastroenterologas

Esant indikacijų –leukograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST

 

1.47. Naftalenas (naftalinas), chloruoti naftalenai ir jų junginiai (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

3. Astma J45

4. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

5. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – neurologas, pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, gastroenterologas

Esant indikacijų –leukograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST

1.48. ?-naftolis

Naudojimas, procesai, susiję su jo išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

2. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – nefrologas, dermatovenerologas

 

1.49. Nikelis (J) ir jo junginiai (oksidas, karbonatas, chloridas, sulfatas ir kt.)(K J R), subsulfidas, karbonilas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

4. Lėtinis hiperplastinis rinitas, laringitas J31, J37

5. Gerybiniai navikai D10–D36

6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

7. Odos alerginės ligos L23

Esant indikacijų – otorinolaringologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, pulmonologas, hematologas

Esant indikacijų–leukograma

1.50. Ozonas (Ū)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

4. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas

 

1.51. ??ntanas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKFT

1. Priekinės akių dalies ligos

(vokų, junginės, ragenos, ašarų

takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

3. Astma J45

4. Lėtinės odos ligos L02, L08,

L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, gastroenterologas, radiologas

Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma

1.52. Pesticidai

Naudojimas

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, audiograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

3. Astma J45

4. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

Esant indikacijų – neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas

Esant indikacijų–gyvsidabrio nustatymas šlapime arba kraujyje

5. Klausos nervo pažeidimas H80–H83, H94

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

1.53. Plastmasės ir sintetinės dervos masės, kurių pagrindas:

1.53.1. akrilinė ir metakrilinė rūgštys (J)

Polimerų ir kopolimerų gamyba, perdirbimas, emulsijų, lakų, dažų naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių

ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

4. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

5. Galūnių polineuropatijos G60–G64

6. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

8. Alerginės odos ligos L23

Esant indikacijų – neurologas, otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas, dermatovenerologas, nefrologas

 

1.53.2. alifatiniai neprisotintieji angliavandeniliai (etilenas, propilenas ir kt.)

Polimerų ir kopolimerų gamyba, perdirbimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas Darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis

laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08,

N10–N16, N17–N19, N20–N23

7. Alerginės odos ligos L23

8. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas, dermatovenerologas, nefrologas, hematologas

Esant indikacijų–leukograma

1.53.3. amino dvibazės rūgštys (sebacino rūgštis, ftalio rūgštis ir kt.) diaminai (diamindifeniloksidas, diaminofenolis ir kt.) (J)

Poliamidų gamyba, perdirbimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

7. Alerginės odos ligos L23 Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas, dermatovenerologas, nefrologas, hematologas

Esant indikacijų – klinikinis kraujo tyrimas

1.53.4. epichlorhidrinas (J K O)

Epoksidinių dervų ir plastmasių jo pagrindu gamyba ir naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Astma J45

2. Alerginės odos ligos L23

3. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.53.5. Fenolis (O) ir formaldehidas (Ū J K)

Polimerų gamyba, naudojimas

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, gastroenterologas, nefrologas, dermatovenerologas, hematologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

Esant indikacijų–leukograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST

5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

7. Alerginės odos ligos L23

8. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

9. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

1.53.6. Fluoro organiniai junginiai (fluorofortas, fluorotanas ir kt.)

Polimerų (fluoroplastų) ir kopolimerų gamyba, fluoroplastų šiluminis ir mechaninis perdirbimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Galūnių polineuropatijos G60–G64

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Akių ligos (vokų junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – neurologas, otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas, pulmonologas

 

1.53.7. Silicio organiniai junginiai

Dervų lakų, skystų silikonų gamyba; polimerų, presavimo medžiagų perdirbimas; lakų tepalų dervų naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas

 

1.53.8. Stirenas (O)

Stireno polimerų ir kopolimerų polieterinių dervų, lakų ir klijų, stikloplastikų gamyba; dervų ir plastmasių perdirbimas; dervų lakų klijų naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, leukograma. IKFT

1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

2. Astma J45

3. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

Esant indikacijų – hematologas, gastroenterologas, pulmonologas, radiologas

Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST

1.53.9. Vinilchlorido monomeras (VCM), (K O) vinilchloridas, chloretenas, chloretilenas

Polivinilchlorido naudojimas, procesai, susiję su VCM monomero išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, leukograma, gliukozės kiekis kraujyje, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT, baltymas kraujo serume, ALT, AST

1. Raynaud'o sindromas, obliteracinis endarteritas, I73.0, I73.1

2. Galūnių polineuropatijos G60–G64

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Cukrinis diabetas E10–E14

7. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

8. Lėtinės odos ligos,

sklerodermija L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54, M34

9. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19

10. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

11. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, hematologas, neurologas, dermatovenerologas, endokrinologas, psichiatras, pulmonologas

Esant indikacijų – rankų kaulų rentgenologinis tyrimas

1.54. Retieji žemės elementai (lantanas, cezis, kandis, erbis ir kt.)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

Esant indikacijų – pulmonologas, radiologas

Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma

1.55. Selenas, telūras ir jų junginiai

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – radiologas, pulmonologas, dermatovenerologas

Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma

1.56. Siera ir jos junginiai (sieros ir sulfitinė rūgštys, sieros dioksidas (Ū), sieros trioksidas, sieros vandenilis ir kt.)(FŪ)

Gamyba, naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKFT, krūtinės ląstos rentgenograma

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas, pulmonologas

 

1.57. Skalūnų dervos

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Astma J45

3. Lėtinės odos ligos, fotodermatozės, diskeratozės, seborėjinis dermatitas L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54, L56, L21, L80, L84–L85

4. Akių ligos (vokų, junginės,

ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, pulmonologas, otorinolaringologas, oftalmologas, radiologas

Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma

1.58. Sintetinės skalbimo priemonės (J)

Naudojimas, gamyba

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

4. Atrofiniai viršutinių kvėpavimo takų pakitimai J30–J31, J37–J39

5. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

6. Odos alerginės ligos L23

Esant indikacijų – otorinolaringologas, dermatovenerologas, pulmonologas, radiologas

Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma

1.59. Stibis ir jo junginiai (stibio oksidas, stibio chloridas, stibio jodidas, stibio fluoridas ir kt.)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas

 

1.60. Sintetinis kaučiukas (butadieninis, poliizopreninis, polichlorpreninis)

Naudojimas, vulkanizavimas, perdirbimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Astma J45

2. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – pulmonologas

 

1.61. Švinas ir jo neorganiniai junginiai (R)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Švino kiekio kraujyje nustatymas – ne rečiau kaip 1 kartą per 6 mėn., kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, eritrocitai su bazofiliniu grūdėtumu, hemoglobinas, retikuliocitų kiekis leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimai (koproporfirino kiekio šlapime nustatymas)

1. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

2. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

3. Galūnių polineuropatijos G60–G64

Esant indikacijų – neurologas

1.62. Suvirinimo aerozoliai:

1.62.1. turintys, nikelio, chromo, fluoro junginių, berilio, švino (JKR)

Suvirinimas, pjovimas

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai),

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–

 

eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

J39, J34.2

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.62.2. turintys mangano, aliuminio, mangano, titano, vario, cinko, molibdeno, vanadžio, volframo

Suvirinimas, pjovimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, krūtinės ląstos rentgenograma, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39, J34.2

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

8. Galūnių polineuropatijos G60–G64

9. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas dermatovenerologas

 

1.63. Talis ir jo junginiai (talio bromidas, talio jodidas, talio chloridas, talio hidroksidas, talio nitratas ir kt.)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinis gingivitas, stomatitas, paradontozė K05.1, K12, K05.3

3. Priekinės akių dalies ligos (vokų junginės, ragenos, ašarų takų) H00 H06, H10–H13, H15–H20

4. Viršutinių kvėpavimo takų atrofi–niai pakitimai J30–J31, J37–J39

Esant indikacijų – otorinolaringologas, neurologas, oftalmologas

 

1.64. Taurieji metalai (auksas, sidabras, jų junginiai ir lydiniai) (J)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis

1. Astma J45

2. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas

 

1.65. Tetraetilšvinas (R, O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, leukograma

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32

3. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – hematologas

 

1.66. Tetranatrioetilen-diamintetraacetatas

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKI T

1. Astma J45

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

Esant indikacijų – pulmonologas

Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma

1.67. Urzolis ir urzoliniai dažai (J)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKFT

1. Astma J45

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hiperplastinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Akių ligos (vokų junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Odos alerginės ligos L23

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, radiologas

Esant indikacijų–krūtinės ląstos rentgenograma

1.68. Vandenilio peroksidas (Ū)

Naudojimas, procesai, susiję su jo išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, dermatovenerologas, radiologas

Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma

1.69. Kitos pavojingos cheminės medžiagos, neišvardytos šiame sąraše ir naudojamos Lietuvoje

 

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), eritrocitų nusėdimo greitis, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos rentgenograma

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39, J34.2

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II0 J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

8. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

9. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23 Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas, nefrologas, gastroenterologas, hematologas. klinikinės imunologijos ir alergologijos gydytojas, radiologas

Esant indikacijų – leukograma

 

* – poveikis:

F – fibrogeninis

J – jautrinantis

K – kancerogeninis

M – mutageninis

O – patekimas per nepažeistą odą

R – reprodukcijai toksiškas

Ū – ūmus“

 

 

 

 

1.4.12. Pripažįstu netekusiu galios IV skyriaus 3 punktą.

1.4.13. Pripažįstu netekusiu galios IV skyriaus pastabų 3 punktą.

1.4.14. Išbraukiu priešais žodžius „V. PROTOKOLAS“ žodžius „PATVIRTINTA sveikatos apsaugos ministro 2000 m. ...... mėn. ..... d.“

1.4.15. Išdėstau V skyrių taip:

 

V. PAVYZDINIS PROTOKOLAS

 

Įstaigos (įmonės) pavadinimas

Adresas:

Tel.

Faks.

El. paštas

 

PROTOKOLAS

200.................

(Data, Nr.)

...........................

(Vieta)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102–2317; 2004, Nr. 115–4284), visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozę ir gydymą turi būti konfidenciali, ja galima naudotis tik dėl dirbančiojo interesų, gerbiant pastarojo asmens privatumą.

 

Dėl asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimo

......................................................................................................................................................

(sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

......................................................................................................................................................

šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas arba darbo medicinos gydytojas

(gydytojo vardas, pavardė)

 

vadovaudamasis įstaigos vadovo 200... m. ............... mėn. .... d. įsakymu Nr. atliko profilaktinį dirbančiųjų sveikatos tikrinimą.

 

1. Įmonės (įstaigos) profesinės rizikos veiksniai (cheminiai, biologiniai, fizikiniai, ergonominiai, fiziniai ir kt.):

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Profilaktinio sveikatos tikrinimo duomenys:

 

Tikrinimo duomenys

Vyrai

Moterys

Iš viso

Reikėjo patikrinti

 

 

 

Patikrinta

 

 

 

Eil. Nr.

vardas, pavardė

gim. m.

profesija

profesinės rizikos veiksnys

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tikrinimo metu atlikta:

 

Eil. Nr.

Tyrimai

Skaičius

1.

Klinikiniai kraujo tyrimai (Hb, leukocitai, ENG)

 

2.

Šlapimo tyrimai

 

3.

Krūtinės ląstos rentgenogramos

 

4.

Biocheminiai kraujo tyrimai

 

5.

Mikroprecipitacijos reakcijos

 

6.

Audiogramos

 

7.

EKG

 

8.

Tyrimai ultragarsu

 

9.

Kvėpavimo funkcijos tyrimai

 

10.

Skreplių citologiniai tyrimai

 

11.

Kiti tyrimai

 

 

4. Pateiktos išvados:

4.1. Dėl asmenų, kuriems leidžiama dirbti su apribojimais:

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gim. m.

Profesija

Profesinės rizikos veiksnys

Apribojimai

Siūlymai darbdaviui ir darbuotojui

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Dėl asmenų, kuriems įtariama profesinė liga:

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gim. m.

Profesija

Profesinės rizikos veiksnys

Apribojimai

Siūlymai darbdaviui ir darbuotojui

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Dėl asmenų, kuriems dėl sveikatos būklės būtina pakeisti darbo sąlygas į nesusijusias su profesinės rizikos veiksniais:

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gim. m.

Profesija

Profesinės rizikos veiksnys

Siūlymai darbdaviui ir darbuotojui

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Protokolas surašomas dviem egzemplioriais (paciento darbdaviui, patikrinimą atlikusiai ASPĮ)

......................................................................................................................................................

šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas

arba darbo medicinos gydytojas, tel. ......                            (parašas)

(vardas, pavardė) “

 

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS