LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ TRANZITO KLAUSIMAIS DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. liepos 19 d. Nr. 857

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras“ (Žin., 1995, Nr. 32-749, Nr. 87-1978; 1996, Nr. 34-840, Nr. 43-1059) šiuo 2.3.6 punktu:

2.3.6. už prekes, gabenamas taikant muitinio tranzito procedūrą su policijos apsauga, – Apsaugos policijos valdyba prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento“.

2. Iš dalies pakeičiant Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1610 „Dėl Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 1-12, Nr. 30-755, Nr. 37-944, Nr. 52-1241):

2.1. išdėstyti 7 punkto pirmąją pastraipą taip:

7. Gabenant prekes, kurioms taikoma muitinio tranzito procedūra, nustatytąja tvarka mokamas užstatas, ne mažesnis už toms prekėms nustatytų importo muitų ir (arba) mokesčių sumą (tranzito per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją atveju), arba ne mažesnis už toms prekėms nustatytų eksporto muitų ir (arba) mokesčių sumą (tranzito ne per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją atveju), arba pateikiama garantija atitinkamai muitų ir mokesčių sumai, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos tvarkos, arba šios prekės per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją vežamos su policijos apsauga. Vieną iš galimų užstato, garantijos ar policijos apsaugos formų pasirenka muitinio tranzito procedūros vykdytojas (vežėjas). Alkoholinius gėrimus, įskaitant etilo spiritą (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 22.03–22.08), tabako gaminius (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 24.02–24.03), cukrų (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 17.01, 1702.30, 1702.40, 1702.90), gabenti per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją automobilių transportu galima tik su policijos apsauga“;

2.2. išdėstyti 12 punkto pirmąją pastraipą taip:

12. Gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją automobilių transportu spalvotųjų metalų, jų lydinių atliekas ir laužą (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02, 80.01, 80.02, 81019190 0, 81029190 0, 81031090 0, 81042000 0, 81051090 0, 81060010 0, 81071000 0, 81081090 0, 81091090 0, 81100019 0, 81110019 0, 81121100 0, 81122039 0, 81123010 0, 81124019 0, 81129139 0), alkoholinius gėrimus, įskaitant etilo spiritą (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 22.03–22.08), tabako gaminius (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 24.02–24.03), cukrų (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 17.01, 1702.30, 1702.40, 1702.90) galima tik uždarosiomis plombuoti tinkamomis transporto priemonėmis, kurios plombuojamos muitinės plombomis“;

2.3. įrašyti 12 punkto penktojoje pastraipoje vietoj žodžių „plombuojami švininėmis muitinės plombomis“ žodžius „plombuojami muitinės plombomis“, taip pat išbraukti paskutiniąją pastraipą;

2.4. išdėstyti 14 punkto pirmąją pastraipą taip:

14. Atsižvelgdama į prekių gabenimo sąlygas, muitinė turi teisę nustatyti maršrutą, kuriuo, taikant muitinio tranzito procedūrą, turi būti gabenamos prekės“.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 626 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 52-1241).

4. Įpareigoti Apsaugos policijos valdybą prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento iki 1996 m. rugpjūčio 10 d. pateikti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos bendrąją garantiją už prekes, gabenamas taikant muitinio tranzito procedūrą su policijos apsauga.

5. Šis nutarimas taikomas nuo 1996 m. rugpjūčio 15 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                      Mindaugas Stankevičius

 

 

 

Ekonomikos ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                          Antanas Kaminskas