LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASMENŲ DELEGAVIMO Į TARPTAUTINES IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJAS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJAS ĮSTATYMO
2, 15, 21, 22, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU
ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 14 d. Nr. XI-337

Vilnius

 

(Žin., 2007, Nr. 81-3322)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Šeimos nariai – su deleguotu asmeniu į užsienį išvykę ir kartu gyvenantys jo sutuoktinis, deleguoto asmens ir (ar) jo sutuoktinio nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, ir išlaikytiniai (nesvarbu, koks jų amžius). Išlaikytiniais laikomi asmenys, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas deleguotas asmuo ir (ar) jo sutuoktinis.“

2. Buvusias 2 straipsnio 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 8 ir 9 dalimis.

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

15 straipsnis. Informacijos apie atrinktus pretendentus pateikimas

Informaciją apie atrinktus pretendentus Valstybės tarnybos departamentas pateikia Užsienio reikalų ministerijai, o kitos valstybės institucijos ar įstaigos – Valstybės tarnybos departamentui ir Užsienio reikalų ministerijai. Kai atrenkama iš delegavimo rezervo, Užsienio reikalų ministerija informaciją apie atrinktus pretendentus pateikia Valstybės tarnybos departamentui ir deleguojančiosioms institucijoms. Užsienio reikalų ministerija informaciją apie atrinktus pretendentus perduoda tarptautinei ir Europos Sąjungos institucijai ar užsienio valstybės institucijai.“

 

3 straipsnis. 21 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Deleguotiems karjeros valstybės tarnautojams, statutiniams valstybės tarnautojams ir prokurorams darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiu mokamas darbo užmokestis, susidedantis iš pareiginės algos, nustatytos pareigoms ar pareigybėms, kurias jie ėjo iki delegavimo, ir priedų, kurie jiems buvo mokami iki delegavimo. Deleguotiems karjeros valstybės tarnautojams ir statutiniams valstybės tarnautojams gali būti mokama priemoka už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis. Ši priemoka nemokama, jeigu priemoką už darbą sunkiomis arba rizikingomis darbo sąlygomis ar dienpinigius, į kuriuos įtraukta kompensacija už darbą sunkiomis arba rizikingomis darbo sąlygomis, deleguotam asmeniui moka tarptautinė ir Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas. Pareiginės algos, priedų ir priemokos dydį ir jų mokėjimo tvarką nustato delegavimo laikotarpiu galiojantys teisės aktai.“

2. Pakeisti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Deleguotiems kitiems asmenims darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiu mokamas darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą (nuo 1,7 iki 7,0), kurio vienetas yra lygus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui. Deleguotiems kitiems asmenims Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali būti mokama priemoka už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis. Konkretų pareiginės algos koeficientą, kuris nurodomas delegavimo sutartyje, ir priemokos dydį nustato užsienio reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo. Priemokos dydis negali viršyti 70 procentų pareiginės algos dydžio. Ši priemoka nemokama, jeigu priemoką už darbą sunkiomis arba rizikingomis darbo sąlygomis ar dienpinigius, į kuriuos įtraukta kompensacija už darbą sunkiomis arba rizikingomis darbo sąlygomis, deleguotam asmeniui moka tarptautinė ir Europos Sąjungos ar užsienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas.“

 

4 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

22 straipsnis. Deleguotų asmenų ir jų šeimos narių draudimas ir kitos garantijos

1. Deleguoti asmenys ir jų sutuoktiniai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Deleguotiems asmenims ir jų šeimos nariams apmokamos sveikatos draudimo išlaidos. Asmenims, deleguotiems į pareigas ar pareigybes tarptautinėse, Europos Sąjungos institucijose ir užsienio valstybių institucijose, susijusias su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, taip pat apmokamos gyvybės draudimo išlaidos. Valstybėse, kuriose nėra galimybių apsidrausti sveikatos draudimu, apmokamos išlaidos, susijusios su deleguoto asmens ir jo šeimos narių sveikatos priežiūra. Sveikatos draudimo, gyvybės draudimo ir sveikatos priežiūros išlaidų dydį nustato Vyriausybė. Šios išlaidos neapmokamos, jeigu jas apmoka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią asmuo deleguotas.

3. Deleguotiems asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija. Ši kompensacija negali būti didesnė už kompensaciją, apskaičiuojamą taikant šio įstatymo priede atitinkamiems karjeros, statutiniams valstybės tarnautojams, prokurorams ir kitiems asmenims nustatytus didžiausius koeficientus, kurių vienetas yra lygus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui, ir Vyriausybės nustatytą šalių gyvenimo lygio vietos koeficientą. Konkretų kompensacijos dydį nustato užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo. Išvykusiam į užsienį kartu su deleguotu asmeniu jo sutuoktiniui kas mėnesį mokama kompensacija, kuri sudaro 0,5 per mėnesį deleguoto asmens gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos. Sutuoktiniui, gaunančiam pajamas, susijusias su darbo santykiais, ši kompensacija nemokama. Deleguotam asmeniui, kai išvykę į užsienį kartu su juo gyvena deleguoto asmens ir (ar) jo sutuoktinio nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, už kiekvieną vaiką (įvaikį) kartu su darbo užmokesčiu kas mėnesį mokama kompensacija, kurią sudaro 0,2 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – iki 6 metų, 0,3 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – 6 ir daugiau metų. Deleguotam asmeniui, kai išvykę į užsienį kartu su juo gyvena išlaikytiniai, už kiekvieną išlaikytinį kartu su darbo užmokesčiu kas mėnesį mokama kompensacija, kurią sudaro 0,25 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos. Šios kompensacijos nemokamos, jeigu darbo užmokestį arba dienpinigius deleguotam asmeniui moka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas.

4. Deleguotiems asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka kas mėnesį skiriama Vyriausybės nustatyto dydžio išmoka apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, atitinkančiomis jų šeimos narių skaičių. Ši išmoka neskiriama, jei išmoką apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis skiria arba darbo užmokestį ar dienpinigius, į kuriuos įtraukta kompensacija už gyvenamųjų patalpų nuomą, deleguotam asmeniui moka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas.

5. Vyriausybės nustatyta tvarka ir neviršijant Vyriausybės nustatyto šių išlaidų dydžio, deleguotiems asmenims ir jų šeimos nariams apmokamos persikėlimo (kelionės, bagažo gabenimo ir turto persivežimo išlaidos) iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę, į kurią dirbti jis deleguotas, ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos. Šios išlaidos neapmokamos, jeigu jas apmoka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas. Šios išlaidos, išskyrus kelionės ir bagažo gabenimo išlaidas, neapmokamos, jeigu delegavimo trukmė trumpesnė kaip 3 mėnesiai.

6. Jeigu delegavimo arba delegavimo pratęsimo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, kartą per darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje metus deleguotiems asmenims ir jų šeimos nariams apmokamos kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal į užsienio valstybę, į kurią dirbti jis deleguotas, išlaidos, o su deleguotu asmeniu į užsienį neišvykusiems jo sutuoktiniui, deleguoto asmens ir (ar) jo sutuoktinio nepilnamečiams vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, ir išlaikytiniams – kelionės pas deleguotą asmenį ir atgal į Lietuvos Respubliką išlaidos. Šios išlaidos neapmokamos, jeigu jas apmoka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią asmuo deleguotas, arba šių išlaidų kompensavimas yra įtrauktas į darbo užmokestį ar dienpinigius, kuriuos deleguotam asmeniui moka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas. Esant šio straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytoms aplinkybėms, deleguotiems asmenims apmokamos kelionių kas 6 mėnesiai į Lietuvos Respubliką ir atgal į užsienio valstybę, į kurią dirbti jis deleguotas, išlaidos.

7. Deleguotiems asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos kitos būtinos su delegavimu susijusios išlaidos, kurias nustato, tačiau neapmoka tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią asmuo deleguotas, ir dėl kurių padengimo Užsienio reikalų ministerija pateikia išvadą pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalį.

8. Šio straipsnio 2–6 dalyse nurodytos garantijos deleguotų asmenų šeimos nariams nėra taikomos, jeigu:

1) delegavimo trukmė trumpesnė kaip 3 mėnesiai;

2) tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija, į kurią asmuo deleguojamas, yra nustačiusi apribojimų deleguojamų asmenų šeimos nariams vykti kartu su deleguojamais asmenimis.“

 

5 straipsnis. 23 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Deleguotiems karjeros valstybės tarnautojams, statutiniams valstybės tarnautojams ir prokurorams darbo užmokestį moka valstybės institucijos ir įstaigos, kuriose jie ėjo pareigas iki delegavimo, išskyrus šio įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį. Deleguotiems kitiems asmenims darbo užmokestį moka Užsienio reikalų ministerija.“

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti Įstatymą priedu:

„Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo

priedas

 

Deleguojami asmenys

Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos didžiausi koeficientai

1. Karjeros, statutiniai valstybės tarnautojai:

 

1.1. kurių pareigybių kategorijos 18–20

10,5

1.2. kurių pareigybių kategorijos 15–17

9,5

1.3. kurių pareigybių kategorijos 11–14

8

1.4. kurių pareigybių kategorijos 1–10

5

2. Prokurorai:

 

2.1. kurių pareiginės algos koeficientas 11,35 ir didesnis

10,5

2.2. kurių pareiginės algos koeficientas 9,2–10,8

9,5

2.3. kurių pareiginės algos koeficientas 8,0–8,8

8

3. Kiti asmenys

5“

 

7 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė iki 2009 m. spalio 1 d. parengia ir priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

8 straipsnis. Įstatymo galiojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 7 straipsnį, įsigalioja 2009 m. spalio 1 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 22 straipsnio 8 dalis ir šio įstatymo 6 straipsnyje išdėstytas Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo priedas netaikomi asmenims, dėl kurių delegavimo arba delegavimo pratęsimo sprendimas priimtas iki šio įstatymo įsigaliojimo ir kurių delegavimas 2009 m. spalio 1 d. nėra pasibaigęs.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ