EUROPOS SUSITARIMAS, PAPILDANTIS KELIO ŽENKLŲ IR SIGNALŲ KONVENCIJĄ, PATEIKTĄ PASIRAŠYTI 1968 m. LAPKRIČIO 8 d. VIENOJE, PRIIMTAS 1971 M. GEGUŽĖS 1 D. ŽENEVOJE*

 

1 pakeitimas**

 

PRIEDAS***

 

1. Šiame priede sąvoka „Konvencija“ – tai Kelio ženklų ir signalų Konvencija, pateikta pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje.

2. Šiame priede yra tik atitinkamų Konvencijos nuostatų papildymai ir pakeitimai.

3. Konvencijos 1 straipsnis (Sąvokos)

b punktas

Šį punktą išdėstyti taip: „Gyvenvietė – tai teritorija, prieš kurią ir kurios pabaigoje keliai pažymėti specialiais ženklais.“

Po šio straipsnio b punkto įrašyti papildomą punktą.

Šį punktą išdėstyti taip: „Gyvenamoji zona – tai specialiai suprojektuota teritorija, kurioje galioja specialios eismo taisyklės ir prieš kurią bei kurios pabaigoje keliai pažymėti specialiais ženklais.“

l punktas

Triratės transporto priemonės, kurių masė be krovinio neviršija 400 kg, laikomos motociklais.

Šio straipsnio pabaigoje įrašyti papildomą punktą.

Šį punktą išdėstyti taip: „Pėsčiaisiais laikomi asmenys, stumiantys ar traukiantys vaikišką vežimėlį, ligonio arba invalido vežimėlį ar bet kokią kitą bemotorę transporto priemonę arba vedantys dviratį ar mopedą, ir neįgalūs asmenys, važiuojantys pačių varomu invalido vežimėliu ar judantys pėsčiųjų greičiu.“

4. Konvencijos 3 straipsnis (Susitariančiųjų Šalių įsipareigojimai)

3 dalis

Šią dalį išdėstyti taip: „Visi ženklai, simboliai, įrenginiai ir kelių ženklinimas, kurie neatitinka Konvencijoje ir šiame Susitarime nustatytos sistemos, pakeičiami per dešimt metų po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos. Kad eismo dalyviai geriau susipažintų su Konvencijoje ir šiame Susitarime nustatyta sistema, šiuo laikotarpiu šalia Konvencijos ir šio Susitarimo nustatytų ženklų, simbolių ir užrašų galima naudoti ir ankstesnius ženklus, simbolius ir užrašus.“

5. Konvencijos 6 straipsnis

4 dalis

Šios dalies nuostatos, kurios Konvencijoje yra tik rekomendacijos, laikomos privalomomis.

6. Konvencijos 7 straipsnis

1 dalis

Šios dalies pabaigoje įrašyti papildomą sakinį.

Šį sakinį išdėstyti taip: „Be to, rekomenduojama, kad toje pačioje kelio atkarpoje nebūtų statomi ženklai, kurie yra apšviesti arba padengti šviesą atspindinčia medžiaga ar turi šviesą atspindinčius įrenginius, ir neapšviesti ar taip neįrengti ženklai.“

7. Konvencijos 8 straipsnis

3 dalis

Šią dalį išdėstyti taip: „Šio priedo 4 punkte nustatytu pereinamuoju dešimties metų laikotarpiu, o vėliau tik išimtiniais atvejais stačiakampėje lentelėje žemiau ženklo arba stačiakampėje lentelėje, su kuria naudojamas ženklas, galima pridėti užrašą, padedantį suprasti ženklą; tokį užrašą galima dėti ir ant paties ženklo, jei tai netrukdo užrašo kalbos nesuprantantiems vairuotojams suprasti ženklą.“

8. Konvencijos 9 straipsnis

1 dalis

 

Kiekviena valstybė pasirenka Aa modelio įspėjamuosius ženklus.

9. Konvencijos 10 straipsnis (Pirmumo ženklai)

3 dalis

Kiekviena valstybė pasirenka B,2a modelio ženklą „Važiuoti nesustojus draudžiama“.

6 dalis

Iš anksto įspėjant apie B,1 ženklą, statomas pats ženklas su H,1 papildoma lentele, apibūdinta šios Konvencijos 1 priedo H skirsnyje.

Iš anksto įspėjant apie B,2a ženklą, statomas B,1 ženklas su stačiakampe lentele, kurioje yra „STOP“ simbolis ir skaičius, nurodantis atstumą iki B,2a ženklo.

9 bis. Konvencijos 13 bis straipsnis (Specialūs nurodomieji ženklai)

2 dalis

Šią dalį išdėstyti taip: „E,7a; E,7b arba E,7c ir E,8a; E,8b arba E,8c ženklai eismo dalyviams nurodo, kad nuo E,7a; E,7b arba E,7c ženklų iki E,8a; E,8b arba E,8c ženklų galioja tos valstybės teritorijoje gyvenvietėms taikomos bendrosios eismo taisyklės, išskyrus tuos atvejus, kai tam tikrose gyvenvietės kelio atkarpose galioja kitokios taisyklės, kurias nurodo ten pastatyti kiti kelio ženklai. Šių ženklų fonas baltas arba šviesus su tamsiais užrašais; jie statomi atitinkamai prie įvažiavimo į gyvenvietę ir prie išvažiavimo iš jos. Tačiau B,4 ženklas visada statomas prie pagrindinio kelio, pažymėto B,3 ženklu, jei tas kelias gyvenvietėje nebelaikomas pagrindiniu keliu.“

10. Konvencijos 18 straipsnis (Vietų identifikavimo ženklai)

Vietų identifikavimo ženkluose esantys užrašai yra balti arba šviesūs tamsiame fone.

11. Konvencijos 23 straipsnis (Transporto priemonėms skirti signalai)

Šiame straipsnyje po 11 dalies įrašyti papildomą dalį.

Šią dalį išdėstyti taip: „Ypatingais atvejais, kai nebūtina nepertraukiamai naudoti šviesos signalus, galima naudoti nemirksintį geltonos šviesos signalą, po kurio užsidega nemirksintis raudonos šviesos signalas; prieš nemirksintį geltonos šviesos signalą gali užsidegti mirksintis geltonos šviesos signalas.“

12. Konvencijos 24 straipsnis (Signalai, skirti tik pėstiesiems)

1 dalies a punkto ii papunktis

Ši nuostata netaikoma.

2 dalis

Šią dalį išdėstyti taip: „Pėstiesiems skirti šviesoforai turi būti dviejų spalvų sistemos, t. y. turėti raudoną ir žalią signalą. Vienu metu niekada neturi degti du signalai.“

3 dalis

Šią dalį išdėstyti taip: „Šviesos signalai išdėstomi vertikaliai, raudonas signalas visada yra viršutinis, o žalias – visada apatinis. Raudonas signalas turi stovinčio pėsčiojo ar pėsčiųjų atvaizdą, o žalias – einančio pėsčiojo ar pėsčiųjų atvaizdą.“

13. Konvencijos 31 straipsnis (Kelio darbų ženklai)

2 dalis

Užtvarai neturi būti nudažyti juodais ir baltais arba juodais ir geltonais dryžiais.

14. Konvencijos 32 straipsnis (Ženklinimas šviesomis ar šviesą atspindinčiais įtaisais)

Šį straipsnį išdėstyti taip:

„1. Rekomenduojama, kad baltos ar geltonos šviesos signalais arba baltos ar geltonos spalvos šviesą atspindinčiais įtaisais būtų atkreipiamas dėmesys į kelio važiuojamojoje dalyje esančius stulpelius ar saleles.

2. Kai kelio važiuojamosios dalies kraštai yra paženklinti šviesos signalais ar šviesą atspindinčiais įtaisais, tie šviesos signalai ar šviesą atspindintys įtaisai turi būti:

a) arba visi balti ar šviesiai geltoni;

b) arba balti ar šviesiai geltoni, žymintys kelio važiuojamosios dalies kraštą priešinga eismui kryptimi, ir raudoni arba tamsiai geltoni, žymintys eismo kryptį atitinkantį kelio važiuojamosios dalies kraštą.

3. Kiekviena valstybė, šio Susitarimo Šalis, patvirtina tą pačią visoje savo teritorijoje naudojamų šiame straipsnyje nurodytų šviesos signalų arba šviesą atspindinčių įtaisų spalvą ar tą pačią spalvų sistemą.“

15. Konvencijos 33 straipsnis

1 dalies a punktas

Šį punktą išdėstyti taip: „Jeigu prie pervažų yra įrengta signalizavimo sistema, įspėjanti apie artėjantį traukinį arba apie tuoj nusileisiančius užtvarus ar pusinius užtvarus, ją sudaro mirksinčios raudonos šviesos signalas arba pakaitomis mirksintys raudoni šviesos signalai, kaip nurodyta šios Konvencijos 23 straipsnio 1 dalies b punkte. Jei prie pervažos nėra užtvarų ar pusinių užtvarų, pageidautina, kad signalizavimo sistemą sudarytų du raudoni pakaitomis mirksintys šviesos signalai. Tačiau:

i) raudonus mirksinčius šviesos signalus galima papildyti arba pakeisti trijų spalvų (raudonos–geltonos–žalios) šviesoforu, apibūdintu šios Konvencijos 23 straipsnio 2 dalyje, arba šviesoforu be žalios šviesos, jei kitas trijų šviesų šviesoforas yra įrengtas prie kelio netoli pervažos arba jei prie pervažos yra užtvaras. Raudonų mirksinčių šviesos signalų prie pervažų su pusiniais užtvarais negalima pakeisti taip, kaip nurodyta ankstesniame sakinyje; tačiau tuo būdu juos galima papildyti, jei prie kelio netoli pervažos yra įrengtas kitas trijų spalvų šviesoforas;

ii) keliuose be dangos (gruntkeliuose), kur eismas labai neintensyvus, ar prie takų pakanka naudoti tik garso signalą.“

2 dalis

Šią dalį išdėstyti taip: „Šviesoforai įrengiami kelio važiuojamosios dalies pakraštyje pagal eismo judėjimo kryptį; jei sąlygos, tokios kaip šviesoforo matomumas ar eismo intensyvumas, reikalauja, šviesoforas papildomai pastatomas ir kitoje kelio pusėje. Tačiau jei, atsižvelgiant į vietos sąlygas, tai būtų tikslinga, šviesoforą galima papildomai įrengti virš važiuojamosios dalies arba pastatyti kelio važiuojamosios dalies viduryje esančioje salelėje.“

16. Konvencijos 35 straipsnis

1 dalis

Pervažų užtvarai ar pusiniai užtvarai neženklinami pakaitomis einančiais juodais ir baltais arba juodais ir geltonais dryžiais.

17. Konvencijos 1 priedo A skirsnio II poskyris

2 dalis (Pavojinga nuokalnė)

Šią dalį išdėstyti taip:

„a) Apie stačią nuokalnę įspėjama A,2a simboliu.

b) A,2a simbolio kairioji dalis užima ženklo lentelės kairįjį kampą, o jo pagrindas eina per visą lentelės plotį; skaičius rodo nuokalnės statumą procentais.“

3 dalis (Stati įkalnė)

Šią dalį išdėstyti taip:

„a) Apie stačią įkalnę įspėjama A,3a simboliu.

b) A,3a simbolio dešinioji dalis užima ženklo lentelės dešinįjį kampą, o jo pagrindas eina per visą lentelės plotį; skaičius rodo įkalnės statumą procentais.“

12 dalis (Pėsčiųjų perėja)

Šią dalį išdėstyti taip:

„a) Apie pėsčiųjų perėją įspėjama A,12a simboliu.

b) Simbolį galima apsukti.“

18 dalis (Sankryža, kurioje pirmumo teisė nustatyta bendrąja pirmumo taisykle)

Šią dalį išdėstyti taip: „Apie sankryžą, kurioje pirmumo teisę nustato bendroji šalyje galiojanti pirmumo taisyklė, įspėjama simboliu A,18a.“

20 dalis (Sankryža su keliu, kuriuo važiuojantys vairuotojai turi pirmumo teisę)

Šią dalį išdėstyti taip: „B,1 arba B,2a ženklas naudojamas, laikantis šio priedo 9 punkto nuostatų.“

22 dalis (Sankryža, kur eismą reguliuoja šviesoforas)

Šią dalį išdėstyti taip: „Jeigu sankryžoje eismą reguliuoja šviesoforas, papildomai prie 18–21 dalyse apibūdintų ženklų arba vietoj jų galima statyti Aa ženklą su 17 dalyje apibūdintu A,17 simboliu.“

26 dalies (Kitos pervažos) b punktas

Šį punktą išdėstyti taip: „Apie kitas pervažas įspėjama atitinkamai A,26a simboliu arba A,27 simboliu.“

28 dalis (Ženklai, statomi netoli pervažų)

A,28 ženklo A,28c modelis nenaudojamas.

A, 28a ir A, 28b modelių ženkluose gali būti raudoni dryžiai, jei tai nekenkia bendrai ženklų išvaizdai ir jų veiksmingumui.

18. Konvencijos 1 priedo B skirsnis

1 dalis (Ženklas „Sankryža su pagrindiniu keliu“)

B,1 ženkle nėra jokio simbolio ar užrašo.

2 dalis (Ženklas „Važiuoti nesustojus draudžiama“)

Šią dalį išdėstyti taip: „Šią reikšmę turi B,2a modelio B,2 ženklas. B,2a modelio B,2 ženklas yra raudonas aštuonkampis siaurais baltais ar šviesiai geltonais kraštais ir jame baltomis ar šviesiai geltonomis raidėmis užrašytas žodis „STOP“; žodžio „STOP“ aukštis neturi būti mažesnis kaip vienas viso lentelės aukščio trečdalis. Įprasto dydžio B,2a ženklo aukštis – apytikriai 0,90 m; mažų ženklų aukštis neturi būti mažesnis kaip 0,60 m.“

19. Konvencijos 1 priedo C skirsnio II poskyris

1 dalis (Įvažiuoti draudžiama ir įvažiavimas ribojamas)

C,1 ženklo C,1b modelis nenaudojamas.

Galima naudoti šio priedo priedėlyje pavaizduotus C,3m ir C,3n ženklus, turinčius šias reikšmes:

C,3m: „Transporto priemonėms, vežančioms daugiau negu nustatytas kiekis sprogmenų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, įvažiuoti draudžiama“.

C,3n: „Transporto priemonėms, vežančioms daugiau negu nustatytas kiekis medžiagų, galinčių užteršti vandenį, įvažiuoti draudžiama“.

Pastabą c punkto pabaigoje išdėstyti taip: „Ženkluose C,3a –C,3l bei šiame punkte nurodytuose C,3m ir C,3n ženkluose neturi būti raudonos įžambios juostos.“

4 dalis (Lenkti draudžiama)

C,13a2 ir C,13b ženklų C,13ab ir C,13bb modeliai nenaudojami.

9 dalies a punkto ii papunktis

Ši nuostata netaikoma.

9 dalies b punkto iii papunktis

Ši nuostata netaikoma.

9 dalies c punkto v papunktis

Kai draudimas galioja tik labai neilgoje kelio atkarpoje, nesinaudojama galimybe statyti tik vieną ženklą, kurio raudoname apskritime nurodytas kelio atkarpos, kurioje galioja draudimas, ilgis.

20. Konvencijos 1 priedo D skirsnio I poskyris

2 dalis

Šią dalį išdėstyti taip: „Jei nenumatyta kitaip, ženklai yra mėlyni, o simboliai balti arba šviesios spalvos.“

21. Konvencijos 1 priedo D skirsnio II poskyris

1 dalis (Važiuoti nurodyta kryptimi)

D,1b ženklas nenaudojamas.

3 dalis (Privalomas eismas ratu)

Šią dalį išdėstyti taip: „D,3 ženklas „privalomas Eismas ratu“ reiškia tik tai, kad ratu judantis transporto priemonių eismas privalo judėti nustatyta kryptimi.“

22. Konvencijos 1 priedo E skirsnio II poskyris

3 dalies (Ženklas „Vienpusis eismas“) a punkto ii papunktis

E,3b ženklo rodyklėje yra užrašas tik tuo atveju, jei jis nekenkia ženklo veiksmingumui.

5 dalis (Ženklai, rodantys, kad įvažiuojama arba išvažiuojama iš automagistralės)

Po šios dalies a punkto įrašyti papildomą punktą.

Šį punktą išdėstyti taip: „E,5a ženklą galima statyti ir pakartoti, norint įspėti, kad artėjama prie automagistralės. Kiekvieno šiam tikslui pastatyto ženklo apatinėje dalyje arba užrašomas atstumas nuo ženklo iki automagistralės pradžios, arba po ženklu pritvirtinama H,1 papildoma lentelė, apibūdinta Konvencijos 1 priedo H skirsnyje.“

6 dalis (Ženklai, rodantys, kad įvažiuojama arba išvažiuojama iš kelio, kuriame galioja tokios pat  taisyklės kaip ir automagistralėse)

Po šios dalies a punkto įrašyti papildomą punktą.

Šį punktą išdėstyti taip: „E,6a ženklą galima statyti ir pakartoti, norint įspėti, kad artėjama prie kelio, kuriame galioja tokios pat taisyklės kaip ir automagistralėse. Kiekvieno šiam tikslui pastatyto ženklo apatinėje dalyje užrašomas atstumas nuo ženklo iki kelio, kuriame galioja tokios pat taisyklės kaip ir automagistralėse, pradžios arba po ženklu pritvirtinama H,1 papildoma lentelė, apibūdinta Konvencijos 1 priedo H skirsnyje.“

7 dalis (Ženklai, nurodantys gyvenvietės pradžią ir pabaigą)

Šią dalį išdėstyti taip:

a) „Gyvenvietės pradžią žymi ženklas, kuriame nurodytas gyvenvietės pavadinimas arba yra simbolis, vaizduojantis gyvenvietės siluetą, arba jų abiejų derinys.

Užrašai yra tamsios spalvos baltame ar šviesios spalvos fone, o pats ženklas turi tamsios spalvos kraštą.

Gyvenvietės pradžią žyminčių ženklų pavyzdžiai – E,7a; E,7b ir E,7c.

b) Gyvenvietės pabaigą žymi toks pat ženklas, išskyrus tai, kad jis yra perbrauktas raudona įžambia juosta arba ją sudarančiomis lygiagrečiomis raudonomis linijomis, einančiomis iš ženklo viršutinio dešiniojo kampo į apatinį kairįjį kampą.

Gyvenvietės pabaigą žyminčių ženklų pavyzdžiai – E,8a; E,8b ir E,8c. Nepaisant šios Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, šiuos ženklus galima tvirtinti ir gyvenvietes nurodančių ženklų antrojoje pusėje.

c) Šioje dalyje nurodyti ženklai naudojami vadovaujantis šios Konvencijos 13 bis straipsnio 2 dalimi.“

10 dalis (Pėsčiųjų perėja)

E,12b ženklas nenaudojamas.

12 dalis (Ženklas „Stovėjimo vieta“)

Šios dalies pirmajame punkte nurodytoje kvadratinėje lentelėje užrašoma raidė „P“.

Po 13 dalies įrašyti papildomą dalį.

Šią dalį išdėstyti taip:

„Ženklai, nurodantys, kad įvažiuojama į gyvenamąją zoną, kur taikomos specialios eismo taisyklės, arba išvažiuojama iš jos.

E,17a ženklas „Gyvenamoji zona“ statomas toje vietoje, nuo kurios gyvenamojoje zonoje, nurodytoje Kelių eismo konvencijos, papildytos Europos susitarimu, 27 bis straipsnyje, pradeda galioti specialios taisyklės. E,17b ženklas „Gyvenamosios zonos pabaiga“ statomas toje vietoje, nuo kurios tos taisyklės nustoja galioti.“

23. Konvencijos 1 priedo F skirsnio II poskyris

1 dalis (Simbolis „Pirmoji medicinos pagalba“)

F,1b ir F,1c simboliai nenaudojami.

2 dalis (Kiti simboliai)

Šios dalies pabaigoje įrašyti papildomą tekstą:

„F,14: „Radijo stotys, teikiančios informaciją apie eismą

Užrašas baltame kvadrate: Žemiau žodžio „Radio“ prireikus galima nurodyti radijo stoties pavadinimą arba kodą sutrumpinta forma ir programos pavadinimą. Žodį „Radio“ galima papildomai parašyti valstybine kalba.

Užrašas mėlyname fone: Nurodomi vietinės radijo stoties dažniai ir prireikus bangų ilgis.

Kai transliuoja VHF stotys, šalys gali savo nuožiūra pridėti „MHz“ arba regiono kodą, o kai stotys transliuoja vidutinėmis arba ilgosiomis bangomis, – „kc/s“.

Bangų ilgį galima nurodyti skaičiais su raide m (pavyzdžiui, 1500 m).“

„F,15: „Viešasis tualetas“

„F,16: „Paplūdimys arba baseinas

24. Konvencijos 1 priedo G skirsnio II poskyris

2 dalies (Specialieji atvejai) a punktas

G,2a ir G,2b ženkluose esanti juosta apvesta baltu apvadu.

25. Konvencijos 1 priedo G skirsnio III poskyris

1 dalis

G,4c ženklas nenaudojamas.

2 dalis

G,6c ženklas nenaudojamas.

26. Konvencijos 1 priedo G skirsnio V poskyris

3 dalis (Ženklas „Aklakelis“)

G,13 ženkle esanti raudona juosta apvesta baltu apvadu.

27. Konvencijos 1 priedo H skirsnis

Po 1 dalies įrašyti papildomą dalį.

Šią dalį išdėstyti taip: „Pageidautina, kad papildomų lentelių fonas būtų toks pat kaip ir tų ženklų, su kuriais jos naudojamos, fonas.“

______________* Lietuvos Respublikai įsigaliojo 1993 m. sausio 31 d.

** Įskaitant priedo pakeitimus, kurie įsigaliojo 1995 m. lapkričio 27 d.

***Pakeičia dokumento E/ECE/812-E/ECE/TARNS/566 priedo tekstą.