LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO NUOSTATŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1996 m. birželio 19 d. Nr. 721

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatus;

1.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatus.

2. Iš dalies pakeičiant Valstybinių kadastrų, klasifikatorių, registrų rengimo schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 793 „Dėl kadastrų, klasifikatorių, registrų rengimo ir funkcionavimo“ (Žin., 1992, Nr. 33-1018; 1993, Nr. 22-535, Nr. 33-761; 1994, Nr. 94-1845, Nr. 99-1981; 1995, Nr. 6-132, Nr. 9-189, Nr. 51-1257, Nr. 56-1412, Nr. 61-1539, Nr. 84-1909; 1996, Nr. 43-1058), skyriuje „Valstybiniai nacionaliniai kadastrai, klasifikatoriai, registrai“ vietoj pastraipos „Teritorinio planavimo su infrastruktūros elementais kadastras“ įrašyti pastraipą „Teritorijų planavimo duomenų kadastras“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                         MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĖ                                ALDONA BARANAUSKIENĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721

 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo

dokumentų registro nuostatai

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (toliau vadinama – Teritorijų planavimo dokumentų registras, registras) nuostatų paskirtis – reglamentuoti:

1.1. registro objektą;

1.2. registravimo tikslus;

1.3. registro struktūrą;

1.4. registro įstaigas, jų pareigas ir teises;

1.5. registro duomenų sudėtį, žymėjimą, klasifikavimą;

1.6. registro duomenų teikėjus;

1.7. registro duomenų teikimą, tvarkymą, vartojimą bei saugojimą;

1.8. juridinių ir fizinių asmenų teises susipažinti su registro duomenimis;

1.9. registro finansavimo šaltinius;

1.10. registro veiklos organizavimą;

1.11. registro reorganizavimą.

2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Teritorijų planavimo duomenų kadastras – Teritorijų planavimo dokumentų registro ir teritorijų planavimo duomenų banko pagrindu sudaryta bendra informacijos sistema, skirta teritoriją apibūdinantiems grafiniams bei teksto duomenims, taip pat teritorijų planavimo dokumentų pagrindiniams sprendimams kaupti ir naudoti;

2.2. pirminis valstybės registras – valstybės registras, kuriame vykdomas pirminis tam tikrų vienetų registravimas;

2.3. registro duomenys – registruojamų vienetų duomenys, saugomi to registro duomenų bazėse;

2.4. registruojamo vieneto žymiklis – sutvarkytas ženklų rinkinys, naudojamas registruojamo dokumento duomenims kompiuterinėse bazėse žymėti;

2.5. klasifikatorius – taisyklės, nusakančios registruojamų vienetų grupavimą pagal tam tikras jų savybes;

2.6. registro duomenų bazė – kompiuterinė duomenų bazė, skirta įtraukiamų į registrą vienetų duomenims saugoti;

2.7. registro originalo duomenų bazė – registro duomenų bazė, skirta juridinę galią turintiems registro duomenims saugoti;

2.8. registro išrašas – registro duomenų bazės fragmento kopija;

2.9. centrinė registro duomenų bazė – duomenų bazė, skirta išskirstytos registro originalo duomenų bazės visų fragmentų kopijoms saugoti;

2.10. administracinio lygmens registro duomenų bazė – registro sukurta duomenų bazė, skirta valstybės, apskrities, savivaldybės ar kito teritorinio vieneto registro duomenų vartotojams aptarnauti;

2.11. registro funkcionalumas – registro geba teikti išsamius, darnius ir patikimus duomenis;

2.12. vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – juridinis asmuo, metodiškai prižiūrintis registrą ir koordinuojantis kitų registro padalinių darbą;

2.13. registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga (duomenų bazės tvarkytojas) – juridinis asmuo, teisiškai registruojantis įtraukiamus į registrą dokumentus, techniškai prižiūrintis, aptarnaujantis ir modernizuojantis registro duomenų bazę;

2.14. registro duomenų teikėjas – juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis registratoriui registro duomenis;

2.15. registro duomenų vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, vartojantis tiesiogiai ar per tarpininkus gautus registro duomenis;

2.16. registro duomenų bazės abonentas – juridinis ar fizinis asmuo, turintis teisę nuolat (tiesiogiai ar per ryšio linijas) naudotis registro duomenų baze;

2.17. duomenų apsaugos klasė – duomenų bazėje saugomų duomenų grupavimas pagal jų apsaugos laipsnį;

2.18. įgaliojimų klasė – apribojimai, nusakantys, kokie veiksmai gali būti atlikti su duomenų baze.

 

Registro steigėjas ir objektas

 

3. Teritorijų planavimo dokumentų registro steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Registras steigiamas pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391). Teritorijų planavimo dokumentų registras yra pirminis valstybės registras.

4. Teritorijų planavimo dokumentų registro objektas yra patvirtinti bendrieji, specialieji ir detalieji teritorijų planavimo dokumentai.

 

Registravimo tikslai

 

5. Teritorijų planavimo dokumentų registras skirtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams registruoti, jų papildymams ir keitimams įrašyti, taip pat pradėtiems rengti teritorijų planavimo dokumentams registruoti (rekomenduotina).

 

Registro sandara

 

6. Teritorijų planavimo dokumentų registrą sudaro:

6.1. valstybės teritorijų planavimo dokumentų registras;

6.2. apskričių teritorijų planavimo dokumentų registrai;

6.3. savivaldybių teritorijų planavimo dokumentų registrai.

7. Valstybės teritorijų planavimo dokumentų registro pagrindu formuojama centrinė registro duomenų bazė. Apskričių ir savivaldybių teritorijų planavimo dokumentų registrų pagrindu formuojamos administracinių lygmenų (apskričių, savivaldybių) duomenų bazės.

8. Teritorijų planavimo dokumentų registro centrinė ir administracinių lygmenų registrų duomenų bazės yra originalo duomenų bazės.

 

Registro tvarkymo įstaigos

 

9. Teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymo įstaigos yra:

9.1. vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Statybos ir urbanistikos ministerija;

9.2. registro duomenų bazių tvarkymo įstaigos (duomenų bazių tvarkytojai):

9.2.1. valstybės lygmeniu tvirtinamiems dokumentams registruoti ir centrinei registro duomenų bazei tvarkyti – Statybos ir urbanistikos ministerija;

9.2.2. apskričių lygmeniu tvirtinamiems dokumentams registruoti – apskričių valdytojai;

9.2.3. savivaldybių lygmeniu tvirtinamiems dokumentams registruoti – savivaldybių vyriausieji architektai.

 

Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos pareigos ir teisės

 

10. Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos pareigos yra šios:

10.1. užtikrinti registro funkcionavimą;

10.2. metodiškai vadovauti registro darbams;

10.3. rūpintis, kad būtų įsigyjama ir modernizuojama programinė registro tvarkymo įranga;

10.4. tvarkyti registrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir skelbti jo funkcionavimo ar reorganizavimo pradžią;

10.5. užtikrinti registro duomenų aktualumą, išsamumą, darną, patikimumą;

10.6. nustatyti bendrą abonentų registravimo ir duomenų apsaugos tvarką;

10.7. užtikrinti registro integravimą į valstybės registrų sistemą;

10.8. informuoti registro duomenų bazių tvarkytojus ir nuolatinius duomenų vartotojus apie registro reorganizavimą;

10.9. nustatyti įtraukiamų į registrą dokumentų registravimo tvarką;

10.10. kontroliuoti ir koordinuoti registro duomenų bazių tvarkytojų ir registro padalinių darbą;

10.11. kontroliuoti, kaip registro duomenų bazių tvarkytojai saugo registro duomenis;

10.12. analizuoti gaunamus registro duomenų bazių tvarkytojų pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, apibendrinti tuos pasiūlymus, spręsti, ar tikslingi siūlomi registro modernizavimo darbai.

11. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

11.1. reikalauti, kad administracinių lygmenų registro duomenų bazių tvarkytojai vykdytų šiuos nuostatus ir metodinius jos nurodymus, kontroliuoti jų veiklą;

11.2. šių nuostatų numatytais atvejais sustabdyti registre įregistruotų dokumentų registravimo galiojimą ir jį atnaujinti;

11.3. šių nuostatų numatytais atvejais perkelti registre įregistruotų vienetų registravimą į duomenų bazės archyvą.

 

Registro duomenų bazių tvarkymo įstaigų pareigos ir teisės

 

12. Administracinių lygmenų registro duomenų bazių tvarkytojų pareigos yra:

12.1. vykdyti registro vadovaujančios tvarkymo įstaigos nurodymus;

 

12.2. pagal registro vadovaujančios tvarkymo įstaigos ar teritorijų planavimo organizatorių pranešimą fiksuoti tvarkomoje duomenų bazėje dokumentų registravimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo (galiojimo atnaujinimo) faktą;

12.3. vykdyti tvarkomos duomenų bazės aptarnavimą ir techninę priežiūrą;

12.4. laikantis šių nuostatų:

12.4.1. teikti tvarkomos duomenų bazės duomenis jų vartotojams;

12.4.2. teikti išrašus iš tvarkomos duomenų bazės;

12.5. registruoti iškylančias technologines registro funkcionavimo problemas, reguliariai analizuoti bei apibendrinti jas ir teikti vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai pasiūlymus, kaip tobulinti registro veiklą;

12.6. tvarkyti duomenų archyvą (rašytinį ir magnetinėse laikmenose).

13. Vykdydami registratorių funkcijas, administracinių lygmenų registro duomenų bazių tvarkytojai turi:

13.1. tikrinti registravimui pateiktus dokumentus;

13.2. įregistruoti dokumentus atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų registre;

13.3. įrašyti įregistruotų dokumentų duomenis registro duomenų bazėje (kompiuterio atmintyje ar žurnale);

13.4. atlikti registruojamų dokumentų žymėjimą ir klasifikavimą;

13.5. šių nuostatų numatytais atvejais taisyti registravimo klaidas ir raštu informuoti apie tai planavimo organizatorių, pateikusį reikalavimą ištaisyti klaidą;

13.6. išduoti duomenų teikėjui (planavimo organizatoriui) pažymą apie dokumento įregistravimą.

 

Registro duomenys

 

14. Pagrindiniai Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenys yra:

14.1. teritorijų planavimo dokumento lygmuo (valstybės, apskrities, savivaldybės);

14.2. teritorijų planavimo rūšis (bendrasis, specialusis, detalusis);

14.3. dokumento registracijos numeris (žymiklis);

14.4. dokumento pavadinimas;

14.5. dokumento patvirtinimo duomenys (jį patvirtinusios institucijos pavadinimas, data, dokumento, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, numeris);

14.6. duomenys apie dokumento pakeitimus ir papildymus (institucijos pavadinimas, data, dokumento, kuriuo patvirtinti šie papildymai ir pakeitimai, numeris).

15. Papildomi Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenys yra:

15.1. pagrindinio planavimo organizatoriaus pavadinimas;

15.2. kitų organizatorių (jeigu tokie yra) pavadinimai;

15.3. dokumento pagrindinio rengėjo pavadinimas;

15.4. kitų rengėjų (jeigu tokie yra) pavadinimai;

15.5. nuorodos apie:

15.5.1. vietą, kurioje saugomas dokumento originalas;

15.5.2. vietą, kurioje saugomi dokumento dublikatai;

15.5.3. dokumento rengimo pradžią;

15.5.4. dokumento rengimo pabaigą;

16. Teritorijų planavimo dokumentų registre registruojamų dokumentų specifiniai duomenys yra detaliuosiuose planuose suplanuotos teritorijos ribų posūkio kampų koordinatės (teritorijoms, kurioms nenustatytos ribų posūkio kampų koordinatės, nurodomos vieno vidinio planuojamos teritorijos taško x, y koordinatės).

17. Prireikus ryšiams su Žemės kadastru užtikrinti Teritorijų planavimo dokumentų registre gali būti fiksuojami kadastrinių vietovių, blokų ir žemės sklypų žymikliai (kodai).

 

Registruojamų dokumentų žymėjimas

 

18. Teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos numeris (žymiklis) turi 12 ženklų.

19. Pirmasis ženklas nurodo valstybės lygmens dokumentus. Vienetu (1) žymimi dokumentai, tvirtinami valstybės lygmeniu. Kitais atvejais vietoj šio ženklo rašomas nulis (0).

20. Antrasis ir trečiasis ženklai nurodo apskrities žymiklį iš Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro. Valstybės lygmens, taip pat savivaldybių lygmens dokumentams šioje vietoje rašomi nuliai (0).

21. Ketvirtasis, penktasis ir šeštasis ženklai nurodo savivaldybės, kurios teritorijai ar jos daliai yra rengiamas dokumentas, žymiklį iš Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro. Valstybės ir apskričių lygmens dokumentams šioje vietoje rašomi nuliai (0).

22. Šeštasis ženklas nurodo dokumento rūšį:

„1“ – bendrasis;

„2“ – specialusis;

„3“ – detalusis.

23. Kiti penki ženklai nurodo teritorijų planavimo dokumento eilės numerį administracinio lygmens registre.

 

Registro ryšiai su kitais valstybės registrais

 

24. Teritorijų planavimo dokumentų registras abipusiškai susijęs su šiais registrais:

24.1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registru;

24.2. Žemės kadastru;

24.3. Saugomų teritorijų kadastru;

24.4. Kultūros vertybių registru;

24.5. Rekreacinių teritorijų kadastru;

24.6. Žemės gelmių kadastru;

24.7. Miškų kadastru;

24.8. Ežerų ir tvenkinių kadastru;

24.9. Upių kadastru;

24.10. Muitinių postų registru;

24.11. Kelių kadastru;

24.12. Pastatų ir statinių registru;

24.13. kitais registrais ir kadastrais.

 

Registruojamų dokumentų klasifikatorius

 

25. Dokumentai, registruojami Teritorijų planavimo dokumentų registre, yra klasifikuojami pagal teritorijų planavimo rūšis. Registruojamų dokumentų klasifikacija vykdoma pagal vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtintą klasifikatorių, suderintą su kitomis institucijomis.

 

Registro objekto pokyčių įrašymas

26. Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų bazėje įrašai apie dokumentą turi būti saugomi, iki teritorijų planavimo dokumentą patvirtinusi institucija priims sprendimą laikyti šį dokumentą negaliojančiu. Teritorijų planavimo dokumentų registre taip pat įrašomi visi dokumentų pakeitimai ir papildymai (patikslinimai), parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

27. Įrašai apie negaliojančius teritorijų planavimo dokumentus iš Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų bazės yra perkeliami į registro duomenų bazės archyvą. Archyvo įrašai apie registruotus dokumentus ir jų pokyčius yra ilgalaikio saugojimo.

 

Duomenų teikėjai

 

28. Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų teikėjai yra planavimo organizatoriai.

29. Duomenis apie patvirtintus atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentus atitinkamo administracinio lygmens registro duomenų bazės tvarkytojui pateikia planavimo organizatorius, kurio užsakymu buvo rengiamas dokumentas. Duomenys apie suderintus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus įrašomi į registrą, remiantis pateiktu projektu ir planavimo organizatoriaus užpildyta forma, kurią rengia ir tvirtina Statybos ir urbanistikos ministerija.

30. Duomenis apie pradėtus rengti teritorijų planavimo dokumentus atitinkamo administracinio lygmens registro duomenų bazės tvarkytojui pateikia planavimo organizatorius, kurio užsakymu pradėtas rengti šis dokumentas. Duomenys apie pradėtą rengti teritorijų planavimo dokumentą įrašomi į registrą, remiantis planavimo organizatoriaus užpildyta forma, kurią rengia ir tvirtina Statybos ir urbanistikos ministerija. Kol dokumentas nustatytąja tvarka nėra patvirtintas, jis yra informacinio pobūdžio.

31. Duomenų teikėjas (planavimo organizatorius) atsako už registravimui pateikiamų duomenų tikrumą ir teisingumą. Specialiųjų ir detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų organizatoriai prireikus turi teisę sudaryti su vadovaujančiąja registro tvarkymo įstaiga papildomus susitarimus dėl kai kurių rūšių dokumentų registravimo tvarkos pakeitimo ar patikslinimo.

 

Registravimo tvarka

 

32. Planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo dokumento patvirtinimo privalo pateikti atitinkamo lygmens registro tvarkytojui užpildytą formą, dokumentą su pagrindiniais sprendiniais, aiškinamąjį raštą ir (pageidautina) magnetines duomenų laikmenas su įrašytais pagrindinių dokumento sprendinių duomenimis skaitmenine geoinformacinės sistemos (GIS) forma.

33. Miškų urėdijų ir valstybinių parkų bei draustinių miškotvarkos projektai, miestų ribų nustatymo arba jų keitimo žemėtvarkos projektai, apskrities ar savivaldybės teritorijai rengiamos žemėtvarkos schemos registruoti pateikiamos apskrities registro duomenų bazės tvarkytojui šių nuostatų 32 punkte nustatyta tvarka.

34. Privačių miškų valdų arba jų junginių iki 25 hektarų miškotvarkos projektų registravimo tvarką nustato Miškų ūkio ministerija. Kiti žemėtvarkos ir miškotvarkos teritorijų planavimo dokumentai (projektai ir schemos), nepaminėti šių nuostatų 33 punkte, pateikiami registruoti savivaldybės lygmens registro duomenų bazės tvarkytojui. Šiems dokumentams įregistruoti planavimo organizatorius pateikia užpildytą formą ir dokumento, kurio pagrindu buvo patvirtintas projektas ar schema, išrašą (kopiją).

35. Registro duomenų bazės tvarkytojas, gavęs šių nuostatų 32-34 punktuose numatytus dokumentus ir duomenis, per 3 darbo dienas privalo patikrinti gautų duomenų tikslumą ir įregistruoti dokumentus bei įrašyti duomenis į registro administracinio lygmens registro duomenų bazę. Registro duomenų bazės tvarkytojas, pastebėjęs, kad dokumentas patvirtintas pažeidžiant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatytą tvarką, jo neregistruoja, o per 3 darbo dienas apie rastus trūkumus informuoja valstybinės teritorijų planavimo priežiūros instituciją, vadovaujančiąją registro tvarkymo įstaigą ir pateikia planavimo organizatoriui motyvuotą atsisakymą registruoti dokumentą registre.

36. Savivaldybės lygmens registro duomenų bazės tvarkytojas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius perduoda naujus įrašus apskrities duomenų bazės tvarkytojui, o pastarasis tuo pačiu periodiškumu – centrinės registro duomenų bazės tvarkytojui.

37. Atitinkamo administracinio lygmens registro duomenų bazės tvarkytojas per 15 dienų praneša Žemės kadastro tvarkytojui apie registre įregistruotą teritorijų planavimo dokumentą.

38. Atitinkamo administracinio lygmens registro duomenų bazės tvarkytojas registre įregistruotą dokumentą, jo aiškinamąjį raštą ir magnetines duomenų laikmenas su įrašytais pagrindinių dokumento sprendinių duomenimis skaitmenine geoinformacinės sistemos (GIS) forma perduoda toliau saugoti ir tvarkyti teritorijų planavimo duomenų banko atsakingajam tvarkytojui, išskyrus šių nuostatų 34 punkte minimus teritorijų planavimo dokumentus, kurie saugomi ir tvarkomi kitų įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

Registracijos įsigaliojimas

 

39. Teritorijų planavimo dokumento įregistravimas įsigalioja, kai duomenys įrašomi atitinkamo administracinio lygmens registro duomenų bazėje ir registro tvarkytojas planavimo organizatoriui išduoda apie tai pažymą.

 

Registracijos panaikinimas

 

40. Patvirtinus bendrąjį planą, netenka galios visi anksčiau priimti atitinkamo lygmens sprendiniai, nustatantys teritorijos naudojimo prioritetus, raidos tikslus ir strategiją, taip pat detaliųjų planų ir specialiojo plano dokumentų sprendiniai, prieštaraujantys atitinkamo lygmens bendrojo plano sprendiniams. Dokumentų, kurių visi sprendiniai neteko galios arba panaikinamas jų tvirtinimas, įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre panaikinamas.

41. Panaikinęs dokumento įregistravimą Teritorijų planavimo dokumentų registre, registro duomenų bazės tvarkytojas privalo įrašyti duomenų bazėje įrašą apie registracijos panaikinimą. Šiuo atveju jis turi nurodyti, kokiu pagrindu dokumento registravimas buvo panaikintas. Dokumento, kurio registravimas panaikintas, duomenys iš duomenų bazės išbraukiami ir perkeliami į duomenų bazės archyvą. Duomenų bazės archyvo duomenys yra ilgalaikio saugojimo. Apie dokumento įregistravimo Teritorijų planavimo dokumentų registre panaikinimą duomenų bazės tvarkytojas raštu turi pranešti planavimo organizatoriui.

 

Duomenų išrašai (kopijos)

 

42. Visi Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys, sumokėję nustatyto dydžio žyminį mokestį pagal Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymą, turi teisę susipažinti su Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenimis atitinkamą registrą tvarkančioje įstaigoje ir gauti jų kopijas.

43. Teritorijų planavimo dokumentų registras teikia išrašus apie registre įregistruotus dokumentus. Išrašus išduoda registro duomenų bazių tvarkymo įstaigos, laikydamosi vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatytos tvarkos.

44. Norint gauti išrašą, reikia pateikti prašymą atitinkamo administracinio lygmens registro duomenų bazės tvarkytojui. Išrašai, nepatvirtinti registro duomenų bazės tvarkymo įstaigos antspaudu ir vadovo arba jo įgalioto pareigūno parašu, juridinės galios neturi.

45. Juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys gauti Teritorijų planavimo dokumentų registro išrašą (kopiją), paduoda prašymą registro duomenų bazės tvarkytojui. Registro duomenų bazės tvarkytojas per 3 darbo dienas privalo patenkinti prašymą ir pateikti prašomus duomenis.

46. Teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojai išrašus teikia magnetinėse duomenų laikmenose, taip pat išspausdintus rašomąja mašinėle ar kompiuteriu.

47. Visi Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų teikėjai (planavimo organizatoriai) turi teisę susipažinti su registre saugomais jų pateiktais duomenimis. Norėdamas susipažinti su savo pateiktais duomenimis, duomenų teikėjas privalo pateikti prašymą duomenų bazės tvarkytojui. Duomenų bazės tvarkytojas per 3 darbo dienas turi išduoti duomenų teikėjui pažymą apie registre saugomus jo pateiktus duomenis.

 

Registro duomenų apsauga

 

48. Vadovaudamasi šiais nuostatais, Lietuvos Respublikos įstatymais (Valstybės paslapčių, Statistikos, Archyvų ir Konkurencijos), kitais teisės aktais, nustatančiais informacijos apsaugos tvarką, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga organizuoja teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų apsaugą.

49. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo nustatyti tokią registro duomenų apsaugos tvarką, kuri dokumentų registravimo, duomenų perdavimo ryšių linijomis, saugojimo, apdorojimo ir naudojimosi jais metu užtikrintų visų pavidalų ir formų informacijos apsaugą.

50. Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenys perduodami saugoti į aukštesnio administracinio lygmens registro duomenų bazes. Duomenys perduodami aukštesnių administracinių lygmenų registro duomenų bazių tvarkytojams šių nuostatų 37 punkte numatytais terminais.

 

Registro duomenų apsaugos klasės

 

51. Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų apsaugos klasių nustatymas padeda apsaugoti duomenis nuo tyčinių veiksmų, kuriais siekiama neteisėtai pasinaudoti registro duomenų bazėmis, pažeisti registro funkcionalumą ar jo duomenų patikimumą. Neteisėtu laikomas naudojimasis registro duomenų baze be šios bazės tvarkytojo leidimo arba naudojimasis ja šiuose nuostatuose nenumatytiems tikslams.

52. Administracinio lygmens registro duomenų bazės tvarkytojas, laikydamasis vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatytos tvarkos, privalo sudaryti savo bazės duomenų apsaugos klasių sąrašą. Sąraše nurodoma:

52.1. kokie duomenys priklauso kiekvienai konkrečiai klasei;

52.2. kaip turi būti šifruojami tie duomenys, kai reikia įrašyti juos duomenų bazėje ar perduoti kompiuterinio ryšio linijomis;

52.3. kaip turi būti tikrinamas duomenų bazės abonentų (t. y. asmenų ar programų sistemų) tapatumas.

53. Pagal apsaugos klases skirstomi ne tik pagrindiniai, bet ir pagalbiniai duomenys (duomenų bazės abonentų ir jų slaptažodžių sąrašai, kompiuterinių programų valdymo duomenys ir panašiai).

 

Registro duomenų bazės abonentai ir jų teisės

54. Administracinio lygmens registro duomenų bazės tvarkymo įstaiga privalo sudaryti savo abonentų sąrašą, nurodydama kiekvienam abonentui, kokia teisė jam yra suteikta ir su kuriais registro duomenimis jis gali dirbti.

55. Registro duomenų bazės tvarkymo įstaigos vadovas nustato tvarką, kaip turi būti atliekama naujo tos bazės abonento registravimo kompiuteriu procedūra ir kaip abonentas turi įrodyti savo tapatumą, naudodamasis bazės duomenimis.

 

Registro finansavimo šaltiniai

 

56. Teritorijų planavimo dokumentų registras finansuojamas iš šių lėšų:

56.1. valstybės lygmens registras – iš Lietuvos valstybės biudžeto;

56.2. apskričių lygmens registrai – iš Lietuvos valstybės biudžeto;

56.3. savivaldybių lygmens registrai – iš savivaldybių biudžeto.

 

Registro veiklos organizavimas

 

57. Teritorijų planavimo dokumentų registrui sukurti ir jo darbui organizuoti būtinų techninių užduočių rengimo, projektavimo, programinių priemonių įsigijimo darbus organizuoja vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga. Šie darbai vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 793 nustatyta tvarka.

 

Registro veiklos pradžia

 

58. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga sudaro registro diegimo planą, numatydama jame patalpų įrengimą, personalo komplektavimą ir mokymą, programinės įrangos instaliavimą, duomenų įrašymą bazėse ir kitus registro sistemos diegimo darbus.

59. Užbaigus diegimo plane numatytus Teritorijų planavimo dokumentų registro diegimo darbus, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka registruoja šį registrą ir skelbia jo veiklos pradžią.

60. Statybos ir urbanistikos ministerijos nustatytame pirmajame Teritorijų planavimo dokumentų registro veiklos etape valstybės lygmens Teritorijų planavimo dokumentų registrą ir centrinę jo duomenų bazę tvarko Statybos ir urbanistikos ministerija ir jos įgaliotas ministerijos skyrius, apskričių lygmens – apskričių valdytojai ar jų paskirti apskričių valdytojų administracijos padaliniai, savivaldybių lygmens – savivaldybių vyriausieji architektai ar merų įgalioti miestų (rajonų) savivaldybių skyriai ar tarnybos. Antrajame etape valstybės lygmens ir centrinę registro duomenų bazes tvarko tarnyba prie Statybos ir urbanistikos ministerijos.

 

Registro reorganizavimas

 

61. Teritorijų planavimo dokumentų registrą reorganizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

62. Teritorijų planavimo dokumentų registro reorganizavimas registruojamas ir skelbiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

63. Statybos ir urbanistikos ministerija yra atsakinga už Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų apsaugą jo reorganizavimo metu.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721

 

Lietuvos Respublikos teritorijų

planavimo duomenų banko nuostatai

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų bankas (toliau vadinama – teritorijų planavimo duomenų bankas; duomenų bankas; bankas) skirtas dokumentų, įregistruotų Teritorijų planavimo dokumentų registre, sprendiniams įrašyti ir saugoti, taip pat grafiniams ir teksto duomenims, kurių reikia rengiant teritorijų planavimo dokumentus, saugoti. Šie duomenys naudojami:

1.1. teritorijų planavimo sąlygoms nustatyti;

1.2. teritorijų planavimo būklei Lietuvoje operatyviai įvertinti;

1.3. teritorijoms analizuoti, jų raidai modeliuoti;

1.4. teritorijų planavimui aprūpinti visapusiška, išsamia teritoriškai orientuota informacija.

2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Teritorijų planavimo duomenų kadastras – Teritorijų planavimo dokumentų registro ir teritorijų planavimo duomenų banko pagrindu sudaryta bendra informacijos sistema, skirta teritoriją apibūdinantiems grafiniams bei teksto duomenims ir teritorijų planavimo dokumentų pagrindiniams sprendiniams kaupti ir naudoti;

2.2. teritorijų planavimo duomenų bankas – geoinformacinės sistemos (GIS) dalis, sudaryta iš kompiuterinės technikos, programinės įrangos ir grafinių bei teksto duomenų bazių, kurių reikia planuojamai teritorijai analizuoti ir įvertinti, jos raidai prognozuoti, teritorijų planavimo dokumentams rengti, jų sprendiniams pagrįsti;

2.3. teritorijų planavimo duomenų banko duomenų bazė (duomenų bazė) – tekstinės arba grafinės kompiuterinės duomenų bazės, skirtos duomenų banke kaupiamiems (įrašomiems) teritorijų planavimo sprendiniams ir kitiems duomenims saugoti;

2.4. banko originalo duomenų bazė – valstybės, apskričių ir savivaldybių teritorijų planavimo duomenų bazės, skirtos juridinę galią turintiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams saugoti;

2.5. centrinė banko duomenų bazė – teritorijų planavimo duomenų bazė, skirta banko originalo duomenų bazių kopijoms saugoti;

2.6. kaupiamo (fiksuojamo) vieneto žymiklis – sisteminis ženklų rinkinys, naudojamas duomenims kompiuterinėse bazėse žymėti;

2.7. kaupiamo (fiksuojamo) vieneto žymėjimas – žymiklio kaupiamiems (fiksuojamiems) duomenims suteikimas;

2.8. duomenų banko išrašas – teritorijų planavimo duomenų banko duomenų bazės fragmento kopija;

2.9. įgaliotieji asmenys – valstybės ir savivaldos institucijų įgalioti juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teisę rengti teritorijų planavimo dokumentus ir pasirašę su planavimo organizatoriais sutartis rengti teritorijų planavimo dokumentus;

2.10. vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga – Statybos ir urbanistikos ministerija, metodiškai vadovaujanti teritorijų planavimo duomenų banko kaupimo darbams;

2.11. banko duomenų vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, tiesiogiai ar per tarpininkus vartojantis teritorijų planavimo duomenų banko duomenis;

2.12. banko duomenų bazės abonentas – juridinis ar fizinis asmuo, turintis teisę nuolat (tiesiogiai ar per ryšio linijas) naudotis teritorijų planavimo duomenų banko duomenų baze;

2.13. duomenų apsaugos klasė – teritorijų planavimo duomenų bazėje saugomų duomenų grupavimas pagal apsaugos laipsnį.

 

Duomenų banko sandara

 

3. Teritorijų planavimo duomenų banką sudaro trijų administracinių lygmenų – valstybės, apskričių ir savivaldybių – teritorijų planavimo duomenų bankai. Valstybės lygmeniu teritorijų planavimo duomenų banko kaupimą ir tvarkymą organizuoja Statybos ir urbanistikos ministerija, apskričių lygmeniu – apskričių valdytojai, savivaldybių lygmeniu – savivaldybių valdybos (merai). Visų administracinių lygmenų banko duomenys yra valstybės nuosavybė.

4. Visų administracinių lygmenų banko duomenys klasifikuojami laikantis vadovaujančiosios duomenų banko tvarkymo įstaigos patvirtintos klasifikavimo tvarkos.

 

Banko duomenys

 

5. Banko duomenys gali būti pagrindiniai, papildomi ir specialieji.

6. Pagrindiniai banko duomenys yra pagrindiniai sprendiniai iš bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų, kurie yra įregistruoti Teritorijų planavimo dokumentų registre ir sudaro teritorijų planavimo duomenų banko originalo duomenų bazę, nes šie duomenys banke kaupiami kaip pirminiai. Tai sprendiniuose nurodytos teritorijų ribos, zonos, pagrindiniai objektai, trasos, jų charakteristikos bei reglamentas, planuojami įgyvendinimo etapai, datos. Visi šie duomenys kaupiami ir tvarkomi pagal geoinformacinę sistemą (GIS).

7. Papildomi banko duomenys – tai atskiros rūšies (sluoksnio) duomenys, papildantys bei patikslinantys pagrindinius duomenis, apibūdinantys bendriausias įrašomų vienetų savybes ir reikalingi visiems duomenų banko vartotojams. Šie duomenys gaunami iš smulkaus mastelio georeferencinės duomenų bazės, valstybinių kadastrų ir registrų, todėl teritorijų planavimo duomenų banke yra antriniai, nes jie kaip pirminiai yra sukaupti kituose kadastruose, registruose ir valstybinėse duomenų bazėse, kur sudaro originalo duomenų bazę.

8. Georeferencinę duomenų bazę sudaro šie grafiniai duomenys (mastelis priklauso nuo teritorijų planavimo duomenų banko lygmens):

8.1. geodezinis pagrindas;

8.2. administracinės ribos;

8.3. miestų, miestelių ir kaimų ribos;

8.4. hidrografinis tinklas;

8.5. miškai;

8.6. reljefas;

8.7. automobilių keliai;

8.8. geležinkeliai.

9. Savivaldybių lygmens stambaus mastelio georeferencinėje duomenų bazėje, be nurodytųjų šių nuostatų 8.4 punkte, papildomai kaupiami duomenys apie pastatus, statinius, gatves bei želdynus. Šio lygmens georeferencinė duomenų bazė teritorijų planavimo duomenų banke yra originalo duomenų bazė, nes jos kaupimą bei tvarkymą pagal geoinformacinę sistemą (GIS) organizuoja savivaldybės.

10. Papildomi duomenys, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti ir duomenų bankui formuoti, gaunami iš įvairios paskirties ir priklausomybės duomenų bankų, valstybinių programų, valstybės institucijų statistinių duomenų bazių, Žemės kadastro duomenų bazės tvarkytojo, taip pat juridinių ir fizinių asmenų.

11. Papildomi duomenys teritorijų planavimui prireikus gaunami iš šių valstybinių kadastrų ir registrų:

11.1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro;

11.2. Muitinės postų registro;

11.3. Gyventojų registro;

11.4. Žemės kadastro;

11.5. Upių kadastro;

11.6. Ežerų ir tvenkinių kadastro;

11.7. Miškų kadastro;

11.8. Žemės gelmių kadastro;

11.9. Kelių kadastro;

11.10. Saugomų teritorijų kadastro;

11.11. Pastatų ir statinių registro;

11.12. Kultūros vertybių registro;

11.13. Rekreacinių teritorijų kadastro;

11.14. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų registro;

11.15. kitų registrų ir kadastrų.

12. Specialieji teritorijų planavimo duomenų banko duomenys – tai konkrečias teritorijas apibūdinantys duomenys, surinkti atliekant mokslo tiriamuosius darbus ar naudojami kai kuriems planavimo uždaviniams spręsti. Tai duomenys, kurie teikiami kai kuriems teritorijų planavimo duomenų banko vartotojams.

 

Banko duomenų šaltiniai ir teikėjai

 

13. Teritorijų planavimo duomenų banko duomenų šaltiniai yra šie:

13.1. teritorijų planavimo dokumentai;

13.2. georeferencinė duomenų bazė;

13.3. valstybiniai kadastrai, klasifikatoriai, registrai ir valstybinės duomenų bazės;

13.4. mokslo tiriamieji darbai ir specialūs tyrimai.

14. Teritorijų planavimo duomenų banko duomenų teikėjai yra šie planavimo organizatoriai, teikiantys duomenis teritorijų planavimo duomenų bankui:

14.1. valstybės institucijos;

14.2. apskričių valdytojai;

14.3. savivaldybių valdybos (merai);

14.4. žemės savininkai;

14.5. valstybinės žemės valdytojai;

14.6. žemės naudotojai;

14.7. kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

15. Kadastrų, registrų ir duomenų bankų, planavimo dokumentų ir kitus duomenis teritorijų planavimo duomenų banko tvarkytojui jo prašymu valstybės valdymo institucijos, valstybinių registrų, kadastrų, klasifikatorių, specializuotų duomenų bankų tvarkytojai, taip pat valstybinių programų, bendrojo, detaliojo ir specialiojo planavimo organizatoriai, jeigu jie yra valstybės ar savivaldos institucijos, privalo teikti nemokamai.

16. Fiziniai ir kiti šių nuostatų 15 punkte nenurodyti juridiniai asmenys informaciją apie planuojamą objektą arba atliktų tyrimų duomenis teikia už atlyginimą, kuris nustatomas tarpusavio susitarimu.

 

Kaupiamų duomenų žymėjimas

17. Teritorijų planavimo duomenų banke duomenys žymimi laikantis Statybos ir urbanistikos ministerijos nustatytos tvarkos.

 

Duomenų tipai, jų tikslumas ir patikimumas

 

18. Teritorijų planavimo duomenų banką sudaro dviejų tipų duomenys:

18.1. grafiniai duomenys, analogine arba skaitmenine (kompiuterine) forma apibūdinantys elementų (objektų) padėtį, formą ir erdvinius ryšius su kitais elementais;

18.2. teksto duomenys.

19. Grafiniai duomenys žymimi taškais, linijomis, laužtėmis, ploto elementais, simboliais ir vaizduoja fizinio objekto ar jo dalies geometriją.

20. Teksto duomenys aprašomi tekstu, skaičiais, apibūdinančiais fizinio objekto, jo dalies ar tam tikros objektų visumos kiekybines ir kokybines charakteristikas.

21. Teritorijų planavimo duomenų banko duomenys įvedami į 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą (Žin., 1994, Nr.), naudojant skaitmeninę formą x – y koordinačių plokštumoje. Pavieniams grafiniams objektams aprašyti naudojama z – aukščio koordinatė (aukščio punktai, piketai ir panašiai).

22. Grafiniai duomenys privalo atitikti patvirtintą standartą bei tikslumą. Topogeodeziniai duomenys kaupiami t = 0,5 x M tikslumu (pvz., M 1: 50 000 t = 25 m).

23. Teksto duomenys, apibūdinantys grafinius duomenis, turi būti patikimi.

Patikimais laikomi duomenys, paimti iš valstybinių kadastrų, klasifikatorių, registrų, žinybinių valstybės lygmens duomenų bankų, apskričių ir savivaldybių duomenų bankų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka registruotų teritorijų planavimo dokumentų.

Nepatikimais laikomi duomenys, perkelti iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka nepatvirtintų ir neregistruotų teritorijų planavimo dokumentų. Jie į duomenų banką gali būti traukiami tik su individualiu laikinu kodu, kuris pakeičiamas nuolatiniu kodu, kai dokumentas patvirtinamas ir įregistruojamas Teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Duomenų teikimo tvarka

 

24. Nemokamai teritorijų planavimo duomenų banko duomenys teikiami valstybės institucijoms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą (Žin., 1995, Nr. 61-1537).

25. Kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims – planavimo organizatoriams teritorijų planavimo duomenų banko duomenys teikiami už nustatytą žyminį mokestį pagal Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymą.

26. Jeigu teritorijų planavimo duomenų banko duomenis reikia pateikti atlikus papildomas operacijas (paslaugas), o ne pateikti išrašą iš duomenų banko (turimų sluoksnių kopijas), taip pat parengti ir spausdinti teminius planus bei schemas, šį papildomą darbą apmoka užsakovas pagal vadovaujančiosios duomenų banko tvarkymo įstaigos patvirtintą kainoraštį.

27. Teritorijų planavimo duomenų banko duomenys gali būti perduodami į užsienio valstybes tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų bei Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis numatytais atvejais.

 

Keitimosi duomenimis terminai

 

28. Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotų dokumentų sprendinių pokyčiai įrašomi teritorijų planavimo duomenų banke nurodytuose dokumentuose numatytais terminais.

29. Duomenimis tarp teritorijų planavimo duomenų banko lygmenų keičiamasi nuolat, laikantis Statybos ir urbanistikos ministerijos nustatytos tvarkos, originalo duomenų bankui pasipildžius naujais duomenimis, o tikrinama kas 3 mėnesius.

30. Atnaujinus teritorijų planavimo originalo duomenų bazę, ankstesni duomenys pakeičiami naujais, o senieji duomenys atiduodami į archyvą ilgalaikiam saugojimui.

 

Duomenų banko tvarkymo įstaigos

 

31. Teritorijų planavimo duomenų banko tvarkymo įstaigos yra:

31.1. valstybės lygmeniu – Statybos ir urbanistikos ministerija ar jos įgaliota tarnyba;

31.2. apskričių lygmeniu – apskričių valdytojai ar jų paskirti apskričių valdytojų administracijos padaliniai;

31.3. savivaldybių lygmeniu – savivaldybių valdybos (merai) ar jų įgalioti miestų (rajonų) savivaldybių skyriai ar tarnybos.

32. Vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga yra Statybos ir urbanistikos ministerija.

33. Vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga, kitos teritorijų planavimo duomenų banko tvarkymo įstaigos ar kiti šio banko teikėjai, vartotojai, abonentai, vykdydami savo pareigas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais nuostatais.

 

Duomenų banko tvarkymo įstaigų pareigos ir teisės

 

34. Vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga turi:

34.1. užtikrinti teritorijų planavimo duomenų banko funkcionavimą;

34.2. metodiškai vadovauti teritorijų planavimo duomenų banko darbams;

34.3. registruoti teritorijų planavimo duomenų banką nustatytąja tvarka ir skelbti jo veiklos ar reorganizavimo pradžią;

34.4. užtikrinti duomenų aktualumą, išsamumą, darną, patikimumą;

34.5. užtikrinti teritorijų planavimo duomenų banko integravimą į valstybės geoinformacinę sistemą (GIS);

34.6. informuoti duomenų banko tvarkytojus ir nuolatinius duomenų vartotojus apie teritorijų planavimo duomenų banko reorganizavimą;

34.7. kontroliuoti ir koordinuoti teritorijų planavimo duomenų banko tvarkytojų darbą;

34.8. kontroliuoti, kaip teritorijų planavimo duomenų banko duomenų bazių tvarkytojai vykdo teritorijų planavimo duomenų apsaugą;

34.9. analizuoti gaunamus teritorijų planavimo duomenų banko tvarkytojų pasiūlymus, kaip tobulinti šio banko veiklą, apibendrinti pasiūlymus, spręsti, ar tikslingi siūlomi teritorijų planavimo duomenų banko modernizavimo darbai.

35. Vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga turi šias teises:

35.1. steigti ir reorganizuoti banko duomenų bazes;

35.2. reikalauti iš teritorijų planavimo duomenų banko tvarkytojų vykdyti šiuos nuostatus bei metodinius jos nurodymus, kontroliuoti jų veiklą;

35.3. šių nuostatų numatytais atvejais perkelti teritorijų planavimo duomenų banke sukauptus duomenis į duomenų banko archyvą.

36. Statybos ir urbanistikos ministerija ar jos įgaliota tarnyba, tvarkanti teritorijų planavimo duomenų banką valstybės lygmeniu, turi:

36.1. organizuoti ir tvarkyti valstybės lygmens ir centrinį teritorijų planavimo duomenų banką;

36.2. metodiškai vadovauti žemesnio lygmens teritorijų planavimo duomenų bankų tvarkymui;

36.3. teikti geoinformaciją valstybės institucijoms ir kitiems vartotojams;

36.4. tikrinti duomenų, gautų iš Teritorijų planavimo dokumentų registro, tikslumą ir darną;

36.5. atlikti kaupiamų (įrašomų) vienetų žymėjimą ir klasifikavimą;

36.6. savo pačios nustatytu periodiškumu perduoti sukauptus duomenis kitiems registrams, kadastrams ir gauti duomenis iš jų.

37. Teritorijų planavimo duomenų banko apskrities lygmens tvarkymo įstaiga – apskrities valdytojas ar jo paskirtas apskrities valdytojo administracijos padalinys turi:

37.1. organizuoti ir tvarkyti apskrities lygmens teritorijų planavimo duomenų banką;

37.2. teikti duomenis valstybės ir savivaldybių lygmens teritorijų planavimo duomenų bankams;

37.3. teikti banko duomenis juridiniams ir fiziniams asmenims, dirbantiems apskrities teritorijoje.

38. Teritorijų planavimo duomenų banko savivaldybės lygmens tvarkymo įstaiga – savivaldybės valdyba (meras) ar jos įgaliotas miesto (rajono) savivaldybės skyrius ar tarnyba turi:

38.1. organizuoti ir tvarkyti savivaldybės lygmens teritorijų planavimo duomenų banką;

38.2. bendradarbiauti su kitais kadastrais, registrais savivaldybės teritorijoje;

38.3. teikti duomenis valstybės ir apskričių lygmens teritorijų planavimo duomenų bankams;

38.4. teikti banko duomenis juridiniams ir fiziniams asmenims, dirbantiems savivaldybės teritorijoje.

 

Banko duomenų apsauga

 

39. Vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais (Valstybės paslapčių, Statistikos, Konkurencijos, Archyvų), kitais teisės aktais, nustatančiais informacijos apsaugos tvarką, taip pat šiais nuostatais, organizuoja teritorijų planavimo duomenų banko duomenų apsaugą.

40. Vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga privalo nustatyti tokią teritorijų planavimo duomenų banko duomenų apsaugos tvarką, kuri:

40.1. užtikrintų visų tipų ir formų informacijos apsaugą kaupimo, saugojimo, apdorojimo, perdavimo ryšių linijomis ir naudojimosi metu;

40.2. užkirstų kelią atskleisti slaptą informaciją.

41. Atitinkamo lygmens teritorijų planavimo duomenų banko tvarkytojas ne rečiau kaip kas mėnesį perduoda aukštesnio lygmens duomenų banko tvarkytojui saugoti visus per mėnesį sukauptus ar atnaujintus duomenis.

 

Duomenų apsaugos klasės

 

42. Teritorijų planavimo duomenų banke kaupiami duomenys turi būti suskirstyti į duomenų apsaugos klases. Duomenų banko tvarkytojas privalo sudaryti tos įstaigos tvarkomos bazės duomenų apsaugos klasių sąrašą. Duomenys į apsaugos klases skirstomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais (Valstybės paslapčių, Statistikos, Konkurencijos, Archyvų), tų duomenų verte ir svarba duomenų bazės funkcionalumui palaikyti.

43. Į apsaugos klases yra skirstomi ne tik banko duomenys, bet ir duomenų banko abonentų slaptažodžių sąrašai bei kompiuterinių programų valdymo duomenys.

44. Aukščiausiai teritorijų planavimo duomenų banko apsaugos klasei priskiriamos visų banko lygmenų originalo duomenų bazės. Atitinkamo lygmens teritorijų planavimo duomenų banko originalo duomenų bazę sudaro teritorijų planavimo dokumentų, įregistruotų Teritorijų planavimo dokumentų registre, sprendiniai. Savivaldybių lygmeniu teritorijų planavimo duomenų banko originalo duomenų bazę papildo georeferencinės duomenų bazės duomenys.

45. Papildomi duomenys apie planuojamą teritoriją, pirkti iš juridinių ir fizinių asmenų ir papildantys planavimo dokumentų sprendinius, priskiriami atitinkamo lygmens teritorijų planavimo duomenų banko originalo duomenų bazei ir yra saugomi pagal originalo duomenų bazės taisykles.

 

Banko abonentai ir jų teisės

 

46. Administracinio lygmens duomenų banko tvarkymo įstaiga privalo sudaryti tos įstaigos tvarkomų bazių abonentų sąrašą, nurodydama kiekvienam abonentui, kokia teisė jam yra suteikta ir su kuriais duomenimis jis gali dirbti.

47. Administracinio lygmens duomenų banko tvarkymo įstaigos vadovas nustato tvarką, kaip turi būti atliekama naujo tos bazės abonento registravimo kompiuteryje ar kompiuterinio ryšio tinkle procedūra.

48. Administracinio lygmens duomenų banko tvarkymo įstaigos vadovas privalo nustatyti, kaip abonentas turi įrodyti savo tapatumą, naudodamasis baze.

 

Banko duomenų perdavimas į archyvą

 

49. Teritorijų planavimo duomenų banko originalo duomenų bazės duomenys, kurie buvo pakeisti naujais, perduodami į archyvą Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo numatyta tvarka. Sukaupti duomenys (tiek brėžinių originalai bei aiškinamieji raštai, tiek magnetinės laikmenos) saugomi ne trumpiau kaip 15 metų, o prireikus ir ilgiau.

50. Teritorijų planavimo duomenų banko archyvas registruojamas Lietuvos archyvų fondo sąvade ir veikia Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

Atsakomybė už neteisėtą banko duomenų atskleidimą

 

51. Neteisėtas teritorijų planavimo duomenų banko duomenų atskleidimas – tai administracinio lygmens duomenų banko tvarkymo įstaigos darbuotojo, kuriam tie duomenys buvo patikėti ar tapo žinomi kitu būdu, veikimas ar neveikimas, jeigu dėl to šie duomenys tapo prieinami juridiniam ar fiziniam asmeniui, neturinčiam teisės su jais susipažinti.

52. Administracinio lygmens duomenų banko tvarkymo įstaigos darbuotojams, neteisėtai atskleidusiems šio banko duomenis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.

 

Duomenų banko finansavimo šaltiniai

 

53. Teritorijų planavimo duomenų bankas finansuojamas priklausomai nuo lygmens:

53.1. valstybės lygmens duomenų bankas – iš Lietuvos valstybės biudžeto;

53.2. apskričių lygmens duomenų bankai – iš Lietuvos valstybės biudžeto;

53.3. savivaldybių lygmens duomenų bankai – iš savivaldybių biudžetų;

53.4. visų lygmenų duomenų bankai – iš nebiudžetinių lėšų, gaunamų už teikiamas paslaugas.

 

Duomenų banko veiklos organizavimas ir jos priežiūra

 

54. Tipinę teritorijų planavimo duomenų banko techninę užduotį rengia vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga. Projektavimo darbus organizuoja atitinkamo administracinio lygmens duomenų banko tvarkymo įstaigos. Jos iš savo turimų lėšų organizuoja programinių ir techninių priemonių įsigijimo ir duomenų banko sistemos diegimo plane numatytus darbus.

55. Teritorijų planavimo duomenų banko duomenų bazių kūrimo, programinės ir techninės įrangos įsigijimo darbų priežiūrą vykdo vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga.

 

Duomenų banko veiklos pradžia

 

56. Vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga sudaro teritorijų planavimo duomenų banko sistemos diegimo planą.

Kai užbaigiami tame plane numatytieji darbai, vadovaujančioji duomenų banko tvarkymo įstaiga registruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kiekvieno teritorinio padalinio duomenų banką ir skelbia atitinkamo duomenų banko veiklos pradžią. Visi duomenų banko padaliniai (tvarkymo įstaigos) registruojami atskirai, atsižvelgiant į pasirengimą vykdyti jiems numatytas funkcijas.

57. Statybos ir urbanistikos ministerijos nustatytame pirmajame teritorijų planavimo duomenų banko veiklos etape valstybės lygmens duomenų banką tvarko Statybos ir urbanistikos ministerija ir jos įgaliotas skyrius, apskričių lygmens – apskričių valdytojai ir jų paskirti apskričių valdytojų administracijos padaliniai, savivaldybių lygmens – savivaldybių valdybos (merai) ir jų įgalioti miestų (rajonų) savivaldybių skyriai ar tarnybos.

58. Teritorijų planavimo duomenų bankas pradeda veikti kartu su Teritorijų planavimo dokumentų registru.

59. Pirmajame etape teritorijų planavimo dokumentai ir banko duomenys gali būti kaupiami popieriaus forma.

60. Antrajame etape valstybės lygmens duomenų banką tvarko tarnyba prie Statybos ir urbanistikos ministerijos, apskričių lygmens – apskričių valdytojų paskirti apskričių valdytojų administracijos padaliniai, savivaldybių lygmens – valdybų (merų) įgalioti miestų (rajonų) savivaldybių skyriai ar tarnybos.

 

Duomenų banko reorganizavimas

 

61. Teritorijų planavimo duomenų banką reorganizuoja Statybos ir urbanistikos ministerija įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų nustatyta tvarka.

Reorganizatorius yra atsakingas už teritorijų planavimo duomenų banko duomenų apsaugą banko reorganizavimo metu.

______________