Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimo nr. 579 „dėl PRIĖJIMO PRIE NACIONALINIO DOKUMENTŲ FONDO YPATINGOSIOS DALIES RIBOJAMŲ DOKUMENTŲ IR JŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2011 m. sausio 26 d. Nr. 88

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 86-4520) 2 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 579 „Dėl Priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 68-2667):

1.1. Išdėstyti 7 punktą taip:

„7. Asmenys, išskyrus šių Taisyklių 3 punkte nurodytas institucijas ir įstaigas, su ribojamais dokumentais, kuriuose yra agentūrinės operatyvinės informacijos, atskleidžiančios asmenį, slapta bendradarbiavusį su SSRS specialiosiomis tarnybomis ir įrašytą į prisipažinusių asmenų įskaitą, gali susipažinti ir juos naudoti Lietuvos ypatingajam archyvui gavus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro rašytinį sutikimą.“

1.2. Išdėstyti 8 punktą taip:

„8. Lietuvos ypatingasis archyvas per vieną darbo dieną, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o esant dideliam užsakomų dokumentų kiekiui (daugiau nei 5 bylos) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, nustatęs, kad asmens pateiktame dokumentų užsakyme nurodomi dokumentai, kuriuose yra agentūrinės operatyvinės informacijos, atskleidžiančios asmenį, slapta bendradarbiavusį su SSRS specialiosiomis tarnybomis, raštu kreipiasi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą dėl sutikimo išduoti susipažinti nurodytus dokumentus ir juos naudoti. Rašte nurodomi dokumentų paieškos duomenys: fondo, apyrašo, bylos, jeigu reikia, – lapų numeriai.“

1.3. Išdėstyti 9 punktą taip:

„9. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, gavęs šių Taisyklių 8 punkte nurodytą Lietuvos ypatingojo archyvo raštą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, o esant dideliam užsakomų dokumentų kiekiui (daugiau nei 5 bylos) ne vėliau kaip per 30 darbo dienų patikrina, ar nurodytuose dokumentuose nėra agentūrinės operatyvinės informacijos, atskleidžiančios asmenį, prisipažinusį slapta bendradarbiavus su SSRS specialiosiomis tarnybomis ir įrašytą į prisipažinusių asmenų įskaitą. Atlikęs patikrinimą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras per 5 darbo dienas pateikia Lietuvos ypatingajam archyvui rašytinį sutikimą išduoti dokumentus ir juos naudoti arba rašytinį atsakymą, kad nesutinka, jog ribojami dokumentai būtų išduoti asmeniui (asmenims) susipažinti.“

1.4. Išdėstyti 15.1 punktą taip:

„15.1. kai Lietuvos ypatingasis archyvas dėl prašomų dokumentų yra gavęs Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro rašytinį atsakymą, kad nesutinka, jog ribojami dokumentai būtų išduoti susipažinti;“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. kovo 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                     ARŪNAS GELŪNAS

 

_________________