LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. 1138 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 938

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2004, Nr. 60-2123) 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1600; 2004, Nr. 28-875, Nr. 60-2124) 10 straipsniu ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):

1. Išdėstyti 6.11 punktą taip:

6.11. įstatymų nustatyta tvarka nustato radionuklidų išmetimo į aplinką normas ir radionuklidų išmetimo į aplinką leidimų išdavimo tvarką, išduoda leidimus ir kontroliuoja radionuklidų išmetimo į aplinką normų įgyvendinimą, nustato radionuklidų švarumo (nebekontroliuojamuosius) lygius ir deaktyvuotų medžiagų pakartotinio naudojimo ir šalinimo sąlygas, kartu su Sveikatos apsaugos ministerija nustato aplinkos radiacinės apsaugos normas, pagal kompetenciją dalyvauja išduodant branduolinės energetikos veiklos, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklos licencijas, vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas šiose srityse.“.

2. Papildyti šiuo 7.17 punktu:

7.17. būti šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti skirtos paramos gavėja.“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS