LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACIJOS APIE PRADĖTĄ VYKDYTI ĮDARBINIMĄ PER LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONES IR LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 2 d. Nr. V-298

Vilnius

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo (Žin., 2011, Nr. 69-3287) 11 straipsnio 1 dalimi, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 102-4585) 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu:

1. Tvirtinu Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad laikinojo įdarbinimo įmonės pranešimą apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams pateikia ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus pavaduotojas,

laikinai vykdantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas                                       Vilius Mačiulaitis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-298

 

Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) nustato informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) teritoriniams skyriams tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatyme (Žin., 2011, Nr. 69-3287) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Informaciją apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių kaupia Valstybinė darbo inspekcija ir kas pusmetį viešai skelbia interneto svetainėje.

 

II. INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

 

4. Laikinojo įdarbinimo įmonės priimtinu būdu (elektroninėmis priemonėmis, faksu arba paštu) pateikia pranešimą Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

5. Laikinojo įdarbinimo įmonės Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pranešimus pateikia tokia tvarka:

5.1. apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones per 1 mėnesį, pradėjus teikti laikinąjį įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones (1 priedas);

5.2. paskutinę pusmečio dieną pagal darbo sutartis įdarbintų faktinį laikinųjų darbuotojų skaičių – periodiškai kas pusmetį iki liepos 15 d. ir sausio 15 d. atitinkamai (2 priedas);

5.3. apie nutrauktą veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (laisva forma).

6. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniai skyriai gautus pranešimus registruoja teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Asmenys, nevykdantys informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimą pareigos, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą

per laikinojo įdarbinimo įmones ir

laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo

Lietuvos Respublikos valstybinei

darbo inspekcijai tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pranešimo apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones forma)

 

Valstybinės darbo inspekcijos____________________________________ teritoriniam skyriui

 

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

Užpildė ____________________________________________________________________

 

(užpildžiusiojo vardas ir pavardė, pareigos (jei yra))

 

 

 

PRANEŠIMAS APIE PRADĖTĄ VYKDYTI ĮDARBINIMĄ PER
LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONES

 

 

 

_____________

 

(pildymo data)

 

 

1. _________________________________________________________________________

(įmonės, organizacijos pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas, pavardė)

 

2. Laikinojo įdarbinimo įmonės adresas _________________________________________

(buveinės adresas, fizinio asmens – gyvenamosios vietos adresas)

 

3. Laikinojo įdarbinimo įmonės kodas ___________________________________________

(pildo tik juridiniai asmenys)

 

4. Laikinojo įdarbinimo įmonės kontaktai ________________________________________

(telefonas, el. paštas)

 

5. Laikinojo įdarbinimo įmonės veiklos pradžia ___________________________________

(data)

 

_________________


Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą

per laikinojo įdarbinimo įmones ir

laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo

Lietuvos Respublikos valstybinei

darbo inspekcijai tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo apie laikinųjų darbuotojų skaičių forma)

 

___________________________________________________________________________

 

(asmens, teikiančio pranešimą apie laikinųjų darbuotojų skaičių, vardas ir pavardė arba pavadinimas)

 

 

Valstybinės darbo inspekcijos____________________________________ teritoriniam skyriui

 

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

 

PRANEŠIMAS APIE
LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ

 

_____________

 

(pildymo data)

 

 

 

 

Skaičius

Iš viso paskutinę pusmečio dieną įdarbintų laikinųjų darbuotojų

 

Iš jų, pagal lytį:

Vyrų

 

Moterų

 

Iš jų, pagal išsilavinimą:

Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas

 

Aukštasis koleginis arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas

 

Vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija

 

Be profesinio pasirengimo

 

Iš jų, pagal amžių:

iki 18 metų

 

18–25

 

25–49

 

50–64

 

virš 65 metų

 

Iš jų, pagal profesijas:

(įrašyti profesiją)

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildė ____________________________________________

 

(užpildžiusiojo vardas ir pavardė, pareigos (jei yra))

 

 

_________________