LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 444 „DĖL ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-672

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051; 2002, Nr. 89-3810; 2004, Nr. 97-3586):

1.1. papildau nurodytas taisykles 5.16 papunkčiu:

„5.16. pareiškėjas – asmuo, kuris pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829), arba Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarkos, patvirtintos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 1999, Nr. 106-3087), reikalavimus pateikia paraišką Leidimui sąvartyno eksploatavimui gauti.“;

1.2. išdėstau 461 punktą taip:

„461. Atliekos į sąvartyną priimamos tik tada, jeigu jos atitinka priėmimo į atitinkamos klasės sąvartynus kriterijus, nustatytus 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 2003/33/EB pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatančio atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir tvarką [4.20] priedo 2 skirsnyje bei šių Taisyklių 2 priedėlyje.“;

1.3. išdėstau 49 punktą taip:

„49. Asmuo (pareiškėjas), norintis eksploatuoti sąvartyną, privalo gauti Leidimą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.“;

1.4. papildau nurodytas taisykles 841 punktu:

„841. Sąvartyno operatorius iš artimiausios sąvartynui meteorologijos stoties privalo rinkti 1 priedėlyje nurodytus meteorologinius duomenis. Duomenis sąvartyno operatoriui už praėjusį metų ketvirtį pateikia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, gavusi raštišką sąvartyno operatoriaus prašymą.“;

1.5. išdėstau nurodytų taisyklių priedėlį nauja redakcija ir laikau jį 1 priedėliu (pridedama);

1.6. papildau nurodytas taisykles 2 priedėliu (pridedama).

2. Nustatau, kad 1 punkte nurodytų taisyklių 841 punktas bei 2 priedėlis taikomi operatoriams, pradėjusiems eksploatuoti sąvartyną po šio įsakymo įsigaliojimo.

3. Pavedu Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentui iki 2006 m. rugsėjo 1 d. parengti rekomendacijų dėl 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 2003/33/EB pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatančio atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir tvarką taikymo projekto parengimą.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo,

uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių

1 priedėlis

 

FILTRATO, PAVIRŠINIO VANDENS IR SĄVARTYNO DUJŲ ANALIZĖS PERIODIŠKUMAS

 

(filtrato debitas ir sudėtis matuojami tik tada, kai filtratas surenkamas):

 

Parametras

Eksploatacijos metu

Priežiūros po uždarymo metu(3)

Filtrato debitas

kas mėnesį(1),(3)

kas šeši mėnesiai

Filtrato sudėtis(2)

kas ketvirtį(3)

kas šeši mėnesiai

Paviršinio vandens debitas ir sudėtis

kas ketvirtį(3)

kas šeši mėnesiai

Galimos dujų emisijos ir atmosferos slėgis(4) (CH4, CO2, O2, H2S, H2 ir t. t.)

kas mėnesį(3),(5)

kas šeši mėnesiai(6)

(1) Priklausomai nuo sąvartyne šalinamų atliekų sudėties sąvartynui išduotame Leidime gali būti nustatytas ir kitoks mėginių ėmimo periodiškumas.

(2) Analizuojami parametrai ir medžiagos priklausomai nuo sąvartyne šalinamų atliekų sudėties turi būti nustatyti sąvartynui išduotame Leidime.

(3) Jei iš rezultatų analizės matyti, kad kontrolei pakanka retesnių matavimų, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas gali leisti analizes atlikti rečiau, tačiau filtrato elektros laidumas turi būti matuojamas ne rečiau kaip kartą per metus.

(4) Matuojami parametrai priklauso nuo atliekose esančių organinių medžiagų sudėties.

(5) Reguliariai turi būti matuojami CH4, CO2, H2S ir O2, kitos dujos matuojamos priklausomai nuo sąvartyne šalinamų atliekų sudėties, atsižvelgus į išplovimo savybes.

(6) Reguliariai turi būti tikrinama sąvartyno dujų surinkimo sistema.

 

METEOROLOGINIAI DUOMENYS

 

Parametras

Duomenys renkami

Eksploatacijos metu

Priežiūros po uždarymo metu

Krituliai

kasdien(1) (praėjusios paros)

kasdien(1), mėnesio suma(2)

Oro temperatūra (maksimalioji, minimalioji)

kasdien(1) (praėjusios paros)

vidutinė mėnesio, maksimalioji(2), vidutinė mėnesio, minimalioji(2)

Vyraujanti vėjo kryptis ir vidutinis vėjo greitis

kasdien(1) (praėjusios paros)

Santykinė oro drėgmė

kasdien(1) (praėjusios paros)

vidutinė mėnesio(2)

(1) – duomenys pateikiami kasdien 14 val. vietos laiku.

(2) – duomenys pateikiami pirmą mėnesio dieną 14 val. vietos laiku.

_________________


 

Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo,

uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių

2 priedėlis

 

ATLIEKŲ, PRIIMTINŲ Į SĄVARTYNUS, KRITERIJAI IR RIBINĖS VERTĖS

 

I. ATLIEKŲ, PRIIMTINŲ Į INERTINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUS, KRITERIJAI IR RIBINĖS VERTĖS

 

1 lentelė. Atliekų, priimtinų į inertinių atliekų sąvartynus, ribinės išplovimo vertės

 

Sudedamasis elementas

S/K* = 10 l/kg

mg/kg sausos medžiagos

As

0,5

Ba

20

Cd

0,04

Cr

0,5

Cu

2,0

Hg

0,01

Mo

0,5

Ni

0,4

Pb

0,5

Sb

0,06

Se

0,1

Zn

4,0

Chloridai

800

Fluoridai

10

Sulfatai

1000

Fenolio indeksas

1,0

IOA (Ištirpusi organinė anglis) 1)

500

BIK (Bendras ištirpusių kietųjų dalelių kiekis (sausoji liekana)) 2)

4000

1) Jeigu atliekose esanti IOA neatitinka šių verčių, kai yra esama pH vertė, tada galima atlikti tyrimą esant S/K = 10 l/kg ir pH nuo 7,5 iki 8,0. Atliekos gali būti laikomos atitinkančios IOA priimtinumo kriterijus, jeigu šio tyrimo metu gautas rezultatas neviršija 500 mg/kg.

2) BIK (Bendrų ištirpusių kietųjų dalelių (sausosios liekanos)) vertes galima pakaitomis taikyti sulfatų ir chloridų vertėms.

* Skysčio ir kietosios medžiagos santykis (S/K) – viso skysčio kiekio (L, litrais), kuris išplovimo tyrimo metu liečiasi su atliekomis, ir sausos ėminio

masės (S, kg sausos medžiagos) santykis. Naudojamas trumpinys S/K, matuojama litrais kilogramui (l/kg).

 

2 lentelė. Papildomų kriterijų, atliekas priimant į inertinių atliekų sąvartynus, ribinės vertės

 

Parametras

Vertė, mg/kg

BOA (Bendra organinė anglis)

30 000

BTEX (benzenas, toluenas, etilbenzenas ir ksilenas)

6,0

Suminis PCB (polichlorinti bifenilai)

1,0

Alyva (C10-C40)

500

PAA (policikliniai aromatiniai angliavandeniliai) ir giminingos medžiagos

100,0

 

II. NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ, PRIIMTINŲ Į NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUS, BEI STABILIŲ, NEREAGUOJANČIŲ PAVOJINGŲ ATLIEKŲ, PRIIMTINŲ Į NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUS, KRITERIJAI IR RIBINĖS VERTĖS

 

1. Atliekos į nepavojingų atliekų sąvartyną gali būti priimamos, jei atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

a) atitinka reikalavimus, keliamus atliekoms, kurios be tyrimų gali būti priimamos į nepavojingų atliekų sąvartyną. Tai komunalinės atliekos, kurios Atliekų tvarkymo taisyklėse išskiriamos kaip nepavojingos, arba atskirai surenkamos buitinių atliekų frakcijos ir tos pačios kilmės nepavojingos atliekos iš kitų šaltinių;

b) atitinka reikalavimus, keliamus stabilioms, nereaguojančioms pavojingoms atliekoms ir nepavojingoms atliekoms, šalinamoms kartu vienoje sąvartyno sekcijoje;

c) atitinka reikalavimus, keliamus gipso atliekoms: atliekos, turinčios sudėtyje gipso ar kitų gerai išlaikančių sulfatus medžiagų, gali būti šalinamos nepavojingų atliekų sąvartynuose, tačiau tik tose sekcijose, į kurias nepriimamos biodegraduojamosios atliekos; su gipso atliekomis kartu šalinamos atliekos neviršija 3 lentelėje ir 4 lentelėje nurodytų bendros organinės anglies ir ištirpusios organinės anglies ribinių verčių;

d) atitinka reikalavimus, nustatytus asbesto atliekų sudėčiai: atliekų sudėtyje nėra pavojingų medžiagų, išskyrus asbestą (surištą rišiklio arba plastiko taroje); statybinės medžiagos, turinčios sudėtyje asbesto, ar kitos asbesto atliekos gali būti priimamos į tam skirtą sąvartyną arba nebūtinai šioms atliekoms skirto sąvartyno atskirą, tačiau pakankamai izoliuotą sekciją.

2. Stabilios, nereaguojančios pavojingos atliekos gali būti šalinamos kartu su nepavojingomis atliekomis vienoje sekcijoje, jeigu:

2.1. Grūdėtos (granuliuotos) atliekos:

a) neviršija ribinių išplovimo verčių, pateiktų 3 lentelėje, ir;

b) neviršija papildomų kriterijų ribinių verčių, pateiktų 4 lentelėje, ir;

c) atitinka bent vieną iš šių sąlygų: (a) atliekos yra rišlios ir atsparumas šlyčiai yra ne mažiau kaip 50 kPa arba (b) atliekos nėra rišlios, bet tankio rodiklis yra ne mažesnis kaip 5 %.

2.2. Monolitinės atliekos:

a) neviršija ribinių išplovimo verčių, pateiktų 3 lentelėje, arba jos neviršija ribinių išplovimo verčių, pateiktų 5 lentelėje, ir

b) joms įvertinami papildomi kriterijai, pateikti 6 lentelėje, ir

c) jų vidutinis gniuždymo stiprumas po 28 dienų veikimo turi būti didesnis nei 1 MPa ir

d) jų matmenys visomis kryptimis yra didesni kaip 40 cm ir

e) jei jos buvo nukreiptos apdorojimui paverčiant jas monolitinėmis, o prieš apdorojimą jos atitiko vieną iš šių kriterijų: nuostoliai deginant neviršijo 10 % arba bendros organinės anglies kiekis neviršijo 6 %.

 

3 lentelė. Stabilių nereaguojančių pavojingų ir nepavojingų atliekų ribinės išplovimo vertės (nustatomos taikant LST EN 12457/1-3 standartus)

 

Sudedamasis elementas

S/K = 10 l/kg1)

mg/kg sausos medžiagos

As

2,0

Ba

100

Cd

1,0

Cr

10

Cu

50

Hg

0,2

Mo

10

Ni

10

Pb

10

Sb

0,7

Se

0,5

Zn

50

Chloridai

15 000

Fluoridai

150

Sulfatai

20 000

IOA (Ištirpusi organinė anglis)

8002)

BIK (Bendras ištirpusių kietųjų dalelių kiekis (sausoji liekana))

60 0003)

1) Šios vertės turi būti nustatytos taikant LST EN 12457/1-3 (jei atliekos monolitinės, taikoma ėminiui po susmulkinimo).

2) Jeigu atliekose esanti IOA neatitinka šių verčių, kai yra esama pH vertė, tada galima atlikti tyrimą esant S/K= 10 l/kg ir pH nuo 7,5 iki 8,0. Atliekos gali būti laikomos atitinkančios IOA priimtinumo kriterijus, jeigu šio tyrimo metu gautas rezultatas neviršija 800 mg/kg.

3) BIK vertes galima pakaitomis taikyti sulfatų ir chloridų vertėms.

 

4 lentelė. Stabilių nereaguojančių pavojingų ir nepavojingų grūdėtų atliekų papildomi kriterijai

 

Parametras

Vertė

BOA (bendra organinė anglis)

5,0 %

pH

≥6,0

RNG (rūgščių neutralizavimo geba)

Turi būti įvertinta

 

5 lentelė. Kriterijai stabilioms, nereaguojančioms pavojingoms ir nepavojingoms monolitinėms atliekoms ir išplovimo ribinės vertės (nustatoma taikant EA NEN 7375:2004 standartą)

 

Sudedamasis elementas

mg/m2 (1)

As

1,3

Ba

45,0

Cd

0,2

Cr

5,0

Cu

45,0

Hg

0,1

Mo

7,0

Ni

6,0

Pb

6,0

Sb

0,3

Se

0,4

Zn

30,0

Cl-

10 000

F-

60,0

SO42-

10 000

IOA (ištirpusi organinė anglis)

Turi būti įvertinta

(1) Kai kuriais atvejais galima taikyti sutrumpintą tyrimą kuris apima tik 4 etapus, ir tokiu atveju ribinės vertės sudarys ketvirtadalį lentelėje nurodytų verčių.

 

6 lentelė. Stabilių, nereaguojančių pavojingų ir nepavojingų monolitinių atliekų papildomi kriterijai

 

Parametras

 

Eliuato, susidariusio iš monolito ar susmulkinto monolito, pH

Turi būti įvertina

Eliuato, susidariusio iš monolito ar susmulkinto monolito, elektrinis laidis (μS. cm-1m-2)

Turi būti įvertina

Susmulkinto monolito rūgščių neutralizavimo geba (RNG)

Turi būti įvertina

 

III. ATLIEKŲ, PRIIMTINŲ Į PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUS, KRITERIJAI IR RIBINĖS VERTĖS

 

Atliekos gali būti priimamos į pavojingų atliekų sąvartyną, jeigu:

1. Grūdėtos (granuliuotos) atliekos:

a) neviršija ribinių išplovimo verčių, pateiktų 7 lentelėje, ir

b) neviršija papildomų kriterijų ribinių verčių, pateiktų 8 lentelėje, ir

c) jei atitinka bent vieną iš šių sąlygų: (a) atliekos yra rišlios ir atsparumas šlyčiai yra ne mažiau kaip 50 kPa arba (b) atliekos nėra rišlios, bet tankio rodiklis ne mažesnis kaip 5 %.

2. Monolitinės atliekos:

a) neviršija ribinių išplovimo verčių, pateiktų 7 lentelėje, arba jos neviršija ribinių išplovimo verčių, pateiktų 9 lentelėje, ir

b) joms įvertinami papildomi kriterijai, pateikti 6 lentelėje, ir

c) jų vidutinis gniuždymo stiprumas po 28 dienų veikimo turi būti didesnis nei 1 MPa po 28 dienų veikimo ir

d) jų matmenys visomis kryptimis yra didesni nei 40 cm ir

e) jeigu jos buvo nukreiptos apdorojimui paverčiant jas monolitinėmis, o prieš apdorojimą jos atitiko vieną iš šių kriterijų: nuostoliai deginant neviršijo 10 % arba bendros organinės anglies kiekis neviršijo 6 %.

 

7 lentelė. Pavojingų atliekų ribinės išplovimo vertės (nustatomos taikant LST EN 12457/1-3 standartus)

 

Sudedamasis elementas

S/K = 10 l/kg1)

mg/kg sausos medžiagos

As

25

Ba

300

Cd

5,0

Cr

70

Cu

100

Hg

2,0

Mo

30

Ni

40

Pb

50

Sb

5,0

Se

7,0

Zn

200

Chloridai

25 000

Fluoridai

500

Sulfatai

50 000

IOA (ištirpusi organinė anglis) 2)

1 000

BIK (Bendras ištirpusių kietųjų dalelių kiekis (sausoji liekana)) 3)

100 000

1) Šios vertės turi būti nustatytos taikant LST EN 12457/1-3 (jei atliekos monolitinės, taikoma ėminiui po susmulkinimo).

2) Jeigu atliekose esanti IOA neatitinka šių verčių, kai yra esama pH vertė, tada galima atlikti tyrimą esant S/K= 10 l/kg ir pH nuo 7,5 iki 8,0. Atliekos gali būti laikomos atitinkančios IOA priimtinumo kriterijus, jeigu šio tyrimo metu gautas rezultatas neviršija 1000 mg/kg.

3) BIK vertes galima pakaitomis taikyti sulfatų ir chloridų vertėms.

 

8 lentelė. Pavojingų grūdėtų atliekų papildomi kriterijai ir ribinės vertės

 

Parametras

Vertė

Nuostoliai degant (ND) 1)

10%

BOA (bendroji organinė anglis)

6%

Rūgščių neutralizavimo geba

Turi būti įvertinta

1) Būtina taikyti ND arba BOA kriterijų

 

9 lentelė. Pavojingų monolitinių atliekų išplovimo ribinės vertės (nustatoma taikant EA NEN 7375:2004 standartą)

 

Sudedamasis elementas

mg/m2 (1)

As

20,0

Ba

150,0

Cd

1,0

Cr

25,0

Cu

60,0

Hg

0,4

Mo

20,0

Ni

15,0

Pb

20,0

Sb

2,5

Se

5,0

Zn

100,0

Cl-

20 000

F-

200

SO42-

20 000

IOA (ištirpusi organinė anglis)

Turi būti įvertinta

(1) Kai kuriais atvejais galima taikyti sutrumpintą tyrimą, kuris apima tik 4 etapus, ir tokiu atveju ribinės vertės sudarys ketvirtadalį lentelėje nurodytų verčių.

______________