LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIENKARTINIO GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. kovo 16 d. Nr. IX-2061

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 123-5582)

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 41 straipsniu

Papildyti Įstatymą 41 straipsniu:

41 straipsnis. Deklaracijai užpildyti reikalingų pažymų parengimas ir išdavimas

Bankai, kitos kredito įstaigos ir kiti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys šio Įstatymo 2 straipsnyje nurodytų gyventojų prašymu išduoda pažymas apie gyventojo turimą šio Įstatymo 3 straipsnio 1–3 punktuose nurodytą turtą. Pažymos parengiamos ir išduodamos nemokamai per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________