LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 30 d. Nr. XI-969

Vilnius

 

(Žin., 2008, Nr. 149-6027)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

9 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ