LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. gegužės 20 d. Nr. VIII-1195

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 126-2938; 1997, Nr. 97-2444)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio papildymas

Papildyti 10 straipsnį 7 punktu:

7) prižiūri, kaip vykdomi Žemės ūkio bendrovių įstatymo reikalavimai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________