LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠO, ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS TIKRINTI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ TVARKOS, ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO ĮSTAIGŲ KOLEGIALIŲ VALDYMO ORGANŲ SUDARYMO TVARKOS PATVIRTINIMO IR VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMĄ, PASKYRIMO, TAIP PAT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. GRUODŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 1251 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ IR PAVOJINGŲ DARBŲ (GAMYBŲ PROCESŲ) SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO DALINIO PAKEITIMO PAKEITIMO

 

2004 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1073

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742; 2003, Nr. 119-5404) 4 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 817 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašo, Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos, Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkos patvirtinimo ir valstybės institucijų, atsakingų už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą, paskyrimo, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1251 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų (gamybų procesų) sąrašų patvirtinimo dalinio pakeitimo (Žin., 2001, Nr. 57-2053; 2002, Nr. 70-2890):

1.1. Išdėstyti antraštę taip:

 

„DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO.“

 

1.2. Išdėstyti 1.2 punktą taip:

1.2. Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos aprašą;“.

1.3. Išdėstyti 1.3 punktą taip:

1.3. Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkos aprašą;“.

1.4. Išdėstyti 2.1 punktą taip:

2.1. Sveikatos apsaugos ministeriją – už techninius medicinos įrenginius ir jų įrangą (9 grupė);“.

1.5. Išdėstyti 2.2 punktą taip:

2.2. Ūkio ministeriją – už garo ir vandens šildymo katilus ir jų įrangą (1 grupė), slėginius indus ir jų įrangą (2 grupė), pavojingų medžiagų slėginius vamzdynus, slėginius garotiekius ir karšto vandens vamzdynus bei jų įrangą (3 grupė) ir degiąsias dujas naudojančius pramoninius įrenginius ir jų įrangą (11 grupė);“.

1.6. Išdėstyti 2.3 punktą taip:

2.3. Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – už pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą (4 grupė), liftus ir jų įrangą (5 grupė), lynų kelius, funikulierius ir jų įrangą (6 grupė), eskalatorius ir jų įrangą (7 grupė), kėlimo įrenginius ir jų įrangą (8 grupė) ir pramoginius įrenginius ir jų įrangą (10 grupė).“.

1.7. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Pavesti 2 punkte nurodytoms valstybės institucijoms, vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtintu potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašu, iki 2004 m. rugpjūčio 30 d. sudaryti ir patvirtinti įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašus.“.

1.8. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Įpareigoti 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytas valstybės institucijas derinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašus.“.

1.9. Išdėstyti nurodytuoju nutarimu patvirtintą potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašą nauja redakcija (pridedama).

1.10. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkoje:

1.10.1. išdėstyti pavadinimą taip:

 

ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS TIKRINTI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ TVARKOS APRAŠAS“;

 

1.10.2. išdėstyti 1 punktą taip:

1. Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos aprašas (toliau vadinama – ši Tvarka) reglamentuoja viešųjų įstaigų (toliau vadinama – įstaigos), siekiančių tapti įgaliotomis potencialiai pavojingų įrenginių (toliau vadinama – įrenginiai) privalomosios techninės būklės (toliau vadinama – techninė būklė) tikrinimo įstaigomis, kompetenciją, įgaliojimų joms suteikimą ir panaikinimą.“;

1.10.3. išdėstyti 3 punktą taip:

3. Įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos įrenginių priežiūros teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamosi įrenginių techniniais dokumentais, įvertina įrenginių techninę būklę, teikia įrenginių savininkams išvadas dėl įrenginių tinkamumo pradėti naudoti, tikrina naudojamų įrenginių techninę būklę ir, pasibaigus įrenginių gamintojo nurodytam ar norminiuose teisės aktuose nustatytam įrenginių naudojimo laikui, atlieka nuodugnų jų techninės būklės tyrimą ir teikia išvadas dėl galimybės įrenginius naudoti toliau.“;

1.10.4. išdėstyti 5 punktą taip:

5. Viešoji įstaiga, siekianti gauti įgaliojimus tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę, turi atitikti reikalavimus, nustatytus standarte LST EN 45004 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigoms keliami reikalavimai. Nuo 2005 m. sausio 1 d. įgaliojimai tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikiami tik akredituotoms viešosioms įstaigoms.“;

1.10.5. pripažinti netekusiu galios 7.2 punktą;

1.10.6. išdėstyti 8.2 punktą taip:

„8.2. akreditacijos pažymėjimo ir jo priedo kopijos.“;

1.10.7. išdėstyti 20 punktą taip:

20. Įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, sudariusios sutartis su įrenginių savininkais, teikia jiems mokamas paslaugas. Jos privalo užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir pagrįstas paslaugų kainas.“;

1.10.8. išdėstyti 22 punktą taip:

22. Įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos teikia valstybės institucijoms, atsakingoms už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą, informaciją apie savo veiklą – kasmet iki kovo 15 dienos pateikia metinę įstaigos veiklos ataskaitą. Ataskaitoje turi būti pateikta informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 12 straipsnyje.“;

1.10.9. papildyti šiuo 23 punktu:

23. Viešoji įstaiga, gavusi iš valstybės institucijos sprendimą nesuteikti įgaliojimų atlikti potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus, pakartotinį prašymą suteikti įgaliojimus gali pateikti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo minėtojo sprendimo priėmimo.

1.11. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkoje:

1.11.1. išdėstyti pavadinimą taip:

 

„ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO ĮSTAIGŲ KOLEGIALIŲ VALDYMO ORGANŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS;

 

1.11.2. įrašyti 3 ir 6 punktuose vietoj žodžių „šios tvarkos“ žodžius „šio aprašo“.

2. Šio nutarimo 1.10.6 punktas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817

(Lietuvos Respublikos

Vyriausybės

2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo

Nr. 1073 redakcija)

 

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ KATEGORIJOS

 

1. Garo ir vandens šildymo katilai[1] – kūrenami arba kitaip šildomi slėginiai įrenginiai2, skirti garui ir perkaitintam vandeniui gaminti, ir jų įranga.

2. Slėginiai indai[2] ir jų įranga:

2.1. slėginiai indai ir jų įranga, skirti 1 grupės[3] takiosioms medžiagoms;

2.2. slėginiai indai ir jų įranga, skirti 2 grupės3 takiosioms medžiagoms.

3. Slėginiai vamzdynai2 ir jų įranga:

3.1. slėginiai vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms;

3.2. slėginiai vamzdynai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms (slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai);

3.3. vamzdynai[4] ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo.

4. Pavojingų medžiagų[5] talpyklos ir jų įranga:

4.1. stacionarios talpyklos ir jų įranga;

4.2. mobilios talpyklos ir jų įranga.

5. Liftai ir jų įranga:

5.1. liftai žmonėms kelti ir jų įranga;

5.2. krovininiai liftai ir jų įranga;

5.3. mašininės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti ir jų įranga.

6. Lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga:

6.1. keleiviniai lynų keliai ir jų įranga;

6.2. krovininiai lynų keliai ir jų įranga;

6.3. funikulieriai ir jų įranga.

7. Eskalatoriai ir jų įranga:

7.1. tarpaukštiniai ir tuneliniai eskalatoriai ir jų įranga;

7.2. judamieji takai ir jų įranga.

8. Kėlimo įrenginiai ir jų įranga:

8.1. mašininės pavaros kėlimo kranai ir jų įranga;

8.2. kėlimo platformos ir jų įranga.

9. Techniniai medicinos įrenginiai ir jų įranga.

10. Pramoginiai įrenginiai ir jų įranga:

10.1. pasivažinėjimo atrakcionai ir jų įranga;

10.2. apžvalgos ratai ir jų įranga.

11. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga.

______________

 

 [1] Šiai kategorijai taip pat priskiriami katilai boileriai, katilai utilizatoriai, perkaitintuvai, šildytuvai.

[2] Šių įrenginių grupavimas nustatytas Slėginių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), 2 ir 3 straipsniuose.

[3] Šių medžiagų grupavimas nustatytas Slėginių įrenginių techninio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje.

[4] Šiai kategorijai nepriskiriami pakrantės terminalams priklausantys vamzdynai ir jų įranga, kuriais laivai pripildomi degalų

[5] Šios medžiagos apibrėžtos Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987).