Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Izraelio valstybės

 

Bendradarbiavimo susitarimas

dėl Civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS)

 

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

bei

BELGIJOS KARALYSTĖ,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos bendrijos steigimo sutarties Susitariančios Šalys, toliau – valstybės narės,

ir

IZRAELIO VALSTYBĖ, toliau taip pat – Izraelis,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į bendrus interesus plėtoti pasaulinę palydovinės navigacijos sistemą civiliniam naudojimui,

PRIPAŽINDAMOS GALILEO svarbą Europos ir Izraelio navigacijos ir informacijos infrastruktūrai,

PRIPAŽINDAMOS Izraelio pažangą palydovinės navigacijos veikloje,

ATSIŽVELGDAMOS į vis didėjantį GNSS pritaikymo plėtojimą Izraelyje, Europoje ir kitose pasaulio vietose,

NORĖDAMOS sustiprinti Bendrijos ir Izraelio bendradarbiavimą ir atsižvelgdamos į 2000 m. birželio 1 d. įsigaliojusį Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimą, nustatantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją1,

SUSITARĖ:

 

1 STRAIPSNIS

Susitarimo tikslas

 

 

Susitarimo tikslas – paskatinti, palengvinti ir sustiprinti Šalių bendradarbiavimą Europai ir Izraeliui prisidedant prie civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS).

 

2 STRAIPSNIS

Sąvokų apibrėžimai

 

Šiame Susitarime:

Patikslinimo sistema – regioninės arba vietinės sistemos, pavyzdžiui, Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS). Iš palydovų jos teikia vartotojams navigacijos ir laiko nustatymo signalus, kurie, be tos informacijos, kuri gaunama iš pagrindinio palydovų komplekso, suteikia ir papildomą nuotolio ar pseudonuotolio informaciją ar egzistuojančios pseudonuotolio informacijos pataisas ar patikslinimus. Šios sistemos sudaro sąlygas vartotojams naudotis geresnėmis paslaugomis, pavyzdžiui, didesniu tikslumu, geresnėmis galimybėmis jomis naudotis, integralia signalo priėmimo zona ir didesniu patikimumu.

GALILEO – civilių administruojama autonomiška Europos civilinė pasaulinė palydovinė navigacijos ir laiko nustatymo sistema, skirta teikti Bendrijos ir jos valstybių narių sukurtas ir išplėtotas GNSS paslaugas. GALILEO valdymas gali būti perduotas privačiam sektoriui.

GALILEO numato vieną arba daugiau paslaugų, teikiamų naudotis viešais, komerciniais ir žmonių gyvybės apsaugos tikslais.

GALILEO vietiniai elementai – vietinės sistemos, skirtos vartotojui teikti GALILEO palydovinius navigacijos ir laiko nustatymo signalus, kartu su informacija, priimama iš pagrindinio palydovų komplekso. Vietiniai elementai gali būti papildomai išdėstyti aplink oro uostus, jūrų uostus ir miestuose ar kitose geografiškai sudėtingose vietovėse. Vietiniai elementai veikia GALILEO sistemos pagrindu.

Pasaulinė navigacijos, vietos ir laiko nustatymo įranga – bet kokia civiliniam galutiniam vartotojui skirta įranga, galinti perduoti, priimti ar apdoroti palydovinius navigacijos ar laiko nustatymo signalus, siekiant teikti paslaugas, arba veikti kaip regioninės patikslinimo sistemos dalis.

Reguliavimo priemonė – bet kuris Šalies įstatymas, norminis aktas, taisyklė, procedūra, sprendimas, administracinis ar panašus veiksmas.

Suderinamumas – vartotojo požiūriu palanki situacija, kai dvigubos sistemos imtuvas gali priimti signalus iš karto iš abiejų sistemų vienodai gerai arba geriau nei naudojant tik vieną sistemą.

Intelektinė nuosavybė naudojama tokia reikšme, kokia apibrėžta 1967 m. liepos 14 d. Stokholme priimtos Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos steigimo konvencijos 2 straipsnyje.

Atsakomybė – asmens ar juridinio subjekto teisinė pareiga kompensuoti kitam asmeniui ar juridiniam subjektui padarytą žalą vadovaujantis konkrečiais teisiniais principais ir taisyklėmis. Šis įsipareigojimas gali būti įrašytas į susitarimą (sutartinė atsakomybė) arba į teisės normą (deliktinė atsakomybė).

Įslaptinta informacija – oficiali informacija, kurią reikia apsaugoti dėl Šalių nacionalinio saugumo interesų arba jų santykių su užsieniu ir kuri yra įslaptinta pagal taikomus jų įstatymus ir kitus teisės aktus. Europos Sąjungoje taikomos taisyklės yra pateikiamos 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendime 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo2.

 

3 STRAIPSNIS

Bendradarbiavimo principai

 

Bendradarbiavimo veiklai, kurią apima šis Susitarimas, Šalys susitarė taikyti šiuos principus:

1. Abipusė nauda, pagrįsta bendra teisių ir įsipareigojimų, įskaitant įnašus, pusiausvyra.

2. Partnerystė, vykdant GALILEO programą, pagal GALILEO valdymą reglamentuojančias procedūras ir taisykles.

3. Abipusės galimybės įsitraukti į bendradarbiavimo veiklą, vykdant Europos ir Izraelio GNSS projektus civiliniam naudojimui.

4. Keitimasis informacija laiku, galintis turėti poveikio bendradarbiavimo veiklai.

5. Tinkama intelektinės nuosavybės teisių apsauga, kaip nurodyta šio Susitarimo 8 straipsnio 3 dalyje.

 

4 STRAIPSNIS

Bendradarbiavimo veiklos apimtis

 

1. Palydovinės navigacijos ir laiko nustatymo srityje bendradarbiaujama mokslinių tyrimų, pramoninės gamybos, mokymo, taikymo, paslaugų ir rinkos plėtojimo, prekybos, radijo dažnių naudojimo, integralumo, standartizavimo ir sertifikavimo bei saugumo klausimais. Pagal šio Susitarimo 14 straipsnį įsteigto jungtinio Valdančiojo komiteto priimtu sprendimu Šalys gali patikslinti šį klausimų sąrašą.

2. Šalims paprašius, išplėsti bendradarbiavimą šiais klausimais:

2.1. GALILEO jautrios technologijos ir objektai pagal ES, ES ir Europos kosmoso agentūros valstybių narių, MTCR ir WASSENAAR susitartas eksporto kontrolės taisykles bei kriptografija ir pagrindinės informacijos saugumo technologijos ir objektai,

2.2. organizacinė GALILEO sistemos saugumo struktūra (kosmoso, žemės ir vartotojo segmentai),

2.3. visaapimančių GALILEO segmentų saugumo kontrolės savybės,

2.4. viešųjų reguliuojamų paslaugų apibrėžimo, plėtojimo, įgyvendinimo, tikrinimo ir įvertinimo bei veikimo (valdymo ir naudojimo) etapai, ir

2.5. keitimasis įslaptinta informacija apie palydovinę navigaciją ir GALILEO,

galima sudarius atitinkamą atskirą Šalių susitarimą.

3. Šis Susitarimas neturi poveikio Europos bendrijos teisės aktų dėl bendros įmonės „Galileo“ įsteigimo ir jos institucinės struktūros nustatymo arba dėl bendros įmonės „Galileo“ teises ir pareigas perimančio subjekto įsteigimo taikymui. Šis Susitarimas taip pat neturi poveikio taikomiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir politikai, kuriais įgyvendinami ginklų neplatinimo įsipareigojimai ir dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolė, bei nacionalinėms vidaus priemonėms dėl technologijų nematerialaus pervedimo saugumo ir kontrolės.

 

5 STRAIPSNIS

Bendradarbiavimo veiklos formos

 

1. Atsižvelgdamos į taikomas reguliavimo priemones, pagal šį Susitarimą Šalys kiek įmanoma labiau skatina bendradarbiavimo veiklą, siekdamos sudaryti panašias dalyvavimo jų veikloje galimybes 4 straipsnyje išvardytose srityse.

2. Šalys susitaria bendradarbiauti šio Susitarimo 6–13 straipsniuose minimose srityse.

 

6 STRAIPSNIS

Radijo dažniai

 

1. Remdamosi praeityje patirta sėkme Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje, Šalys susitaria tęsti bendradarbiavimą ir teikti abipusę paramą radijo dažnių naudojimo klausimais.

2. Šiuo atžvilgiu Šalys siekia, kad GALILEO būtų paskirti reikalingi dažniai, ir taip būtų užtikrinta galimybė vartotojams visame pasaulyje, ypač Izraelyje ir Bendrijoje, naudotis GALILEO paslaugomis.

3. Be to, Šalys pripažįsta, kad yra labai svarbu navigacijai skirtą radijo dažnių ruožą apsaugoti nuo trikdžių ir ardymo. Šiuo tikslu jos nustato trikdžių šaltinius ir ieško abipusiai priimtinų būdų kovoti su tokiais trikdžiais.

4. Šalys susitaria pagal 14 straipsnį įsteigtą Komitetą įpareigoti nustatyti atitinkamą mechanizmą, skirtą užtikrinti efektyvius santykius ir bendradarbiavimą šiame sektoriuje.

5. Nė viena šio Susitarimo nuostata nėra tokia, kad leistų nukrypti nuo taikomų Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos nuostatų, įskaitant Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos radijo reglamentą.

 

7 STRAIPSNIS

Moksliniai tyrimai

 

Šalys skatina bendrą mokslinių tyrimų veiklą GNSS srityje panaudojant Europos ir Izraelio mokslinių tyrimų programas, įskaitant Europos bendrijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos pamatinę programą bei Europos kosmoso agentūros, Izraelio mokslo ir technologijų ministerijos bei Izraelio pramonės, prekybos ir darbo ministerijos mokslinių tyrimų programas.

Bendra mokslinių tyrimų veikla turėtų prisidėti prie civiliniam naudojimui skirtos GNSS būsimos plėtros planavimo.

Šalys susitaria pagal 14 straipsnį įsteigtą Komitetą įpareigoti nustatyti tinkamą mechanizmą, skirtą užtikrinti efektyvius santykius ir dalyvavimą mokslinių tyrimų programose.

 

8 STRAIPSNIS

Pramoninis bendradarbiavimas

 

1. Šalys skatina ir remia abiejų pusių pramonės atstovų bendradarbiavimą, įskaitant bendrų įmonių steigimą ir Izraelio dalyvavimą atitinkamose Europos pramonės asociacijos bei Europos dalyvavimą atitinkamose Izraelio pramonės asociacijose, siekiant įdiegti GALILEO sistemą bei skatinti GALILEO taikymo būdų ir paslaugų naudojimą ir plėtrą.

2. Prie pagal 14 straipsnį įsteigto Valdančiojo komiteto įsteigiama jungtinė pramoninio bendradarbiavimo patariamoji grupė, skirta tirti, kaip vyksta bendradarbiavimas palydovų gamybos, jų paleidimo, antžeminių stočių įrengimo ir taikomųjų produktų kūrimo srityse, bei teikti dėl jo rekomendacijas.

3. Siekdamos palengvinti pramoninį bendradarbiavimą Šalys suteikia ir užtikrina tinkamą ir veiksmingą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą su GALILEO/EGNOS plėtra ir veikimu susijusiose srityse ir sektoriuose, laikantis aukščiausių tarptautinių standartų, įskaitant veiksmingus tokių standartų įgyvendinimo būdus.

4. Kompetentinga GALILEO saugumo tarnyba turės iš anksto suteikti leidimą Izraeliui į trečiąsias šalis eksportuoti specialiai pagamintus ir pagal GALILEO programą finansuotus jautrius objektus, jei ta tarnyba rekomendavo, kad šiems objektams eksportuoti reikia leidimo pagal taikomas reguliavimo priemones. Visi šio Susitarimo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti atskiri susitarimai taip pat išsamiai nustato tinkamą mechanizmą, skirtą Izraeliui rekomenduoti potencialius objektus, kurių eksportui reikia leidimo.

5. Šalys skatina stiprinti Izraelio pramonės, prekybos ir darbo ministerijos, Izraelio mokslo ir technologijų ministerijos, Izraelio kosmoso agentūros bei Europos kosmoso agentūros ryšius, siekiant prisidėti prie šio Susitarimo tikslų įgyvendinimo.

 

9 STRAIPSNIS

Prekyba ir rinkos plėtra

 

1. Šalys skatina prekybą Europos ir Izraelio palydovine navigacijos infrastruktūra, įranga, GALILEO vietiniais elementais ir taikymo būdais bei investicijas į juos.

2. Šiuo tikslu Šalys informuoja visuomenę apie GALILEO palydovinės navigacijos sistemos veikimą, nustato potencialias kliūtis GNSS taikymo galimybėms plėsti ir imasi atitinkamų priemonių, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos jų skaičiui didėti.

3. Tam, kad būtų veiksmingai nustatomi vartotojų poreikiai ir į juos efektyviai reaguojama, Bendrija ir Izraelis svarsto dėl bendro GNSS vartotojų forumo įsteigimo.

4. Šis Susitarimas neturės poveikio Šalių teisėms ir įsipareigojimams Pasaulio prekybos organizacijoje, atitinkamoms eksporto kontrolės taisyklėms, atitinkamiems Europos bendrijos teisės aktams dėl dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės, pagal Europos Sąjungos sutartį priimtoms nuostatoms dėl techninės pagalbos, susijusios su tam tikru galutiniu panaudojimu kariniams tikslams, kontrolės, atitinkamiems tarptautiniams dokumentams, pavyzdžiui, Hagos elgesio kodeksui dėl balistinių raketų, bei susijusiems ES valstybių narių ir Izraelio teisės aktams.

 

10 STRAIPSNIS

Standartai, sertifikavimas ir reguliavimo priemonės

 

1. Šalys pripažįsta, kad tarptautiniuose standartizavimo ir sertifikavimo forumuose naudinga suderinti požiūrius dėl pasaulinių palydovinės navigacijos paslaugų. Visų pirma Šalys bendrai rems GALILEO standartų kūrimą ir skatins jų taikymą visame pasaulyje, pabrėždamos jų suderinamumą su kitomis GNSS sistemomis.

Vienas derinimo tikslų – skatinti, kad GALILEO paslaugos, kaip pasaulinis navigacijos ir laiko nustatymo standartas, būtų plačiai ir novatoriškai naudojamos viešiems, komerciniams ir žmonių gyvybės apsaugos tikslams. Šalys susitaria sukurti palankias sąlygas GALILEO taikymo galimybėms plėtoti.

2. Todėl siekdamos prisidėti prie šio Susitarimo tikslų ir juos įgyvendinti, Šalys atitinkamai bendradarbiauja dėl visų GNSS klausimų, kurie pastebimai iškyla Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje, Tarptautinėje jūrų organizacijoje ir Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje.

3. Dvišaliu pagrindu Šalys užtikrina, kad priemonės, susijusios su techniniais standartais, sertifikavimo bei licencijavimo reikalavimais ir procedūromis, susijusiomis su GNSS, neturi sudaryti nereikalingų kliūčių prekybai. Vietos reikalavimai remiasi objektyvumo, nediskriminavimo, iš anksto nustatytais skaidriais kriterijais.

4. Šalys ketina, pasinaudodamos pagal 14 straipsnį įsteigtu Komitetu, organizuoti ekspertų bendradarbiavimą ir keitimąsi jais signalų kodų, navigacijos, antžeminės priėmimo įrangos ir navigacijos pritaikymo saugumo standartų klausimais. Be to, Šalys skatina, kad Izraelio atstovai dalyvautų Europos standartizavimo organizacijose.

 

11 STRAIPSNIS

Pasaulinių ir regioninių GNSS antžeminių patikslinimo sistemų plėtra

 

1. Pasaulinių ir regioninių antžeminių palydovinės navigacijos sistemų suderinamumas gerina vartotojams siūlomų paslaugų kokybę. Šalys bendradarbiauja, kad nustatytų ir įdiegtų antžeminių sistemų struktūras, leidžiančias optimaliai užtikrinti GALILEO integralumą ir GALILEO paslaugų tęstinumą.

2. Šiuo tikslu Šalys bendradarbiauja regioniniu lygmeniu diegdamos ir įrengdamos GALILEO sistema pagrįstą regioninę antžeminę patikslinimo sistemą Izraelyje. Numatoma, kad naudojantis tokia regionine sistema bus galima teikti regionines integralumo paslaugas, kurios papildytų pasaulines paslaugas, teikiamas naudojantis GALILEO sistema. Visų pirma Šalys patvirtina sprendimą Izraelyje įsteigti regioninę integralumo kontrolės stotį, siekdamos pagerinti būsimą EGNOS išplėtimą regione.

3. Vietos lygmeniu Šalys sudaro sąlygas plėtoti GALILEO vietinius elementus.

 

12 STRAIPSNIS

Saugumas

 

1. Šalys yra įsitikinusios, kad yra poreikis apsaugoti pasaulines palydovines navigacijos sistemas nuo piktnaudžiavimo, trikdžių, ardymo ir priešiškų veiksmų.

2. Šalys imasi visų įmanomų priemonių, siekdamos savo teritorijose užtikrinti palydovinės navigacijos paslaugų ir susijusios infrastruktūros tęstinumą ir saugą.

3. Šalys pripažįsta, kad bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti GALILEO sistemos ir paslaugų saugumą, yra svarbus bendras tikslas.

4. Siekdamos spręsti GNSS saugumo klausimus, Šalys įsteigia atitinkamą konsultacinį kanalą. Šis kanalas naudojamas, siekiant užtikrinti GNSS paslaugų tęstinumą.

Abiejų Šalių kompetentingos saugumo tarnybos turi nustatyti praktines priemones ir procedūras.

 

13 STRAIPSNIS

Atsakomybė ir sąnaudų padengimas

 

Šalys atitinkamai bendradarbiaus, siekdamos nustatyti ir įdiegti atsakomybės tvarką ir sąnaudų padengimo priemones, kad palengvinti civilinių GNSS paslaugų teikimą.

 

14 STRAIPSNIS

Bendradarbiavimo mechanizmas

 

1. Bendradarbiavimo veiklos koordinavimą ir palengvinimą pagal šį Susitarimą Izraelio vardu atlieka Izraelio Valstybės Vyriausybė, o Bendrijos ir jos valstybių narių vardu – Europos Komisija.

2. Vadovaujantis 1 straipsnyje išdėstytu tikslu, šiam Susitarimui administruoti šie du subjektai įsteigia GNSS valdantįjį komitetą (toliau – Komitetas). Šį Komitetą sudaro oficialūs kiekvienos Šalies atstovai ir jis nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Valdančiojo komiteto funkcijos yra:

2.1. skatinti ir prižiūrėti šio Susitarimo 4–13 straipsniuose nurodytą įvairią bendradarbiavimo veiklą bei dėl jos teikti rekomendacijas;

2.2. teikti Šalims patarimus, kaip stiprinti ir gerinti šiame Susitarime nustatytus principus atitinkantį bendradarbiavimą;

2.3. prižiūrėti efektyvų šio Susitarimo veikimą ir įgyvendinimą.

3. Paprastai Komitetas posėdžiauja kartą per metus. Posėdžiai turėtų vykti paeiliui Bendrijoje ir Izraelyje. Papildomi posėdžiai gali būti rengiami bet kurios iš Šalių prašymu.

Komiteto išlaidas arba jo vardu padarytas išlaidas padengia Šalis, su kuria yra susiję nariai. Kitas išlaidas, išskyrus kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su Komiteto posėdžiais, padengia priimančioji šalis. Kai Šalys mano, kad tai reikalinga, konkretiems klausimams spręsti Komitetas gali įsteigti jungtines technines darbo grupes.

4. Vadovaudamiesi taikomais Europos bendrijos teisės aktais, Šalys palankiai vertina atitinkamo Izraelio subjekto dalyvavimą bendroje įmonėje „GALILEO“ ir bet kuriame kitame Bendrijos pagal savo atitinkamas procedūras vėliau įsteigtame subjekte.

 

15 STRAIPSNIS

Finansavimas

 

1. Suma ir priemonės dėl Izraelio įnašo į GALILEO programą, naudojantis bendros įmonės „GALILEO“ paslaugomis, bus nustatytos atskirame susitarime, laikantis taikomų Europos bendrijos teisės aktų institucinių nuostatų.

2. Šalims bendradarbiaujant pagal šį Susitarimą taikomas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas, vadovaujantis Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimu, nustatančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją.

3. Nepažeidžiant 2 dalies, kai vienos Šalies konkretūs bendradarbiavimo mechanizmai numato lėšas kitos Šalies dalyviams, o tos lėšos leidžia pirkti įrangą, Šalys užtikrina, kad muito mokesčiai nebus taikomi perduodant šią įrangą iš vienos Šalies kitos Šalies dalyviams, laikantis kiekvienos Šalies teritorijoje taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

16 STRAIPSNIS

Keitimasis informacija

 

1. Šalys nustato administracines priemones ir įsteigia informacines tarnybas, siekdamos numatyti konsultacijas ir veiksmingą šio Susitarimo nuostatų įgyvendinimą.

2. Šalys skatina abiejų pusių institucijas ir įmones toliau keistis informacija dėl palydovinės navigacijos.

 

17 STRAIPSNIS

Konsultacijos ir ginčų sprendimas

 

1. Bet kurios iš Šalių prašymu Šalys nedelsdamos konsultuojasi bet kuriais klausimais, iškylančiais dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo. Bet kokie ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami Šalims draugiškai konsultuojantis.

2. Šio straipsnio 1 dalis nekliudo Šalims pasinaudoti ginčų sprendimo priemonėmis pagal PPO susitarimą.

 

18 STRAIPSNIS

Įsigaliojimas ir galiojimo pabaiga

 

1. Šalims pasirašius šį Susitarimą, jis įsigalioja tą dieną, kai Šalys informuoja viena kitą apie tai, kad yra baigtos Susitarimui įsigalioti būtinos atitinkamos jų vidaus procedūros.

2. Jei nenumatyta kitaip, šio Susitarimo nutraukimas neturi poveikio bet kokių pagal jį nustatytų priemonių ar bet kokių konkrečių pagal jį suteiktų teisių ir prisiimtų įsipareigojimų galiojimui ar trukmei.

3. Šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas abipusiu raštišku Šalių susitarimu. Bet kuris pakeitimas įsigalioja tą dieną, kai Šalys pasikeičia diplomatinėmis notomis, informuojančiomis viena kitą apie tai, kad yra baigtos pakeitimui įsigalioti būtinos atitinkamos jų vidaus procedūros.

4. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos jis galioja penkerius metus. Vėliau jis automatiškai pratęsiamas sekantiems penkerių metų trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai kuri nors iš Šalių ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki atitinkamo penkerių metų laikotarpio pabaigos raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimą nepratęsti Susitarimo.

5. Šis Susitarimas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu apie tai raštu pranešus prieš vienerius metus.

Šis Susitarimas parengtas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir hebrajų kalbomis.

Autentiškos kalbos yra anglų ir hebrajų.

______________1 OL L 147, 2000 6 21, p. 3.

 

2 OL L 101, 2001 4 11, p. 1.