LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL DOKUMENTŲ LEGALIZAVIMO IR TVIRTINIMO PAŽYMA (APOSTILLE) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 30 d. Nr. 1079

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio statuto (Žin., 1995, Nr. 43-1047; 2006, Nr. 68-2492) 30 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                       Petras Vaitiekūnas


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079

 

dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (apostille) tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Dokumentų legalizavimas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento (toliau vadinama – Konsulinis departamentas) valstybės tarnautojo arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno (toliau vadinama – konsulinis pareigūnas) atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas, kurio reikia tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo.

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – Konsulinio departamento valstybės tarnautojo atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699) (toliau vadinama – Hagos konvencija). Patvirtinimo reikia tam, kad Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus galėtų svarstyti kitų valstybių Hagos konvencijos dalyvių institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes tose valstybėse, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo tvirtinimo pažyma (Apostille).

 

II. LEGALIZUOJAMI IR TVIRTINAMI PAŽYMA (Apostille) DOKUMENTAI

 

3. Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) šie dokumentai:

3.1. išduodami valstybės ir savivaldybių jurisdikcijai priklausančių valstybės ir savivaldybių institucijų arba valstybės ir savivaldybių pareigūnų, įskaitant ir tuos dokumentus, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo sprendimus vykdantis asmuo;

3.2. administraciniai dokumentai;

3.3. notariniai aktai;

3.4. fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai liudijimai.

Legalizuojami gali būti ir kiti dokumentai, jeigu tai neprieštarauja šiam Aprašui ir kitiems teisės aktams.

4. Pažyma (Apostille) tvirtinami tik Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai.

Pažyma (Apostille) netvirtinami diplomatų ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai ir tiesiogiai su prekybos arba muitinės operacijomis susiję administraciniai dokumentai.

5. Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, kurie pateikiami legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille), turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

6. Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų nuorašai legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille) tik tada, kai jų tikrumas yra paliudytas notariškai, o patys dokumentai atitinka šio Aprašo reikalavimus.

7. Užsienio valstybių dokumentai, patvirtinti pažyma (Apostille), galioja Lietuvos Respublikoje be jokio kito Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos patvirtinimo.

 

III. DOKUMENTŲ LEGALIZAVIMO IR TVIRTINIMO PAŽYMA (Apostille) PROCEDŪRA

 

8. Dokumentai legalizuojami Konsuliniame departamente arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.

Pažyma (Apostille) dokumentai tvirtinami Konsuliniame departamente.

9. Kai dokumentus pateikia ne jų savininkas, o jo įgaliotas atstovas, Konsulinio departamento valstybės tarnautojai arba konsuliniai pareigūnai turi teisę paprašyti pateikti notariškai patvirtintą įgaliojimą arba kitą atstovavimą įrodantį dokumentą.

10. Konsulinio departamento valstybės tarnautojai legalizuoja šio Aprašo 3 punkte nurodytus Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus, kurie bus pateikiami užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos.

11. Konsulinio departamento valstybės tarnautojai legalizuoja užsienio valstybės institucijų išduotus dokumentus, kurie nėra patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu šie dokumentai bus pateikiami Lietuvos Respublikoje.

Konsulinio departamento valstybės tarnautojai šiuos dokumentus paprastai legalizuoja, jeigu jie yra legalizuoti dokumentą išdavusios valstybės užsienio reikalų ministerijoje arba diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

12. Jeigu nėra abejonių dėl dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo, Konsulinio departamento valstybės tarnautojai turi teisę jį legalizuoti ir be dokumentą išdavusios valstybės legalizavimo.

13. Konsulinio departamento valstybės tarnautojai šio Aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus, kurie bus pateikiami užsienio valstybėse, prisijungusiose prie Hagos konvencijos, tvirtina pažyma (Apostille) (1 priedas).

Dokumentai Konsuliniame departamente legalizuojami legalizavimo įrašu (2 priedas).

14. Konsuliniai pareigūnai legalizuoja Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus, jeigu pagal buvimo valstybės įstatymus tokius dokumentus legalizuoti būtina ir dokumentai nėra patvirtinti pažyma (Apostille).

Konsuliniai pareigūnai legalizuoja buvimo valstybės institucijų išduotus dokumentus, kurie nėra patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu tie dokumentai yra legalizuoti tos valstybės užsienio reikalų ministerijoje.

Konsuliniai pareigūnai gali legalizuoti ir kitų valstybių institucijų išduotus dokumentus, jeigu tie dokumentai yra legalizuoti tų valstybių diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose, akredituotose jų buvimo valstybėse.

Jeigu nėra abejonių dėl dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo, konsuliniai pareigūnai turi teisę jį legalizuoti ir be dokumentą išdavusios valstybės legalizavimo.

Diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dokumentai legalizuojami legalizavimo įrašu (3 priedas).

Konsuliniai pareigūnai dokumentus gali legalizuoti ir ne diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų patalpose, jeigu asmenys, kurių prašymu jie legalizuojami, dėl svarbios priežasties (liga, neįgalumas ir panašiai) negali atvykti į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

15. Konsuliniai pareigūnai arba Konsulinio departamento valstybės tarnautojai, nustatę, kad dokumentas atitinka šio Aprašo reikalavimus, dokumentą legalizuoja padarydami jame legalizavimo įrašą, pasirašydami ir patvirtindami Konsulinio departamento arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

16. Legalizavimo įrašas daromas legalizuojamame dokumente. Jeigu dokumente šiam įrašui nėra vietos, jis gali būti daromas ant atskiro lapo, susegamo su dokumentu. Susegtų lapų skaičius patvirtinamas pareigūno parašu ir antspaudu.

Legalizavimo įrašas daromas lietuvių ir anglų (arba kita) kalbomis.

17. Dokumentus, atitinkančius šio Aprašo reikalavimus, Konsulinio departamento valstybės tarnautojai tvirtina pažyma (Apostille), prisegdami ją specialiu spaudu prie tvirtinamo dokumento lapo, kuriame yra dokumentą išdavusio pareigūno parašas, pareigos ir antspaudas, pasirašo ir antspauduoja jį reljefiniu ir rašaliniu Konsulinio departamento antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

Pažyma (Apostille) pildoma lietuvių ir/arba anglų kalba.

18. Klaidų, padarytų legalizavimo įraše, ištaisymai turi būti aptarti ir patvirtinti Konsulinio departamento valstybės tarnautojo ar konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu, o sugadintos pažymos (Apostille) anuliuotos.

19. Dokumentai, atitinkantys šio Aprašo reikalavimus, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu reikia įsitikinti dokumento patvirtinimo autentiškumu.

20. Asmens, kuriam atsisakyta legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) dokumentą, prašymu atsisakymo priežastys turi būti išdėstomos raštu.

21. Visi legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) dokumentai registruojami kompiuterinėje dokumentų legalizavimo programoje arba legalizuotų dokumentų registravimo knygoje, kurioje nurodomi šie registruojamo dokumento duomenys:

21.1. dokumento registravimo eilės numeris arba pažymos (Apostille) serija ir numeris;

21.2. registravimo data;

21.3. dokumento pateikimo ir atlikimo data;

21.4. dokumento pateikėjas;

21.5. pateikėjo asmens tapatybės dokumento serija ir numeris;

21.6. dokumento pavadinimas;

21.7. duomenys apie dokumentą (pavadinimas, išdavimo data, registracijos numeris ir panašiai);

21.8. dokumentą pasirašiusio arba jį legalizavusio asmens vardas, pavardė ir pareigos;

21.9. valiuta ir sumokėto konsulinio mokesčio suma;

21.10. kita svarbi informacija įrašoma į skiltį „PASTABOS“ (atleidimo nuo mokesčio pagrindas, duomenys apie įgaliojimą ir panašiai).

Kiekvienam legalizuotam dokumentui kompiuterinėje programoje ar registravimo žurnale suteikiamas atskiras eilės numeris. Jis turi būti įrašytas legalizavimo įraše.

Informacija iš kompiuterinės programos turi būti perkeliama į elektroninę laikmeną ir joje saugoma.

22. Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarime Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2002, Nr. 110-4870) nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Konsulinis departamentas ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės bei konsulinės įstaigos užsienyje saugo pareigūnų, įgaliotų tvirtinti dokumentus, parašų ir antspaudų pavyzdžių rinkinius. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija perduoda įgaliotų Konsulinio departamento pareigūnų parašų ir antspaudų pavyzdžius užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, akredituotoms Lietuvos Respublikai.

24. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos teikia Konsuliniam departamentui jų kompetencijai priklausančių pareigūnų, įgaliotų tvirtinti dokumentus antspaudu su Lietuvos valstybės herbu, parašų ir antspaudų pavyzdžių rinkinius. Pasikeitus įgaliotiems pareigūnams ir antspaudų pavyzdžiams, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos nedelsdamos apie tai informuoja Konsulinį departamentą.

______________


Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo

pažyma (Apostille) tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pažymos (Apostille) pavyzdys)

 

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

 

1. Valstybė: LIETUVOS RESPUBLIKA

Country: REPUBLIC OF LITHUANIA

Šį dokumentą,

this public document

2. kurį

pasirašė ................................................................................................................................. ,

has been signed by

3. pagal

pareigas ................................................................................................................................. ,

acting in the capacity of

4. užanspauduotą………........................................................................................................... ,

bears the seal/stamp of

 

PATVIRTINO

Certified

 

5. (viet. pav.) VILNIUS                                       6. (data) ....................................................... ,

at                                                               the

7. (kas) .................................................................................................................................. …,

by

8. Nr. LT 000000 ........................................         9. Parašas ..................................................... ,

Signature

10. Antspaudas                                                        Konsulinio departamento Konsulinės

Seal/Stamp                                                pagalbos skyriaus vedėjas

 

Head of Consular Assistance

Division of Consular Department

______________


Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo

pažyma (Apostille) tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Legalizavimo įrašo, naudojamo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente, pavyzdys)

 

Dokumentas legalizuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos.

This document has been legalized by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania.

 

 

Registracijos Nr.

Registration No.

 

 

Vilnius, 20 ___ m. ______________ _______ d.

Vilnius, the ___________ day of __________20 ___.

 

 

                                                                                          ______________                              

(Konsulinio departamento valstybės tarnautojo pareigos)                  (vardas ir pavardė)                     (parašas)

 

 

Konsulinio departamento antspaudas

______________


Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo

pažyma (Apostille) tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Legalizavimo įrašo, naudojamo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, pavyzdys)

 

Dokumentas legalizuotas Lietuvos Respublikos ambasados {konsulato (generalinio konsulato, vicekonsulato, konsulinės agentūros)} ______________________________________  mieste.

This document has been legalized by the Embassy {Consulate (Consulate General, Vice-Consulate, Consular Agency)} of the Republic of Lithuania in _____________________________________ .

 

 

Registracijos Nr.

Registration No.

 

 

20___ m. ______________ _______ d.

The ___________ day of __________20 ____.

 

 

__________________________________________________________________________

(konsulinio pareigūno pareigos)                                               (vardas ir pavardė)                                    (parašas)

 

 

Diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos antspaudas

______________