LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKYMO NR. 156 „DĖL PIENO TERMINŲ VARTOJIMO TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 23 d. Nr. 3D-221

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1180 „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų peržiūros, siekiant panaikinti Europos Sąjungos reglamentų reikalavimus perkeliančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir užtikrinti reglamentų tiesioginį taikymą, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 90-4077) 2 punktą ir atsižvelgdamas į tai, kad nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos tiesiogiai bus taikomas 1987 m. liepos 2 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais, apsaugos (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1987 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 222/87):

1. Pakeičiu Pieno terminų vartojimo techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl pieno terminų vartojimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 42-1214) ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

SUDERINTA                                                            SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos               Respublikinio mitybos centro

2004-04-20 raštu Nr. B6-(1.8)-680                            2004-04-21 raštu Nr. 1-244


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2000 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 156

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-221

redakcija)

 

PIENO TERMINŲ VARTOJIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

Šis reglamentas parengtas įgyvendinant 1987 m. liepos 2 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais, apsaugos (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1987 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 222/87) bei atsižvelgiant į Codex Alimentarius Komisijos standartą CODEX STAN 206:1999 „Pieno terminų vartojimo bendrasis standartas“.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis techninis reglamentas nustato pieno ir pieno produktų terminų vartojimą įvardijant maisto produktus, skirtus tiesiogiai vartoti arba perdirbti.

2. Pieno ir pieno produktų pavadinimai turi būti pateikiami pagal Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 (Žin., 2003, Nr. 13-530), 15 punkte ir šiame reglamente išdėstytus reikalavimus.

 

II. PIENO TERMINŲ VARTOJIMO PRODUKTAMS PAVADINTI REIKALAVIMAI

 

3. Terminas „pienas“ ir tam tikrų pieno produktų terminai turi būti vartojami laikantis 1987 m. liepos 2 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 2 ir 3 straipsnių nuostatų.

4. Terminu „žalias pienas“ vadinamas produktas, atitinkantis apibrėžimą, pateiktą Reikalavimuose žalio pieno, termiškai apdoroto geriamojo pieno ir pieno produktų gamybai, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. B1-217.

5. Žodis ar žodžiai, įvardijantys gyvulį ar pieno mišinių atveju, visus gyvulius, iš kurių pienas buvo gautas, turi būti įterpti prieš produkto pavadinimą, jei tai ne karvės pienas.

6. Regeneruotas pieno produktas yra toks produktas, kuris gautas pridėjus į sausą ar koncentruotą produktą tiek vandens, kiek būtina ankstesniam vandens ir sausųjų medžiagų santykiui atgaminti.

7. Atgamintas pieno produktas – tai yra produktas, gautas sujungus konservuotus pieno riebalus ir sausas neriebalines pieno medžiagas, pridedant arba nepridedant vandens tam tikros sudėties pieno produktui gauti.

8. Regeneruoto ar atgaminto pieno ar pieno produktų, pagamintų iš regeneruoto ar atgaminto pieno, pavadinime turi būti atitinkamos nuorodos, kad vartotojas nebūtų klaidinamas dėl produkto tikrosios kilmės.

______________