LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. GEGUŽĖS 16 D. ĮSAKYMO NR. 250/224 „DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ PAĖMIMO IŠ BUVEINIŲ ZOOLOGINĖMS KOLEKCIJOMS SUDARYTI IR ŠIŲ KOLEKCIJŲ REGISTRAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. sausio 16 d. Nr. D1-24/B1-37

Vilnius

 

Pakeičiame Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 250/224 (Žin., 2002, Nr. 60-2478, Nr. 100-4456; 2004, Nr. 188-7026):

1. išdėstome 6 punktą taip:

6. Be leidimo galima papildyti zoologines kolekcijas į Lietuvos raudonąją knygą neįrašytomis graužikų, varliagyvių, moliuskų, vabzdžių, vorų, dėlių ir kitų bestuburių rūšimis.“;

2. papildome šiuo 11 punktu (buvusius 11-14 punktus atitinkamai laikant 12-15):

11. Draudžiama:

11.1. rinkti bei sudaryti visų rūšių laukinių gyvūnų kiaušinių kolekcijas, išskyrus gamtinio profilio muziejams, valstybės mokslo ir universitetų mokslo institutams, gavusiems raštišką Aplinkos ministerijos pritarimą;

11.2. sudaryti ir papildyti kolekcijas neteisėtai sumedžiotais, sugautais, į Lietuvos Respubliką įvežtais ar kitaip įgytais laukinių gyvūnų egzemplioriais;“;

3. išdėstome 12 punktą taip:

12. Zoologinės kolekcijos tvarkytojas per 6 mėnesius nuo zoologinės kolekcijos sudarymo privalo užregistruoti Aplinkos ministerijoje šią zoologinę kolekciją, jeigu ji turi mokslinę vertę ir/arba eksponuojama siekiant gauti pajamų ar papuošti viešas vietas, bei pateikti visą informaciją apie šią zoologinę kolekciją sudarančias laukinių gyvūnų rūšis ir jų įsigijimą. Jeigu prašoma užregistruoti gyvų gyvūnų zoologinę kolekciją, kartu su prašymu turi būti pateikiamas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas leidimas aptvarui, voljerui ar kitam statiniui įrengti ir gyvų laukinių gyvūnų egzempliorių teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai. Zoologinės kolekcijos tvarkytojas kasmet iki sausio 15 d. privalo pateikti Aplinkos ministerijai nustatytos formos ataskaitą (pridedama), kurioje nurodomi duomenys apie zoologinių kolekcijų pakeitimus, papildymus, egzempliorių teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-309), zoologinės kolekcijos tvarkytojo pasikeitimą ir kt.“;

4. išdėstome priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                           KAZIMIERAS LUKAUSKAS


 

Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių

zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių

kolekcijų registravimo tvarkos priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2006 m. sausio 16 d. įsakymo

Nr. D1-24/B1-37 redakcija)

 

Metinė kolekcijos savininko ataskaita apie zoologinės kolekcijos pasikeitimus

(gyvi gyvūnai, negyvi gyvūnai ar jų dalys) (tai, kas nereikalinga, išbraukti)

 

Zoologinės kolekcijos savininkas:

 

Vietos, kur yra zoologinė kolekcija, adresas:

 

Zoologinės kolekcijos registracijos numeris:

 

Eil. Nr.

Gyvūno rūšis (visas ir tikslus lietuviškas ir/ ar lotyniškas pavadinimas)

Pokytis (išveistas/ įgytas/ perleistas/ krito/ sunyko)

Lytis (jei įmanoma nustatyti)

Amžius

Egzemplioriaus identifikacinės žymos

Teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________