LIETUVOS RESPUBLIKOS

OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO
3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gegužės 12 d. Nr. XI-1374

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 65-2633, Nr. 123-5515; 2003, Nr. 47-2063, Nr. 54-2369; 2009, Nr. 141-6202; 2010, Nr. 86-4521)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 9 ir 10 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Techninių priemonių naudojimas specialia tvarka – motyvuota teismo nutartimi sankcionuotas techninių priemonių naudojimas operatyvinėje veikloje kontroliuojant ar fiksuojant asmenų pokalbius, kitokį susižinojimą ar veiksmus, kai nė vienam pokalbio, kitokio susižinojimo ar veiksmų dalyviui apie tokią kontrolę nėra žinoma ir tai vykdoma įstatymų nustatyta tvarka apribojant žmogaus teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos asmenų informacijos turinio kontrolė ir jos fiksavimas, net ir žinant apie tokią kontrolę vienam iš jų, reikalauja motyvuotos teismo nutarties, išskyrus atvejus, kai asmuo paprašo arba sutinka su tokia kontrole ar fiksavimu nesinaudojant ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, paslaugomis ir įrenginiais.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Techninių priemonių naudojimas bendra tvarka techninių priemonių naudojimas operatyvinėje veikloje operatyvinės veiklos subjektų pagrindinių institucijų nustatyta tvarka šio straipsnio 9 dalyje neišvardytais atvejais, taip pat ir šio straipsnio 9 dalyje išvardytais atvejais, kai jos naudojamos operatyvinės veiklos subjektų patalpose ir transporto priemonėse tų pačių subjektų iniciatyva saugumui ir imunitetui užtikrinti, išskyrus patalpas, naudojamas įmonių, įstaigų ar organizacijų, įsteigtų pagal šio Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą, taip pat pokalbių telefonu kontrolę.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir papildymas

1. 7 straipsnio 4 dalies 1 punkte vietoj žodžio „bei“ įrašyti žodį „ir“, po žodžio „dokumentus“ įrašyti žodžius „gauti informaciją apie fizinio ar juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) slapta kontroliuoti pašto siuntas, dokumentų siuntas, pašto perlaidas ir jų dokumentus, gauti informaciją apie fizinio ar juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą;“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) specialia tvarka naudoti technines priemones ir gauti informaciją iš ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas;“.

3. Papildyti 7 straipsnio 4 dalį nauju 3 punktu:

3) gauti informaciją iš Lietuvos banko Vyriausybės suderinus su Lietuvos banku nustatyta tvarka, o iš komercinių bankų, kitų kredito ir finansų įstaigų, taip pat kitų juridinių asmenų – Vyriausybės nustatyta tvarka;“.

4. Buvusius 7 straipsnio 4 dalies 3, 4 ir 5 punktus laikyti atitinkamai 4, 5 ir 6 punktais.

 

3 straipsnis. 9 straipsnio 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nusikalstamos veikos požymiai nėra nustatyti, bet turima informacijos apie rengiamą, daromą ar padarytą labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba apie apysunkius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 131 straipsnyje, 145 straipsnio 2 dalyje, 146 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 151 straipsnio 2 dalyje, 162 straipsnyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 2 dalyje, 1891 straipsnio 1 dalyje, 198 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje, 214 ir 215 straipsniuose, 225 straipsnio 1 dalyje, 226 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 227 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 228 straipsnio 1 dalyje, 2281 straipsnyje, 240 straipsnyje, 253 straipsnio 1 dalyje, 256 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 301 straipsnio 2 dalyje, 302 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba apie nusikaltimą rengiantį, darantį ar padariusį asmenį;“.

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 10 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

10 straipsnis. Pašto siuntų, dokumentų siuntų, pašto perlaidų ir jų dokumentų, fizinio ar juridinio asmens ūkinių, finansinių operacijų, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimo slapta kontrolė, techninių priemonių naudojimas specialia tvarka ir informacijos gavimas iš ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, Lietuvos banko, komercinių bankų, kitų kredito ir finansų įstaigų, taip pat kitų juridinių asmenų“.

2. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pašto siuntų, dokumentų siuntų, pašto perlaidų ir jų dokumentų, fizinio ar juridinio asmens ūkinių, finansinių operacijų, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimo slaptą kontrolę, techninių priemonių naudojimą specialia tvarka sankcionuoja apygardų teismų pirmininkai ar jų įgalioti teisėjai pagal generalinio prokuroro ar jo įgaliotų Generalinės prokuratūros ar apygardų prokuratūrų prokurorų, koordinuojančių ir kontroliuojančių operatyvinių veiksmų teisėtumą, motyvuotus teikimus, parengtus pagal operatyvinės veiklos subjektų vadovų ar jų įgaliotų vadovų pavaduotojų pateiktus duomenis.“

3. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Teikime nurodoma:

1) teikimą pateikusio pareigūno vardas, pavardė, pareigos;

2) turimi duomenys apie operatyvinės veiklos objektus;

3) duomenys (motyvai), pagrindžiantys būtinumą atlikti operatyvinius veiksmus;

4) numatomos kontroliuoti fizinio ar juridinio asmens ūkinės, finansinės operacijos ir (ar) sąskaitos numeris, finansinės ir (ar) mokėjimo priemonės;

5) numatomos kontroliuoti pašto siuntos, dokumentų siuntos, pašto perlaidos ir jų dokumentai (kai siekiama juos kontroliuoti);

6) operatyvinių veiksmų taikymo trukmė;

7) siekiamas rezultatas.“

4. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Pašto siuntų, dokumentų siuntų, pašto perlaidų ir jų dokumentų, fizinio ar juridinio asmens ūkinių, finansinių operacijų, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimo slapta kontrolė, techninių priemonių naudojimas specialia tvarka sankcionuojami ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Šis laikotarpis gali būti pratęstas, tačiau ne daugiau kaip tris kartus iš eilės. Bendras laikotarpis negali būti ilgesnis negu 12 mėnesių.“

5. Pakeisti 10 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Priėmus motyvuotą nutartį dėl pašto siuntų, dokumentų siuntų, pašto perlaidų ir jų dokumentų, fizinio ar juridinio asmens ūkinių, finansinių operacijų, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimo slaptos kontrolės, techninių priemonių naudojimo specialia tvarka arba dėl šių veiksmų pratęsimo, operatyvinės veiklos subjekto vadovas ar jo įgaliotas vadovo pavaduotojas vieną nutarties egzempliorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties gavimo išsiunčia generaliniam prokurorui ar jo įgaliotam generalinio prokuroro pavaduotojui.“

6. Pakeisti 10 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytas teisėjas priima motyvuotą nutartį atsisakyti sankcionuoti šio straipsnio 1 dalyje nustatytus veiksmus, teikimą teikiantis prokuroras gali apskųsti sprendimą apygardos teismo pirmininkui. Apygardos teismo pirmininko sprendimas yra galutinis.“

7. Pakeisti 10 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Jei teismas priima nutartį, o neatidėliotinais atvejais šio straipsnio 1 dalyje nurodytas prokuroras priima nutarimą, Vyriausybės įgaliota institucija praneša ūkio subjektui, teikiančiam elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, apie jo tinkle vykdomą techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka, nurodydama teikimo numerį, nutarties priėmimo datą ir nutartį priėmusį teismą ar prokuroro nutarimo datą, jį priėmusį prokurorą ir operatyvinių veiksmų taikymo trukmę. Už pranešimo, skirto ūkio subjektui, teikiančiam elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, turinio atitiktį teismo nutarčiai įstatymų nustatyta tvarka atsako pranešimą teikiantis pareigūnas. Ūkio subjektas, teikiantis elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, privalo sudaryti techninę galimybę atlikti elektroninių ryšių priemonėmis perduodamos informacijos kontrolę.“

8. Pakeisti 10 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Į ūkio subjekto, teikiančio elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, tinklą siunčiamos techninės komandos pradėti ar nutraukti pasiklausymą ar kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę saugomos taip, kad siųstų ir gautų komandų duomenų negalėtų pakeisti komandą siuntęs operatyvinės veiklos subjektas ar komandą gavęs ūkio subjektas, teikiantis elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas. Vyriausybės įgaliota institucija privalo sudaryti galimybę generaliniam prokurorui ar jo įgaliotam prokurorui prieiti prie duomenų laikmenos, kurioje užfiksuotos šios komandos.“

9. Pakeisti 10 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Operatyviniam tyrimui reikalingą konkrečią informaciją apie buvusius elektroninių ryšių įvykius iš ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat informaciją apie konkrečias operacijas su sąskaitose esančiomis lėšomis iš Lietuvos banko, komercinių bankų, kitų kredito ir finansų įstaigų, taip pat kitų juridinių asmenų operatyvinės veiklos subjektai turi teisę gauti motyvuota apylinkės teismo pirmininko ar jo įgalioto teisėjo nutartimi, priimta pagal operatyvinės veiklos subjektų vadovų ar jų įgaliotų vadovų pavaduotojų motyvuotus teikimus. Neatidėliotinais atvejais, kai iškyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai, nuosavybei, visuomenės ar valstybės saugumui, leidžiama atlikti šioje dalyje nurodytus veiksmus pagal operatyvinės veiklos subjektų vadovų ar jų įgaliotų vadovų pavaduotojų nutarimus. Tokiu atveju operatyvinės veiklos subjektų vadovai ar jų įgalioti vadovų pavaduotojai per 24 valandas apylinkės teismo pirmininkui ar jo įgaliotam teisėjui pateikia teikimą dėl veiksmų teisėtumo ar pagrįstumo patvirtinimo motyvuota nutartimi. Jeigu terminas baigiasi poilsio ar švenčių dieną, teikimas pateikiamas ne vėliau kaip kitą dieną po poilsio ar švenčių dienos. Jeigu teisėjas nepatvirtina nurodytų veiksmų pagrįstumo motyvuota nutartimi, gauta informacija nedelsiant sunaikinama.“

10. Pakeisti 10 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Siekiant gauti šio straipsnio 12 dalyje nurodytą informaciją, ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, Lietuvos bankui, komerciniams bankams, kitoms kredito ar finansų įstaigoms ar kitiems juridiniams asmenims pateikiamas pranešimas, kuriame nurodomi teikimo numeris, nutarties priėmimo data ir nutartį priėmęs teismas. Už šio pranešimo turinio atitiktį teismo nutarčiai įstatymų nustatyta tvarka atsako pranešimą teikiantis pareigūnas.“

11. Pakeisti 10 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:                

14. Informacijai, tiesiogiai susijusiai su abonentų turimais telefono numeriais ar tinklo galiniais įrenginiais, telefono numerio ar tinklo galinio įrenginio priklausomybe, su fizinio ar juridinio asmens sąskaitų numeriais ar banko sąskaitų arba finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių priklausomybe bei asmenimis, kuriems suteikta teisė ja disponuoti, gauti teisės aktų nustatyta tvarka teismo nutartis nereikalinga. Konkreti informacija apie elektroninių ryšių įvykius, ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą, tiesiogiai susijusius su asmeniu, gali būti renkama ir šio asmens prašymu ar sutikimu. Ši informacija teikiama pagal operatyvinės veiklos subjektų pareigūnų prašymus. Kai dėl informacijos kreipiamasi asmens prašymu ar sutikimu, pateikiamas ir šio asmens prašymo ar sutikimo nuorašas, patvirtintas prašymą pateikti informaciją pateikiančio pareigūno.“

12. Papildyti 10 straipsnį 15 dalimi:

15. Operatyvinės veiklos subjekto vadovas ar jo įgaliotas vadovo pavaduotojas nustatyta tvarka praneša šio straipsnio 1 dalyje nurodytam prokurorui apie operatyvinės veiklos subjekto per teismo sankcionuotą laikotarpį nustatytus ir pradėtus slapta kontroliuoti asmens naudojamus abonento numerius, tinklo galinius įrenginius, sąskaitas, finansines ir (ar) mokėjimo priemones. Operatyvinės veiklos subjekto pranešime nurodoma teismo nutarties data, numeris, sankcijos terminas, duomenys apie asmenį, pradėtus slapta kontroliuoti abonento numerius, tinklo galinius įrenginius, finansines ir (ar) mokėjimo priemones. Pranešimas išsiunčiamas ne vėliau kaip per 24 valandas po to, kai operatyvinės veiklos subjekto vadovo ar jo įgalioto pavaduotojo sprendimu pradėta abonento numerių, tinklo galinių įrenginių, sąskaitų, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių slapta kontrolė ir fiksavimas. Jeigu terminas baigiasi poilsio ar švenčių dieną, pranešimas išsiunčiamas ne vėliau kaip kitą dieną po poilsio ar švenčių dienos.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio 1, 7 ir 9 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Slaptą patekimą į gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, transporto priemones, taip pat jų apžiūrą, laikiną dokumentų paėmimą ir apžiūrą, medžiagų, žaliavų ir produkcijos pavyzdžių ir kitų objektų paėmimą tirti neskelbiant apie jų paėmimą motyvuota nutartimi sankcionuoja apygardų teismų pirmininkai ar jų įgalioti teisėjai pagal generalinio prokuroro ar jo įgaliotų Generalinės prokuratūros ar apygardų prokuratūrų prokurorų, koordinuojančių ir kontroliuojančių operatyvinių veiksmų teisėtumą, motyvuotus teikimus, parengtus pagal operatyvinės veiklos subjektų vadovų ar jų įgaliotų vadovų pavaduotojų pateiktus duomenis.“

2. Pakeisti 11 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Priėmus motyvuotą nutartį dėl slapto patekimo į gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, transporto priemones ir jų apžiūros, laikino dokumentų paėmimo ir apžiūros, medžiagų, žaliavų ir produkcijos pavyzdžių ir kitų objektų paėmimo tirti neskelbiant apie jų paėmimą arba dėl šių veiksmų pratęsimo, operatyvinės veiklos subjekto vadovas ar jo įgaliotas vadovo pavaduotojas vieną motyvuotos teismo nutarties egzempliorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties gavimo išsiunčia generaliniam prokurorui arba jo įgaliotam generalinio prokuroro pavaduotojui.“

3. Pakeisti 11 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytas teisėjas priima motyvuotą nutartį atsisakyti sankcionuoti šio straipsnio 1 dalyje nustatytus veiksmus, teikimą teikiantis prokuroras gali apskųsti sprendimą apygardos teismo pirmininkui. Apygardos teismo pirmininko sprendimas yra galutinis.“

 

6 straipsnis. 12 straipsnio 1 ir 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nusikalstamos veikos imitacijos modelį sankcionuoja generalinis prokuroras ar jo įgalioti Generalinės prokuratūros ar apygardų prokuratūrų prokurorai, koordinuojantys ir kontroliuojantys operatyvinių veiksmų teisėtumą, pagal operatyvinės veiklos subjekto vadovo ar jo įgalioto vadovo pavaduotojo motyvuotą teikimą.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Sankcionavus nusikalstamos veikos imitacijos modelį arba jo pratęsimą, operatyvinės veiklos subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovo pavaduotojas vieną teikimo egzempliorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sankcionavimo išsiunčia generaliniam prokurorui arba jo įgaliotam generalinio prokuroro pavaduotojui.“

 

7 straipsnis. 13 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kontroliuojamąjį gabenimą sankcionuoja generalinis prokuroras ar jo įgalioti Generalinės prokuratūros ar apygardų prokuratūrų prokurorai, koordinuojantys ir kontroliuojantys operatyvinių veiksmų teisėtumą, pagal operatyvinės veiklos subjekto vadovo ar jo įgalioto vadovo pavaduotojo motyvuotą teikimą.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Sankcionavus kontroliuojamąjį gabenimą, operatyvinės veiklos subjekto vadovas ar jo įgaliotas vadovo pavaduotojas vieną teikimo egzempliorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sankcionavimo išsiunčia generaliniam prokurorui arba jo įgaliotam generalinio prokuroro pavaduotojui.“

 

8 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

21 straipsnis. Operatyvinių veiksmų koordinavimas ir teisėtumo kontrolė

Operatyvinės veiklos subjektų operatyvinius veiksmus koordinuoja ir jų teisėtumą kontroliuoja generalinis prokuroras ar jo įgalioti Generalinės prokuratūros ar apygardų prokuratūrų prokurorai, rengdami motyvuotus teikimus, numatytus šio Įstatymo 10 ir 11 straipsniuose, sankcionuodami ar atsisakydami sankcionuoti veiksmus, nustatytus šio Įstatymo 12 ir 13 straipsniuose, ir gaudami informaciją apie veiksmų, nustatytų šio Įstatymo 10, 11, 12 ir 13 straipsniuose, atlikimo eigą ir rezultatus, ir tirdami asmenų skundus dėl operatyvinės veiklos subjektų veiksmų. Generalinis prokuroras nustato šio Įstatymo 10, 11, 12 ir 13 straipsniuose nustatytų veiksmų koordinavimo ir teisėtumo kontrolės tvarką.“

 

9 straipsnis. 23 straipsnio 3 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) reikalauti ir gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, organizacijų, operatyvinės veiklos subjektų, ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, dokumentų, paaiškinimų ir kitos informacijos, reikalingos kontrolei atlikti;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ