LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. lapkričio 5 d. Nr. I-1608

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 96-1872)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio papildymas

Papildyti 7 straipsnio pirmąją dalį šiuo sakiniu: „Valstybinių miškų ūkinio valdymo funkcijas atlieka, miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą bei miško išteklių naudojimą organizuoja Generalinė miškų urėdija prie Miškų ūkio ministerijos, kurios nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinių miškų savininko funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota valstybinė institucija. Miškų ūkio ministerija vykdo visų Lietuvos miškų valstybinio valdymo funkcijas. Valstybinių miškų ūkinio valdymo funkcijas atlieka, miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą bei miško išteklių naudojimą organizuoja Generalinė miškų urėdija prie Miškų ūkio ministerijos, kurios nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________