LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS REGISTRŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO 51 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gegužės 23 d. Nr. VIII-1701

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 86-2043)

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 51 straipsniu

Papildyti Įstatymą 51 straipsniu:

 

51 straipsnis.     Valstybės registrų, valstybės registrų duomenų ir valstybės registrų duomenų bazėms tvarkyti naudojamų kompiuterinių programų bei valstybės kompiuterizuotosios informacinės sistemos nuosavybė

Valstybės registrai, valstybės registrų duomenys ir valstybės registrų duomenų bazėms tvarkyti naudojamos kompiuterinės programos bei valstybės kompiuterizuotoji informacinė sistema nuosavybės teise priklauso valstybei.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________