SUSITARIMAS DĖL BENDRŲJŲ TECHNINIŲ TAISYKLIŲ RATINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, ĮRANGAI IR DALIMS, KURIOS GALI BŪTI SUMONTUOTOS IR (ARBA) NAUDOJAMOS RATINĖSE TRANSPORTO PRIEMONĖSE, NUSTATYMO

 

PREAMBULĖ

 

SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS:

NUSPRENDUSIOS priimti susitarimą, kuriame būtų nustatyta tvarka, skatinanti rengti bendrąsias technines taisykles, užtikrinančias ratinių transporto priemonių, įrangos ir dalių, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, aukšto lygio saugą, aplinkos apsaugą, energijos vartojimo efektyvumą ir apsaugą nuo vagysčių;

NUSPRENDUSIOS, kad šis procesas taip pat skatina esamų techninių taisyklių derinimą, subnacionalinių, nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų teisės patvirtinti ir naudoti technines taisykles sveikatos, saugos, aplinkos apsaugos, energijos vartojimo efektyvumo ir apsaugos nuo vagysčių srityse, kurios yra griežtesnės negu nustatytosios visuotiniu mastu, pripažinimą;

TURĖDAMOS ĮGALIOJIMUS sudaryti tokį susitarimą pagal JT/EEK kompetencijos nuostatų 1 dalies a punktą ir JT/EEK darbo reglamento XIII skyriaus 50 taisyklę;

PRIPAŽINDAMOS, kad šis Susitarimas nepažeidžia Susitariančiosios Šalies teisių ir pareigų pagal esamus tarptautinius susitarimus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos klausimais;

PRIPAŽINDAMOS, kad šis Susitarimas nepažeidžia Susitariančiosios Šalies teisių ir pareigų pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarimus, įskaitant Susitarimą dėl techninių prekybos kliūčių (TPK), ir ketindamos pagal šį Susitarimą nustatyti bendrąsias technines taisykles kaip savo techninių taisyklių pagrindą laikantis šių susitarimų;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šio Susitarimo Susitariančiosios Šalys pagal šį Susitarimą nustatytas bendrąsias technines taisykles imtų savo techninių taisyklių pagrindu;

PRIPAŽINDAMOS ratinių transporto priemonių, įrangos ir dalių, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, aukšto lygio saugos, aplinkos apsaugos, energijos vartojimo efektyvumo ir apsaugos nuo vagysčių nuolatinio tobulinimo ir reikalavimo svarbą visuomenės sveikatai, saugai bei gerovei ir tolydžio didėjančią esamų ir būsimų techninių taisyklių ir su jomis susijusių standartų suvienodinimo potencialią vertę tarptautinei prekybai, vartotojų galimybei rinktis ir gaminių įperkamumui;

PRIPAŽINDAMOS, kad vyriausybės turi teisę siekti ir imtis veiksmų, kad sveikatingumo, saugos ir aplinkos apsaugos lygis būtų gerinamas, ir nuspręsti, ar pagal šį Susitarimą nustatytos bendrosios techninės taisyklės atitinka jų poreikius;

PRIPAŽINDAMOS svarbų derinimo darbą, jau atliktą pagal 1958 m. sutartį;

PRIPAŽINDAMOS domėjimąsi saugos, aplinkos apsaugos, energijos ir apsaugos nuo vagysčių problemomis ir jų ekspertizę bei patirtį sprendžiant tas problemas įvairiuose geografiniuose regionuose ir domėjimosi bei patirties vertę rengiant bendrąsias technines taisykles, kad būtų galima padėti siekti patobulinimų ir mažinti skirtumus;

NORĖDAMOS skatinti, kad nustatytos bendrosios techninės taisyklės būtų patvirtintos besivystančiose šalyse atsižvelgiant į tų šalių konkrečias problemas ir aplinkybes, pirmiausia mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

NORĖDAMOS, kad rengiant bendrąsias technines taisykles laikantis skaidrių procedūrų būtų deramai apsvarstytos Susitariančiųjų Šalių taikomos techninės taisyklės ir kad svarstymas apimtų naudos ir išlaidų efektyvumo lyginamąją analizę;

PRIPAŽINDAMOS, kad nustatytos bendrosios techninės taisyklės, teikiančios aukštą apsaugos lygį, skatins atskiras šalis daryti išvadą, kad šios taisyklės užtikrins apsaugą ir eksploataciją, reikalingą jų jurisdikcijoje;

PRIPAŽINDAMOS transporto priemonių degalų kokybės poveikį transporto priemonių ekologinei kontrolei, žmonių sveikatai ir degalų naudojimo efektyvumui; ir

PRIPAŽINDAMOS, kad rengiant bendrąsias technines taisykles pagal šį Susitarimą ypač svarbu taikyti skaidrias procedūras ir kad šis rengimo procesas turi būti suderinamas su šio Susitarimo Susitariančiųjų Šalių reguliuojamos veiklos procesais,

SUSITARĖ:

 

1 straipsnis

Tikslas

 

1.1. Šio Susitarimo tikslas:

1.1.1. nustatyti visuotinį procesą, kuriame dalyvaudamos Susitariančiosios Šalys iš visų pasaulio regionų gali kartu kurti bendrąsias technines taisykles dėl ratinių transporto priemonių, įrangos ir dalių, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, saugos, aplinkos apsaugos, energijos vartojimo efektyvumo ir apsaugos nuo vagysčių;

1.1.2. užtikrinti, kad rengiant bendrąsias technines taisykles būtų deramai ir objektyviai atsižvelgta į esamas Susitariančiųjų Šalių technines taisykles ir JT/EEK taisykles;

1.1.3. užtikrinti, kad būtų objektyviai atsižvelgta į geriausios turimos technologijos analizę, santykinį naudos ir išlaidų efektyvumą rengiant bendrąsias technines taisykles;

1.1.4. užtikrinti, kad procedūros, taikomos rengiant bendrąsias technines taisykles, būtų skaidrios;

1.1.5. pasiekti pasaulio bendruomenėje aukštą saugos, aplinkos apsaugos, energijos vartojimo efektyvumo ir apsaugos nuo vagysčių lygį ir užtikrinti, kad veikla pagal šį Susitarimą neskatintų ar netaptų priežastimi sumažinti šį lygį Susitariančiųjų Šalių jurisdikcijoje, įskaitant subnacionalinį lygmenį;

1.1.6. sumažinti technines tarptautinės prekybos kliūtis suderinant esamas Susitariančiųjų Šalių technines taisykles bei JT/EEK taisykles ir rengiant naujas bendrąsias technines taisykles, reglamentuojančias ratinių transporto priemonių, įrangos ir dalių, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse priemonėse, saugą, aplinkos apsaugą, energijos vartojimo efektyvumą ir apsaugą nuo vagysčių, atitinkančias aukšto lygio saugos ir aplinkos apsaugos siekimą ir kitus pirmiau išdėstytus tikslus; ir

1.1.7. užtikrinti, kad tais atvejais, kai reikalingi alternatyvūs griežtumo lygiai siekiant palengvinti reguliavimo veiklą kai kuriose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, būtų atsižvelgta į šias reikmes rengiant ir nustatant bendrąsias technines taisykles.

1.2. Šis Susitarimas turi veikti lygia greta su 1958 m. sutartimi nedarydamas poveikio susitarimų instituciniam autonomiškumui.

 

2 straipsnis

Susitariančiosios Šalys ir patariamasis statusas

 

2.1. Šio Susitarimo Susitariančiosiomis Šalimis gali tapti šalys, kurios yra Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) narės, regioninės ekonominės integracijos organizacijos, kurias yra įkūrusios EEK šalys narės ir šalys, kurios yra priimtos į EEK su patariamojo balso teise pagal EEK kompetencijos nuostatų 8 dalį.

2.2. Šio Susitarimo Susitariančiosiomis Šalimis gali tapti šalys, kurios yra Jungtinių Tautų narės ir kurios dalyvauja tam tikroje EEK veikloje pagal EEK kompetencijos nuostatų 11 dalį, ir tų šalių įsteigtos regioninės ekonominės integracijos organizacijos.

2.3. Kiekviena specializuota agentūra ir organizacija, įskaitant tarpvyriausybines organizacijas ir nevyriausybines organizacijas, kurioms Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba yra suteikusi patariamąjį statusą, gali tuo pačiu statusu dalyvauti kiekvienos darbo grupės posėdžiuose, kai svarstomas tai agentūrai ar organizacijai aktualus klausimas.

 

3 straipsnis

Vykdomasis komitetas

 

3.1. Susitariančiųjų Šalių atstovai sudaro šio Susitarimo vykdomąjį komitetą ir ne rečiau kaip kartą per metus tokios sudėties renkasi posėdžiauti.

3.2. Vykdomojo komiteto darbo reglamentas yra išdėstytas šio Susitarimo B priede.

3.3. Vykdomasis komitetas:

3.3.1. yra atsakingas už šio Susitarimo įgyvendinimą, įskaitant veiklos pagal šį Susitarimą prioritetų nustatymą;

3.3.2. svarsto visas darbo grupių bendrųjų techninių taisyklių nustatymo pagal šį Susitarimą rekomendacijas ir ataskaitas; ir

3.3.3. atlieka kitas funkcijas, kurios gali būti reikalingos pagal šį Susitarimą.

3.4. Vykdomasis komitetas priima galutinį sprendimą, ar įtraukti taisykles į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą ir nustatyti bendrąsias technines taisykles pagal šį Susitarimą.

3.5. Vykdomasis komitetas, atlikdamas savo funkcijas, naudojasi visų susijusių šaltinių informacija, kai jis mano, kad to reikia.

 

4 straipsnis

Techninėms taisyklėms taikomi kriterijai

 

4.1. Kad būtų įtraukta į sąrašą pagal 5 straipsnį ar nustatyta pagal 6 straipsnį, techninė taisyklė turi atitikti šiuos kriterijus:

4.1.1. turi būti pateiktas aiškus ratinių transporto priemonių, įrangos ir (arba) dalių, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse ir kurioms taikoma ta taisyklė, aprašas;

4.1.2. nustatyti reikalavimus, kurie:

4.1.2.1. nustato aukšto lygio saugą, aplinkos apsaugą, energijos vartojimo efektyvumą ar apsaugą nuo vagysčių; ir

4.1.2.2. kur tikslinga, yra apibūdinti pagal eksploatacijos, o ne pagal konstrukcijos charakteristikas;

4.1.3. apima:

4.1.3.1. bandymo metodą, kuriuo turi būti įrodoma, kad taisyklės yra laikomasi;

4.1.3.2. tam tikrais atvejais, taisyklių, įtrauktinų į sąrašą pagal 5 straipsnį, aiškų patvirtinimo arba sertifikavimo žymenų ir (arba) etikečių, reikalingų tipui patvirtinti, ir gamybos atitikties ar gamintojo atliekamo sertifikavimo reikalavimų aprašą; ir

4.1.3.3. jei taikytina, rekomenduojamą minimalų naujos produkcijos įsisavinimo laikotarpį, paremtą pagrįstumo ir įgyvendinamumo sumetimais, kurį Susitariančioji Šalis turėtų numatyti prieš reikalaudama laikytis taisyklės.

4.2. Bendrojoje techninėje taisyklėje gali būti nurodyti alternatyvūs ne visiems taikomi griežtumo ar eksploatacijos lygiai ir atitinkamos tipo patikrinimo procedūros tais atvejais, kai reikia palengvinti kai kurių šalių, ypač besivystančių šalių, reguliuojamą veiklą.

 

5 straipsnis

Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašas

 

5.1. Parengiamas ir naudojamas Susitariančiųjų Šalių techninių taisyklių, išskyrus JT/EEK taisykles, kurias siūloma derinti arba įteisinti kaip bendrąsias technines taisykles, sąrašas (vadinamasis Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašas).

5.2. Techninių taisyklių įtraukimas į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą

Kiekviena Susitariančioji Šalis Vykdomajam komitetui gali pateikti prašymą įtraukti kiekvieną techninę taisyklę, kurią ta Susitariančioji Šalis taikė, taiko ar yra įteisinusi ir taikys ateityje, į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą.

5.2.1. Kartu su šio straipsnio 5.2 dalyje nurodytu prašymu pateikiama:

5.2.1.1. taisyklės kopija;

5.2.1.2. visa turima taisyklę patvirtinanti techninė dokumentacija, įskaitant geriausios esamos technologijos, santykinės naudos ir išlaidų efektyvumo dokumentaciją; ir

5.2.1.3. visų esamų ar būsimų atitinkamų tarptautinių savanoriškai naudojamų standartų nuorodos.

5.2.2. Vykdomasis komitetas svarsto visus prašymus, kurie atitinka 4 straipsnio ir šio straipsnio 5.2.1 dalies reikalavimus. Techninė taisyklė įtraukiama į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą, jei už ją balsuojama pagal B priedo 7 straipsnio 7.1 dalį. Kartu su prašymu dėl tos taisyklės pateikta dokumentacija pridedama prie įtrauktos techninės taisyklės.

5.2.3. Taisyklę, dėl kurios buvo pateiktas prašymas, Generalinis Sekretorius įtraukia į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą nuo tos dienos, kai jai buvo pritarta balsuojant pagal šio straipsnio 5.2.2 dalį.

5.3. Įtrauktų techninių taisyklių išbraukimas iš Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašo

Įtraukta techninė taisyklė išbraukiama iš Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašo:

5.3.1. Bendrajame registre įtvirtinus bendrąją techninę taisyklę, apimančią reikalavimus gaminiui, keliamus tiems patiems eksploatacijos ar konstrukcijos charakteristikų elementams kaip ir įtrauktoje techninėje taisyklėje;

5.3.2. praėjus penkeriems metams nuo taisyklės įtraukimo į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą pagal šį straipsnį ir pasibaigus kiekvienam paskesniam penkerių metų laikotarpiui, jei Vykdomasis komitetas, balsuodamas pagal B priedo 7 straipsnio 7.1 dalį, dar kartą nepatvirtina tos techninės taisyklės įtraukimo į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą; arba

5.3.3. gavus Susitariančiosios Šalies, kurios prašymu ta techninė taisyklė buvo iš pradžių įtraukta, rašytinį prašymą. Tame prašyme nurodomi taisyklės išbraukimo motyvai.

5.4. Susipažinimas su dokumentais

Su visais dokumentais, kuriuos Vykdomasis komitetas svarsto pagal šį Susitarimą, galima viešai susipažinti.

 

6 straipsnis

Bendrųjų techninių taisyklių registras

 

6.1. Sukuriamas ir naudojamas pagal šį straipsnį parengtų ir nustatytų bendrųjų techninių taisyklių registras. Šis registras vadinamas Bendruoju registru.

6.2. Bendrųjų techninių taisyklių įtvirtinimas Bendrajame registre derinant esamas taisykles

Susitariančioji Šalis gali pateikti pasiūlymą parengti suderintą bendrąją techninę taisyklę eksploatacijos ar konstrukcijos charakteristikų elementams, kuriems buvo skirtos techninės taisyklės, įtrauktos į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą, ar JT/EEK taisyklės arba abiejų tipų taisyklės.

6.2.1. Šio straipsnio 6.2 dalyje nurodytame pasiūlyme pateikiama:

6.2.1.1. siūlomos bendrosios techninės taisyklės tikslo paaiškinimas;

6.2.1.2. apibūdinamasis aprašas arba, jei yra, siūlomos bendrosios techninės taisyklės teksto projektas;

6.2.1.3. turima dokumentacija, kuri gali palengvinti pranešime, kurio reikalaujama pagal šio straipsnio 6.2.4.2.1 dalį, aptartinų klausimų analizę;

6.2.1.4. visų techninių taisyklių Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąraše ir JT/EEK taisyklių, kurios skirtos tiems patiems eksploatacijos ar konstrukcijos charakteristikų elementams, kuriems skirta siūloma techninė taisyklė, sąrašas; ir

6.2.1.5. visų esamų ar būsimų atitinkamų tarptautinių savanoriškai naudojamų standartų nuorodos.

6.2.2. Kiekvienas šio straipsnio 6.2.1 dalyje nurodytas pasiūlymas pateikiamas Vykdomajam komitetui.

6.2.3. Vykdomasis komitetas neperduoda darbo grupei pasiūlymo, jei nustato, kad jis neatitinka 4 straipsnio ir šio straipsnio 6.2.1 dalies reikalavimų. Visus kitus pasiūlymus jis gali perduoti atitinkamai darbo grupei.

6.2.4. Atsakydama į jai perduotą pasiūlymą derinant parengti bendrąją techninę taisyklę, darbo grupė taiko skaidrias procedūras, kad:

6.2.4.1. parengtų rekomendacijas dėl bendrosios techninės taisyklės:

6.2.4.1.1. svarstydama siūlomos bendrosios techninės taisyklės tikslą ir būtinumą nustatyti alternatyvius griežtumo arba eksploatacijos lygius;

6.2.4.1.2. nagrinėdama visas technines taisykles, įtrauktas į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą, ir JT/EEK taisykles, skirtas tiems patiems eksploatacijos elementams;

6.2.4.1.3. nagrinėdama visą dokumentaciją, kuri yra pridėta prie šio straipsnio 6.2.4.1.2 dalyje nurodytų taisyklių;

6.2.4.1.4. nagrinėdama visus esamus priimtų taisyklių, atitinkančių siūlomas bendrąsias technines taisykles, lygiavertiškumo įvertinimus, įskaitant susijusių standartų įvertinimus;

6.2.4.1.5. tikrindama, ar ta bendroji techninė taisyklė atitinka taisyklei keliamą tikslą ir 4 straipsnio kriterijus; ir

6.2.4.1.6. deramai apsvarstydama galimybę, kad ta techninė taisyklė būtų nustatyta pagal 1958 m. sutartį.

6.2.4.2. Vykdomajam komitetui pateikia:

6.2.4.2.1. rašytinį pranešimą, kuriame išdėstoma darbo grupės rekomendacija dėl bendrosios techninės taisyklės, įskaitant visus techninius duomenis ir informaciją, kurie buvo svarstomi rengiant rekomendaciją, apibūdinama, kaip buvo svarstoma šio straipsnio 6.2.4.1 dalyje nurodyta informacija, ir išdėstomas rekomendacijos pagrindimas, įskaitant paaiškinimą dėl alternatyvių reguliavimo reikalavimų ir svarstytų požiūrių pripažinimo netinkamais; ir

6.2.4.2.2. siūlomos bendrosios techninės taisyklės tekstą.

6.2.5. Vykdomasis komitetas, taikydamas skaidrias procedūras:

6.2.5.1. nustato, ar rekomendacijos dėl bendrosios techninės taisyklės ir pranešimas yra pagrįsti pakankamu ir visapusišku šio straipsnio 6.2.4.1 dalyje nurodytos veiklos atlikimu. Jei Vykdomasis komitetas nustato, kad rekomendacijos, pranešimas ir (arba) siūlomos bendrosios techninės taisyklės tekstas yra netinkami, jis grąžina taisyklę ir pranešimą darbo grupei, kad ji juos pataisytų ar papildytų;

6.2.5.2. svarsto dėl siūlomos bendrosios techninės taisyklės nustatymo B priedo 7 straipsnio 7.2 dalyje nustatyta tvarka. Taisyklė įtraukiama į Bendrąjį registrą, jeigu Vykdomasis komitetas tai taisyklei pritaria vieningai balsuodamas.

6.2.6. Bendroji techninė taisyklė laikoma įtraukta į Bendrąjį registrą nuo tos dienos, kai Vykdomasis komitetas tai taisyklei pritaria vieningai balsuodamas.

6.2.7. Vykdomajam komitetui įtvirtinus bendrąją techninę taisyklę, sekretoriatas prie tos taisyklės prideda visų reikalingų dokumentų, įskaitant pasiūlymo, pateikto pagal šio straipsnio 6.2.1 dalį bei rekomendacijų ir pranešimo, privalomo pagal šio straipsnio 6.2.4.2.1 dalį, kopijas.

6.3. Naujų bendrųjų techninių taisyklių įtraukimas į Bendrąjį registrą

Susitariančioji Šalis gali pateikti pasiūlymą parengti naują bendrąją techninę taisyklę eksploatacijos ar konstrukcijos charakteristikų elementams, kuriems nebuvo skirtos techninės taisyklės, įtrauktos į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą, ar JT/EEK taisyklės.

6.3.1. Šio straipsnio 6.3 dalyje nurodytame pasiūlyme pateikiama:

6.3.1.1. siūlomos naujos bendrosios techninės taisyklės tikslo paaiškinimas, grindžiamas kuo išsamesniais objektyviais duomenimis;

6.3.1.2. apibūdinamasis aprašas arba, jei yra, siūlomos naujos bendrosios techninės taisyklės teksto projektas;

6.3.1.3. turima dokumentacija, kuri gali palengvinti pranešime, kurio reikalaujama pagal šio straipsnio 6.3.4.2.1 dalį, aptartinų klausimų analizę;

6.3.1.4. visų esamų atitinkamų tarptautinių savanoriškai naudojamų standartų nuorodos.

6.3.2. Kiekvienas šio straipsnio 6.3.1 dalyje nurodytas pasiūlymas pateikiamas Vykdomajam komitetui.

6.3.3. Vykdomasis komitetas neperduoda darbo grupei pasiūlymo, jei nustato, kad jis neatitinka 4 straipsnio ir šio straipsnio 6.3.1 dalies reikalavimų. Visus kitus pasiūlymus jis gali perduoti atitinkamai darbo grupei.

6.3.4. Atsakydama į perduotą pasiūlymą parengti naują bendrąją techninę taisyklę, darbo grupė taiko skaidrias procedūras, kad:

6.3.4.1. parengtų rekomendacijas dėl naujos bendrosios techninės taisyklės:

6.3.4.1.1. svarstydama siūlomos naujos bendrosios techninės taisyklės tikslą ir būtinumą nustatyti alternatyvius griežtumo arba eksploatacijos lygius;

6.3.4.1.2. svarstydama techninį pagrindimą;

6.3.4.1.3. svarstydama ekonominį pagrindimą;

6.3.4.1.4. nagrinėdama naudingumą, įskaitant alternatyvių reguliavimo reikalavimų ir svarstomų požiūrių naudingumą;

6.3.4.1.5. lygindama siūlomos taisyklės potencialų išlaidų efektyvumą su alternatyvių reguliavimo reikalavimų ir svarstomų požiūrių išlaidų efektyvumu;

6.3.4.1.6. tikrindama, ar nauja bendroji techninė taisyklė atitinka tos taisyklės tikslą ir 4 straipsnyje išdėstytus kriterijus; ir

6.3.4.1.7. deramai apsvarstydama galimybę, kad ta techninė taisyklė būtų nustatyta pagal 1958 m. sutartį;

6.3.4.2. Vykdomajam komitetui pateikia:

6.3.4.2.1. rašytinį pranešimą, kuriame išdėstoma darbo grupės rekomendacija dėl naujos bendrosios techninės taisyklės, įskaitant visus techninius duomenis ir informaciją, kurie buvo svarstomi rengiant rekomendaciją, apibūdinama, kaip buvo svarstoma šio straipsnio 6.3.4.1 dalyje nurodyta informacija, ir išdėstomas rekomendacijos pagrindimas, įskaitant paaiškinimą dėl alternatyvių reguliavimo reikalavimų ir svarstytų požiūrių pripažinimo netinkamais paaiškinimą; ir

6.3.4.2.2. siūlomos naujos bendrosios techninės taisyklės tekstą.

6.3.5. Vykdomasis komitetas, taikydamas skaidrias procedūras:

6.3.5.1. nustato, ar rekomendacijos dėl naujos bendrosios techninės taisyklės ir pranešimas yra pagrįsti pakankamu ir visapusišku šio straipsnio 6.3.4.1 dalyje nurodytos veiklos atlikimu. Jei Vykdomasis komitetas nustato, kad rekomendacijos, pranešimas ir (arba) siūlomos naujos bendrosios techninės taisyklės tekstas yra netinkami, jis grąžina taisyklę ir pranešimą darbo grupei, kad ji juos pataisytų ar papildytų;

6.3.5.2. svarsto dėl siūlomos naujos bendrosios techninės taisyklės įvirtinimo B priedo 7 straipsnio 7.2 dalyje nustatyta tvarka. Taisyklė įtraukiama į Bendrąjį registrą, jeigu Vykdomasis komitetas tai taisyklei pritaria vieningai balsuodamas.

6.3.6. Bendroji techninė taisyklė laikoma įtraukta į Bendrąjį registrą nuo tos dienos, kai Vykdomasis komitetas tai taisyklei pritaria vieningai balsuodamas.

6.3.7. Vykdomajam komitetui įtvirtinus naują bendrąją techninę taisyklę, sekretoriatas prie tos taisyklės prideda visų reikalingų dokumentų, įskaitant pasiūlymo, pateikto pagal šio straipsnio 6.3.1 dalį bei rekomendacijų ir pranešimo, privalomo pagal šio straipsnio 6.3.4.2.1 dalį, kopijas.

6.4. Nustatytų bendrųjų techninių taisyklių keitimas

Kiekviena bendroji techninė taisyklė, įtraukta į Bendrąjį registrą, keičiama šio straipsnio 6.3 dalyje naujai bendrajai techninei taisyklei įtraukti į Bendrąjį registrą nustatyta tvarka.

6.5. Susipažinimas su dokumentais

Su visais dokumentais, kuriuos darbo grupė siūlydama bendrąsias technines taisykles svarsto ar parengia pagal šį straipsnį, galima viešai susipažinti.

 

7 straipsnis

Nustatytų bendrųjų techninių taisyklių patvirtinimas ir pranešimas apie jų taikymą

 

7.1. Susitariančioji Šalis, kuri balsuoja už tai, kad bendroji techninė taisyklė būtų nustatyta pagal šio Susitarimo 6 straipsnį, turi imtis veiksmų dėl tos techninės taisyklės Susitariančiojoje Šalyje nustatyta tvarka, kad techninę taisyklę patvirtintų savo atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais, ir operatyviai siekti priimti galutinį sprendimą.

7.2. Susitariančioji Šalis, kuri patvirtina nustatytą bendrąją techninę taisyklę savo atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais, raštu praneša Generaliniam Sekretoriui nuo kurios dienos ji pradės tą taisyklę taikyti. Pranešimas pateikiamas per 60 dienų nuo jos sprendimo patvirtinti taisyklę priėmimo dienos. Jei patvirtintoje bendrojoje techninėje taisyklėje yra daugiau negu vienas griežtumo arba eksploatacijos lygis, pranešime nurodoma, kuriuos iš tų lygių Susitariančioji Šalis pasirinko.

7.3. Susitariančioji Šalis, nurodyta šio straipsnio 7.1 dalyje, nusprendusi nustatytos bendrosios techninės taisyklės nepatvirtinti savo atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais, raštu praneša Generaliniam Sekretoriui savo sprendimą ir tą sprendimą pagrindžia. Pranešimas pateikiamas per 60 dienų nuo jos sprendimo priėmimo dienos.

7.4. Susitariančioji Šalis, nurodyta šio straipsnio 7.1 dalyje, kuri pasibaigus vienerių metų laikotarpiui nuo taisyklės įtraukimo į Bendrąjį registrą dar nėra patvirtinusi tos techninės taisyklės arba yra nusprendusi taisyklės nepatvirtinti savo atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais, pateikia pranešimą, koks yra tos taisyklės vidaus statusas. Pranešimas apie statusą pateikiamas praėjus kiekvieniems paskesniems vieneriems metams, jei nesiima jokių veiksmų tam laikotarpiui pasibaigus. Kiekvienas pranešimas, reikalaujamas pagal šią straipsnio dalį:

7.4.1. apima apibūdinimą veiksmų, kurių buvo imtasi per praėjusius metus pateikti taisyklę ir priimti galutinį sprendimą, ir nurodo numatomą sprendimo priėmimo datą; ir

7.4.2. Generaliniam Sekretoriui pateikiamas ne vėliau kaip praėjus 60 dienų nuo vienerių metų laikotarpio, už kurį pranešimas pateikiamas, pabaigos.

7.5. Susitariančioji Šalis, kuri priima gaminius, atitinkančius nustatytą bendrąją techninę taisyklę, nepatvirtinusi tos taisyklės savo atitinkamais įstatymais ar kitais teisės aktais, Generaliniam Sekretoriui raštu praneša dieną, nuo kurios ji pradeda tuos gaminius priimti. Susitariančioji Šalis šį pranešimą pateikia per 60 dienų nuo priėmimo pradžios. Jei įtvirtintoje bendrojoje techninėje taisyklėje yra daugiau negu vienas griežtumo arba eksploatacijos lygis, pranešime nurodoma, kuriuos iš tų lygių Susitariančioji Šalis pasirinko.

7.6. Susitariančioji Šalis, patvirtinusi nustatytą bendrąją techninę taisyklę savo atitinkamais įstatymais ar kitais teisės aktais, gali nuspręsti atšaukti arba iš dalies pakeisti įteisintą taisyklę. Prieš priimdama sprendimą, Susitariančioji Šalis raštu praneša Generaliniam Sekretoriui apie savo ketinimą ir priežastis, dėl kurių ji imasi šio veiksmo. Ši pranešimo nuostata taip pat taikoma Susitariančiajai Šaliai, kuri yra priėmusi gaminius pagal šio straipsnio 7.5 dalį ir ketina daugiau tų gaminių nebepriimti. Susitariančioji Šalis savo sprendimą patvirtinti kokius nors pakeitimus arba naują taisyklę praneša Generaliniam Sekretoriui per 60 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Susitariančioji Šalis, gavusi prašymą, nedelsdama pateikia iš dalies pakeistos ar naujos taisyklės kopijas kitoms Susitariančiosioms Šalims.

 

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

8.1. Klausimai dėl nustatytos bendrosios techninės taisyklės nuostatų perduodami spręsti Vykdomajam komitetui.

8.2. Ginčai tarp dviejų ar daugiau Susitariančiųjų Šalių dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo kiek įmanoma sprendžiami tarpusavio konsultacijomis arba derybomis. Tais atvejais, kai šis procesas nepadeda išspręsti ginčų, atitinkamos Susitariančiosios Šalys gali susitarti prašyti Vykdomąjį komitetą išspręsti tą ginčą, kaip nustatyta B priedo 7 straipsnio 7.3 dalyje.

 

9 straipsnis

Tapimas Susitariančiąja Šalimi

 

9.1. Šalys ir regioninės ekonominės integracijos organizacijos, nurodytos 2 straipsnyje, gali tapti šio Susitarimo Susitariančiosiomis Šalimis:

9.1.1. pasirašydamos jį be išlygos dėl ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo;

9.1.2. pasirašydamos jį su išlyga, kad jis bus ratifikuojamas, priimamas ar patvirtinamas ir po to jį ratifikuodamos, priimdamos ar patvirtindamos;

9.1.3. jį priimdamos arba

9.1.4. prie jo prisijungdamos.

9.2. Ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo raštai deponuojami Generaliniam Sekretoriui.

9.3. Tapdama Susitariančiąja Šalimi:

9.3.1. šiam Susitarimui įsigaliojus, kiekviena šalis ir regioninė ekonominės integracijos organizacija pagal 7 straipsnį pateikia pranešimą, kurias bendrąsias technines taisykles, įtvirtintas pagal 6 straipsnį, ji patvirtins, ir sprendimą priimti gaminius, atitinkančius bet kurią iš tų bendrųjų techninių taisyklių, nepatvirtinant tų taisyklių savo atitinkamais įstatymais ar kitais teisės aktais. Jei įtvirtintoje bendrojoje techninėje taisyklėje yra daugiau negu vienas griežtumo arba eksploatacijos lygis, pranešime nurodoma, kuriuos iš tų lygių ta Susitariančioji Šalis patvirtino ar priėmė;

9.3.2. kiekviena regioninė ekonominės integracijos organizacija jos kompetencijai priklausančiais klausimais pareiškia, kad jos valstybės narės tose srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas, perduoda jai įgaliojimus, įskaitant įgaliojimą priimti savo valstybes nares įpareigojančius sprendimus.

9.4. Regioninės ekonominės integracijos organizacijos, kurios yra Susitariančiosios Šalys, nustoja būti Susitariančiosiomis Šalimis, kai netenka įgaliojimų, nurodytų šio straipsnio 9.3.2 dalyje, ir apie tai praneša Generaliniam Sekretoriui.

 

10 straipsnis

Pasirašymas

 

10.1. Šį Susitarimą galima pasirašyti nuo 1998 m. birželio 25 d.

10.2. Šį Susitarimą galima pasirašyti iki jo įsigaliojimo.

 

11 straipsnis

Įsigaliojimas

 

11.1. Šis Susitarimas ir jo priedai, kurie yra Susitarimo sudedamoji dalis, įsigalioja 30 dieną nuo tos dienos, kai mažiausiai penkios šalys ir (arba) regioninės ekonominės integracijos organizacijos tampa Susitariančiosiomis Šalimis pagal 9 straipsnį. Į penketą turi įeiti Europos Bendrija, Japonija ir Jungtinės Amerikos Valstijos.

11.2. Tačiau, jei praėjus 15 mėnesių nuo 10 straipsnio 10.1 dalyje nurodytos datos šio straipsnio 11.1 dalyje nurodytos sąlygos neįvykdomos, šis Susitarimas ir jo priedai, kurie yra Susitarimo sudedamoji dalis, įsigalioja 30 dieną nuo tos dienos, kai mažiausiai aštuonios šalys ir (arba) regioninės ekonominės integracijos organizacijos tampa Susitariančiosiomis Šalimis pagal 9 straipsnį. Įsigaliojimo data neturi būti ankstesnė kaip praėjus 16 mėnesių nuo 10 straipsnio 10.1 dalyje nurodytos datos. Bent viena iš aštuoneto turi būti Europos Bendrija, Japonija arba Jungtinės Amerikos Valstijos.

11.3. Kiekvienai šaliai ar regioninei ekonominės integracijos organizacijai, tampančiai Susitarimo Susitariančiąja Šalimi jam įsigaliojus, šis Susitarimas įsigalioja praėjus 60 dienų nuo tos dienos, kai šalis ar regioninė ekonominės integracijos organizacija deponuoja savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo raštus.

 

12 straipsnis

Pasitraukimas iš Susitarimo

 

12.1. Susitariančioji Šalis gali pasitraukti iš šio Susitarimo pranešdama apie tai raštu Generaliniam Sekretoriui.

12.2. Susitariančiosios Šalies pasitraukimas iš šio Susitarimo įsigalioja praėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna pranešimą pagal šio straipsnio 12.1 dalį.

 

13 straipsnis

Susitarimo pakeitimas

 

13.1. Susitariančioji Šalis gali siūlyti šio Susitarimo ir šio Susitarimo priedų pakeitimus. Siūlomi pakeitimai perduodami Generaliniam Sekretoriui, kuris perduoda juos visoms Susitariančiosioms Šalims.

13.2. Siūlomą pakeitimą, perduotą pagal šio straipsnio 13.1 dalį, svarsto Vykdomasis komitetas savo kitame numatytame posėdyje.

13.3. Jei dalyvaujančios ir balsuojančios Susitariančiosios Šalys pritaria pakeitimui vieningai balsuodamos, Vykdomasis komitetas apie jį praneša Generaliniam Sekretoriui, kuris tą pakeitimą išplatina visoms Susitariančiosioms Šalims.

13.4. Pakeitimas, išplatintas pagal šio straipsnio 13.3 dalį, laikomas visų Susitariančiųjų Šalių priimtu, jei nė viena Susitariančioji Šalis per šešis mėnesius nuo išplatinimo dienos nepareiškia prieštaravimo. Jei prieštaravimų nepareiškiama, pakeitimas visoms Susitariančiosioms Šalims įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai pasibaigia šioje straipsnio dalyje nurodytas šešių mėnesių laikotarpis.

13.5. Generalinis Sekretorius kuo skubiau praneša visoms Susitariančiosioms Šalims, ar buvo pareikštas koks nors prieštaravimas dėl pasiūlyto pakeitimo. Jei prieštaravimas buvo pareikštas, pakeitimas laikomas nepriimtu ir neturi jokios galios.

 

14 straipsnis

Depozitaras

 

Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinis Sekretorius yra šio Susitarimo depozitaras. Be kitų depozitaro funkcijų, Generalinis Sekretorius Susitariančiosioms Šalims kuo skubiau praneša apie:

14.1. techninių taisyklių įtraukimą ar išbraukimą pagal 5 straipsnį;

14.2. bendrųjų techninių taisyklių nustatymą ar pakeitimą pagal 6 straipsnį;

14.3. pranešimus, gautus pagal 7 straipsnį;

14.4. pasirašymą, priėmimą ir prisijungimą pagal 9 ir 10 straipsnius;

14.5. pranešimus, gautus pagal 9 straipsnį;

14.6. datas, kada šis Susitarimas įsigalioja Susitariančiosioms Šalims pagal 11 straipsnį;

14.7. pranešimus apie pasitraukimą iš šio Susitarimo, gautus pagal 12 straipsnį;

14.8. šio Susitarimo kiekvieno pakeitimo įsigaliojimo datą pagal 13 straipsnį;

14.9. pranešimus, gautus pagal 15 straipsnį dėl teritorijų.

 

15 straipsnis

Susitarimo taikymo išplėtimas teritorijoms

 

15.1. Šis Susitarimas taikomas ir Susitariančiosios Šalies teritorijai ar teritorijoms, už kurių tarptautinius santykius ta Susitariančioji Šalis yra atsakinga, jei Susitariančioji Šalis nenurodo kitaip iki Susitarimo įsigaliojimo tai Susitariančiajai Šaliai.

15.2. Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą atskirai bet kuriai teritorijai ar teritorijoms pagal 12 straipsnį.

 

16 straipsnis

Sekretoriatas

 

Šio Susitarimo sekretoriatas yra JT/EEK vykdomasis sekretoriatas. Vykdomasis sekretoriatas atlieka šias sekretoriato funkcijas:

16.1. rengia Vykdomojo komiteto ir darbo grupių posėdžius;

16.2. Susitariančiosioms Šalims perduoda pranešimus ir kitą informaciją, gautą pagal šio Susitarimo nuostatas, ir

16.3. atlieka Vykdomojo komiteto pavestas funkcijas.

______________


A priedas

Sąvokų apibrėžimai

 

Šiame Susitarime taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1. Kalbant apie bendrąsias technines taisykles, parengtas pagal šį Susitarimą, sąvoka „priimti“ reiškia Susitariančiosios Šalies veikimą, leidžiantį gaminiams, atitinkantiems bendrąją techninę taisyklę, patekti į jos rinką neįteisinus tos bendrosios techninės taisyklės savo atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Kalbant apie bendrąsias technines taisykles, parengtas pagal šį Susitarimą, sąvoka „patvirtinti“ reiškia bendrosios techninės taisyklės paskelbimą turinčia teisinę galią pagal Susitariančiosios Šalies įstatymus ir kitus teisės aktus.

3. Kalbant apie bendrąsias technines taisykles, parengtas pagal šį Susitarimą, sąvoka „taikyti“ reiškia Susitariančiosios Šalies veikimą, reikalaujantį, kad būtų laikomasi bendrosios techninės taisyklės nuo tam tikros dienos, kitais žodžiais tariant, nuo tos taisyklės įsigaliojimo Susitariančiosios Šalies jurisdikcijoje dienos.

4. Straipsnis – tai šio Susitarimo straipsnis.

5. Vieningas balsavimas – tai balsavimas kokiu nors klausimu, kai nė viena dalyvaujanti ir balsuojanti Susitariančioji Šalis neprieštarauja pagal B priedo 7 straipsnio 7.2 dalį.

6. Susitariančioji Šalis – tai šalis arba regioninė ekonominės integracijos organizacija, kuri yra šio Susitarimo Susitariančioji Šalis.

7. Įranga ir dalys, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse – tai įranga arba dalys, kurių savybės turi poveikio saugai, aplinkos apsaugai, energijos vartojimo efektyvumui ar apsaugai nuo vagysčių. Ta įranga ir dalys, be kita ko – tai išmetamųjų dujų šalinimo sistemos, padangos, varikliai, akustinės saugos ekranai, apsaugos nuo vagysčių signalizacija, įspėjamieji įtaisai ir vaiko laikymo įrenginiai.

8. Nustatyta bendroji techninė taisyklė – tai bendroji techninė taisyklė, įtraukta į Bendrąjį registrą pagal šį Susitarimą.

9. Įtraukta bendroji techninė taisyklė – tai bendroji techninė taisyklė, įtraukta į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą pagal šį Susitarimą.

10. Gamintojo atliekamas sertifikavimas – tai Susitariančiosios Šalies teisinis reikalavimas, kad ratinių transporto priemonių, įrangos ir dalių, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, gamintojas turi patvirtinti, kad kiekviena transporto priemonė, įrangos vienetas ir (arba) dalis, kuriuos gamintojas išleidžia į prekybą, atitinka konkrečius techninius reikalavimus.

11. Regioninė ekonominės integracijos organizacija – suverenių valstybių įsteigta ir iš jų sudaryta organizacija, turinti kompetenciją klausimais, kuriems taikomas šis Susitarimas, įskaitant įgaliojimus priimti sprendimus, šiais klausimais privalomus visoms jos valstybėms narėms.

12. Generalinis Sekretorius – Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius.

13. Skaidrios procedūros – tai procedūros, skirtos skatinti visuomenės informuotumą ir dalyvavimą reguliavimo rengimo procese pagal šį Susitarimą. Jos apima būtinumą skelbti:

1. darbo grupių ir Vykdomojo komiteto posėdžių skelbimus ir

2. darbo ir galutinius dokumentus.

Jos taip pat apima galimybę pateikti požiūrius ir argumentus:

1. darbo grupių posėdžiuose per organizacijas, kurioms suteiktas patariamasis statusas, ir

2. darbo grupių ir Vykdomojo komiteto posėdžiuose per išankstinį konsultavimąsi su Susitariančiųjų Šalių atstovais.

14. Tipo patvirtinimas – tai Susitariančiosios Šalies (arba Susitariančiosios Šalies paskirtos kompetentingos institucijos) rašytinis patvirtinimas, kad kuri nors transporto priemonė ir (arba) įrangos vienetas ir (arba) dalis, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, atitinka konkrečius techninius reikalavimus, naudojamas kaip išankstinė sąlyga išleidžiant tą transporto priemonę, įrangą ar dalį į prekybą.

15. JT/EEK taisyklės – tai Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonomikos komisijos taisyklės, priimtos pagal 1958 m. sutartį.

16. Darbo grupė – specializuotas techninis pagalbinis darinys, pavaldus EEK, kurio funkcija yra rengti rekomendacijas dėl suderintų ar naujų bendrųjų techninių taisyklių įtraukimo į Bendrąjį registrą ir svarstyti bendrųjų techninių taisyklių, įtrauktų į Bendrąjį registrą, pakeitimus.

17. 1958 m. sutartis – Sutartis dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų.

______________


B priedas

Vykdomojo komiteto sudėtis ir darbo reglamentas

 

1 straipsnis

 

Vykdomojo komiteto narių yra tiek, kiek yra Susitariančiųjų Šalių.

 

2 straipsnis

 

Visos Susitariančiosios Šalys yra Vykdomojo komiteto narės.

 

3 straipsnis

 

3.1. Kiekviena Susitariančioji Šalis turi vieną balsą, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3.2 dalyje.

3.2. Jei kuri nors regioninė ekonominės integracijos organizacija ir viena ar daugiau jos valstybių narių yra šio Susitarimo Susitariančiosios Šalys, ta regioninė ekonominės integracijos organizacija jos kompetencijai priklausančiais klausimais naudojasi teise balsuoti turėdama tiek balsų, kiek jos valstybių narių yra šio Susitarimo Susitariančiosios Šalys. Organizacija nesinaudoja savo teise balsuoti, jei kuri nors iš jos valstybių narių naudojasi savo teise, ir atvirkščiai.

 

4 straipsnis

 

Kad galėtų pati balsuoti, Susitariančioji Šalis turi dalyvauti. Susitariančiajai Šaliai nebūtina dalyvauti, kad galėtų balsuoti jos regioninė ekonominės integracijos organizacija.

 

5 straipsnis

 

5.1. Balsavimui surengti reikia ne mažesnio kaip pusės visų Susitariančiųjų Šalių kvorumo.

5.2. Nustatant kvorumą pagal šį straipsnį ir nustatant Susitariančiųjų Šalių skaičių, reikia, kad susidarytų vienas trečdalis Susitariančiųjų Šalių, dalyvaujančių ir balsuojančių pagal šio priedo 7 straipsnio 7.1 dalį, regioninė ekonominės integracijos organizacija ir jos valstybės narės yra skaičiuojamos kaip viena Susitariančioji Šalis.

 

6 straipsnis

 

6.1. Vykdomasis komitetas pirmajame kiekvienų kalendorinių metų posėdyje iš savo narių išsirenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas išrenkami dviem trečdaliais visų dalyvaujančių ir balsuojančių Susitariančiųjų Šalių pritariamųjų balsų dauguma.

6.2. Nei pirmininkas, nei pirmininko pavaduotojas neturi būti iš tos pačios Susitariančiosios Šalies ilgiau kaip 2 metus iš eilės. Tais pačiais metais pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas neturi būti iš tos pačios Susitariančiosios Šalies.

 

7 straipsnis

 

7.1. Nacionalinė ar regioninė taisyklė įtraukiama į Siūlomų bendrųjų techninių taisyklių sąrašą, jei už ją balsuoja bent vienas trečdalis dalyvaujančių ir balsuojančių Susitariančiųjų Šalių (kaip apibrėžta šio priedo 5 straipsnio 5.2 dalyje) arba jei ji paremiama vienu trečdaliu visų balsų skaičiaus, žiūrint kuris iš jų palankesnis. Abiem atvejais į tą vieną trečdalį turi įeiti Europos Bendrijos, Japonijos arba Jungtinių Valstijų balsas, jei kuri nors iš jų yra Susitariančioji Šalis.

7.2. Bendroji techninė taisyklė įtraukiama į Bendrąjį registrą, įtraukta bendroji techninė taisyklė iš dalies keičiama ir šis Susitarimas iš dalies keičiamas dalyvaujančių ir balsuojančių Susitariančiųjų Šalių vieningu balsavimu. Dalyvaujanti ir balsuojanti Susitariančioji Šalis, prieštaraujanti klausimui, kuriam patvirtinti būtinas vieningas balsavimas, per 60 dienų nuo balsavimo dienos Generaliniam Sekretoriui pateikia rašytinį savo prieštaravimo paaiškinimą. Jei Susitariančioji Šalis per tą laikotarpį nepateikia paaiškinimo, ji laikoma balsavusia už tą klausimą, dėl kurio vyko balsavimas. Jei visos prieštaravusios Susitariančiosios Šalys nepateikia paaiškinimų, yra laikoma, kad už tą klausimą vieningai balsavo visi dalyvavę ir balsavę asmenys. Tuo atveju balsavimo data laikoma to 60 dienų laikotarpio pirmoji diena.

7.3. Visi kiti klausimai, kuriuos reikia spręsti, Vykdomojo komiteto nuožiūra gali būti sprendžiami šio straipsnio 7.2 dalyje nustatytu balsavimu.

 

8 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys, kurios balsavimo metu susilaiko, yra laikomos nebalsavusiomis.

 

9 straipsnis

 

Vykdomasis sekretorius Vykdomąjį komitetą sušaukia tada, kai reikia balsuoti pagal šio Susitarimo 5, 6 ar 13 straipsnius arba kai reikia atlikti veiklą pagal šį Susitarimą.

______________


II PRIEDAS

 

Europos Bendrija jos kompetencijai priklausančiais klausimais pareiškia, kad jos valstybės narės yra perdavusios jai įgaliojimus tose srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas, įskaitant įgaliojimą priimti jas saistančius sprendimus.

______________


III PRIEDAS

PRAKTINIO POBŪDŽIO NUOSTATA DĖL BENDRIJOS IR VALSTYBIŲ NARIŲ, ŠIO SUSITARIMO SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ, DALYVAVIMO JT/EEK DARBE

 

1. Bendrijos indėlis darbo programos prioritetų atžvilgiu nustatomas, kaip pridera, Sutarties 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

2. Komisijos ir valstybių narių ekspertai dalyvauja parengiamajame ekspertų grupių darbe siekdami sudaryti palankias sąlygas Bendrajame registre įtvirtinti siūlomą bendrąją techninę taisyklę arba iš dalies pakeisti esamą taisyklę. Parengiamojo darbo metu valstybių narių ekspertai gali reikšti nuomonę techninio pobūdžio klausimais ir nevaržomi dalyvauti techninėje diskusijoje remdamiesi tik savo techniniu patyrimu ir nesaistydami Bendrijos.

Kitais atvejais valstybės narės, kurios yra šio Susitarimo Susitariančiosios Šalys, naudojasi teisėmis ir prisiima įsipareigojimus pagal šį Susitarimą tik nesuderintame sektoriuje ir tik tiek, kiek bendroji techninė taisyklė yra įtvirtinama lygia greta su technine taisykle, kuri nėra privaloma Bendrijai pagal 1958 m. sutartį, ir Taryba, sprendžianti kvalifikuota balsų dauguma remdamasi Komisijos pasiūlymu, nėra nusprendusi, kad Bendrija naudojasi tomis teisėmis ir prisiima tuos įsipareigojimus.

3. Komisija praneša Europos Parlamentui pirmiausia apie darbo programos parengimą ir apie parengiamuoju darbu nustatytą kryptį. Be to, Komisija Parlamentui laiku siunčia bendrųjų techninių taisyklių ir pakeitimų projektus.

4. Komisija atstovauja Bendrijai Vykdomajame komitete, įsteigtame pagal šio Susitarimo 3 straipsnį. Komisija naudojasi teise balsuoti Bendrijos vardu pagal Susitarimą įsteigtuose organuose.

5. Bendrijos institucijos kiek įmanoma paspartina savo procedūras, kad nebūtų be reikalo vilkinamas balsavimas JT/EEK. Šiuo tikslu Komisija savo pasiūlymą arba sprendimo projektą, kaip reikalaujama 5 straipsnio 1 dalyje, pateikia, kai tik pateikiami visi esminiai bendrosios techninės taisyklės ar jos pakeitimo komponentai.

______________