MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ELEKTRONINĖS EKSPORTO DEKLARACIJOS PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR KITOS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU EKSPORTO PROCEDŪRŲ VYKDYMU, MAINŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 26 d. Nr. 1B-362

Vilnius

 

Vadovaudamasis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 414/2009 (OL 2009 L 125, p. 6), 787 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamas Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų eksporto procedūrų vykdymu, mainų.

2. Pripažįstu netekusiu galios Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 1B-457 „Dėl Eksporto deklaracijų duomenų priėmimo, šių deklaracijų muitinio įforminimo ir eksporto muitinės formalumų atlikimo, taikant Eksporto kontrolės sistemos (ECS) priemones, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 71-2816).

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS                         ALGIS CIBULSKAS


PATVIRTINTA

Muitinės departamento generalinio

direktoriaus 2009 m. birželio 26 d.

įsakymu Nr. 1B-362

 

ELEKTRONINĖS EKSPORTO DEKLARACIJOS PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR KITOS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU EKSPORTO PROCEDŪRŲ VYKDYMU, MAINŲ TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektroninių eksporto deklaracijų pateikimo automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis Lietuvos Respublikos eksporto ir išvežimo muitinės įstaigoms, šių deklaracijų priėmimo (nepriėmimo) ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto procedūrų vykdymu, mainų vykdymo tarp asmenų, sudariusių Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų sutartis (toliau – Sutartis) su teritorinėmis muitinėmis, ir Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Deklarantas – asmuo, sudaręs Sutartį su teritorine muitine ir pateikiantis eksporto deklaraciją eksporto muitinės įstaigai.

Elektroninis pranešimas – struktūrizuota elektroninė (tekstinė) informacija (XML dokumentas), kurią sudaro duomenys, reikalingi muitinės formalumams atlikti.

Eksporto deklaracija – elektroniniai eksporto muitinės deklaracijos duomenys, atitinkantys reikalavimus, nustatytus Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų (1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93) 787 straipsnio 1 dalyje, ir Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (toliau – MDAS) Verslininko sąsajos specifikacijoje, paskelbtoje Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje adresu: http://www.cust.lt rubrikoje „Verslui“ aprašyto elektroninio pranešimo IE515LT reikalavimus.

Eksporto deklaracijos laukelių duomenų turinys turi atitikti atitinkamų bendrojo administracinio dokumento eksporto arba eksporto/ saugumo rinkinio langelių duomenų turinį, nustatytą Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijoje, patvirtintoje Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1B-329 (Žin., 2004, Nr. 57-2037).

Eksportuojamos prekės – prekės, įskaitant žemės ūkio produktus, už kuriuos mokamos grąžinamosios išmokos (toliau – kompensuojami žemės ūkio produktai), deklaruojamos eksporto (įskaitant laikinąjį išvežimą) arba laikinojo išvežimo perdirbti procedūroms ar reeksporto muitinės sankcionuotam veiksmui forminti, taip pat žemės ūkio produktai, kuriems taikomas išankstinis eksporto grąžinamųjų išmokų (kompensacijų) finansavimas, deklaruojami muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti.

LRN (Local Reference Number) – deklaranto priskirtas eksporto deklaracijos registracijos numeris, atitinkantis rašytinės eksporto arba eksporto/saugumo deklaracijos numerį, nurodomą bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio 7 langelyje.

MRN (Movement Reference Number) – eksporto muitinės įstaigos suteiktas eksporto deklaracijos registravimo numeris, atitinkantis rašytinės eksporto deklaracijos numerį, nurodomą bendrojo administracinio dokumento eksporto arba eksporto/saugumo rinkinio A langelyje.

Prekių pateikėjas – asmuo (vežėjas, ekspeditorius, muitinės tarpininkas ar kt.), gabenantis eksportuojamas prekes iš eksporto į išvežimo įstaigą ir pateikiantis pirmiau minėtas prekes išvežimo įstaigoje bei atliekantis su tuo susijusius muitinės formalumus.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 307), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1) (toliau – Bendrijos muitinės kodeksas) ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 414/2009 (OL 2009 L 125, p. 6) (toliau – Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos) apibrėžtas sąvokas.

3. Eksportuojamoms prekėms įforminant eksporto deklaracijas deklarantas ir muitinės įstaigos keičiasi elektroniniais pranešimais, nurodytais MDAS Verslininko sąsajos specifikacijoje. Deklarantui, išsiuntusiam elektroninį pranešimą muitinės įstaigoms, išsiunčiamas patvirtinimas (elektroninis pranešimas „Gavimo patvirtinimas“ – „Acknowledgement“) apie pranešimo gavimą muitinės įstaigoje arba elektroninis pranešimas „Atmetimas“ – „Rejection“ apie pranešimo nepriėmimą.

 

II. ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ MAINAI TARP DEKLARANTO IR EKSPORTO MUITINĖS ĮSTAIGOS

4. Elektroniniai duomenų mainai vykdomi keičiantis šiais elektroniniais pranešimais:

4.1. „Deklaracijos pateikimas“. Deklarantas elektroniniu pranešimu IE515LT pateikia eksporto muitinės įstaigai eksporto deklaraciją, kuriai turi būti suteiktas unikalus LRN. Eksporto deklaracija gali būti pateikiama iš anksto (t. y. iki atitinkamų prekių pateikimo eksporto muitinės įstaigai arba iki galimybės jas patikrinti sudarymo) arba jau pateikus atitinkamas prekes eksporto muitinės įstaigai. Jeigu eksporto deklaracija pateikiama iš anksto, ja deklaruojamos prekės ir kartu su eksporto deklaracija privalomi pateikti muitiniam tikrinimui ir įforminimui dokumentai turi būti pateikti (arba sudaryta galimybė prekes ir dokumentus patikrinti) eksporto muitinės įstaigai ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo eksporto deklaracijos pateikimo. Eksporto deklaracijos pateikimas (elektroninio pranešimo IE515LT išsiuntimas eksporto muitinės įstaigai) ir jos gavimo patvirtinimas deklarantui sukelia tokias pačias teisines pasekmes kaip muitų teisės aktų nustatyta tvarka užpildytos rašytinės eksporto deklaracijos pateikimas;

4.2. „Preliminarus eksporto deklaracijos priėmimas“. Eksporto muitinės įstaiga atlieka deklaranto elektroniniu pranešimu IE515LT pateiktos eksporto deklaracijos pirminį duomenų tikrinimą ir elektroniniu pranešimu informuoja deklarantą apie preliminarų deklaracijos priėmimą. Jeigu atlikus pirminį tikrinimą muitinės įstaigoje nustatoma, kad tam tikri šioje deklaracijoje pateikti duomenys taisytini (pvz., asmens duomenys neatitinka Ekonominių operacijų vykdytojų registravimo ir identifikavimo sistemoje (toliau – EORI sistema) saugomų atitinkamo asmens registracijos duomenų) arba joje pateikta ne visa privaloma pateikti informacija (pvz., nenurodyti reikalingi dokumentai), eksporto muitinės įstaiga elektroniniu pranešimu IE5PALT informuoja deklarantą kad deklaracija gali būti priimta, ir kartu įspėja apie taisytinus deklaracijos duomenis. Šiuo elektroniniu pranešimu deklarantas taip pat informuojamas apie apskaičiuotus mokesčius (jeigu jie taikomi), kai mokesčiai gali būti apskaičiuoti automatiniu (kompiuteriniu) būdu muitinės turimomis priemonėmis, o deklarantas pats jų neapskaičiavo. Jeigu mokesčių apskaičiuoti automatiniu (kompiuteriniu) būdu neįmanoma, deklarantui šiuo elektroniniu pranešimu taip pat pranešama, kad jis turėtų pats juos apskaičiuoti. Deklarantas, atlikęs deklaracijoje pateiktų duomenų taisymą pagal gautą elektroninį pranešimą IE5PALT ir, jeigu reikia, apskaičiavęs mokesčius, elektroniniu pranešimu IE515LT išsiunčia pataisytą eksporto deklaraciją eksporto muitinės įstaigai, kurios LRN neturi būti keičiamas;

4.3. „Deklaracijos nepriėmimas“. Jeigu deklaranto išsiųstas elektroninis pranešimas IE515LT neatitinka MDAS verslininko sąsajos specifikacijoje nurodyto elektroninio pranešimo struktūros reikalavimų arba šiuos reikalavimus atitinka, tačiau eksporto deklaracija neatitinka muitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, arba, pateikus eksporto deklaraciją iš anksto, ja deklaruojamos prekės per Taisyklių 4.1 punkte nustatytą terminą nepateikiamos eksporto muitinės įstaigai (nesudaroma galimybė jas patikrinti), eksporto deklaracija eksporto muitinės įstaigoje nepriimama. Apie eksporto deklaracijos nepriėmimą deklarantas informuojamas elektroniniu pranešimu IE516LT, kuriame eksporto muitinės įstaiga nurodo deklaracijos nepriėmimo priežastis. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas deklarantui sukelia tokias pačias teisines pasekmes kaip deklaranto informavimas (raštu arba žodžiu) apie rašytinės eksporto deklaracijos nepriėmimą;

4.4. „Pranešimas apie eksportuojamų prekių pateikimą“. Deklarantas, elektroniniu pranešimu IE515LT pateikęs eksporto deklaraciją eksporto muitinės įstaigai, šią įstaigą elektroniniu pranešimu IE5GPLT gali informuoti apie prekių, nurodytų atitinkamoje eksporto deklaracijoje, pateikimą muitiniam tikrinimui. Jeigu elektroniniame pranešime IE5GPLT deklaranto nurodytas eksporto deklaracijos LRN atitinka nurodytąjį pranešime IE515LT ir šiuo pranešimu pateikta eksporto deklaracija dar nepriimta (t. y. jai dar nesuteiktas MRN), eksporto muitinės įstaiga elektroniniu pranešimu IE5GPALT informuoja deklarantą apie sėkmingą elektroninio pranešimo IE5GPLT priėmimą. Jeigu minėti duomenys pranešimuose nesutampa ir (arba) pateikta eksporto deklaracija jau priimta (t. y. jai jau suteiktas MRN), eksporto muitinės įstaiga elektroniniu pranešimu IE5GPRLT informuoja deklarantą, kad elektroninis pranešimas IE5GPLT nepriimtas. Šiuo atveju turi būti siunčiamas naujas elektroninis pranešimas IE5GPLT.

Deklarantas neprivalo siųsti elektroninio pranešimo IE5GPLT, jeigu eksporto įstaiga apie prekių pateikimą informuojama kitu šiai muitinės įstaigai priimtinu būdu.

Šiame Taisyklių punkte išdėstytos nuostatos netaikomos eksporto procedūros, įforminamos asmens pageidaujamoje vietoje, atveju;

4.5. „Deklaracijos priėmimas“. Deklaranto Taisyklių 4.1 punkto nustatyta tvarka elektroniniu pranešimu IE515LT pateikta eksporto deklaracija priimama:

4.5.1. įvykdžius visus šiuos reikalavimus:

4.5.1.1. eksporto deklaracija atitinka muitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

4.5.1.2. eksporto muitinės įstaigai pateiktos deklaruojamos prekės (ar sudaryta muitinei priimtina galimybė jas patikrinti);

4.5.1.3. kartu su eksporto deklaracija ir deklaruojamomis prekėmis pateikti jų muitiniam tikrinimui ir įforminimui reikalingi dokumentai. Sutartyje gali būti numatyta, kad automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis deklaruojamos prekės gali būti pateiktos muitiniam tikrinimui be kai kurių jų muitiniam tikrinimui reikalingų dokumentų, kurie pateikiami po muitinio įforminimo. Sutartyje taip pat gali būti numatyti atvejai, kai tam tikri muitiniam tikrinimui reikalingi dokumentai gali būti iš viso nepateikiami eksporto muitinės įstaigai, jeigu jie eksporto deklaracijos pateikimo metu yra saugomi Sutartyje nurodytoje vietoje ir deklarantas įsipareigoja muitinei pareikalavus juos pateikti;

4.5.2. užregistruojant ją MDAS ir suteikiant jai MRN, kurį sudaro:

4.5.2.1. 1-asis ir 2-asis ženklai – einamųjų metų du paskutinieji skaitmenys (pvz., 2009 m. jie yra 09);

4.5.2.2. 3–10-asis ženklai – eksporto muitinės įstaigos, kurioje eksporto deklaracija priimama, kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

4.5.2.3. 11-asis ir 12-asis ženklai – raidės EK;

4.5.2.4. 13–17-asis ženklai – unikalus eksporto operacijos kodas, kuris per vienerius metus nepasikartoja toje pačioje muitinės įstaigoje;

4.5.2.5. 18-asis ženklas – kontrolinis simbolis;

4.5.3. apie eksporto deklaracijos priėmimą informuojant deklarantą elektroniniu pranešimu IE528LT, kuriuo deklarantui perduodamas ir deklaracijai suteiktas MRN bei deklaracijos priėmimo data. Šiuo pranešimu perduodama informacija apie apskaičiuotus mokesčius (jeigu jie taikomi) ir kita deklaracijos priėmimo metu MDAS teikiama informacija (pvz., Lietuvos Respublikos integruoto tarifo sistemos LITAR pastabos, susijusios su deklaruojamomis prekėmis). Suteikus eksporto deklaracijai MRN, šios deklaracijos muitinis įforminimas laikomas pradėtu. Elektroninio pranešimo IE528LT išsiuntimas deklarantui sukelia tokias pačias teisines pasekmes kaip rašytinės eksporto deklaracijos priėmimas ir įregistravimas eksporto muitinės įstaigoje;

4.6. „Pranešimas apie sprendimą tikrinti eksportuojamas prekes“. Jeigu eksporto muitinės įstaiga, tikrindama priimtą eksporto deklaraciją, nusprendžia, jog būtina fiziškai patikrinti jai pateiktas prekes, deklarantas apie tokį muitinės sprendimą informuojamas elektroniniu pranešimu IE560LT. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas reiškia, jog deklarantas privalo atlikti visas prievoles, susijusias su atitinkamų prekių tikrinimu (t. y. suteikti eksporto muitinės įstaigai visą jos prašomą pagalbą, kurios reikia tikrinimui atlikti).

Šiame Taisyklių punkte išdėstytos nuostatos netaikomos eksporto procedūros, įforminamos asmens pageidaujamoje vietoje, atveju bei eksportuojant kompensuojamus žemės ūkio produktus;

4.7. „Prekių išleidimas eksportui“. Jeigu eksporto įstaiga, atlikusi muitinį įforminimą, priima sprendimą išleisti prekes, deklarantas apie šį muitinės sprendimą informuojamas elektroniniu pranešimu IE529LT, kuriame eksporto įstaiga nurodo jos atlikto muitinio tikrinimo rezultatus (kodai: A1 – atitinka; A2 – laikoma, kad atitinka). Elektroninio pranešimo IE529LT išsiuntimas deklarantui sukelia tokias pačias teisines pasekmes kaip rašytinės eksporto deklaracijos įforminimas eksporto įstaigoje, pasibaigęs prekių išleidimu (t. y. leidimu jas gabenti į išvežimo įstaigą). Eksporto įstaigai išsiuntus deklarantui elektroninį pranešimą IE529LT atitinkamos eksporto deklaracijos muitinis įforminimas eksporto įstaigoje laikomas baigtu;

4.8. „Sprendimas neišleisti eksportuojamų prekių“. Jeigu eksporto įstaiga, atlikdama jai pateiktos eksporto deklaracijos ir (arba) atitinkamų prekių muitinį tikrinimą, nustato svarbius neatitikimus, ji priima sprendimą prekių neišleisti. Apie tokį eksporto įstaigos sprendimą deklarantas informuojamas elektroniniu pranešimu IE551LT, kuriame eksporto įstaiga nurodo jos atlikto muitinio tikrinimo rezultatą (kodas B1 – neatitinka) ir prekių neišleidimo priežastis. Elektroninio pranešimo IE551LT išsiuntimas deklarantui sukelia tokias pačias teisines pasekmes kaip rašytinis sprendimas neišleisti eksportuojamų prekių, pateikiant raštinę eksporto deklaraciją. Eksporto įstaigai išsiuntus deklarantui elektroninį pranešimą IE551LT atitinkamos eksporto deklaracijos muitinis įforminimas laikomas baigtu;

4.9. „Eksporto deklaracijos taisymas“. Deklarantas, Taisyklių 4.1 punkto nustatyta tvarka elektroniniu pranešimu IE515LT pateikęs eksporto deklaraciją eksporto muitinės įstaigai ir gavęs elektroninį pranešimą IE528LT apie deklaracijos priėmimą, vadovaudamasis Bendrijos muitinės kodekso 65 straipsniu, gali elektroniniu pranešimu IE513LT eksporto muitinės įstaigai pateikti prašymą taisyti priimtą eksporto deklaraciją. Deklaraciją taisyti galima, jeigu:

4.9.1. eksporto muitinės įstaigos priimtos eksporto deklaracijos, kurią deklarantas prašo taisyti, MRN atitinka nurodytąjį elektroniniame pranešime IE513LT ir deklaracija, kurią deklarantas prašo taisyti, yra priimta eksporto muitinės įstaigoje;

4.9.2. eksporto deklaracijoje, kurią deklarantas prašo taisyti, nurodytas deklaranto identifikavimo kodas iš EORI sistemos atitinka nurodytąjį elektroniniame pranešime IE513LT;

4.9.3. eksporto deklaracijoje, kurią deklarantas prašo taisyti, nurodytas eksporto muitinės įstaigos kodas atitinka nurodytąjį elektroniniame pranešime IE513LT;

4.9.4. eksporto deklaracijos, kurią deklarantas prašo taisyti, tikrinimo eksporto muitinės įstaigoje metu neišsiųsti elektroniniai pranešimai IE560LT apie priimtą sprendimą tikrinti eksportuojamas prekes, IE529LT apie prekių išleidimą arba IE551LT apie prekių neišleidimą.

Eksporto muitinės įstaiga, vadovaudamasi muitų teisės aktais, gali šį prašymą patenkinti (nepatenkinti);

4.10. „Eksporto deklaracijos taisymo priėmimas“. Eksporto muitinės įstaiga, atlikusi elektroninio pranešimo IE513LT tikrinimą ir nustačiusi, kad informacija, pateikta elektroniniame pranešime, atitinka nustatytus reikalavimus ir įvykdytos Taisyklių 4.9 punkte nurodytos sąlygos, priima sprendimą patenkinti deklaranto prašymą taisyti priimtą eksporto deklaraciją, apie tai informuodama deklarantą elektroniniu pranešimu IE504LT;

4.11. „Eksporto deklaracijos taisymo nepriėmimas“. Eksporto muitinės įstaiga, atlikusi elektroninio pranešimo IE513LT tikrinimą ir nustačiusi, kad informacija, pateikta elektroniniame pranešime, neatitinka nustatytų reikalavimų ir (arba) neįvykdytos Taisyklių 4.9 punkte nurodytos sąlygos, priima sprendimą nepatenkinti deklaranto prašymo taisyti priimtą eksporto deklaraciją, apie tai informuodama deklarantą elektroniniu pranešimu IE505LT ir nurodydama priežastį, dėl kurios šis prašymas nebuvo patenkintas;

4.12. „Eksporto deklaracijos pripažinimas negaliojančia“. Eksporto muitinės įstaigai atliekant priimtos eksporto deklaracijos muitinį tikrinimą ir įforminimą deklarantas, vadovaudamasis Bendrijos muitinės kodekso 66 straipsniu, elektroniniu pranešimu IE514LT gali pateikti minėtai įstaigai prašymą pripažinti negaliojančia jai pateiktą eksporto deklaraciją, jeigu deklarantui nebuvo išsiųstas Taisyklių 4.6 ir (arba) 4.8 ir (arba) 5.1 punkte nurodytas elektroninis pranešimas. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas pagal savo teisines pasekmes tapatus rašytiniam deklaranto prašymui pripažinti jo pateiktą rašytinę eksporto deklaraciją negaliojančia. Eksporto muitinės įstaiga, vadovaudamasi muitų teisės aktais, priima sprendimą šį prašymą patenkinti (nepatenkinti).

Eksporto muitinės įstaiga, priėmusi sprendimą patenkinti šį deklaranto prašymą arba muitų teisės aktuose numatytais atvejais savo iniciatyva pripažinusi eksporto deklaraciją negaliojančia, elektroniniu pranešimu IE509LT informuoja apie šį sprendimą deklarantą. Jeigu šis muitinės sprendimas priimtas remiantis deklaranto prašymu, minėtame pranešime nurodoma, kad deklaranto prašymas patenkintas, taip pat gali būti nurodytos aplinkybės, dėl kurių deklaracija pripažįstama negaliojančia. Jeigu šis muitinės sprendimas priimtas eksporto muitinės įstaigos iniciatyva, minėtame pranešime turi būti nurodytos aplinkybės, dėl kurių deklaracija pripažįstama netekusia galios. Šis elektroninis pranešimas pagal savo teisines pasekmes tapatus rašytiniam eksporto muitinės įstaigos sprendimui pripažinti jai pateiktą rašytinę eksporto deklaraciją negaliojančia.

Eksporto muitinės įstaigai išsiuntus deklarantui elektroninį pranešimą IE509LT atitinkamos eksporto deklaracijos muitinis įforminimas laikomas baigtu.

Eksporto muitinės įstaigai pripažinus eksporto deklaraciją negaliojančia, deklarantas turi teisę deklaruoti tas pačias prekes iš naujo, Taisyklių 4.1 punkto nustatyta tvarka pateikdamas kitą eksporto deklaraciją.

Eksporto muitinės įstaigai priėmus sprendimą nepatenkinti deklaranto prašymo pripažinti priimtą eksporto deklaraciją negaliojančia, deklarantas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE509LT, kuriame nurodoma, kad minėtas deklaranto prašymas nepatenkintas, ir išdėstomi atsisakymo pripažinti eksporto deklaraciją negaliojančia motyvai;

4.13. „Išvežimo fakto patvirtinimas“. Jeigu eksporto įstaiga iš išvežimo įstaigos:

4.13.1. gauna „išvežimo rezultatų“ pranešimą, nurodytą Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 796d straipsnio 2 dalyje (toliau – „išvežimo rezultatų“ pranešimas), deklarantas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE599LT;

4.13.2. negauna „išvežimo rezultatų“ pranešimo, tačiau priima sprendimą pripažinti prekes išvežtomis iš Bendrijos muitų teritorijos pagal Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 796e straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas, deklarantas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE599LT.

Elektroninio pranešimo IE599LT išsiuntimas deklarantui reiškia eksportuotų prekių išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos fakto patvirtinimą, kaip tai nustatyta Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 796e straipsnio 1 dalyje;

4.14. „Tyrimas dėl nebaigtos eksporto procedūros“. Eksporto įstaiga, negavusi „išvežimo rezultatų“ pranešimo praėjus 90 dienų nuo prekių išleidimo eksportuoti, gali elektroniniu pranešimu IE582LT prašyti deklaranto pateikti informaciją apie prekių išvežimą iš Bendrijos muitų teritorijos – nebaigtą eksporto procedūrą. Šiame pranešime eksporto įstaiga turi nurodyti atsakymo pateikimo terminą. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas reiškia prašymo, nurodyto Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 796da straipsnio 1 dalyje, pateikimą deklarantui.

Deklarantas elektroniniu pranešimu IE583LT gali pateikti atsakymą per terminą, nurodytą elektroniniame pranešime IE582LT, nurodydamas prekių išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos datą ir realią išvežimo įstaigą. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas reiškia informacijos apie prekių išvežimą iš Bendrijos muitų teritorijos, nurodytos Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 796da straipsnio 2 dalyje, pateikimą eksporto įstaigai;

4.15. „Deklaracijos pripažinimas netekusia galios išleidus prekes“. Eksporto įstaigai (arba teritorinės muitinės atitinkamam struktūriniam padaliniui) priėmus sprendimą pripažinti netekusia galios eksporto deklaraciją pagal nuostatas, išdėstytas Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 796e straipsnio 2 dalyje, deklarantas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE509LT, kuriame turi būti nurodytos eksporto deklaracijos pripažinimą negaliojančia pateisinančios aplinkybės.

Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas reiškia deklaranto informavimą, reglamentuotą Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 796e straipsnio 3 dalyje, apie eksporto deklaracijos pripažinimą netekusia galios.

 

 

III. ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ MAINAI TARP PREKIŲ PATEIKĖJO IR IŠVEŽIMO ĮSTAIGOS

 

5. Elektroniniai duomenų mainai vykdomi keičiantis šiais elektroniniais pranešimais:

5.1. „Pranešimas apie prekių atvykimą“. Prekių pateikėjas turi galimybę elektroniniu pranešimu IE507LT informuoti išvežimo įstaigą apie tai, kad eksportuojamos prekės atgabentos į deklaruotą išvežimo įstaigą ir šios įstaigos muitinis tikrinimas ir įforminimas gali būti pradėtas. Be to, šiame pranešime turi būti nurodyta saugojimo žyma, patikslinanti, kad eksportuojamos prekės bus išgabentos iš Bendrijos teritorijos:

5.1.1. po laikinojo saugojimo kaip viena prekių siunta; arba

5.1.2. atskiromis dalimis; arba

5.1.3. po laikinojo saugojimo atskiromis dalimis.

Jeigu eksportuojamos prekės atgabenamos į kitą nei deklaruotoji (toliau – reali) išvežimo įstaigą, prekių pateikėjas taip pat turi galimybę elektroniniu pranešimu IE507LT informuoti realią išvežimo įstaigą apie tai, kad eksportuojamos prekės atgabentos ir šios įstaigos muitinis tikrinimas ir įforminimas gali būti pradėtas. Šiuo atveju elektroninio pranešimo IE507LT siuntimas tapatus prašymo keisti prekių judėjimo maršrutą (išvežimo įstaigą) pateikimui. Jeigu minėtas prašymas netenkintinas, prekių pateikėjas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE521LT, kuriame turi būti nurodyta viena iš minėtojo prašymo nepriėmimo priežasčių.

Elektroninio pranešimo IE521LT gavimas reiškia, kad reali išvežimo įstaiga nepatvirtins prekių išvežimo fakto Taisyklių 4.13.1 punkto nustatyta tvarka, todėl prekių pateikėjas kiekvienu konkrečiu atveju turi susisiekti su prekių eksportuotoju (deklarantu), kad pastarasis kartu su eksporto įstaiga sureguliuotų susiklosčiusią situaciją;

5.2. „Pranešimo apie prekių atvykimą nepriėmimas“. Jeigu Taisyklių 5.1 punkte nurodytame elektroniniame pranešime apie prekių atgabenimą pateikta informacija yra nepriimtina išvežimo įstaigai (pvz., pranešime nurodyta neteisinga prekių buvimo vieta) arba jeigu pranešimas apie prekių atgabenimą, pvz., atsiunčiamas, kai eksporto deklaracijos muitinis įforminimas išvežimo įstaigoje jau pradėtas, šis pranešimas nepriimamas, o prekių pateikėjas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE508LT, kuriame nurodomos elektroninio pranešimo apie prekių atgabenimą nepriėmimo priežastys. Prekių pateikėjas, išsiaiškinęs elektroninio pranešimo apie prekių atgabenimą nepriėmimo priežastis, turi galimybę išsiųsti IE507LT pranešimą dar kartą;

5.3. „Sprendimas tikrinti prekes išvežimo įstaigoje“. Jeigu išvežimo įstaiga, atlikdama muitinį tikrinimą, nusprendžia, jog būtina patikrinti atitinkamas jai pateiktas prekes, prekių pateikėjas apie šį muitinės sprendimą informuojamas elektroniniu pranešimu IE561LT. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas reiškia, jog prekių pateikėjas privalo atlikti visas prievoles, susijusias su atitinkamų prekių tikrinimu (t. y. suteikti išvežimo įstaigai visą jos prašomą pagalbą, kurios reikia tokiam tikrinimui atlikti);

5.4. „Leidimas išgabenti prekes iš Bendrijos“. Išvežimo įstaigai užbaigus eksporto deklaracijos muitinį tikrinimą ir įforminimą bei priėmus sprendimą išleisti prekes, prekių pateikėjas gali būti apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE525LT. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas reiškia, kad prekės, kurios buvo atgabentos į išvežimo įstaigą, gali būti išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos į trečiąją šalį;

5.5. „Sprendimas neleisti išgabenti prekių iš Bendrijos“. Jeigu išvežimo įstaiga, atlikdama jai pateiktos eksporto deklaracijos ir (arba) atitinkamų prekių muitinį tikrinimą, nustato svarbius neatitikimus ir priima sprendimą neišleisti prekių, apie tokį išvežimo įstaigos sprendimą prekių pateikėjas informuojamas elektroniniu pranešimu IE522LT. Šiame pranešime išvežimo įstaiga turi nurodyti prekių neišleidimo priežastis (svarbius neatitikimus). Elektroninio pranešimo IE522LT išsiuntimas prekių pateikėjui sukelia tokias pačias teisines pasekmes kaip rašytinis sprendimas neišleisti eksportuojamų prekių, pateikiant rašytinę eksporto deklaraciją. Išvežimo įstaigai išsiuntus prekių pateikėjui elektroninį pranešimą IE522LT atitinkamos eksporto deklaracijos muitinis įforminimas laikomas baigtu.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Kartu su eksporto muitinės deklaracijomis ir deklaruojamomis prekėmis muitiniam tikrinimui pateikiami dokumentai įforminami Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-414 (Žin., 2004, Nr. 65-2336), nustatyta tvarka.

7. Jeigu asmuo neturi galimybių pateikti eksporto deklaraciją naudodamasis automatinio duomenų apdorojimo techninėms priemonėmis ir yra gavęs muitinės sutikimą taikyti grįžtamąją procedūrą, jis turi deklaruoti prekes raštu, pateikdamas bendrojo administracinio dokumento eksporto arba eksporto/saugumo rinkinį.

8. Tuo atveju, kai valstybės institucijoms ar kitiems tikslams reikalinga muitinės patvirtinta įformintos eksporto deklaracijos rašytinė kopija, ją išduoda teritorinė muitinė, kuriai priklauso šią deklaraciją įforminusi eksporto muitinės įstaiga. Šiuo atveju atitinkamos teritorinės muitinės įgaliotas pareigūnas automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis išspausdina įformintos eksporto deklaracijos rašytinę kopiją ir teisės aktų nustatyta tvarka ją pažymi, patvirtindamas jos tikrumą.

 

_________________