VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS 2005 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 2B-107 „DĖL TACHOGRAFŲ DIRBTUVIŲ VEIKLOS TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 24 d. Nr. 2B-197

Vilnius

 

Pakeičiu Tachografų dirbtuvių veiklos taisykles, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių“ (Žin., 2005, Nr. 53-1821):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus įmonėms, siekiančioms gauti leidimą atlikti skaitmeninių ir (arba) neskaitmeninių tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą, bei skaitmeninių ir (arba) neskaitmeninių tachografų dirbtuvių veiklos reikalavimus.“

2. Išdėstau 6.3 punktą taip:

„6.3. turėti atskirą šildomą dirbtuvės mechanikų patalpą, kurioje būtų laikoma kompiuterinė technika ir forminami tachografų techninės priežiūros, remonto atlikimo ar eksploatacijos nutraukimo dokumentai; visose įmonės patalpose, kuriose atliekama tachografų techninė priežiūra, remontas ir eksploatacijos nutraukimas, turi būti įrengta šildymo sistema;“;

3. Išdėstau 10.4 punktą taip:

„10.4. per metus nuo pirmo leidimo išdavimo dienos būti akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17020:2005 „Bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų“ standarto reikalavimus; tachografų dirbtuvės, kurioms leidimas buvo išduotas iki 2006 m. liepos 1 d., akreditacijos pažymėjimą Inspekcijai turi pateikti ne vėliau kaip iki 2007 m. liepos 1 d.“

4. Išdėstau 12.3 punktą taip:

„12.3. sutarties su tachografo gamintoju ar jo įgaliotu atstovu kopiją dėl tachografų remonto (jeigu dirbtuvė vykdys remonto darbus).“

5. Išdėstau 12.7 punktą taip:

„12.7. įmonės vadovo patvirtintą kokybės valdymo sistemos vadovą pagal LST EN ISO/IEC 17020:2005 „Bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų“ standarto reikalavimus (šis reikalavimas dirbtuvėms taikomas, iki jų akreditacijos) ir patikros procedūros aprašymą.“

6. Išdėstau 12.8 punktą taip:

„12.8. akreditacijos pažymėjimą pagal LST EN ISO/IEC 17020:2005 „Bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų“ standarto reikalavimus (šis reikalavimas taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.) arba akreditacijos pažymėjimą pagal LST ENISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų“ standarto reikalavimus, kaip bandymų laboratorijai;“

7. Papildau nauju 12.12 punktu:

„12.12. dokumentą, patvirtinantį, kad įmonė apdraudė tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo darbus.“

8. Išdėstau 28.6 punktą taip:

„28.6. dirbtuvėje per 1 metus padaromas pakartotinis pažeidimas, susijęs su tachografo technine priežiūra, remonto atlikimu ar eksploatacijos nutraukimu;“.

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                         VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

 

SUDERINTA

Valstybinės metrologijos tarnybos

direktorius

Osvaldas Staugaitis

2007-05-10

______________