Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLOS LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. SAUSIO 27 D. NUTARIMO NR. 103 „DĖL VEIKLOS BRANDUOLINĖJE ENERGETIKOJE LICENCIJAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO NUTARIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. 722

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314) 7 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 22 straipsnio 6 dalimi, 25 straipsnio 14 dalimi ir 26 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. 103 „Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 12-274);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimą Nr. 1168 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 116-4956).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722

 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLOS LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja licencijų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) (toliau – Branduolinės saugos įstatymas) 22 straipsnio 1 dalyje (toliau – licencija), ir leidimų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje (toliau kartu – licencija ir leidimas), išdavimo, pakeitimo, panaikinimo tvarką, jų laikymosi priežiūrą, dokumentų, kuriuos reikia pateikti siekiant, kad būtų panaikintas licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymas, pateikimo tvarką. Veikla, kuria verstis reikia licencijų ir leidimų, licencijų ir leidimų rūšys, jų išdavimo apribojimai, sprendimų dėl licencijų ir leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijų ir leidimų pakeitimo, panaikinimo atvejai ir pagrindai, dokumentų teikimo tvarka, dokumentų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminai nustatyti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314) (toliau – Branduolinės energijos įstatymas) ir Branduolinės saugos įstatyme. Su Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 6–7 punktuose nurodytų leidimų išdavimu susijusius teisinius santykius reglamentuoja Branduolinės saugos įstatymas ir Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 (Žin., 2009, Nr. 3-64), šių leidimų išdavimui taip pat taikomi Taisyklių 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 4, 5, 25, 26, 28–34, 38, 46, 48–55, 57 punktai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Branduolinės saugos įstatyme, Branduolinės energijos įstatyme, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 50-1600; 2011, Nr. 91-4318).

 

II.LICENCIJAS IR LEIDIMUS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

3. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) funkcijos:

3.1. VATESI viršininko sprendimu išduoda licencijas ir leidimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą arba panaikina licencijų ir leidimų galiojimą, juose nustato ir keičia licencijuojamos veiklos sąlygas arba leidimo sąlygas (toliau – licencijos ar leidimo sąlygos);

3.2. VATESI viršininkas tvirtina paraiškų išduoti, pakeisti licencijas ir Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytus leidimus ar jų sąlygas, panaikinti licencijų ar Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytų leidimų galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos ar Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytų leidimų galiojimą formas;

3.3. VATESI viršininkas kartu su sveikatos apsaugos ministru tvirtina paraiškų išduoti leidimus, nurodytus Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 6–7 punktuose, formas;

3.4. VATESI viršininkas tvirtina licencijų ir Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytų leidimų formas;

3.5. VATESI viršininkas kartu su sveikatos apsaugos ministru tvirtina leidimų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 6–7 punktuose, formas;

3.6. dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka registruoja paraiškas išduoti licencijas ir leidimus, pakeisti licencijas ir leidimus ar jų sąlygas, panaikinti jų galiojimą;

3.7. dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka registruoja licencijas ir leidimus;

3.8. teikia pranešimus dėl licencijų ir leidimų Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka;

3.9. prižiūri, ar veikla, kuria verstis yra išduota licencija ar leidimas, atitinka teisės aktus ir išduotos licencijos ar leidimo sąlygas.

4. VATESI, atlikdama Taisyklių 3 punkte nurodytas funkcijas, turi teisę, vadovaudamasi Branduolinės saugos įstatymu ir ūkio subjektų patikrinimus reglamentuojančiais teisės aktais, tikrinti pareiškėjus, licencijų ir leidimų turėtojus ir jiems paslaugas teikiančius, prekes tiekiančius ar darbus vykdančius asmenis (toliau – tiekėjai).

5. VATESI, atlikdama jai pavestas funkcijas ir įgyvendindama savo teises ir pareigas licencijų ir leidimų išdavimo srityje, Branduolinės saugos įstatymo, kitų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo užtikrinti pareiškėjo, licencijos ir (ar) leidimo turėtojo ar kito susijusio asmens komercinę paslaptį sudarančios informacijos ir (ar) kitos konfidencialios informacijos apsaugą.

 

III.LICENCIJOMS IR LEIDIMAMS GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

6. Licencijoms gauti pareiškėjas VATESI pateikia:

6.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai ir (arba) elektroninio pašto adresas, jei pareiškėjas juos turi), veikla, kuriai prašoma licencijos;

6.2. dokumentų, pagrindžiančių atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti, teikimo grafiką (toliau – grafikas), kuriame turi būti nurodyta:

6.2.1. preliminarūs dokumentų pavadinimai;

6.2.2. kokia informacija bus pateikiama atitinkamame dokumente;

6.2.3. dokumentų pateikimo VATESI datos.

7. Dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti, pareiškėjas teikia vadovaudamasis grafike nurodytomis datomis. Grafikas ir jo pakeitimai suderinami su VATESI Branduolinės saugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

8. VATESI nederina grafiko ar jo pakeitimų, jeigu:

8.1. nustatytas dokumentų teikimo eiliškumas neatitinka Branduolinės saugos įstatyme, Branduolinės energijos įstatyme ir (arba) Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų reikalavimų, susijusių su veiklos, kuria verstis reikia licencijos, etapų vykdymo ar su šia veikla susijusių atitinkamų veiksmų atlikimo eiliškumu;

8.2. grafike nurodyti ne visi dokumentai, kuriuos būtina pateikti vadovaujantis Taisyklėmis.

9. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar 3 punkte, išdavimo, dokumentų teikimo grafike nurodytomis datomis teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

9.1. pirminę saugos analizės ataskaitą;

9.2. branduolinės energetikos objekto projekto dokumentus, nurodytus Branduolinės energijos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje, kurių reikia pirminei saugos analizės ataskaitai įvertinti, įskaitant branduolinės energetikos objekto statinio projekto ekspertizės aktą;

9.3. branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos koncepciją;

9.4. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinę apsaugą vykdančia organizacija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija;

9.5. branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

9.6. branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės ir pirminį branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

9.7. pirminį branduolinės energetikos objekto, išskyrus radioaktyviųjų atliekų atliekyną, eksploatavimo nutraukimo planą;

9.8. pirminį avarinės parengties planą;

9.9. pareiškėjo darbuotojų atrankos, mokymo, atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą;

9.10. radioaktyviųjų atliekų perėmimo iš atliekų darytojo tvarkos aprašą, jei branduolinės energetikos objekto projekte numatoma galimybė perimti atliekas iš kito radioaktyviųjų atliekų darytojo;

9.11. pareiškėjo branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir standartų sąrašą ir laisvos formos deklaraciją, kad parengti visi branduolinės energetikos objekto saugiai statybai būtini pareiškėjo branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir pareiškėjo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka patvirtintas jų tinkamumas;

9.12. pareiškėjo organizacinės struktūros aprašymą, kuriame nurodomi padalinių ir pareigybių, nepriklausančių padaliniams, pavadinimai, šiems padaliniams ir pareigybėms priskirtos funkcijos, pavaldumas;

9.13. jei pareiškėjas įsigyja fizinės saugos sistemos projektavimo ir (arba) diegimo paslaugas, – tiekėjo, projektuojančio ir (arba) diegiančio fizinės saugos sistemą, juridinio ar fizinio asmens patikimumą patvirtinančio pažymėjimo ar leidimo kopiją, kai tokio pažymėjimo ar leidimo gavimas yra būtinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29);

9.14. pareiškėjo procedūrų aprašus, susijusius su tiekėjų parinkimu, tvirtinimu ir kontrole, taip pat saugai svarbių prekių, paslaugų, darbų kokybės užtikrinimu;

9.15. branduolinės energetikos objekto projektavimo proceso aprašymą, įskaitant dokumentus, nustatančius eigą veiksmų, susijusių su branduolinės energetikos objekto projektavimo procesu, šio proceso dalyvius ir jų atsakomybę, išteklius, reikalingus užtikrinti šio proceso ir saugai svarbių prekių, paslaugų, darbų atitiktį teisės aktuose, standartuose ir (ar) teisės aktų nustatytais atvejais – licencijos ar leidimo turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, taip pat informaciją apie pagrindines projektavime dalyvavusias organizacijas ir jų atitiktį teisės aktuose ir (ar) teisės aktų nustatytais atvejais – licencijos ar leidimo turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams;

9.16. saugos kultūros plėtros priemonių aprašą;

9.17. tiekėjų, kurie tiekia saugai svarbias prekes, teikia saugai svarbias paslaugas ar atlieka saugai svarbius darbus, sąrašą, kuriame nurodytos visos VATESI viršininko reikalavimų, reglamentuojančių vadybos sistemas, nustatyta tvarka pareiškėjo patikrintos tiekėjų kompetencijos sritys ir tokių patikrinimų atlikimo data;

9.18. pareiškėjo darbuotojų pareigybių, susijusių su branduolinės saugos (įskaitant saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos) branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, sąrašą, kuriame nurodomi šių darbuotojų kompetencijos (darbo patirties, išsilavinimo) reikalavimai ir funkcijos;

9.19. pareiškėjo darbuotojų priėmimo į pareigas, susijusias su branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, planą, kuriame nurodomas planuojamų priimti į atitinkamas pareigas darbuotojų skaičius ir planuojami priėmimo terminai;

9.20. statybos metu atliekamų branduolinės energetikos objekto projekto pakeitimų ir neatitikimų, aptiktų paaiškėjus aplinkybėms, į kurias nebuvo atsižvelgta projektuojant ir (arba) statant branduolinės energetikos objektą, valdymo procedūros aprašą;

9.21. konstrukcijų, sistemų ir komponentų patikrinimų, atliekamų statybos metu, programą;

9.22. savo ir kitų asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

9.23. pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus;

9.24. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

9.25. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas;

9.26. teisės aktų nustatyta tvarka suderintą branduolinės energetikos objekto techninę specifikaciją;

9.27. dokumentus, patvirtinančius, kad branduolinės energetikos objekto projektas yra suderintas Branduolinės energijos įstatymo 26 straipsnyje nurodyta tvarka;

9.28. atsakingos institucijos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas) nustatyta tvarka priimto sprendimo, kuriame nurodoma, kad planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje, arba atrankos išvados, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kopiją.

10. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, išdavimo, dokumentų teikimo grafike nurodytomis datomis teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

10.1. pagal statybos metu atliktus projekto pakeitimus ir pagal konstrukcijų, sistemų ir komponentų bandymų, atliktų pagal suderintą su VATESI branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą, rezultatus atnaujintą saugos analizės ataskaitą;

10.2. atnaujintus kitus branduolinės energetikos objekto projekto dokumentus, nurodytus Branduolinės energijos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje, kurių reikia atnaujintai saugos analizės ataskaitai įvertinti;

10.3. jei branduolinės energetikos objektas nėra branduolinė (atominė) elektrinė (toliau – branduolinė elektrinė), branduolinės elektrinės energijos blokas ar neenergetinis branduolinis reaktorius, – branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo tarpinę ataskaitą ir galutinę pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą;

10.4. branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės elektrinės, branduolinės elektrinės energijos bloko ir neenergetinio branduolinio reaktoriaus, eksploatavimo ribų ir sąlygų aprašą;

10.5. branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

10.6. atnaujintą branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

10.7. atnaujintą branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

10.8. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia organizacija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija;

10.9. atnaujintą branduolinės energetikos objekto, išskyrus radioaktyviųjų atliekų atliekyną, eksploatavimo nutraukimo planą;

10.10. galutinį avarinės parengties planą ir jo išbandymo ataskaitą;

10.11. pareiškėjo darbuotojų atrankos, mokymo, atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą;

10.12. įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programą;

10.13. įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaitą;

10.14. radionuklidų išmetimo į aplinką planą;

10.15. radiacinės saugos programą;

10.16. dokumentus, įrodančius, kad įvykdyti Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai;

10.17. dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas atitinka Branduolinės energijos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

10.18. kai branduolinės energetikos objektas yra radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys, kuriame atliekamas galutinis radioaktyviųjų atliekų apdorojimas, – radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašą (aprašus);

10.19. pareiškėjo branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir standartų sąrašą ir laisvos formos deklaraciją, kad parengti visi branduolinės energetikos objekto saugiam eksploatavimui būtini pareiškėjo branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir pareiškėjo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka patvirtintas jų tinkamumas;

10.20. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjo darbuotojų priėmimo į pareigas, susijusias su branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, planas įvykdytas, organizacinė struktūra, darbuotojų skaičius ir jų kompetencija, kvalifikacijos palaikymo, tobulinimo ir atestavimo tvarka yra tinkami saugiam branduolinės energetikos objekto eksploatavimui;

10.21. pareiškėjo organizacinės struktūros aprašymą, kuriame nurodomi padalinių ir pareigybių, nepriklausančių padaliniams, pavadinimai, šiems padaliniams ir pareigybėms priskirtos funkcijos, pavaldumas;

10.22. pareiškėjo procedūrų aprašus, susijusius su tiekėjų parinkimu, tvirtinimu ir kontrole, taip pat saugai svarbių prekių, paslaugų, darbų kokybės užtikrinimu;

10.23. saugos kultūros plėtros priemonių aprašą;

10.24. pareiškėjo darbuotojų pareigybių, susijusių su branduolinės saugos (įskaitant saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos) branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, branduolinių medžiagų apskaita ir kontrole, sąrašą, kuriame nurodomi šių darbuotojų kompetencijos (darbo patirties, išsilavinimo) reikalavimai ir funkcijos;

10.25. branduolinės energetikos objekto projekto pakeitimų ir neatitikimų, aptiktų paaiškėjus aplinkybėms, į kurias nebuvo atsižvelgta projektuojant ir (arba) statant branduolinės energetikos objektą, valdymo procedūros aprašą;

10.26. savo ir kitų asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, eksploatavimo patirties naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

10.27. branduolinės energetikos objekto ir jo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo procedūrų aprašus (išskyrus branduolinės elektrinės energijos bloko, branduolinės elektrinės ir neenergetinio branduolinio reaktoriaus);

10.28. saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninės priežiūros stebėjimo ir jų patikrinimų eksploatavimo metu procedūrų aprašus (išskyrus branduolinės elektrinės energijos bloko, branduolinės elektrinės ir neenergetinio branduolinio reaktoriaus);

10.29. pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus;

10.30. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

10.31. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas.

11. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte, išdavimo, dokumentų teikimo grafike nurodytomis datomis teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

11.1. branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitą;

11.2. branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

11.3. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia organizacija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija;

11.4. branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

11.5. branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

11.6. galutinį branduolinės energetikos objekto, išskyrus radioaktyviųjų atliekų atliekyną, eksploatavimo nutraukimo planą;

11.7. galutinį avarinės parengties planą;

11.8. pareiškėjo darbuotojų atrankos, mokymo, atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą;

11.9. įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programą;

11.10. įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaitą;

11.11. radionuklidų išmetimo į aplinką planą;

11.12. radiacinės saugos programą;

11.13. pareiškėjo branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir standartų sąrašą ir laisvos formos deklaraciją, kad parengti visi branduolinės energetikos objekto saugiam eksploatavimo nutraukimui būtini pareiškėjo branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir pareiškėjo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka patvirtintas jų tinkamumas;

11.14. laisvos formos deklaraciją, kad pareiškėjo organizacinė struktūra, darbuotojų skaičius, jų kompetencija, kvalifikacijos palaikymo, tobulinimo ir atestavimo tvarka yra tinkami saugiam branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimui;

11.15. pareiškėjo organizacinės struktūros aprašymą, kuriame nurodomi padalinių ir pareigybių, nepriklausančių padaliniams, pavadinimai, šiems padaliniams ir pareigybėms priskirtos funkcijos, pavaldumas;

11.16. saugos kultūros plėtros priemonių aprašą;

11.17. pareiškėjo darbuotojų pareigybių, susijusių su branduolinės saugos (įskaitant saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos) branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, branduolinių medžiagų apskaita ir kontrole, sąrašą, kuriame nurodomi šių darbuotojų kompetencijos (darbo patirties, išsilavinimo) reikalavimai ir funkcijos;

11.18. branduolinės energetikos objekto projekto pakeitimų ir neatitikimų, aptiktų paaiškėjus aplinkybėms, į kurias nebuvo atsižvelgta projektuojant, statant ir (arba) eksploatuojant branduolinės energetikos objektą, valdymo procedūros aprašą;

11.19. savo ir kitų asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, eksploatavimo patirties naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

11.20. branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo projekto (projektų) dokumentus, įskaitant branduolinės energetikos objekto statinio projekto ekspertizės aktą, jei teisės aktų nustatytais atvejais rengiamas statinio projektas;

11.21. pareiškėjo ilgalaikį apsirūpinimo į saugai svarbias pareigas skiriamais darbuotojais planą;

11.22. pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus;

11.23. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

11.24. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas;

11.25. dokumentus, patvirtinančius, kad branduolinės energetikos objekto projektas suderintas Branduolinės energijos įstatymo 26 straipsnyje nurodyta tvarka;

11.26. atsakingos institucijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka priimto sprendimo, kuriame nurodoma, kad planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje, arba atrankos išvados, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kopiją.

12. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punkte, išdavimo, dokumentų teikimo grafike nurodytomis datomis teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

12.1. veiklos saugos pagrindimo ataskaitą;

12.2. branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

12.3. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia organizacija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija;

12.4. atnaujintą branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

12.5. branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

12.6. avarijų likvidavimo planą ir jo išbandymo ataskaitą;

12.7. pareiškėjo darbuotojų atrankos, mokymo, atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą;

12.8. įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programą;

12.9. įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaitą;

12.10. radiacinės saugos programą;

12.11. pareiškėjo branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir standartų sąrašą ir laisvos formos deklaraciją, kad parengti visi saugiai uždaryto radioaktyviųjų atliekų atliekyno priežiūrai būtini pareiškėjo branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir pareiškėjo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka patvirtintas jų tinkamumas;

12.12. laisvos formos deklaraciją, kad pareiškėjo organizacinė struktūra, darbuotojų skaičius, jų kompetencija, kvalifikacijos palaikymo, tobulinimo ir atestavimo tvarka yra tinkami saugiai uždaryto radioaktyviųjų atliekų atliekyno priežiūrai;

12.13. pareiškėjo organizacinės struktūros aprašymą, kuriame nurodomi padalinių ir pareigybių, nepriklausančių padaliniams, pavadinimai, šiems padaliniams ir pareigybėms priskirtos funkcijos, pavaldumas;

12.14. saugos kultūros plėtros priemonių aprašą;

12.15. pareiškėjo darbuotojų pareigybių, susijusių su branduolinės saugos (įskaitant saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos) branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, branduolinių medžiagų apskaita ir kontrole, sąrašą, kuriame nurodomi šių darbuotojų kompetencijos (darbo patirties, išsilavinimo) reikalavimai ir funkcijos;

12.16. branduolinės energetikos objekto projekto pakeitimų ir neatitikimų, aptiktų paaiškėjus aplinkybėms, į kurias nebuvo atsižvelgta projektuojant, statant ir (arba) eksploatuojant branduolinės energetikos objektą, valdymo procedūros aprašą;

12.17. savo ir kitų asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, eksploatavimo patirties naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

12.18. radioaktyviųjų atliekų atliekyno aktyviosios priežiūros priemonių programą;

12.19. pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus;

12.20. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

12.21. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitą.

13. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, išdavimo, dokumentų teikimo grafike nurodytomis datomis teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

13.1. veiklos aprašą ir veiklos saugos pagrindimo ataskaitą;

13.2. radiacinės saugos programą, į kurią įeina:

13.2.1. įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo kopija, šio asmens radiacinės saugos pažymėjimo kopija ir pareigybės aprašymo kopija arba, jeigu kuriamas radiacinės saugos priežiūros padalinys, šio padalinio kūrimo (steigimo) įsakymo kopija, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba šio padalinio darbuotojų radiacinės saugos pažymėjimų, pareigybių aprašymų ir padalinio nuostatų kopijos;

13.2.2. branduolinio kuro ciklo medžiagų ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių ir daliųjų medžiagų nustatytais kiekiais vežime dalyvausiančių darbuotojų sąrašas, šių darbuotojų radiacinės saugos pažymėjimų kopijos;

13.2.3. kai vežamos branduolinio kuro ciklo medžiagos, – laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad branduolinio kuro ciklo medžiagų vežime dalyvaujantys darbuotojai yra gavę Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento išvadą, nurodytą Branduolinės energijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

13.2.4. vairuotojų, vykdančių branduolinio kuro ciklo medžiagų ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių ir daliųjų medžiagų nustatytais kiekiais vežimą, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais pažymėjimų, galiojančių atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijos;

13.2.5. informacija apie įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistą (pareigybės aprašymo kopija, įsakymo dėl šio specialisto paskyrimo kopija arba, jei šis specialistas nėra pareiškėjo darbuotojas, sutartis ar kitas dokumentas, kuriame nurodytos šio specialisto funkcijos ir įsipareigojimai, ir pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimo, galiojančio atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopija);

13.2.6. branduolinio kuro ciklo medžiagų ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių ir daliųjų medžiagų nustatytais kiekiais vežimą vykdysiančių darbuotojų radiacinės saugos instrukcijos, rengiamos VATESI viršininko nustatyta tvarka;

13.2.7. pareiškėjo vadybos sistemos dokumentai, nustatantys saugos užtikrinimo priemones ir tvarką vežant branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais branduolines ir daliąsias medžiagas;

13.2.8. vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais reikalavimais, pareiškėjo parengtas darbuotojų sveikatos tikrinimo organizavimo tvarkos aprašas;

13.2.9. vadovaujantis VATESI viršininko patvirtintais reikalavimais, pareiškėjo parengtas darbuotojų mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais tvarkos aprašas;

13.2.10. vadovaujantis VATESI viršininko patvirtintais reikalavimais, pareiškėjo parengtas darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas;

13.2.11. veiksmų, kurių reikia imtis įvykus neįprastajam įvykiui, aprašas;

13.3. pareiškėjo organizacinės struktūros aprašymą, kuriame nurodomi padalinių ir pareigybių, nepriklausančių padaliniams, pavadinimai, šiems padaliniams ir pareigybėms priskirtos funkcijos, pavaldumas;

13.4. pareiškėjo branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir standartų sąrašą ir laisvos formos deklaraciją, kad parengti visi saugiam veiklos vykdymui būtini pareiškėjo branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir pareiškėjo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka patvirtintas jų tinkamumas;

13.5. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų fizinę apsaugą vykdančia organizacija (tuo atveju, kai fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija;

13.6. branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo fizinės saugos užtikrinimo planą;

13.7. pirmojo vadybos sistemos lygmens dokumentus;

13.8. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

13.9. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitą.

14. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, išdavimo, paraiškoje turi nurodyti branduolinio kuro ciklo medžiagų ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių ir daliųjų medžiagų nustatytais kiekiais planuojamus vežimo maršrutus.

15. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte, išdavimo, dokumentų teikimo grafike nurodytomis datomis teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

15.1. branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

15.2. veiklos saugos pagrindimo ataskaitą;

15.3. fizinės saugos užtikrinimo planą;

15.4. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinių ir daliųjų medžiagų fizinę apsaugą vykdančia organizacija (tuo atveju, kai fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija;

15.5. pareiškėjo organizacinės struktūros aprašymą, kuriame nurodomi padalinių ir pareigybių, nepriklausančių padaliniams, pavadinimai, šiems padaliniams ir pareigybėms priskirtos funkcijos, pavaldumas;

15.6. laisvos formos deklaraciją, kad veiklą vykdysiantys darbuotojai turi pakankamai žinių ir įgūdžių branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės srityje tam, kad pareiškėjas galėtų saugiai vykdyti veiklą;

15.7. pirmojo vadybos sistemos lygmens dokumentus;

15.8. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

15.9. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitą.

16. Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytiems leidimams gauti pareiškėjas VATESI pateikia:

16.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai ir (arba) elektroninio pašto adresas, jei pareiškėjas juos turi), veikla, kuriai prašoma leidimo;

16.2. dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti.

17. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte (kai pareiškėjas dėl šio leidimo išdavimo yra licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, turėtojas), išdavimo, pateikia pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus.

18. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte (kai pareiškėjas dėl šio leidimo išdavimo yra licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte, turėtojas), išdavimo, pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti:

18.1. pagal statybos metu atliktas projekto modifikacijas ir pagal konstrukcijų, sistemų ir komponentų bandymų, atliktų pagal suderintą su VATESI branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą, rezultatus atnaujintą saugos analizės ataskaitą;

18.2. atnaujintus kitus branduolinės energetikos objekto projekto dokumentus, nurodytus Branduolinės energijos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje, kurių reikia atnaujintai saugos analizės ataskaitai įvertinti;

18.3. branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

18.4. atnaujintą branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

18.5. atnaujintą branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

18.6. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia organizacija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija;

18.7. galutinį avarinės parengties planą ir jo išbandymo ataskaitą;

18.8. fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programą;

18.9. fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaitą;

18.10. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjo darbuotojų priėmimo į pareigas, susijusias su branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, planas yra įvykdytas, darbuotojų skaičius ir jų kompetencija yra tinkami, kad branduolinės energetikos objektą būtų galima saugiai eksploatuoti;

18.11. radiacinės saugos programą;

18.12. branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo tarpinę ataskaitą ir galutinę pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą;

18.13. dokumentus, įrodančius, kad įvykdyti Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai;

18.14. dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas atitinka Branduolinės energijos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

18.15. pareiškėjo branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir standartų sąrašą ir laisvos formos deklaraciją, kad parengti visi saugiam branduolinio kuro įvežimui į branduolinės elektrinės, branduolinės elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę pirmą kartą ir saugiam eksploatavimui būtini pareiškėjo branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir pareiškėjo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka patvirtintas jų tinkamumas;

18.16. laisvos formos deklaraciją, kad pareiškėjo organizacinė struktūra, darbuotojų skaičius, jų kompetencija yra tinkami saugiam branduolinio kuro įvežimui į branduolinės elektrinės, branduolinės elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę pirmą kartą;

18.17. pareiškėjo organizacinės struktūros aprašymą, kuriame nurodomi padalinių ir pareigybių, nepriklausančių padaliniams, pavadinimai, šiems padaliniams ir pareigybėms priskirtos funkcijos, pavaldumas;

18.18. saugos kultūros plėtros priemonių aprašą;

18.19. pareiškėjo darbuotojų pareigybių, susijusių su branduolinės saugos (įskaitant saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos) branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, branduolinių medžiagų apskaita ir kontrole, sąrašą, kuriame nurodomi šių darbuotojų kompetencijos (darbo patirties, išsilavinimo) reikalavimai ir funkcijos;

18.20. pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus;

18.21. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

18.22. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas.

19. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 punkte, išdavimo, pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti:

19.1. pagal statybos metu atliktas projekto modifikacijas ir pagal konstrukcijų, sistemų ir komponentų bandymų, atliktų pagal suderintą su VATESI branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą, rezultatus atnaujintą saugos analizės ataskaitą;

19.2. branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

19.3. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia organizacija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija;

19.4. atnaujintą branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

19.5. atnaujintą branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

19.6. atnaujintą branduolinės energetikos objekto, išskyrus radioaktyviųjų atliekų atliekyną, eksploatavimo nutraukimo planą;

19.7. galutinį avarinės parengties planą ir jo išbandymo ataskaitą;

19.8. pareiškėjo darbuotojų atrankos, mokymo, atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą;

19.9. fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programą;

19.10. fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaitą;

19.11. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjo darbuotojų priėmimo į pareigas, susijusias su branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, planas įvykdytas, darbuotojų skaičius ir jų kompetencija yra tinkami, kad branduolinės energetikos objektą būtų galima saugiai eksploatuoti;

19.12. radionuklidų išmetimo į aplinką planą;

19.13. radiacinės saugos programą;

19.14. dokumentus, įrodančius, kad įvykdyti Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai;

19.15. dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas atitinka Branduolinės energijos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

19.16. branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo tarpinę ataskaitą ir galutinę pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą;

19.17. kai branduolinės energetikos objektas yra radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys, kuriame atliekamas galutinis radioaktyviųjų atliekų apdorojimas, – radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašą (aprašus);

19.18. pareiškėjo branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir standartų sąrašą ir laisvos formos deklaraciją, kad parengti visi saugiam branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų įvežimui į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (arba) bandymams panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose atlikti pirmą kartą ir saugiam eksploatavimui būtini pareiškėjo branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir pareiškėjo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka patvirtintas jų tinkamumas;

19.19. laisvos formos deklaraciją, kad pareiškėjo organizacinė struktūra, darbuotojų skaičius, jų kompetencija yra tinkami saugiam branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų įvežimui į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (arba) bandymų panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose atlikimui pirmą kartą;

19.20. pareiškėjo organizacinės struktūros aprašymą, kuriame nurodomi padalinių ir pareigybių, nepriklausančių padaliniams, pavadinimai, šiems padaliniams ir pareigybėms priskirtos funkcijos, pavaldumas;

19.21. saugos kultūros plėtros priemonių aprašą;

19.22. pareiškėjo darbuotojų pareigybių, susijusių su branduolinės saugos (įskaitant saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos) branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, branduolinių medžiagų apskaita ir kontrole, sąrašą, kuriame nurodomi šių darbuotojų kompetencijos (darbo patirties, išsilavinimo) reikalavimai ir funkcijos;

19.23. branduolinės energetikos objekto projekto pakeitimų ir neatitikimų, aptiktų paaiškėjus aplinkybėms, į kurias nebuvo atsižvelgta projektuojant ir (arba) statant branduolinės energetikos objektą, valdymo procedūros aprašą;

19.24. savo ir kitų asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, eksploatavimo patirties naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

19.25. branduolinės energetikos objekto ir jo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo procedūrų aprašus;

19.26. branduolinės energetikos objekto eksploatavimo ribų ir sąlygų aprašą;

19.27. saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninės priežiūros, stebėjimo ir jų patikrinimų eksploatavimo metu procedūrų aprašus;

19.28. pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus;

19.29. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

19.30. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas.

20. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 3 punkte, išdavimo, pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti:

20.1. atnaujintą saugos analizės ataskaitą;

20.2. atnaujintus kitus branduolinės energetikos objekto projekto dokumentus, nurodytus Branduolinės energijos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje, reikalingus atnaujintai saugos analizės ataskaitai įvertinti;

20.3. branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

20.4. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia organizacija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija;

20.5. atnaujintą branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

20.6. atnaujintą branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

20.7. branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo tarpinę ataskaitą;

20.8. branduolinės energetikos objekto eksploatavimo ribų ir sąlygų aprašą;

20.9. galutinį avarinės parengties planą ir jo išbandymo ataskaitą;

20.10. atnaujintą branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo planą;

20.11. pareiškėjo darbuotojų atrankos, mokymo, atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą;

20.12. ypač svarbių zonų, suprantamų taip, kaip nurodyta vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 34 straipsniu tvirtinamame teisės akte, apžiūros ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių parengties aktą;

20.13. radionuklidų išmetimo į aplinką planą;

20.14. pareiškėjo branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir standartų sąrašą ir laisvos formos deklaraciją, kad parengti visi saugiam branduolinės elektrinės energijos bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimui ir saugiam eksploatavimui būtini pareiškėjo branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir pareiškėjo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka patvirtintas jų tinkamumas;

20.15. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjo darbuotojų priėmimo į pareigas, susijusias su branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, planas įvykdytas, organizacinė struktūra, darbuotojų skaičius, jų kompetencija, kvalifikacijos palaikymo, tobulinimo ir atestavimo tvarka yra tinkami saugiam branduolinės elektrinės energijos bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimui ir eksploatavimui;

20.16. pareiškėjo organizacinės struktūros aprašymą, kuriame nurodomi padalinių ir pareigybių, nepriklausančių padaliniams, pavadinimai, šiems padaliniams ir pareigybėms priskirtos funkcijos, pavaldumas;

20.17. saugos kultūros plėtros priemonių aprašą;

20.18. pareiškėjo darbuotojų pareigybių, susijusių su branduolinės saugos (įskaitant saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos) branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, branduolinių medžiagų apskaita ir kontrole, sąrašą, kuriame nurodomi šių darbuotojų kompetencijos (darbo patirties, išsilavinimo) reikalavimai ir funkcijos;

20.19. branduolinės energetikos objekto projekto pakeitimų ir neatitikimų, aptiktų paaiškėjus aplinkybėms, į kurias nebuvo atsižvelgta projektuojant ir (arba) statant branduolinės energetikos objektą, valdymo procedūros aprašą;

20.20. savo ir kitų asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, eksploatavimo patirties naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

20.21. branduolinės energetikos objekto ir jo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo procedūrų aprašus;

20.22. saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninės priežiūros, stebėjimo ir jų patikrinimų eksploatavimo metu procedūrų aprašus;

20.23. pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus;

20.24. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

20.25. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas.

21. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 4 punkte, išdavimo, pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti:

21.1. atsižvelgiant į bandymų, atliktų pagal suderintą su VATESI branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą, panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas, rezultatus parengtą galutinę saugos analizės ataskaitą;

21.2. atnaujintus kitus branduolinės energetikos objekto projekto dokumentus, nurodytus Branduolinės energijos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje, reikalingus galutinei saugos analizės ataskaitai įvertinti;

21.3. pareiškėjo darbuotojų atrankos, mokymo, atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą;

21.4. galutinę branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo ataskaitą;

21.5. branduolinės energetikos objekto eksploatavimo ribų ir sąlygų aprašą;

21.6. dokumentus, patvirtinančius branduolinės energetikos objekto statybos užbaigimą;

21.7. ypač svarbių zonų, suprantamų taip, kaip nurodyta vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 34 straipsniu tvirtinamame teisės akte, apžiūros ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių parengties aktą;

21.8. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo (juridinio asmens) nuosavybės teisę į branduolinės energetikos objektą;

21.9. pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus;

21.10. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

21.11. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas.

22. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 5 punkte, išdavimo, pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti:

22.1. ataskaitą, parengtą pareiškėjo, kurioje pateikiama informacija, kad saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninės priežiūros ir patikrinimų darbai, atlikti vadovaujantis su VATESI suderinta prastovos programa, įskaitant atliktas modifikacijas, yra įvykdyti;

22.2. ypač svarbių zonų, suprantamų taip, kaip nurodyta vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 34 straipsniu tvirtinamame teisės akte, apžiūros ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių parengties aktą;

22.3. ataskaitą, parengtą pareiškėjo, kurioje pagrindžiama, kad priešgaisrinės saugos priemonės yra parengtos atlikti funkcijas, nurodytas branduolinės energetikos objekto projekte;

22.4. jei prastovos metu branduoliniame reaktoriuje buvo perkrautas branduolinis kuras, – saugos analizės ir pagrindimo ataskaitą tolesniam branduolinio kuro naudojimo laikotarpiui ir branduolinio kuro perkrovimo aktą, parengtą VATESI viršininko nustatyta tvarka;

22.5. jei branduolinis reaktorius buvo sustabdytas dėl neįprastojo įvykio, – neįprastojo įvykio analizės ataskaitą ir koreguojančių priemonių įgyvendinimo grafiką ir ataskaitas;

22.6. dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

22.7. branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas.

23. Siekiant įsitikinti, kad pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti licenciją, ar pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti leidimus, nurodytus Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose, atitinka Branduolinės saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus:

23.1. jei pareiškėjas (juridinis asmuo) yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje, elektroniniu būdu, pasinaudojusi pareiškėjo (juridinio asmens) prieigos raktu arba pagal sutartis su Juridinių asmenų registro tvarkytoju, VATESI Juridinių asmenų registre patikrina pareiškėjo (juridinio asmens) steigimo dokumentus, dokumentus, patvirtinančius vadovo ir valdymo organų paskyrimą, taip pat tai, ar pareiškėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

23.2. jei pareiškėjas (juridinis asmuo) įregistruotas ne Lietuvos Respublikoje, VATESI per Vidaus rinkos informacinę sistemą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901), patikrina pareiškėjo (juridinio asmens) steigimo dokumentus, dokumentus, patvirtinančius vadovo ir valdymo organų paskyrimą, taip pat tai, ar pareiškėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

24. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytos licencijos dėl kelių branduolinės energetikos objektų, kaip numatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, gali pateikti bendrus dokumentus, nurodytus šiame Taisyklių skyriuje atitinkamai licencijai gauti, dėl kelių branduolinės energetikos objektų, išskyrus pirminę, atnaujintą ir galutinę saugos analizės ataskaitas, kurios turi būti teikiamos atskirai kiekvienam branduolinės elektrinės energijos blokui.

25. Licencijai ar leidimui gauti reikalingi dokumentai gali būti teikiami tiesiogiai VATESI, paštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą tiesiogiai VATESI arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, taip, kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarime Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 142-7286) (toliau – Kontaktinis centras).

26. Paraiška ir teikiami dokumentai licencijai ar leidimui gauti privalo būti pasirašyti pareiškėjo atstovo. Jei paraiška ir (ar) dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis per atstumą tiesiogiai VATESI arba per Kontaktinį centrą, dokumentai arba dokumentų paketas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

27. Jei Taisyklių 9–13, 15 ir 17–22 punktuose nurodyti dokumentai pareiškėjo jau buvo pateikti VATESI ir jie nėra pasikeitę, gali būti pranešama apie tokių dokumentų pateikimą ir dokumentai gali būti pakartotinai neteikiami.

28. Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei dokumentai ar jų paketas yra pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, laikoma, kad dokumentų kopijos patvirtintos tinkamai. Jei pateikta nepatvirtinta dokumento kopija, siekdama įsitikinti dokumento tikrumu, VATESI turi teisę prašyti pateikti dokumento originalą. Įvertinus dokumentą, jo originalas grąžinamas pareiškėjui.

 

IV.PATVIRTINIMO, KAD PARAIŠKA GAUTA, IŠSIUNTIMAS, ATSISAKYMAS NAGRINĖTI PARAIŠKĄ, PATIKRINIMAI, SIEKIANT ĮSITIKINTI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ATITIKTIMI TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS

 

29. VATESI, gavusi paraišką išduoti licenciją ar leidimą, Branduolinės saugos įstatyme nustatyta tvarka išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta. VATESI atsisako nagrinėti paraišką ir apie tai praneša pareiškėjui Branduolinės saugos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

30. VATESI, siekdama patikrinti pareiškėjo pateiktų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, remdamasi Branduolinės saugos įstatymo 25 straipsnio 6 dalimi ir kitais ūkio subjektų patikrinimus reglamentuojančiais teisės aktais, tikrina pareiškėjus ir jų tiekėjus.

 

V.SPRENDIMAS DĖL LICENCIJOS AR LEIDIMO IŠDAVIMO, LICENCIJOS AR LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

31. Sprendimas dėl licencijos ar leidimo išdavimo įforminamas VATESI viršininko įsakymu.

32. Priėmus sprendimą dėl licencijos ar leidimo išdavimo, licencija ar leidimas pareiškėjui išduodamas, kai yra sumokėta valstybės rinkliava.

33. Sprendimas neišduoti licencijos ar leidimo priimamas Branduolinės saugos įstatymo nustatytais atvejais.

34. Sprendimas neišduoti licencijos ar leidimo turi būti motyvuotas. Sprendimas neišduoti licencijos ar leidimo įforminamas VATESI viršininko įsakymu.

 

VI.LICENCIJOS AR LEIDIMO FORMA IR TURINYS

 

35. Licencijos ar leidimo formą sudaro:

35.1. antraštinis puslapis;

35.2. pirmasis priedas – licencijos ar leidimo sąlygos (jei yra nustatomos);

35.3. antrasis priedas – dokumentų, kuriais remiantis išduodama licencija ar leidimas, sąrašas.

36. Licencijos ar leidimo antraštiniame puslapyje nurodoma:

36.1. pavadinimas (licencija, leidimas) ir numeris;

36.2. išdavimo data;

36.3. licencijos ar leidimo išdavimo teisinis pagrindas;

36.4. licencijos ar leidimo turėtojo rekvizitai – licencijos ar leidimo turėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas) arba leidimo turėtojo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

36.5. licencijos ar leidimo rūšis;

36.6. veikla, kuriai išduodama licencija ar leidimas;

36.7. licenciją ar leidimą išduodanti institucija, licenciją ar leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė.

37. Licencija ar leidimas pasirašomi VATESI viršininko ir tvirtinami VATESI antspaudu.

 

VII.LICENCIJŲ AR LEIDIMŲ REGISTRAVIMAS

 

38. VATESI visas paraiškas išduoti licencijas ar leidimus, pakeisti licencijas ar leidimus ar jų sąlygas ar panaikinti jų galiojimą ir visas licencijas ar leidimus dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka registruoja dokumentų registruose. Be dokumentų valdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų privalomų nurodyti dokumentų registruose duomenų, dokumentų registruose taip pat nurodoma informacija apie licencijų ar leidimų išdavimą, pakeitimą, sąlygų pakeitimą, galiojimo panaikinimą, sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, valstybės rinkliavos sumą ir jos sumokėjimo datą. Dokumentų registras gali būti pildomas ir saugomas kompiuterinėje laikmenoje.

 

VIII.LICENCIJŲ AR LEIDIMŲ AR JŲ SĄLYGŲ KEITIMAS

 

39. Licencijos ar leidimo turėtojas, kreipdamasis dėl licencijos, leidimo ar jų sąlygų pakeitimo, Taisyklių 25–26 ir 28, 53 punktuose nurodyta tvarka pateikia VATESI:

39.1. paraišką, kurioje turi būti nurodytas pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai ir (ar) elektroninio pašto adresas, jei pareiškėjas juos turi), licencija ar leidimas, kuriuos ar kurių sąlygas prašoma pakeisti (leidimo ar licencijos išdavimo data, numeris);

39.2. informaciją apie tai, kokius pakeitimus prašoma atlikti;

39.3. dokumentus, pagrindžiančius atitiktį teisės aktų reikalavimams dėl prašomų pakeitimų.

40. Licencijos ar leidimo turėtojas, kuris kreipiasi dėl licencijos, leidimo ar jų sąlygų pakeitimo, pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį teisės aktų reikalavimams dėl prašomų pakeitimų:

40.1. pasikeitus licencijos ar leidimo turėtojo rekvizitams (licencijų ir leidimų turėtojams (juridiniams asmenims), kurie yra įregistruoti Lietuvos Respublikoje), – informaciją apie tai, kad pasikeitė rekvizitai, ir apie tai, kad pakeisti steigimo dokumentai yra užregistruoti Juridinių asmenų registre (siekdama įsitikinti, kad pateikta informacija yra teisinga, VATESI ją patikrina Juridinių asmenų registre elektroniniu būdu, pasinaudodama juridinio asmens prieigos raktu arba pagal sutartis su Juridinių asmenų registro tvarkytoju);

40.2. pasikeitus licencijos ar leidimo turėtojo rekvizitams (licencijų ir leidimų turėtojams (juridiniams asmenims), kurie yra įregistruoti ne Lietuvos Respublikoje), – informaciją apie tai, kad pasikeitė rekvizitai, ir apie tai, kad yra užregistruoti pakeisti steigimo ir (ar) kiti dokumentai (siekdama įsitikinti, kad pateikta informacija yra teisinga, VATESI šią informaciją patikrina per Vidaus rinkos informacinę sistemą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme);

40.3. atlikus branduolinės energetikos objekto modifikacijas, kai dėl modifikacijos įgyvendinimo turi būti keičiami licencijai ar leidimui gauti pateikti dokumentai ir dėl to nustatytos licencijos ar leidimo sąlygos neatitinka vadovaujantis modifikacija pakeistų dokumentų (Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytų licencijų ir Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytų leidimų turėtojai), – laisvos formos deklaraciją apie atliktą modifikaciją, kurioje nurodoma, kokia modifikacija buvo atlikta, modifikacijos atlikimo data (laikotarpis), kokie su branduolinės energetikos objekto saugos analize ir pagrindimu susiję modifikacijos dokumentai buvo parengti, taip pat, kokias licencijos ar leidimo sąlygas prašoma pakeisti;

40.4. pereinant į kitą branduolinės energetikos objekto gyvavimo etapą, jei pereinama į eksploatavimo nutraukimo etapą (Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2–3 punktuose nurodytų licencijų turėtojai):

40.4.1. dokumentus, nurodytus Taisyklių 11 punkte;

40.4.2. atsakingos institucijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka priimto sprendimo, kuriame nurodoma, kad planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje, arba atrankos išvados, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kopiją;

40.5. siekiant vykdyti išmontavimo darbus (Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nurodytų licencijų turėtojai):

40.5.1. atsakingos institucijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka priimto sprendimo, kuriame nurodoma, kad planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje, arba atrankos išvados, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kopiją;

40.5.2. išmontavimo darbų technologinį ir prireikus branduolinės energetikos objekto statinio projektą, šio statinio projekto ekspertizės aktą ir veiklos saugos analizės ataskaitą;

40.5.3. branduolinių dvejopo naudojimo prekių sąrašą;

40.5.4. pirmojo vadybos sistemos lygmens dokumentus, jeigu jie keičiami;

40.5.5. darbuotojų atrankos, mokymo, instruktavimo ir atestavimo aprašą ir laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad išmontavimo darbus vykdysiantys darbuotojai yra tinkamai išmokyti;

40.6. jeigu licencijos ar leidimo turėtojas reorganizuojamas:

40.6.1. sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti arba sprendimas dėl reorganizavimo sąlygų sudarymo;

40.6.2. planuojamo vykdyti licencijos ar leidimo turėtojo reorganizavimo įgyvendinimo planą, kuriame nurodoma, kokios priemonės branduolinei saugai užtikrinti bus įgyvendinamos reorganizavimo metu.

41. Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nurodytų licencijų turėtojai, kurie kreipiasi su paraiška pakeisti licencijos galiojimo sąlygas siekiant vykdyti išmontavimo darbus pagal branduolinės energetikos objekto statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projektą, privalo turėti Branduolinės energijos įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka suderintą statinio projektą ir Branduolinės energijos įstatymo 27 straipsnio nustatyta tvarka gautą leidimą.

42. Sprendimas dėl licencijos ir leidimo ar jų sąlygų keitimo licencijos ar leidimo turėtojo prašymu, išskyrus Taisyklių 40.5 punkte nurodytą atvejį, priimamas per 30 dienų nuo visų Taisyklių 39 punkte nurodytų dokumentų gavimo. VATESI viršininko sprendimu, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šio termino pabaigos, šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dar 30 dienų, o apie tokį pratęsimą raštu pranešama pareiškėjui.

43. Sprendimas dėl licencijos ir leidimų ar jų sąlygų pakeitimo Taisyklių 40.5 punkte nurodytu atveju priimamas per 3 mėnesius nuo visų Taisyklių 39 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos. VATESI viršininko sprendimu, likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki šio termino pabaigos, šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dar 3 mėnesiams, o apie tokį pratęsimą raštu pranešama pareiškėjui.

44. Priėmus sprendimą dėl licencijos ar leidimo ar jų sąlygų pakeitimo licencijos ar leidimo turėtojo prašymu, licencijos ar leidimo ar jų sąlygų pakeitimo dokumentai pareiškėjui išduodami, kai yra sumokėta valstybės rinkliava.

45. Kai licencijos ar leidimo sąlygos Branduolinės saugos įstatyme nustatytais atvejais keičiamos VATESI viršininko sprendimu, VATESI turi teisę prašyti licencijos ar leidimo turėtoją pateikti reikiamą pakeitimams informaciją ir dokumentus. Terminas pateikti tokius dokumentus negali būti trumpesnis kaip 30 dienų.

 

IX.LICENCIJOS AR LEIDIMO TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

46. Licencijos ar leidimo turėtojas turi šias teises:

46.1. vykdyti licencijoje ar leidime nurodytą veiklą;

46.2. teikti prašymus dėl licencijos ar leidimo sąlygų pakeitimo;

46.3. įstatymų nustatyta tvarka skųsti VATESI sprendimus;

46.4. kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

47. Licencijos ar leidimo turėtojas privalo vykdyti licencijoje ar leidime nurodytą veiklą vadovaudamasis teisės aktais ir licencijos ar leidimo sąlygomis.

 

X.LICENCIJOJE AR LEIDIME NUSTATYTŲ SĄLYGŲ PRIEŽIŪRA

 

48. Įstatymų ir VATESI viršininko nustatyta tvarka VATESI prižiūri, kaip licencijų ar leidimų turėtojai ir jų tiekėjai laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir licencijos ar leidimo sąlygų.

49. Licencijų ar leidimų turėtojai licencijos ar leidimo sąlygose nustatytais atvejais ir periodiškumu vienu iš Taisyklių 25 punkte nurodytų būdų teikia VATESI ataskaitas apie licencijoje ar leidime nustatytų sąlygų vykdymą. Ataskaitos apie visų licencijos ar leidimo sąlygų vykdymą teikiamos ne dažniau kaip kartą per 3 mėnesius.

 

XI.LICENCIJOS AR LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR SPRENDIMO DĖL LICENCIJOS AR LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

 

50. Licencijos ar leidimo turėtojas, siekiantis, kad būtų panaikintas licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymas, Branduolinės saugos įstatyme nustatyta tvarka teikdamas prašymą dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, be to, kas nurodyta Branduolinės saugos įstatyme, turi nurodyti juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę (adresą), kontaktinius duomenis (telefono, fakso numerius ir (ar) elektroninio pašto adresą, jei licencijos ar leidimo turėtojas juos turi), licenciją ar leidimą, kurių galiojimo sustabdymą prašoma panaikinti (leidimo ar licencijos išdavimo data, numeris).

51. Branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje nurodyti dokumentai pateikiami Taisyklių 25–26 ir 28, 53 punktuose nurodyta tvarka.

52. Sprendimas dėl licencijos ar leidimo sustabdymo panaikinimo įforminamas VATESI viršininko įsakymu.

 

XII.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Susirašinėjimas (raštas, kuriuo pateikiami III, VIII ir XI skyriuose nurodyti dokumentai) vykdomas valstybine kalba – lietuvių kalba, o kiti III, VIII ir XI skyriuose nurodyti pridedami dokumentai gali būti pateikiami viena iš Tarptautinės atominės energijos agentūros oficialiųjų kalbų. VATESI reikalavimu privaloma pateikti pridedamų dokumentų vertimus į valstybinę kalbą – lietuvių kalbą.

54. Taisyklėse nurodytas VATESI susirašinėjimas su pareiškėju, licencijos ar leidimo turėtoju vykdomas vienu iš Taisyklių 25 punkte nurodytų būdų, atsižvelgiant į tai, kuriuo iš šių būdų pareiškėjas, licencijos ar leidimo turėtojas pateikia dokumentus.

55. VATESI, išdavusi licenciją ar leidimą, sustabdžiusi licencijos ar leidimo galiojimą, panaikinusi licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinusi licencijos ar leidimo galiojimą, pakeitusi licenciją ar leidimą ar juose nustatytas sąlygas, skelbia apie tai VATESI interneto svetainėje. Šiuose skelbimuose nurodoma licencijos ar leidimo turėtojo rekvizitai, licencijos ar leidimo rūšis, numeris, išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data.

56. Kai licencija ar leidimas išduodamas ar yra išduotas juridiniam asmeniui, VATESI, išdavusi licenciją ar leidimą, sustabdžiusi licencijos ar leidimo galiojimą, panaikinusi licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinusi licencijos ar leidimo galiojimą, per 3 darbo dienas praneša apie tai Juridinių asmenų registrui jo nuostatų nustatyta tvarka.

57. VATESI apie sprendimą dėl licencijos ar leidimo išdavimo ar neišdavimo, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimo, sąlygų pakeitimo praneša pareiškėjui raštu nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo.

 

_________________