LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO
11 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. spalio 17 d. Nr. XI-2291

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

11 straipsnis. Metų veiklos ataskaitų pateikimas

1. Seimo kontrolieriai kasmet iki kovo 15 dienos raštu pateikia Seimui praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą. Ši ataskaita, išskyrus jos dalį, kuri yra susijusi su žvalgybos institucijų veikla, nagrinėjama Seime ir yra skelbiama Seimo kontrolierių įstaigos interneto tinklalapyje.

2. Seimo kontrolierių veiklos ataskaitos dalis, kuri yra susijusi su žvalgybos institucijų veikla, nagrinėjama Seimo statuto nustatyta tvarka Seimo statute nurodytame Seimo komitete ir ši Seimo kontrolierių veiklos ataskaitos dalis nėra skelbiama.

3. Seimo kontrolieriai apie savo veiklą periodiškai skelbia visuomenės informavimo priemonėse.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ