LIETUVOS RESPUBLIKOS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO,

ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMO
2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. rugsėjo 22 d. Nr. XI-1596

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 72-2489; 2006, Nr. 72-2672)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Geležinkelių transporto kodekso įsigaliojimas

Geležinkelių transporto kodeksas įsigalioja 2004 m. gegužės 1 d.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

4 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________