LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

1994 m. lapkričio 8 d. Nr. I-638

Vilnius

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 8-120) 40 straipsnio 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2) kol pradės veikti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyti teismai – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, o po to – Vilniaus apygardos teismas ginčus dėl:“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS