Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ Pakeitimo

 

2010 m. balandžio 28 d. Nr. 470

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 154-6962) 10 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 104-3713) 1.1 punktu, ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 470 redakcija)

 

VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės (toliau – Licencijavimo taisyklės) nustato licencijų verstis licencijuojama veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimo, keitimo, licencijose įrašytų duomenų patikslinimo, licencijų dublikatų išdavimo, licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, licencijų registravimo ir informacijos apie licencijas skelbimo tvarką, licencijuojamos veiklos sąlygas ir šių sąlygų laikymosi priežiūrą.

2. Verstis elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo, nepriklausomo tiekimo veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 154-6962) (toliau – Elektros energetikos įstatymas) 10 straipsnio 1 dalyje, leidžiama tik šios veiklos licenciją turintiems asmenims.

3. Elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijose nurodoma teritorija, kurioje šių licencijų turėtojai turi išskirtines licencijoje nurodytos veiklos vykdymo teises ir pareigas.

4. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui vadovaujantis veiklos saugumo, patikimumo ir nediskriminavimo principais. Verstis kiekvienos rūšies veikla išduodama atskira licencija.

5. Licencijavimo taisyklėse licencijuojamos veiklos sąnaudų auditu laikomas atitinkamos veiklos licenciją turinčio asmens sąnaudų, susijusių su konkrečia licencijuojama veikla, patikrinimas ir nustatymas, siekiant įvertinti, kaip licenciją turintis asmuo vykdo licencijuojamos veiklos sąnaudų apskaitos įpareigojimą.

6. Už licencijų išdavimą, pakeitimą, patikslinimą ar dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.

7. Licencijavimo taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224) (toliau – Energetikos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901) (toliau – Paslaugų įstatymas).

 

II. LICENCIJŲ RŪŠYS IR REIKALAVIMAI ASMENIMS, SIEKIANTIEMS GAUTI ATITINKAMOS VEIKLOS LICENCIJĄ

 

8. Licencijuojama ši veikla:

8.1. elektros energijos rinkos operatoriaus;

8.2. elektros energijos perdavimo;

8.3. elektros energijos skirstymo;

8.4. elektros energijos visuomeninio tiekimo;

8.5. elektros energijos nepriklausomo tiekimo.

9. Elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui (toliau – juridinis asmuo), įsteigtam Lietuvos Respublikoje.

10. Elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencija išduodama Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui, kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis arba Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, ar jų padaliniams.

11. Licencijos išduodamos asmenims, turintiems pakankamą technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą, leidžiantį tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Asmenų technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą ir jo įvertinimo tvarką nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).

12. Asmenys, kurie eksploatuoja elektros energijos perdavimo ar skirstymo tinklus, privalo turėti Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti elektros įrenginius.

13. Elektros energijos perdavimo licencijos gali siekti asmuo, atitinkantis Licencijavimo taisyklių 9, 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus ir nuosavybės teise turintis ar kitais teisėtais pagrindais valdantis perdavimo tinklus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

14. Elektros energijos skirstymo licencijos gali siekti asmuo, atitinkantis Licencijavimo taisyklių 9, 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus ir apibrėžtoje teritorijoje nuosavybės teise turintis ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, tiesiogiai sujungtus su perdavimo tinklais.

15. Rinkos operatoriaus licencijos gali siekti asmuo, atitinkantis Licencijavimo taisyklių 9 ir 11 punktuose nustatytus reikalavimus ir valdantis technines priemones, reikalingas prisijungti prie perdavimo tinklo operatoriaus informacinio komplekso, ir programinę įrangą bei ryšių priemones, reikalingas elektros energijos prekybai ir atsiskaitymams organizuoti (įskaitant elektros energijos, kuria prekiauja, kiekio ir jo pasiskirstymo rinkos dalyviams skaičiavimus).

 

III. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

16. Licencijas išduoda Komisija.

17. Komisija turi:

17.1. teisę gauti iš asmenų dokumentus ir duomenis, kurių reikia jų prašymams leisti verstis licencijuojama veikla išnagrinėti arba licencijuojamos veiklos ataskaitoms, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, patikrinti;

17.2. teisę gauti iš asmens veiklą prižiūrinčių valstybės institucijų papildomos informacijos apie licencijuojamą veiklą;

17.3. kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

18. Komisijos funkcijos:

18.1. nustato prašymo išduoti, pakeisti arba panaikinti licenciją formą;

18.2. nustato licencijų formas;

18.3. išduoda, pakeičia licenciją, patikslina licencijoje įrašytus duomenis, išduoda licencijos dublikatą, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina licencijos galiojimo sustabdymą, panaikina licencijos galiojimą, pateikia pareiškėjui motyvuotą raštišką atsisakymą išduoti, pakeisti licenciją ar patikslinti licencijoje įrašytus duomenis;

18.4. registruoja licencijas specialiame žurnale;

18.5. kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų;

18.6. nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

18.7. nustato elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus, ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

18.8. teikia informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, licencijose įrašytų duomenų patikslinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą valstybės institucijoms, įstaigoms, kurioms jos reikia pavestoms funkcijoms atlikti, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims.

 

IV. DOKUMENTAI LICENCIJAI GAUTI

 

19. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, pateikia Komisijai nustatytos formos prašymą.

20. Prašyme nurodomas pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu toks yra), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Prašyme taip pat nurodoma veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis ir numatoma licencijuojamos veiklos teritorija.

21. Pareiškėjas, norintis gauti elektros energijos skirstymo ar perdavimo licenciją, prašyme nurodo numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, apibrėžtą pridedamuose tinklų žemėlapiuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų tinklų ribas, ir pateikia elektros energijos skirstymo ar elektros energijos perdavimo įrenginių nuosavybės teisę ar teisėtą naudojimą patvirtinančius dokumentus.

22. Prie prašymo išduoti licenciją pridedama:

22.1. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;

22.2. Komisijos nustatyti dokumentai, įrodantys, kad licencijos prašantis asmuo turi pakankamą technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą, leidžiantį tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

23. Elektros energijos rinkos operatoriaus licenciją norintis gauti pareiškėjas prie prašymo prideda dokumentus, įrodančius, kad valdo technines priemones, reikalingas prisijungti prie perdavimo tinklo operatoriaus informacinio komplekso, ir programinę įrangą bei ryšių priemones, reikalingas elektros energijos prekybai ir atsiskaitymams organizuoti (įskaitant elektros energijos, kuria prekiauja, kiekio ir jo pasiskirstymo rinkos dalyviams skaičiavimus).

24. Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti (pakeisti ar patikslinti licencijoje įrašytus duomenis, išduoti dublikatą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą) pateikia tiesiogiai, paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo dokumentus ir užpildyti prašymą gali pareiškėjo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti.

25. Pareiškėjo atstovas, kreipdamasis dėl licencijos gavimo, pakeitimo ar licencijoje įrašytų duomenų patikslinimo, pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

V. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

26. Komisija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Šiame patvirtinime privalo būti nurodyta:

26.1. terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas;

26.2. galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Komisijos ir pareiškėjo ginčų;

26.3. nuostata, kad per nustatytą terminą pareiškėjui negavus atsakymo laikoma, jog licencija išduota, išskyrus Licencijavimo taisyklių 31 punkte nustatytus atvejus, kuriais atsakymo dėl licencijos išdavimo nepateikimas nelaikomas licencijos išdavimu.

27. Komisija patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje. Jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės fizinis asmuo, siekiantis gauti licenciją, Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatomis, patikrina, ar toks fizinis asmuo turi teisę gyventi ir dirbti Lietuvoje.

28. Komisija, gavusi Licencijavimo taisyklių IV skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygas, nurodytas Licencijavimo taisyklių 19–23 punktuose, ar pareiškėjas atitinka Licencijavimo taisyklių 9–15 punktuose nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą išduoti, pakeisti licenciją, patikslinti licencijoje įrašytus duomenis ar atsisakyti išduoti licenciją. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.

29. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia licencijai išduoti, Komisija per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas išduoti licenciją skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

30. Jeigu norintis gauti licenciją pareiškėjas Komisijai papildomai pateikia duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti licenciją, ir tai padaro, kol Komisija priima sprendimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti licenciją, Licencijavimo taisyklių 29 punkte nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo ar jų pakeitimo dienos.

31. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti licenciją neatsakoma per 30 kalendorinių dienų, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas, išskyrus atvejus, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl licencijuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais. Apie tokias aplinkybes Komisija raštu praneša pareiškėjui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki licencijos išdavimo termino pabaigos.

Komisija privalo išduoti licenciją arba pateikti pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo prašymo registravimo Komisijoje dienos.

 

VI. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS IR KEITIMAS

 

32. Komisija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia gautų dokumentų ir duomenų atitiktimi asmens technologiniam, finansiniam ir vadybiniam pajėgumui, leidžiančiam vykdyti Licencijavimo taisyklių XI skyriuje nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas, kaip nurodyta prašyme.

33. Išduotos licencijos gali būti keičiamos Komisijos iniciatyva pasikeitus Elektros energetikos įstatyme ir Licencijavimo taisyklių XI skyriuje nurodytoms licencijuojamos veiklos sąlygoms arba licencijos turėtojo prašymu, jeigu keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai.

34. Jeigu keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti apie tai Komisijai ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

 

VII. ATSISAKYMAS IŠDUOTI ARBA PAKEISTI LICENCIJĄ

 

35. Licencija pagal pateiktą prašymą neišduodama arba nekeičiama, jeigu:

35.1. po Komisijos nustatyto papildomo termino pateikiami ne visi tinkamai įforminti dokumentai ir duomenys;

35.2. Komisijai pateikti klaidingi duomenys;

35.3. Komisijai pateikti dokumentai neatitinka jiems teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

35.4. pareiškėjas neatitinka Licencijavimo taisyklių 9–15 punktuose nustatytų reikalavimų, kuriuos turi atitikti asmuo, siekiantis gauti atitinkamos veiklos licenciją.

 

VIII. LICENCIJŲ DUOMENYS

 

36. Licencijoje nurodoma:

36.1. licencijuojamos veiklos rūšis;

36.2. licenciją išduodanti institucija;

36.3. licencijos numeris;

36.4. licencijos turėtojo rekvizitai – juridinio asmens (pavadinimas, kodas (registracijos numeris) ir buveinės adresas), fizinio asmens (vardas ir pavardė ir adresas);

36.5. licencijos išdavimo ar pakeitimo pagrindas ir data;

36.6. teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, išskyrus elektros energijos nepriklausomo tiekimo licenciją.

 

IX. LICENCIJOS DUBLIKATO IŠDAVIMAS IR DUOMENŲ PATIKSLINIMAS

 

37. Licencijos dublikatas išduodamas, jeigu licencijos originalas:

37.1. prarandamas;

37.2. sugadinamas.

38. Licenciją turintis asmuo, norintis gauti licencijos dublikatą, Komisijai pateikia:

38.1. prašymą gauti licencijos dublikatą (jame nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą);

38.2. sugadintos licencijos originalą (Licencijavimo taisyklių 37.2 punkte nustatytu atveju), jeigu licencija buvo išspausdinta popieriuje.

39. Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo Komisijoje. Jeigu pateikti ne visi tinkamai įforminti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo praneša apie tai licencijos turėtojui. Licencijos turėtojas ištaiso šiuos trūkumus ir pateikia patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus. Šiuo atveju terminas skaičiuojamas nuo visų ir (ar) patikslintų dokumentų gavimo Komisijoje dienos. Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.

40. Licencijos duomenys patikslinami, kai netikslių įrašų priežastis yra techninė. Komisija, patikslinusi licencijos duomenis, apie tai praneša licencijos turėtojui. Licencijos turėtojas grąžina Komisijai tikslintos licencijos originalą (tuo atveju, jeigu licencija buvo išspausdinta popieriuje).

41. Patikslintoje licencijoje, be Licencijavimo taisyklių 36 punkte nurodytų licencijos duomenų, nurodoma licencijos patikslinimo data. Patikslinta licencija išrašoma naujame licencijos blanke.

 

X. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LICENCIJAS SKELBIMAS

 

42. Komisija pildo licencijų registravimo žurnalą. Jis gali būti ir kompiuterinėse laikmenose. Jame registruojamos visos išduotos, pakeistos licencijos, licencijos, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba kurių galiojimo sustabdymas panaikintas, taip pat visi prašymai išduoti, pakeisti licencijas ar panaikinti jų galiojimą.

43. Licencijų registravimo žurnalas privalo būti pildomas taip, kad nebūtų įmanoma nepastebimai perrašyti jame esančių įrašų, pakeisti lapų, papildyti žurnalą naujais įrašais, pažeidžiančiais jų chronologinę tvarką. Tuo atveju, kai žurnalas pildomas kompiuterinėse laikmenose, turi būti fiksuojama duomenų tvarkymo veiksmų istorija.

44. Licencijų registravimo žurnale privalo būti:

44.1. įrašo eilės numeris;

44.2. įrašo data;

44.3. licencijos išdavimo ar pakeitimo data;

44.4. licencijos numeris;

44.5. licencijuojamos veiklos rūšis;

44.6. licencijos gavėjas (turėtojas);

44.7. jeigu išduodama licencija pakeičia anksčiau turėtąją, – anksčiau galiojusios licencijos eilės numeris;

44.8. prašymą išduoti licenciją nagrinėjusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė;

44.9. licencijos galiojimo sustabdymo data;

44.10. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

44.11. licencijos galiojimo panaikinimo data;

44.12. už licencijų registravimo žurnalo pildymą atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė.

45. Komisija, atsižvelgdama į Licencijavimo taisyklių reikalavimus, nustato licencijų registravimo žurnalo pildymo tvarką.

46. Informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, licencijose įrašytų duomenų patikslinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Komisija skelbia savo interneto svetainėje (www.regula.lt).

47. Informacijoje nurodomi duomenys, leidžiantys nustatyti licencijos turėtojo tapatybę (juridinio asmens – pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, elektroninio pašto adresas; fizinio asmens – vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas), licencijuojamos veiklos rūšis, licencijos numeris, jos išdavimo, pakeitimo, licencijoje įrašytų duomenų patikslinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data, licencijuojamos veiklos teritorija.

 

XI. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

48. Licencijos turėtojai privalo efektyviai ir ekonomiškai vykdyti licencijuojamą veiklą, užtikrinti elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo patikimumą, veiklos saugumą (techninę saugą), kokybę, vartotojų apsaugą ir aplinkosaugos reikalavimus, nediskriminuoti vartotojų, elektros tinklų naudotojų, tiekėjų ir gamintojų, laikytis sąžiningos konkurencijos, veiklos viešumo ir informavimo principų.

49. Licencijų turėtojai privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų pareigų ir teisės aktais nustatytų reikalavimų laikymąsi.

50. Licencijų turėtojai neturi teisės įgalioti kitų asmenų vykdyti licencijose nurodytą veiklą.

51. Licencijų turėtojai privalo teisės aktų nustatyta tvarka teikti Komisijai ir Energetikos ministerijai informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti.

52. Lietuvos Respublikoje draudžiama perduoti, skirstyti, tiekti elektros energiją, kurios įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčių dokumentų.

53. Licencijų turėtojai negali teikti licencijuojamos veiklos paslaugų kainomis ir tarifais, viršijančiais Komisijos nustatytų viršutinių kainų ir tarifų ribas.

54. Licencijų turėtojai teisės aktų nustatyta tvarka privalo teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas.

55. Licencijų turėtojai privalo būti nuolat pasirengę veikti galimos ekstremalios energetikos padėties laikotarpiu ar galimo elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju ir planuoti prevencines priemones elektros energijos tiekimo patikimumui bei techninei elektros tinklų saugai užtikrinti. Paskelbus ekstremalią energetikos padėtį, licencijų turėtojai veikia vadovaudamiesi teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą esant ekstremaliai padėčiai. Licencijų turėtojai apie taikomas prevencines priemones ekstremalios padėties atveju nedelsdami praneša Energetikos ministerijai.

56. Licencijos turėtojas, kuris verčiasi elektros energijos rinkos operatoriaus, elektros energijos perdavimo, elektros energijos skirstymo, elektros energijos visuomeninio tiekimo, elektros energijos nepriklausomo tiekimo veikla, privalo:

56.1. parengti ir suderinti su Komisija vartotojų skundų ar prašymų registravimo, tyrimo ir sprendimų priėmimo tvarką;

56.2. metams pasibaigus, atlikti skundų nagrinėjimo analizę ir Komisijos nustatyta tvarka ir terminais pateikti Komisijai skundų tyrimo ataskaitą;

56.3. kasmet atlikti elektros energijos perdavimo, elektros energijos skirstymo sistemos naudojimo, elektros energijos tiekimo vartotojams (elektros energijos rinkos) analizę ir Komisijos nustatyta tvarka ir terminais pateikti Energetikos ministerijai bei Komisijai informaciją apie elektros energijos perdavimo, elektros energijos skirstymo sistemos, elektros energijos rinkos plėtros perspektyvas.

57. Elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijuojamą veiklą nutraukti numatantis licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius pranešti apie tai Komisijai.

58. Licencijų turėtojai pagal kompetenciją informuoja ir konsultuoja vartotojus ir tinklų naudotojus apie efektyvų elektros energijos vartojimą, teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, elektros energijos ir paslaugų kainas, prijungimo prie elektros tinklų kainas bei sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus. Licencijų turėtojai pagal kompetenciją ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki sutarčių sąlygų ir kainų numatomų pasikeitimų tiesiogiai (raštu ar kitais būdais) informuoja vartotojus. Licencijų turėtojų informacija apie reguliuojamos veiklos sąnaudas, tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į tinklų plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša.

 

II. PERDAVIMO LICENCIJĄ TURINČIO ASMENS PAREIGOS

 

59. Atlikti perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas. Jeigu perdavimo sistemos operatorius yra vertikalios integracijos įmonės dalis, savo teisine forma, organizacine struktūra ir priimdamas sprendimus jis turi būti nepriklausomas nuo kitų vertikalios integracijos įmonės veiklos rūšių, nesusijusių su perdavimu. Siekiant užtikrinti perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomumą, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

59.1. sprendimus, susijusius su perdavimo veiklai vykdyti ir perdavimo sistemai eksploatuoti, prižiūrėti ir plėtoti reikalingo turto panaudojimu, perdavimo sistemos operatorius priima neatsižvelgdamas į vertikaliosios integracijos įmones;

59.2. perdavimo sistemos operatoriaus valdymo organų nariai ir kiti asmenys, atsakingi už perdavimo sistemos operatoriaus valdymą, nedalyvauja vertikaliosios integracijos įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos už kasdienę elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo veiklą, valdymo organuose;

59.3. reikia imtis priemonių, užtikrinančių, kad į atsakingų už perdavimo sistemos operatoriaus valdymą asmenų profesinius interesus būtų atsižvelgiama taip, jog šie asmenys galėtų veikti savarankiškai;

59.4. vertikaliosios integracijos įmonė, atsižvelgdama į Komisijos nustatytas perdavimo paslaugų viršutines ribas, patvirtina tik perdavimo sistemos operatoriaus metinį finansinį planą ar bet kurį lygiavertį dokumentą, metinę turto grąžos normą ir didžiausią skolinių įsipareigojimų dydį ir perdavimo sistemos operatoriui neduoda nurodymų dėl perdavimo sistemos valdymo, taip pat dėl sprendimų, susijusių su perdavimo linijų įrengimu ar atnaujinimu, jeigu tie sprendimai neviršija patvirtinto metinio finansinio plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento;

59.5. perdavimo sistemos operatorius patvirtina programą, nustatančią darbuotojams įpareigojimus ir priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią diskriminuojančiam elgesiui, ir užtikrina tinkamą nustatytų priemonių ir įpareigojimų laikymosi priežiūrą, kiekvienais metais parengia, viešai paskelbia ir Komisijai pateikia priemonių, kurių buvo imtasi vykdant šią programą, ataskaitą.

60. Teikti perdavimo tinklų naudotojams elektros energijos persiuntimo paslaugą.

61. Techniškai eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti perdavimo tinklus ir jungiamąsias linijas.

62. Atlikti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių elektros energijos gamybos pajėgumų, elektros energijos srautų perdavimo tinkluose dispečerinį valdymą, atsižvelgiant į elektros energijos mainus su kitomis jungtinėmis sistemomis.

63. Atlikti nacionalinio balansavimo funkciją, sudarant vienodas, nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams.

64. Atlikti rezervavimo funkciją, sudarant vienodas, nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams.

65. Užtikrinti, kad perdavimo tinklai Lietuvos Respublikos teritorijoje veiktų efektyviai, patikimai ir saugiai aplinkos apsaugos požiūriu.

66. Organizuoti ir diegti perdavimo tinklų elektros energijos apskaitą, eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius.

67. Perduoti elektros energijos apskaitos rodmenis rinkos ir skirstomųjų tinklų operatoriams ir tiekėjams.

68. Prijungti vartotojų, skirstomųjų tinklų operatorių ir gamintojų įrenginius prie perdavimo tinklų pagal atitinkamų techninių norminių dokumentų reikalavimus.

69. Motyvuotai raštu atsakyti esamiems ir potencialiems naudotojams, kad atsisakoma suteikti jiems elektros energijos persiuntimo paslaugą. Toks atsisakymas turi būti pagrįstas nediskriminaciniais techninio pobūdžio ribojimo kriterijais.

70. Tvarkyti atskirą nuo kitų veiklos rūšių elektros energijos perdavimo veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitą, viešai skelbti duomenis apie elektros energijos persiuntimo sąnaudas.

71. Metams pasibaigus, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir apie rezultatus pranešti Komisijai.

72. Teikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas Komisijos nustatyta tvarka ir terminais.

73. Suteikti teisę elektros energijos tiekėjams ir vartotojams pasinaudoti perdavimo tinklais trečiosios šalies dalyvavimo teise.

 

III. SKIRSTYMO LICENCIJĄ TURINČIO ASMENS PAREIGOS

 

74. Atlikti skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijas. Jeigu skirstomųjų tinklų operatorius yra vertikaliosios integracijos įmonės, aptarnaujančios ne mažiau kaip 100 000 vartotojų, dalis, savo teisine forma, organizacine struktūra ir priimdamas sprendimus jis turi būti nepriklausomas nuo vertikaliosios integracijos įmonės, aptarnaujančios ne mažiau kaip 100 000 vartotojų, veiklos rūšių, nesusijusių su skirstymu. Siekiant užtikrinti skirstomųjų tinklų operatoriaus nepriklausomumą, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

74.1. sprendimus, susijusius su skirstymo veiklai vykdyti ir skirstymo sistemai eksploatuoti, prižiūrėti ir plėtoti reikalingo turto panaudojimu, skirstomojo tinklo operatorius priima neatsižvelgdamas į vertikaliosios integracijos įmones;

74.2. skirstomųjų tinklų operatoriaus valdymo organų nariai ir kiti asmenys, atsakingi už skirstomųjų tinklų operatoriaus valdymą, nedalyvauja vertikaliosios integracijos įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos už kasdienę elektros energijos gamybos, perdavimo ir tiekimo veiklą, valdymo organuose;

74.3. reikia imtis priemonių, užtikrinančių, kad į atsakingų už skirstomųjų tinklų operatoriaus valdymą asmenų profesinius interesus būtų atsižvelgiama taip, jog šie asmenys galėtų veikti savarankiškai;

74.4. vertikaliosios integracijos įmonė, atsižvelgdama į Komisijos nustatytas skirstymo paslaugų viršutines ribas, patvirtina tik skirstomųjų tinklų operatoriaus metinį finansinį planą ar bet kurį lygiavertį dokumentą, metinę turto grąžos normą ir didžiausią skolinių įsipareigojimų dydį ir skirstomųjų tinklų operatoriui neduoda nurodymų dėl skirstomojo tinklo valdymo, taip pat dėl sprendimų, susijusių su skirstomųjų linijų įrengimu ar atnaujinimu, jeigu tie sprendimai neviršija patvirtinto metinio finansinio plano ar bet kurio lygiaverčio dokumento;

74.5. skirstomųjų tinklų operatorius patvirtina programą, nustatančią darbuotojams įpareigojimus ir priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią diskriminuojančiam elgesiui, ir užtikrina tinkamą nustatytų priemonių ir įpareigojimų laikymosi priežiūrą, kiekvienais metais parengia, viešai paskelbia ir Komisijai pateikia priemonių, kurių buvo imtasi vykdant šią programą, ataskaitą.

75. Teikti skirstomųjų tinklų naudotojams elektros energijos persiuntimo paslaugą.

76. Techniškai eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti skirstomuosius tinklus ir jungiamąsias linijas su kitais tinklais, užtikrinant patikimą skirstomųjų tinklų įrenginių veikimą, efektyvų ir saugų tiekimą, laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų.

77. Organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kita teise valdomais skirstomaisiais tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą, eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius.

78. Perduoti elektros energijos apskaitos rodmenis perdavimo tinklų ir rinkos operatoriams ir tiekėjams.

79. Prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų pagal atitinkamus techninius norminius dokumentus ir technines sąlygas.

80. Motyvuotai raštu atsakyti esamiems ir potencialiems vartotojams, kad atsisakoma suteikti jiems elektros energijos persiuntimo paslaugą. Toks atsisakymas turi būti pagrįstas nediskriminaciniais techninio pobūdžio ribojimo kriterijais.

81. Derinti su Komisija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus.

82. Tvarkyti atskirą nuo kitų veiklos rūšių elektros energijos skirstymo pajamų ir sąnaudų apskaitą, viešai skelbti duomenis apie elektros energijos persiuntimo sąnaudas.

83. Metams pasibaigus, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir apie rezultatus pranešti Komisijai.

84. Teikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas Komisijos nustatyta tvarka ir terminais.

85. Suteikti teisę elektros energijos tiekėjams ir vartotojams pasinaudoti skirstomaisiais tinklais trečiosios šalies dalyvavimo teise.

 

IV. VISUOMENINIO TIEKIMO LICENCIJĄ TURINČIO ASMENS PAREIGOS

 

86. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka paskelbtomis visuomeninėmis elektros energijos kainomis ir tarifais bei nediskriminuojančiomis sąlygomis sudaryti sutartis ir tiekti elektros energiją visiems visuomeniniam tiekėjui išduotoje licencijoje nurodytoje teritorijoje esantiems ir to pareikalavusiems buitiniams vartotojams, taip pat tiems vartotojams, kurių atžvilgiu Elektros energetikos įstatymas nustato visuomeninio tiekėjo pareigą tiekti elektros energiją.

87. Užtikrinti elektros energijos tiekimą jam išduotoje licencijoje nustatytoje teritorijoje esantiems vartotojams tuo atveju, jeigu jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją ir jie negali pasirinkti kito nepriklausomo tiekėjo. Elektros energijos tiekimas tokiems vartotojams užtikrinamas ne ilgiau kaip 3 mėnesius, o jiems taikoma elektros energijos kaina nustatoma vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo nuostatomis.

88. Tvarkyti atskirą nuo kitų veiklos rūšių elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitą, viešai skelbti duomenis apie elektros energijos visuomeninio tiekimo sąnaudas.

89. Metams pasibaigus, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir apie rezultatus pranešti Komisijai.

90. Teikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas, atsiskaitymo su gamintojais ir tiekėjais būklę Komisijos nustatyta tvarka ir terminais.

91. Nediskriminuoti vartotojų ar vartotojų kategorijų.

 

V. NEPRIKLAUSOMO TIEKIMO LICENCIJĄ TURINČIO ASMENS PAREIGOS

 

92. Tiekti elektros energiją vartotojams pagal dvišales sutartis. Buitiniams vartotojams elektros energija tiekiama pagal elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, sudarytas vadovaujantis Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašu.

93. Norėdamas prekiauti elektros energija su užsienio valstybėmis, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, teisės aktų nustatyta tvarka gauti elektros energijos importo ir (ar) eksporto leidimus.

94. Teikti Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas, atsiskaitymo su gamintojais ir tiekėjais būklę Komisijos nustatyta tvarka ir terminais.

 

VI. RINKOS OPERATORIAUS LICENCIJĄ TURINČIO ASMENS PAREIGOS

 

95. Atlikti rinkos operatoriaus funkcijas.

96. Užtikrinti Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkos darbą ir organizuoti elektros energijos prekybą biržoje pagal Prekybos elektros energija taisykles.

97. Skelbti rinkos dalyviams prieinamu būdu balansavimo elektros energijos ir elektros energijos, kuria prekiaujama biržoje, pirkimo ir pardavimo kainas, organizuoti rinkos dalyvių atsiskaitymo už elektros energiją, kuria prekiaujama biržoje, procedūras.

98. Užtikrinti vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems rinkos dalyviams.

99. Pateikti Energetikos ministerijai ir Komisijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas Komisijos nustatyta tvarka ir terminais.

100. Metams pasibaigus, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir apie rezultatus pranešti Energetikos ministerijai ir Komisijai.

101. Viešai skelbti duomenis apie rinkos operatoriaus sąnaudas.

 

VII. LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS

 

102. Licencijų turėtojai turi:

102.1. teisę verstis licencijoje nurodyta veikla;

102.2. teisę reikalauti Komisijos paaiškinti, kodėl delsiama, atsisakoma išduoti, patikslinti ar pakeisti licenciją, taip pat kodėl licencijos galiojimas stabdomas ar licencija panaikinama;

102.3. teisę įstatymų nustatyta tvarka apskųsti teismui Komisijos veiksmus ir sprendimus dėl licencijos išdavimo, patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo;

102.4. kitų įstatymuose nustatytų teisių.

 

XII. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

103. Už licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus licencijų turėtojai, turintys atitinkamos energetikos veiklos licencijas, raštu (registruotu laišku) įspėjami apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. Komisija, įspėdama licenciją turintį asmenį apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba licencijos galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas, ir atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, nustato terminą, per kurį licencijos turėtojas privalo jas pašalinti. Pašalinęs šias priežastis, licencijos turėtojas privalo apie tai raštu arba Licencijavimo taisyklių 24 punkte nurodytais būdais pranešti Komisijai.

104. Licencijos galiojimas sustabdomas Komisijos sprendimu. Jame nurodomi nustatyti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai, licencijos galiojimo sustabdymo data ir laikotarpis, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti veiklos sąlygų pažeidimai.

105. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo priima Komisija per 10 darbo dienų nuo licencijuojamos veiklos patikrinimo užbaigimo. Apie tokį sprendimą licencijos turėtojui pranešama raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

106. Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo įsigalioja nuo sprendimo paskelbimo Komisijos interneto svetainėje dienos. Jeigu sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo turi įtakos saugiam vartotojų aprūpinimui elektros energija, jis gali įsigalioti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo sprendimo priėmimo dienos. Apie tai, kad numatoma priimti tokį sprendimą, Komisija privalo pranešti Energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

107. Licencijos galiojimas sustabdomas Komisijos sprendimu, jeigu:

107.1. išdavus licenciją paaiškėja, kad prašyme išduoti licenciją pateikti klaidingi duomenys, ir po įspėjimo per Komisijos nustatytą laikotarpį licencijos turėtojas nepateikia patikslintų duomenų;

107.2. licencijos turėtojas daugiau kaip vieną kartą per metus pažeidžia veiklos, kurios licencija išduota, sąlygas ir po įspėjimo per Komisijos nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų;

107.3. licencijos turėtojas nebeatitinka reikalavimų, kuriuos atitiko, kai licencija buvo išduota.

108. Kai licencijos turėtojas nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai (trūkumai) pašalinti, Komisijos sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos Komisijoje, licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas.

109. Licencijos galiojimas panaikinamas Komisijos sprendimu, jeigu:

109.1. licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, per Komisijos nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas;

109.2. licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, vykdo licencijoje nurodytą veiklą;

109.3. licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas jau buvo sustabdytas, pakartotinai per 12 mėnesių nuo jam išduotos licencijos galiojimo sustabdymo datos pažeidžia veiklos, kurios licencija išduota, sąlygas;

109.4. licencijos turėtojas kreipiasi dėl licencijos galiojimo panaikinimo;

109.5. licenciją turintis juridinis asmuo pasibaigia jį likvidavus ar reorganizavus;

109.6. licenciją turintis fizinis asmuo miršta.

110. Licencijos turėtojas per 5 darbo dienas nuo licencijos galiojimo panaikinimo paskelbimo Komisijos interneto svetainėje privalo grąžinti Komisijai licencijos originalą (jei licencija buvo išspausdinta popieriuje).

 

XIII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

111. Komisija, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kitos valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja asmenų, turinčių elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, visuomeninio ir nepriklausomo tiekimo licencijas, veiklą ir prižiūri, kaip jos laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.

112. Valstybinės priežiūros institucijos privalo nedelsdamos raštu pranešti Komisijai apie nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

113. Komisija ne rečiau kaip kartą per metus įvertina asmenų, turinčių atitinkamas licencijas, technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, taip pat gavusi skundą patikrina, kaip licencijos turėtojas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų: išnagrinėja licencijos turėtojo pateiktas licencijuojamos veiklos ataskaitas ir licencijuojamos veiklos sąnaudų audito rezultatus, paprašo jo pateikti paaiškinimus ir papildomus dokumentus ar duomenis. Komisija gali prašyti reikiamos informacijos, būtinos nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų. Remdamasi patikrinimo išvadomis, Komisija privalo pareikalauti, kad licencijos turėtojas pašalintų pastebėtus veiklos pažeidimus.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

114. Už licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus licencijų turėtojams, vykdantiems licencijuojamą veiklą, gali būti skiriamos piniginės baudos Energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

115. Pareiškėjai ir (ar) licencijų turėtojai apie Komisijos priimtus sprendimus Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę gauti informaciją nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai iš Komisijos.

116. Skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų nagrinėja Komisija.

 

_________________