VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS 2006 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V-169 „DĖL PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINĖS RIZIKOS ŠALINIMU IR (AR) MAŽINIMU, PIRKIMŲ, ORGANIZUOJAMŲ VYKDYTOJŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, TVARKOS APRAŠO IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO SUTARTIES PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. balandžio 7 d. Nr. V-180

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 110-3207; 2003, Nr. 114-5114) 28 straipsnio 4 dalimi bei siekdamas užtikrinti 2005 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1422 „Dėl Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 152-5599) įgyvendinimą:

1. Pakeičiu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-169 „Dėl prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 49-1789) patvirtinto Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo (toliau – Pirkimų tvarkos aprašas)

1.1. 13.1 punktą, vietoj skaičiaus „20 000“ įrašant skaičių „10 000“, ir šį punktą išdėstau taip:

„13.1. pirkimas, kurio vertė neviršija 10 000 litų, gali būti vykdomas Tvarkos XLI skyriuje nustatyta tvarka arba bet kuriuo 13.2 punkte nurodytu pirkimo būdu;“;

1.2. 13.2 punktą, vietoj skaičiaus „20 000“ įrašant skaičių „10 000“, ir šį punktą išdėstau taip:

„13.2. pirkimas, kurio vertė viršija 10 000 litų, turi būti atliekamas atviro konkurso arba riboto konkurso būdu, arba esant Tvarkoje numatytoms aplinkybėms – derybų būdu.“;

1.3. 110.3 punktą, vietoj skaičiaus „20 000“ įrašant skaičių „10 000“, ir šį punktą išdėstau taip:

„110.3. vykdytojo nuožiūra – tuo atveju, kai pirkimo vertė neviršija 10 000 litų.“.

2. Įpareigoju:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“;

2.2. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių Pirkimų tvarkos aprašo aktualią redakciją paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Dokumentų tvarkymo skyrių įsakymo elektroninius nuorašus išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos Finansų ir apskaitos, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės, Teisės, Ūkio valdymo skyriams, Vidaus audito tarnybai.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                         MINDAUGAS MIKAILA