LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2002 m. vasario 26 d. Nr. 280

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 101-3598), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Aplinkos ministeriją:

1.1. iki 2002 m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti:

1.1.1. ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą;

1.1.2. normuojamus atstumus tarp statinių, tarp statinių ir sklypo ribų;

1.1.3. nesudėtingų statinių sąrašą, nesudėtingų statinių projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti ir griovimo tvarką;

1.1.4. ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų priimtų statybos taisyklių registravimo tvarką;

1.1.5. techninių liudijimų rengimo ir priėmimo tvarką;

1.1.6. normatyvinių statybos techninių dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarką (išskyrus statyboje taikomus Lietuvos standartus);

1.1.7. tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių nacionalinių ir užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų įteisinimo Lietuvos Respublikoje tvarką;

1.1.8. statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacinius reikalavimus ir atestavimo dokumentų gavimo tvarką;

1.1.9. statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, projektavimo įmonių, rengiančių ypatingų statinių projektus, statybos įmonių, vykdančių ypatingų statinių statybą, ir įmonių, atliekančių statinių projektų bei statinių ekspertizę, atestavimo tvarką;

1.1.10. užsienio šalyse architektams išduotų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką;

1.1.11. nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai vadovaujančių neatestuotų asmenų kvalifikacinius reikalavimus;

1.1.12. viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnų atestavimo (be Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyto atestavimo) tvarką;

1.1.13. statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų skyrimo (samdymo) tvarką, kai jos nenustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

1.1.14. statybos darbų, kuriems pirkti taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, sustabdymo (nepriklausomai nuo sustabdymo priežasčių) atveju statomo statinio konservavimo darbų organizavimo tvarką;

1.1.15. esamų statinių tyrimų (konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų) atlikimo tvarką ir tyrinėjimų dokumentų turinį pagal kiekvieną tyrinėjimų rūšį;

1.1.16. statinio statybos techninės priežiūros tvarką;

1.1.17. Lietuvos rinkai tiekiamų statybos produktų tinkamumo naudoti nustatymo, kai nėra Lietuvoje įteisintų jų techninių specifikacijų, tvarką;

1.1.18. statybos produktų ženklinimo kitu atitikties ženklu, nurodytu statybos produkto sertifikate, kai nėra suderintų techninių specifikacijų, tvarką;

1.1.19. privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, statinio projekto rengimo tvarką ir sudėtį;

1.1.20. ypatingo statinio ir statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projektų tvirtinimo tvarką;

1.1.21. statybos leidimų išdavimo procedūrai atlikti reikalingų dokumentų formas, šių leidimų apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarką;

1.1.22. pavyzdinius nuolatinės statybos komisijos nuostatus;

1.1.23. pastatytų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį;

1.1.24. statinio avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarką;

1.1.25. savavališkos statybos akto surašymo tvarką ir formą;

1.1.26. statinio projekto ekspertizės, statinio ekspertizės rūšis ir atlikimo tvarką;

1.1.27. statinio projekto vykdymo priežiūros tvarką;

1.1.28. visuomenei svarbių statinių sąrašus (nurodant statinių paskirtį) ir visuomenės informavimo apie šių statinių statybos pradžią tvarką;

1.1.29. statybos valstybinę priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto surašomo statinio statybos sustabdymo akto formą;

1.2. tvirtinti statybos techninius reglamentus (kartu su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, kai tai susiję su branduolinės energetikos objektais);

1.3. tvirtinti normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus – kartu su juos parengusia (pagal kompetenciją) valstybės institucija;

1.4. rengti ir tvirtinti šio nutarimo 1.1.1–1.1.29 ir 2.1 punktuose išvardytus dokumentus (kartu su Kultūros ministerija, kai tai susiję su nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbais, – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytais atvejais);

1.5. registruoti ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų priimtas statybos taisykles;

1.6. reikalauti, kad savivaldybės meras (suderinęs pagal kompetenciją su projektavimo sąlygas nustačiusiais inžinerinių tinklų savininkais ar naudotojais ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis) panaikintų ar pakeistų statinio projektavimo sąlygas, jeigu jos neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų.

2. Pavesti Aplinkos ministerijai:

2.1. iki 2002 m. gegužės 1 d. pakeisti ar papildyti galiojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus, nustatant juose atvejus, kai:

2.1.1. statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) prie prašymo nepateikia žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimo, jeigu žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;

2.1.2. reikia statybos leidimo vykdant statinio paprastąjį remontą saugomoje teritorijoje;

2.1.3. privalomas statybos leidimas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbams avarijos grėsmei pašalinti ir remontui;

2.1.4. statybos darbai turi būti vykdomi pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;

2.1.5. privaloma nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbų projektų ekspertizė;

2.2. parengti ir iki 2002 m. gegužės 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės akto, reglamentuojančio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros tvarką, projektą.

3. Įgalioti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos atlikti statybos valstybinę priežiūrą valstybės lygiu.

4. Įgalioti Valstybinę draudimo priežiūros tarnybą prie Finansų ministerijos iki 2002 m. gegužės 1 d. patvirtinti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles.

5. Pavesti Kultūros ministerijai parengti ir nustatytąja tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kurio nuostatos būtų suderintos su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis.

6. Pavesti Krašto apsaugos ministerijai parengti ir iki 2002 m. balandžio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl statinio, skirto krašto apsaugos reikmėms, statybos leidimo išdavimo tvarkos patvirtinimo projektą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS