LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 11 29 ĮSAKYMO NR. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO

 

2000 m. gegužės 24 d. Nr. 276

Vilnius

 

 

Iš dalies keičiu sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972):

1. Atšaukiu 3 punkte paskelbtus netekusiais galios 1995 11 28 Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą Nr. 636 „Dėl Lietuvos tuberkuliozės registro įkūrimo ir tuberkuliozės kontrolės“ (Žin.,1995, Nr. 114-2897), 1999 06 01 sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 265 „Dėl užkrečiamųjų ligų sukėlėjų registravimo ir informacijos perdavimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1627).

2. Keičiu 1 priedo 8 punktą:

2.1. išbraukiu šias formas:

228 170-1/a Ekspertizės duomenų registravimo žurnalas 25 metai

230 173-1/a Tyrimo aktų registravimo žurnalas 25 metai

240 191/a Asmenų (lavonų) ir daiktų registravimo žurnalas 10 metų

241 192/a Teismo psichiatrinės ekspertizės aktas 10 metų;

2.2. vietoj formos 173/a pavadinimo „Teismo medicinos tyrimo aktas“ įrašau „Teismo medicinos specialisto išvada“;

2.3. visą 8 punktą išdėstau taip:

8. Teismo medicinos ekspertizės įstaigos

227 170/a Teismo medicinos ekspertizės aktas 25 metai

228 173/a Teismo medicinos specialisto išvada 25 metai

229 179/a Siuntimas atlikti teismo cheminį tyrimą 3 metai

230 179-1/a Cheminių ir biologinių tyrimų registravimo žurnalas 25 metai

231 180/a Siuntimas atlikti teismo histologinį tyrimą 3 metai

232 181/a Asmenų (lavonų) registravimo žurnalas 25 metai

233 182/a Nukentėjusių asmenų registravimo žurnalas 25 metai

234 184/a Daiktinių įrodymų registravimo žurnalas 25 metai

235 185/a Ekspertų siunčiamos medžiagos registravimo žurnalas 25 metai

236 186/a Kraujo ir išskyrų tyrimų registravimo žurnalas 25 metai

237 190/a Histologinės medžiagos registravimo žurnalas 25 metai“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA