Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministrO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO Nr. V-1154 „DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. kovo 15 d. Nr. V-281

Vilnius

 

P a k e i č i u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 128-6098; 2012, Nr. 8-288):

1. išdėstau 20 punktą taip:

20. Karo prievolininkas nuo 18 metų gali raštu pareikšti norą atlikti PPKT pateikdamas KASP vadui nustatytos formos prašymą (1 priedas). Savo sprendimą atlikti PPKT karo prievolininkas raštu gali atšaukti iki paskyrimo į karinį vienetą datos ir per 5 dienas nuo paskyrimo į karinį vienetą. Karo prievolininkas, atšaukdamas savo sprendimą iki paskyrimo į karinį vienetą datos, KASP vadui pateikia prašymą ir yra išbraukiamas iš norą atlikti PPKT pareiškusių karo prievolininkų sąrašo (toliau – „C“ sąrašas). Karo prievolininkas, atšaukdamas savo sprendimą per 5 dienas nuo paskyrimo į karinį vienetą datos, prašymą pateikia karinio vieneto, kuriame atliekama PPKT, vadui. Atsižvelgdamas į kario prašymą, karinio vieneto vadas išleidžia įsakymą dėl jo paleidimo iš PPKT.“;

2. išdėstau 21 punktą taip:

21. Karo prievolininkai, norintys atlikti PPKT, pateikia KASP RKPKS teritoriniams poskyriams šio tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus. Kandidatuojantys į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus papildomai pateikia studento pažymėjimo kopiją ir duomenis apie studento pažangumą.“;

3. išdėstau 24 punktą taip:

24. Karo prievolininkai, pripažinti tinkamais atlikti PPKT, įtraukiami į „C“ sąrašą pagal karo prievolininkų prašymų pateikimo datą. Jeigu karo prievolininkų, atliksiančių nuolatinę PPKT ar dalyvausiančių baziniuose kariniuose mokymuose, yra daugiau negu tam tikrą šaukimo datą nustatyta pašaukti į PPKT, karo prievolininkų eilės tvarka „C“ sąraše nustatoma pagal prašymų pašaukti į PPKT pateikimo datą. „C“ sąrašas sudaromas skirtingiems PPKT atlikimo būdams.“;

4. papildau tvarkos aprašą nauju 25 punktu (buvusius 25–30 punktus atitinkamai laikau 26–31 punktais):

25. Jeigu karo prievolininkų, dalyvausiančių jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, yra daugiau negu tam tikrą šaukimo datą nustatyta pašaukti į PPKT, karo prievolininkų eilės tvarka „C“ sąraše nustatoma atsižvelgiant į konkursinį balą (2 priedas).“

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė


Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą

tvarkos aprašo

2 priedas

 

KONKURSINIO BALO NUSTATYMAS

 

1. Kandidatų atlikti PPKT konkursinis balas nustatomas susumavus už atskirus atrankos kriterijus, išskyrus sveikatos būklę, gautus balus:

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijus

Atrankos kriterijaus balas

Pastabos

1.

Pažangumas

Iki 10

Atrankos kriterijaus balas lygus kandidato pažangumo paskutiniajam mokymosi periodo vidurkiui

2.

Sveikatos būklė

Nuo 0 iki 4

Atrankos kriterijaus balas pridedamas surinkus vienodą konkursinių balų skaičių ir vienodai atitinka kitus kriterijus

2.1.

Tinkamas PPKT pagal sveikatos grupes:

 

 

2.1.1.

A

4

 

2.1.2.

B

3

 

2.1.3.

C

2

 

2.1.4.

D

1

 

2.1.5.

E–G

0

 

2.2.

Netinkamas PPKT

 

Negali būti pašauktas į PPKT

3.

Kandidato asmeniniai gebėjimai:

Nuo 0 iki 6

 

3.1.

Kandidatas turi karybos žinių

3

Atrinktasis kandidatas priimamas į JKVM ir jo karinis parengimas tęsiamas atsižvelgiant į jo turimas karybos žinias

3.2.

Kandidatas yra tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėtojas

Atitinkamai 2, 1 ir 0,5 balo

 

3.3.

Kandidatas yra šalies olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėtojas

Atitinkamai 1, 0,5 ir 0,3 balo

 

4.

Aktyviojo rezervo karys neįgijęs pagrindinio karinio parengtumo

2

Balas skiriamas, jei kandidatas atlieka tarnybą KASP ar kituose aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose ne trumpiau kaip 6 mėn., tačiau ne ilgiau kaip 3 metus

5.

Kandidatas yra Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) narys

1,5

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą LŠS rekomendaciją

6.

Kandidatas yra neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymo organizacijos narys

1

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą organizacijos rekomendaciją

7.

Kandidatas turi valstybinio ar žinybinio lygmens apdovanojimų

Atitinkamai 1 ir 0,5

 

 

2. Kai keli kandidatai surenka vienodą konkursinių balų skaičių, pirmumo teisę turi kandidatai:

2.1. kurių pažangumas yra geresnis;

2.2. kurie turi karybos žinių;

2.3. kariai savanoriai ar kiti aktyviojo rezervo kariai;

2.4. LŠS nariai;

2.5. turintys aukštesnę sveikatos grupę.

 

_________________