VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 2B-399 „DĖL ASMENŲ, VADOVAUJANČIŲ LICENCIJUOJAMAI KELIŲ TRANSPORTO VEIKLAI, PROFESINĖS KOMPETENCIJOS EGZAMINO IR ŽINIŲ ATNAUJINIMO EGZAMINO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr. 2B-284

Vilnius

 

Pakeičiu Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 2B-399 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-258):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Pavedu Saugaus eismo ir regionų skyriams organizuoti ir vykdyti asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos ir žinių atnaujinimo egzaminus bei išduoti jiems atitinkamus profesinės kompetencijos pažymėjimus.“.

2. Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino nuostatuose, patvirtintuose nurodytuoju įsakymu:

2.1. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Profesinės kompetencijos žinių atnaujinimo egzaminas (toliau vadinama – žinių atnaujinimo egzaminas) – tai vadovaujančio asmens žinių periodinis patikrinimas siekiant nustatyti, ar jis vis dar yra reikiamos profesinės kompetencijos. Asmenys, kurie iki 2003 m. sausio 1 d. vadovavo krovinių vežimo vidaus maršrutais veiklai, laiko šios veiklos žinių atnaujinimo egzaminą.“.

2.2. Išdėstau 6.2 punktą taip:

6.2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;“.

2.3. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Egzaminuojamasis, laikantis žinių atnaujinimo egzaminą, papildomai pateikia profesinės kompetencijos pažymėjimą, o asmenys, kurie iki 2003 m. sausio 1 d. vadovavo krovinių vežimo vidaus maršrutais veiklai, šią veiklą patvirtinančius dokumentus.“.

2.4. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Inspekcijos specialistas, priimdamas egzaminuojamojo prašymą, patikrina jame įrašytų duomenų tapatumą su nurodytais pateiktuose dokumentuose ir atitinkamoje grafoje tai patvirtina savo parašu bei spaudu. Dokumentų kopijas prisega prie prašymo. Suderina egzamino datą ir apie tai pažymi prašyme. Jeigu prašyme nurodyti duomenys neatitinka pateiktų dokumentų duomenų ar nesumokėta valstybės rinkliava, prašymas netenkinamas.“.

2.5. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Egzaminai vyksta Inspekcijos Saugaus eismo ir regionų skyriuose nustatytomis dienomis. Juos vykdo Inspekcijos viršininko įsakymu paskirti egzaminuotojai.“.

2.6. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Egzaminuojamieji egzaminus laiko tame Inspekcijos skyriuje, kuriame pateikė prašymą ir dokumentus. Prašymų pagal grafiką numatytam egzaminui priimama ne daugiau negu įrengta vietų egzaminų patalpoje. Išimtiniais atvejais (kai egzaminuojamųjų skaičius yra didesnis, negu yra vietų egzaminų patalpoje ir pan.) atitinkamo skyriaus vadovo sprendimu gali būti organizuojami papildomi egzaminai. Tokiu atveju egzaminuojamųjų skaičius neturi būti mažesnis kaip penki.“.

2.7. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Egzaminuojamojo asmens duomenys į kompiuterinę duomenų bazę užregistruojami iš anksto. Egzamino bilietą (toliau – bilietas) egzaminuotojas ar kitas įgaliotas Inspekcijos specialistas kiekvienam egzaminuojamajam sudaro ir išspausdina egzamino dieną likus ne daugiau kaip 2 val. iki egzamino pradžios.“.

2.8. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Egzamino pagrindinei daliai ir kiekvienai papildomos dalies licencijuojamos veiklos rūšiai skiriama ne daugiau kaip po 45 minutes, tačiau bendra egzamino trukmė neturi viršyti 4 valandų.“.

2.9. Išdėstau 20 punktą taip:

20. Kai egzaminui naudojama kompiuterinė įranga, egzaminuojamieji bilieto klausimų atsakymus, pateiktus kompiuterio monitoriuje, žymi klaviatūros mygtukais arba pele.“.

2.10. Išdėstau 30 punktą taip:

30. Egzaminuojamasis gali laikyti vienos ar kelių licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšių, nurodytų šių Nuostatų 29 punkte, egzaminą vienu metu. Laikant keleivių arba krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais egzaminą, privalo būti laikomas ir šių Nuostatų 29.3 arba 29.5 punkte nurodytas atitinkamas egzaminas.“.

2.11. Išdėstau 31 punktą taip:

31. Kompetencijos egzaminas susideda iš dviejų dalių – pagrindinės ir papildomos(-ų), žinių atnaujinimo egzaminas -iš papildomos(-ų) dalies(-ių) pagal kelių transporto veiklos rūšį(-is).“.

2.12. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Bilietas, įskaitant kompetencijos egzamino praktinę užduotį, susideda iš testo formos klausimų.“.

2.13. Išdėstau 33.1 punktą taip:

33.1. 20 klausimų iš pagrindinės dalies (po 10 klausimų praktinei užduočiai spręsti ir bendrųjų dalykų bei sričių žinioms įvertinti) ir po 25 klausimus iš atitinkamos papildomos dalies;“.

2.14. Išdėstau 36.2 punktą taip:

36.2. klausimas laikomas neteisingai atsakytu ir vertinamas neigiamai (0 balų), jei egzaminuojamasis pažymėjo ne visus teisingus atsakymus ir (arba) pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą arba nepažymėjo nė vieno atsakymo.“.

2.15. Išdėstau 37.1 punktą taip:

37.1. teisingi ne mažiau kaip 15 atsakymų iš pagrindinės dalies ir ne mažiau kaip 20 atsakymų iš atitinkamos papildomos dalies laikant kompetencijos egzaminą;“.

2.16. Išdėstau 37.2 punktą taip:

37.2. teisingi ne mažiau kaip 16 atsakymų iš atitinkamos papildomos dalies, laikant žinių atnaujinimo egzaminą.“.

2.17. Išdėstau 40 punktą taip:

40. Egzaminuojamasis, neišlaikęs egzamino, pakartotinai jį gali laikyti bet kuriame Inspekcijos skyriuje nustatytomis egzamino dienomis. Šiuo atveju jis turi pateikti šių Nuostatų 6 bei 8 punktuose nurodytus dokumentus.“.

2.18. Išdėstau 42 punktą taip:

42. Pažymėjimus pasirašo regiono skyriaus ar Saugaus eismo skyriaus vadovas. Pažymėjimai antspauduojami atitinkamo skyriaus antspaudu.“.

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                         VIDMANTAS ŽUKAUSKAS