LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO
Nr. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 26 d. d. Nr. V-704

Vilnius

 

Pakeičiu Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 25-944; Nr. 2010, Nr. 30-1404):

1. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Pažymėjime ir brandos atestato priede ugdymo programos pavadinimas (pavyzdžiui, pagrindinio ir muzikinio ugdymo) ją baigusiesiems 2000-aisiais ir vėlesniais metais ir jos valstybinis kodas (pavyzdžiui, 201021201) įrašomi vadovaujantis Aprašo 1 priedu.“

2. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Pažymoje, mokymosi pasiekimų, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjime, pažymėjime baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos I dalį prieš dalyko, kurio buvo mokomasi pagal adaptuotą programą, įvertinimo įrašą pažymima „Ad.,“.“

3. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Asmeniui, besimokiusiam pagal Vidurinio ugdymo programą, adaptuotą vidurinio ugdymo programą, pažymėjime, brandos atestato priede, brandos atestato (diplomo) priede ir jų apskaitos žurnaluose, pažymoje prie dalykų programos kurso esančios raidės rodo, pagal kokią programą mokinys mokėsi dalyko. Bendrasis kursas žymimas raide B, išplėstinis – A.“

4. Išdėstau 18 punktą taip:

18. Asmeniui, besimokiusiam pagal Vidurinio ugdymo programą, adaptuotą vidurinio ugdymo programą, pažymoje, pažymėjime, brandos atestato priede:“.

5. Išdėstau 19 punktą taip:

19. Mokiniui, kuris buvo mokomas namuose, pažymėjime, brandos atestato priede dalyko mokinio mokymosi pasiekimų įvertinimui įrašyti skirtame stulpelyje nurodoma „Atleista“, jei to dalyko (dailės, muzikos, technologijų, kūno kultūros) mokinys nesimokė. Dalyko programos kursas (Vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo adaptuotos programos mokiniui) ir valandų skaičius nenurodomi (rašomi brūkšniai).“

6. Išbraukiu V skyriaus pavadinime žodį ir skaičius „(KODAI 2058, 2059)“.

7. Išdėstau 41 punktą taip:

41. Vadovaujantis Kalbų įskaitų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (Žin., 2006, Nr. 141-5437; 2010, Nr. 152-7765), 8 punktu, į brandos atestato priedą įrašoma pripažinta išlaikyta ir įvertinta 10 balų užsienio kalbos įskaita.“

8. Išdėstau 67 punktą taip:

67. Pažymėjimai, brandos atestatai, brandos atestatų priedai, jų dublikatai iš Mokinių registro spausdinami blankuose ar popieriuje:

67.1. Pažymėjimas, baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį, spausdinamas pagal Aprašo 20 priede pateiktą pavyzdinę formą;

67.2. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas ir jo priedas, pažymėjimas, baigus tarptautinio bakalaureato programą, vidurinio ugdymo pasiekimų, mokymosi pasiekimų pažymėjimas spausdinamas blanke.“

8. Išdėstau 69 punktą taip:

69. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas (išduodamas baigusiesiems Pagrindinio ugdymo programos I dalį), pažymėjimas (kodas 2501; išduodamas baigusiesiems tarptautinio bakalaureato programą) registruojamas Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos žurnale.“

10. Išdėstau 1 priedo 9 punktą taip:

9

Pažymėjimas

-

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, pagrindinio ir muzikinio ugdymo programos (kodas 201021201) pirmąją dalį, pagrindinio ir dailės ugdymo programos (kodas 201021101) pirmąją dalį, pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202) pirmąją dalį, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001) pirmąją dalį, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002) pirmąją dalį, specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003) pirmąją dalį

11. Išdėstau 1 priedo 10 punktą taip:

10

Pažymėjimas

-

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002) pirmąją dalį, specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003) pirmąją dalį

12. Išdėstau 7 priedą nauja redakcija (pridedama).

13. Papildau Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą nauju 20 priedu (pridedama).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius


Pažymėjimų ir brandos

atestatų išdavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

PAŽYMĖJIMAS

 

Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

MMMM

metais

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

baigė

 

adaptuotos pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programos

(0000000000)

pirmąją dalį. Jo mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

 

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

 

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

 

 

Ad., 7 (septyni)

3.

Užsienio kalba (anglų)

 

 

 

Ad., 7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (rusų)

 

 

 

5 (penki)

5.

Istorija

 

 

 

6 (šeši)

6.

Geografija

 

 

 

7 (septyni)

7.

Informacinės technologijos

 

 

 

10 (dešimt)

8.

Matematika

 

 

 

4 (keturi)

9.

Gamta ir žmogus

 

 

 

4 (keturi)

10.

Biologija

 

 

 

5 (penki)

11.

Fizika

 

 

 

4 (keturi)

12.

Chemija

 

 

 

6 (šeši)

13.

Dailė

 

 

 

9 (devyni)

14.

Muzika

 

 

 

9 (devyni)

15.

Kūno kultūra

 

 

 

5 (penki)

16.

Technologijos

 

 

 

10 (dešimt)

17.

Žmogaus sauga

 

 

 

Įskaityta

 

Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkeltas į devintą klasę.

 

Direktorius A.V.

 

 

Vardis Pavardis

(pareigos)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

 


Pažymėjimų ir brandos

atestatų išdavimo tvarkos aprašo

20 priedas

 

(Pažymėjimo, išduodamo baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį, pavyzdinė forma)

 

__________________________________________________________________________

(mokyklos pavadinimas)

 

PAŽYMĖJIMAS

_________________________________

(registracijos/išdavimo/spausdinimo data)

Nr. ___________

(pažymėjimo registracijos numeris)

 

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

 

metais

 

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

 

 

baigė

 

 

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programos

 

pirmąją dalį. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

 

 

Įvertinimas

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus _____________m. ____d. įsakymu Nr. ____ perkelta(s) į ____klasę.

 

Direktorius (-ė) A.V.

 

 

 

(pareigos)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

_________________