LIETUVOS RESPUBLIKOS

TURIZMO ĮSTATYMO 2 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. spalio 12 d. Nr. IX-2476

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 32-852; 2002, Nr. 123-5507)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 5 ir 10 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kelionės organizatorius – juridinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis reguliariai verčiasi turizmo verslu ir tiesiogiai arba per tarpininkus (kelionių pardavimo agentus) savo vardu viešai siūlo teikti turizmo paslaugas bet kuriam asmeniui arba tam tikrai asmenų grupei.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Organizuota turistinė kelionė – iš anksto už bendrą kainą parengtas arba siūlomas įsigyti turizmo paslaugų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi turizmo paslaugos (apgyvendinimo, vežimo, kita esminę kelionės dalį sudaranti turizmo paslauga, nesusijusi su vežimu ar apgyvendinimu), ir jeigu ši turistinė kelionė tęsiasi ilgiau kaip 24 valandas arba į ją yra įtraukta nakvynė.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 4 dalies pakeitimas

6 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „jei ši informacija turistui nebuvo žinoma iš jam pateikto kelionės prospekto, katalogo, kitos turistinę kelionę aprašančios medžiagos arba jei ta informacija nėra nurodyta sutartyje ar jos priede“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Prieš turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymą kelionės organizatorius ir (ar) kelionių agentūra privalo įteikti turistui rašytinį dokumentą, kuriame būtų išsami informacija, nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS